Search result for

abort

(115 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abort-, *abort*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abort[VT] ทำให้ล้มเหลว, See also: ไม่เป็นผล, Syn. miscarry, fall, miss
abort[VI] แท้ง, See also: แท้งลูก, แท้งบุตร
abort[VT] แท้ง
abortion[N] การทำแท้ง, See also: การแท้งลูก
abortion[N] การยกเลิก
abortion[N] ความล้มเหลว, See also: ความไม่สำเร็จ, ความไม่สามารถไปถึงจุดมุ่งหมาย, Syn. failure, disaster
abortive[ADJ] ซึ่งไร้ผล, See also: ซึ่งไม่สำเร็จ, Syn. stillborn, unsuccessful
aborticide[N] การทำแท้ง
abortionist[N] ผู้ทำแท้งอย่างผิดกฎหมาย
abortifacient[ADJ] ที่ทำให้แท้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
aborticide(อะบอร์' ทิไซดฺ) n. การทำแท้ง, สารที่ทำให้เกิดการแท้ง, Syn. feticide
abortion(อะบอร์' เชิน) n. การทำแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. miscarriage
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด

English-Thai: Nontri Dictionary
abort(vi) แท้ง,คลอดก่อนกำหนด
abort(vt) ทำแท้ง,รีดลูก
aborticide(n) การทำแท้ง
abortion(n) การแท้ง,การคลอดก่อนกำหนด
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคลอดก่อนกำหนด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abortยกเลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
abort๑. แท้ง๒. ตัดระยะโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortแท้ง, ทำแท้ง, ทำให้แท้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aborticide; abortifacientยาแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortient ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortient๑. ยาแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ aborticide; abortifacient]๒. -ทำให้แท้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortifacientยาแท้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortifacient; aborticideยาแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortient ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortion๑. การแท้ง๒. การทำแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortion, artificial] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortionการแท้ง, การทำแท้ง, การทำให้แท้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abortยกเลิก
สั่งเลิกการทำงานของโปรแกรมกลางคัน [คอมพิวเตอร์]
Abortifacient Drugsยาทำแท้ง [การแพทย์]
Abortionการทำแท้ง, แท้ง, การทำให้แท้ง, การแท้ง, การแท้งบุตร, แท้ง, การแท้งบุตร [การแพทย์]
Abortion Actพระราชบัญญัติการทำแท้ง [การแพทย์]
Abortion counselingการให้คำปรึกษาการทำแท้ง [TU Subject Heading]
Abortion Rateจำนวนทารกที่แท้ง, อัตราการแท้ง [การแพทย์]
Abortion Ratioอัตราส่วนการแท้ง [การแพทย์]
Abortion Technologyวิทยาการในการทำแท้ง [การแพทย์]
Abortion, Completeการแท้งครบ, แท้งครบ [การแพทย์]
Abortion, Completedแท้งครบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are only two of us left. Should we abort the mission?ตอนนี้เหลือเราแค่2คน เราควรจะยกเลิกภารกิจ? Duel of the Droids (2008)
That I'm getting an abortion, and you're the father.ก็แค่บอกว่าชั้นจะไปทำแท้ง แล้วนายก็เป็นพ่อเด็ก My Sassy Girl (2008)
- We have to abort!เราต้อง... Superhero Movie (2008)
April, a normal woman, a normal sane mother doesn't buy a piece of rubber tubing to give herself an abortion so she can live out some kind of a goddamn fantasy.เดือนเมษายนเป็นผู้หญิงปกติแม่มีสติปกติ ไม่ได้ซื้อชิ้นส่วนของท่อยางที่จะให้ตัวเองทำแท้ง เพื่อให้เธอสามารถมีชีวิตอยู่ออกชนิดของจินตนาการ goddamn บาง Revolutionary Road (2008)
I think it's a simple case of wanting to be a man again after all that abortion business.ฉันคิดว่ามันเป็นกรณีที่เรียบง่ายของความต้องการที่จะเป็นคนอีกครั้ง หลังจากที่ทุกธุรกิจทำแท้งว่า Revolutionary Road (2008)
They're telling the other ships to abort.พวกนั้นสั่งถอนยานหมดแล้ว.. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Abort the air strike, Admiral Smith.ยกเลิกการโจมตีทางอากาศ นายพลสมิธ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Damn it, Admiral, abort the air strike immediately!ให้ตายสิ! ท่านนายพล หยุดการโจมตีเดี๋ยวนี้ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I have an abort order from the president.มีคำสั่งยกเลิก จากท่านประธานาธิบดี Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Abort the air strike, admiral smith.สั่งยุติการโจมตีทางอากาศ นายพลสมิธ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Abort the air strike immediately!หยุดการโจมตีทางอากาศ เดี๋ยวนี้! Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
You can take that. You wanna keep it as a souvenir of your first abortion.คุณจะเก็บเอาไว้ก็ได้นะ เป็นของที่ระลึกจากการทำแท้งครั้งแรกของคุณ. District 9 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abortI had an abortion two years ago.
abortPeople are taking sides on the abortion issue.
abortShe had an abortion.
abortThe independent candidate took the abortion issue off his platform.
abortTheir effort proved abortive.
abortThe project was aborted.
abortThe throng protested against abortion.
abortThis is a sociological study on abortion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำแท้ง[V] abort, Syn. รีดลูก, Example: ในปัจจุบันผู้หญิงทำแท้งกันมากขึ้น, Thai definition: ทำให้ทารกออกจากครรภ์ก่อนกำหนด โดยมีเจตนาเพื่อทำลายทารกนั้น
รีดลูก[V] abort, See also: terminate, have an abortion, Syn. ทำแท้ง
แท้งลูก[V] miscarry, See also: abort

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแท้ง[n.] (kān thaēng) EN: abortion ; miscarriage   FR: avortement [m] ; fausse couche [f]
การแท้งลูก[n. exp.] (kān thaēng lūk) EN: abortion   FR: avortement [m]
การทำแท้ง[n.] (kān thamthaēng) EN: abortion   FR: avortement [m]
แท้ง[v.] (thaēng) EN: miscarry ; have a miscarriage ; abort ; have an abortion   FR: avorter ; faire une fausse couche
แท้งลูก[v. exp.] (thaēng lūk) EN: abort   FR: avorter
ทำแท้ง[n.] (thamthaēng) EN: abortion   
ทำแท้ง[v.] (thamthaēng) EN: abort ; have an abortion   FR: avorter
ยกเลิก[v.] (yokloēk) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate   FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
ABORT    AH0 B AO1 R T
ABORTED    AH0 B AO1 R T AH0 D
ABORTION    AH0 B AO1 R SH AH0 N
ABORTING    AH0 B AO1 R T IH0 NG
ABORTIVE    AH0 B AO1 R T IH0 V
ABORTIONS    AH0 B AO1 R SH AH0 N Z
ABORTIONIST    AH0 B AO1 R SH AH0 N AH0 S T
ABORTIONISTS    AH0 B AO1 R SH AH0 N AH0 S T S
ABORTIONISTS    AH0 B AO1 R SH AH0 N AH0 S S
ABORTIONISTS    AH0 B AO1 R SH AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abort    (v) (@1 b oo1 t)
aborts    (v) (@1 b oo1 t s)
aborted    (v) (@1 b oo1 t i d)
aborting    (v) (@1 b oo1 t i ng)
abortion    (n) (@1 b oo1 sh @ n)
abortive    (j) (@1 b oo1 t i v)
abortions    (n) (@1 b oo1 sh @ n z)
abortively    (a) (@1 b oo1 t i v l ii)
abortionist    (n) (@1 b oo1 sh @ n i s t)
abortionists    (n) (@1 b oo1 sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbrechen {n} ohne Änderungenabort without change [Add to Longdo]
Abbruchcode {m}abort code [Add to Longdo]
Abbruchmakro {n} [comp.]abort macro [Add to Longdo]
Abort {m}; Abtritt {m}; Latrine {f}; Donnerbalken {m}; Plumpsklo {n} [ugs.]privy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アボート;アポート(ik)[, abo-to ; apo-to (ik)] (n,vs) {comp} abort [Add to Longdo]
ミフェプリストン[, mifepurisuton] (n) mifepristone (abortifacient steroid developed under the name RU-486) [Add to Longdo]
下ろし薬[おろしぐすり, oroshigusuri] (n) an abortive [Add to Longdo]
人工中絶[じんこうちゅうぜつ, jinkouchuuzetsu] (n) (abbr) (See 人工妊娠中絶) abortion [Add to Longdo]
人工妊娠中絶[じんこうにんしんちゅうぜつ, jinkouninshinchuuzetsu] (n) abortion [Add to Longdo]
人工流産[じんこうりゅうざん, jinkouryuuzan] (n) abortion [Add to Longdo]
水子;稚子;若子[みずこ;みずご;ちし(稚子), mizuko ; mizugo ; chishi ( chigo )] (n) (1) (みずこ, みずご only) aborted, stillborn or miscarried foetus (fetus); (2) (arch) newborn baby [Add to Longdo]
水子供養[みずごくよう, mizugokuyou] (n) memorial service to appease an aborted foetus [Add to Longdo]
水子地蔵[みずこじぞう, mizukojizou] (n) (See 地蔵) Ksitigarbha statue erected to help deliver miscarried and aborted fetuses to buddhahood (foetuses) [Add to Longdo]
切迫流産[せっぱくりゅうざん, seppakuryuuzan] (n) threatened abortion; imminent abortion; threatened miscarriage; imminent miscarriage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人工流产[rén gōng liú chǎn, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄢˇ, / ] abortion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アポート[あぽーと, apo-to] abort [Add to Longdo]
打ち切る[うちきる, uchikiru] (to) abort [Add to Longdo]
放棄シーケンス[ほうきシーケンス, houki shi-kensu] abort sequence [Add to Longdo]
アボート[あぼーと, abo-to] abort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abort \A*bort"\ ([.a]*b[^o]rt"), v. i. [L. abortare, fr.
   abortus, p. p. of aboriri; ab + oriri to rise, to be born.
   See {Orient}.]
   [1913 Webster]
   1. To miscarry; to bring forth young prematurely.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) To become checked in normal development, so as
    either to remain rudimentary or shrink away wholly; to
    become sterile.
    [1913 Webster]
 
   3. to stop, cease, or fail prior to normal completion.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abort \A*bort"\ ([.a]*b[^o]rt"), v. t.
   to cause (an action or process) to stop at an early stage, or
   before normal completion; as, to abort a rocket flight.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abort \A*bort"\, n. [L. abortus, fr. aboriri.]
   1. An untimely birth. [Obs.] --Sir H. Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. An aborted offspring. [Obs.] --Holland.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abort
   n 1: the act of terminating a project or procedure before it is
      completed; "I wasted a year of my life working on an
      abort"; "he sent a short message requesting an abort due to
      extreme winds in the area"
   v 1: terminate before completion; "abort the mission"; "abort
      the process running on my computer"
   2: cease development, die, and be aborted; "an aborting fetus"
   3: terminate a pregnancy by undergoing an abortion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top