ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overbearing

OW1 V ER0 B EH1 R IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overbearing-, *overbearing*, overbear
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overbearing(adj) ช่างเจ้ากี้เจ้าการ, See also: ที่ชอบบังคับ, Syn. domineering, bossy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overbearing(โอ'เวอะแบ'ริง) adj. ครอบงำ, ยกตนข่มท่าน, หยิ่งยโส, เผด็จการ, เอาชนะได้, คว่ำได้, See also: overbearingness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
overbearing(adj) กดขี่, ยกตนข่มท่าน, เอาแต่ใจ, ครอบงำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know you hate me, but this isn't me being some overbearing bitch.ฉันรู้ว่าเธอดเกลียดฉัน แต่นี่ฉันไม่ใช่ คนช่างเจ้ากี้เจ้าการ Hell Followed (2008)
Merely a formality to appease your overbearing parents.เพียงพิธีที่จะเอาแต่ใจของพ่อแม่เธอ You've Got Yale! (2009)
And overbearing parents, Overbooked schedules...มีพ่อแม่เจ้ากี้เจ้าการ Carrnal Knowledge (2009)
He's overbearing and untrusting, and I'm evaluating the future of our relationship.เขาประคับประคองฉัน มากไปและยังไม่เชื่อใจอีก และฉันประเมินอนาคต ของความสัมพันธ์ของเราแล้ว A Night at the Bones Museum (2009)
You have a membership to the Einstein Museum and an overbearing obsession with facial symmetry.เธอเป็นสมาชิก พิพิธภัณฑ์ไอน์สไตน์ และความหยิ่งยโส ด้วยใบหน้าที่ได้สัดส่วน Last Temptation (2011)
But we are cut from the same cloth-- overbearing mother, absent father, the weight of a thousand expectations.แต่เราตัดชุดมาจากที่เดียวกัน แม่จอมเจ้ากี้เจ้าการ.. พ่อที่ไม่มางานแต่ง Father and the Bride (2012)
You're overbearing and rude, and I want my key and my baby back.คุณเอาแต่ใจ และโฉ่งฉ่าง และฉันต้องการกุญแจฉัน และเด็กของฉันคืน Guys, Interrupted (2012)
Overbearing stage mom?แม่ยกที่เจ้ากี้เจ้าการ? Proceed with Caution (2012)
Your overbearing nature?คุณยกตนข่มท่าน? The Choice (2012)
He wants to please the overbearing father figure but resents the lack of reciprocated affection.เราต้องการจูเลียส ซีซ่าร์ นโปเลียน Ender's Game (2013)
Overbearing presence.ชัยชนะของปีศาจ Spirit of the Goat (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จองหอง[jønghøng] (adj) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud  FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
กำแหง[kamhaēng] (adj) EN: daring ; bold ; audacious ; overbearing ; haughty  FR: audacieux ; hardi ; intrépide ; effronté
วางก้าม[wāngkām] (adj) EN: overbearing ; insolent  FR: arrogant
ยโส[yasō] (adj) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing  FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OVERBEARING OW1 V ER0 B EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overbearing (v) ˌouvəbˈɛəʳrɪŋ (ou2 v @ b e@1 r i ng)
overbearingly (a) ˌouvəbˈɛəʳrɪŋliː (ou2 v @ b e@1 r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咄咄逼人[duō duō bī rén, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄅㄧ ㄖㄣˊ, ] overbearing; forceful; aggressive; menacing; imperious, #24,224 [Add to Longdo]
[kàng, ㄎㄤˋ, ] overbearing; surname Kang; one of 28 constellations, #25,893 [Add to Longdo]
盛气凌人[shèng qì líng rén, ㄕㄥˋ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] overbearing; arrogant bully, #54,071 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
威あって猛からず;威有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威ありて猛からず;威有りて猛からず;威有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 威有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威圧的[いあつてき, iatsuteki] (adj-na) coercive; overbearing [Add to Longdo]
居丈高;威丈高[いたけだか, itakedaka] (adj-na, n) high-handed; overbearing [Add to Longdo]
強引[ごういん, gouin] (adj-na, n) overbearing; coercive; pushy; forcible; high-handed; (P) [Add to Longdo]
腰高[こしだか, koshidaka] (adj-na, n) overbearing; unstable wrestling stance [Add to Longdo]
人も無げ;人もなげ[ひともなげ, hitomonage] (adj-na, adj-no) arrogant; insolent; overbearing [Add to Longdo]
嵩にかかる;嵩に懸かる;笠にかかる(iK);笠に懸かる(iK)[かさにかかる, kasanikakaru] (exp, v5r) (uk) to be highhanded; to be arrogant; to be overbearing [Add to Longdo]
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na, n, adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing [Add to Longdo]
暴慢[ぼうまん, bouman] (adj-na, n) ill-mannered; overbearing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overbearing \O`ver*bear"ing\, a.
   1. Overpowering; subduing; repressing. --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Aggressively haughty; arrogant; domineering; tyrannical;
    dictatorial; insolent.
    [1913 Webster] --{O`ver*bear"ing*ly}, adv. --
    {O`ver*bear"ing*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overbearing
   adj 1: expecting unquestioning obedience; "the timid child of
       authoritarian parents"; "insufferably overbearing
       behavior toward the waiter" [syn: {authoritarian},
       {dictatorial}, {overbearing}]
   2: having or showing arrogant superiority to and disdain of
     those one views as unworthy; "some economists are disdainful
     of their colleagues in other social disciplines"; "haughty
     aristocrats"; "his lordly manners were offensive"; "walked
     with a prideful swagger"; "very sniffy about breaches of
     etiquette"; "his mother eyed my clothes with a supercilious
     air"; "a more swaggering mood than usual"- W.L.Shirer [syn:
     {disdainful}, {haughty}, {imperious}, {lordly},
     {overbearing}, {prideful}, {sniffy}, {supercilious},
     {swaggering}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top