Search result for

difficult

(75 entries)
(0.0043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -difficult-, *difficult*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
difficult    [ADJ] ยาก, See also: ลำบาก, ยุ่งยาก, ลำเค็ญ, ทุกข์ยาก, Syn. arduous, hard, heavy, laborious, Ant. easy, simple
difficulty    [N] ความยากลำบาก, See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค, Syn. annoyance, disavantage, problem, trouble

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Difficult Waste ของเสียจัดการยาก
ขยะหรือของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และยากหรือเป็นปัญหาในการขนย้ายและกำจัด [สิ่งแวดล้อม]
Difficulties, Itemระดับความยากง่ายของข้อสอบ [การแพทย์]
Difficulties, Managerialความยากง่ายในการจัดการ [การแพทย์]
Difficulties, Word Findingความลำบากในการหาคำที่ต้องการหรือเรียกชื่อสิ่งของ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
difficultIt is difficult to keep up a conversation with someone who only says Yes and No.
difficultThe output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.
difficultIt's quite difficult to master French in a few years.
difficultIt is difficult to speak three languages.
difficultI've had no difficulty finding your house.
difficultIt is difficult to believe that you say.
difficultYou'll find some difficulty carrying out the plan.
difficultDo you understand the difficulty of my job?
difficultI don't how to get along with those difficult people.
difficultThe president is difficult to approach.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
difficult(ดิฟ'ฟะคัลทฺ) adj. ยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน,ดื้อรั้น, Syn. hard ###A. easy
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel

English-Thai: Nontri Dictionary
difficult(adj) ยาก,ยุ่งยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยุ่งยาก    [N] trouble, See also: difficulty, Syn. ความยุ่งเหยิง, Ant. ความเรียบร้อย, ความสงบ, Example: ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศกำลังประสบกับความยุ่งยากและตกต่ำ, Thai definition: สภาพที่สับสนและมีปัญหา
มรสุม    [N] crisis, See also: difficulty, obstacle, disturbance, Syn. ความปั่นป่วน, อุปสรรค, วิกฤต, Example: นายไคฟูอาศัยความเป็นคนมือสะอาดของตัวเอง เอาตัวรอดจากมรสุมทางการเมืองมาได้
หิน    [ADJ] hard, See also: difficult, intricate, thorny, complicated, Syn. ยาก, Ant. ง่าย, Example: เธอรับเล่นละครเป็นครั้งแรกก็ได้รับบทหินซะแล้วคือการร้องไห้ตลอดทั้งเรื่อง, Notes: (ปาก)
ความโหด    [N] difficulty, See also: trouble, hardness, Syn. ความยาก
ยากเข็ญ    [ADJ] difficult, See also: hard, Syn. แสนเข็ญ, ยาก, Example: การขี่ม้าเข้าไปในป่าเป็นเรื่องลำบากยากเข็ญมาก เพราะกิ่งไม้กิ่งไผ่ขึ้นอยู่ระเกะระกะ
ยากเข็ญ    [ADJ] difficult, See also: hard, Syn. แสนเข็ญ, ยาก, Example: การขี่ม้าเข้าไปในป่าเป็นเรื่องลำบากยากเข็ญมาก เพราะกิ่งไม้กิ่งไผ่ขึ้นอยู่ระเกะระกะ
ทรหน    [N] difficult path, See also: a pathway full of hardship, perils or difficulties, Syn. ทางกันดาร, ทางลำบาก
กินไม่ลง    [V] difficult to win, See also: refrain from winning, Example: ทีมนี้เราคงกินไม่ลงง่ายๆ, Thai definition: เอาชนะไม่ได้, Notes: (ปาก)
ความขัดข้อง    [N] obstacle, See also: difficulty, hindrance, obstruction, barrier, block, hurdle, Syn. อุปสรรค, Example: เทปยังคงข้อมูลเดิมไว้ได้แม้ว่าจะเกิดความขัดข้อง
ความขัดข้อง    [N] objection, See also: difficulty, dissension, Syn. ข้อขัดข้อง, Example: แผนกจ่ายเงินไม่มีความขัดข้องใดๆ เรื่องงบประมาณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties   FR: se bagarrer ; lutter pour
ฝ่าฟันอุปสรรค[v. exp.] (fāfan uppasak) EN: overcome difficulties   FR: surmonter les difficultés
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff   FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฝืด[adv.] (feūt) FR: avec difficulté ; difficilement ; malaisément
หายใจไม่ออก[v.] (hāijai mai øk) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe   FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté
หาง่าย[X] (hā ngāi) EN: available   FR: disponible ; trouvable sans difficulté
แก้ปัญหา[v.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with   FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; solutionner un problème ; rechercher une solution
กมลสันดานแก้ยาก[xp] (kamonsandān kaē yāk) EN: it's difficult to change one's natural character ; a leopard can't change its spots   
เข้าใจไม่ยาก[v. exp.] (khaojai mai yāk) EN: be not difficult to understand   FR: ne pas être difficile à comprendre
เข้าใจยาก[v. exp.] (khaojai yāk) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension   FR: être difficile à comprendre

CMU English Pronouncing Dictionary
DIFFICULT    D IH1 F AH0 K AH0 L T
DIFFICULTY    D IH1 F IH0 K AH2 L T IY0
DIFFICULTLY    D IH1 F AH0 K AH0 L T L IY0
DIFFICULTIES    D IH1 F AH0 K AH0 L T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
difficult    (j) (d i1 f i k @ l t)
difficulty    (n) (d i1 f i k @ l t ii)
difficulties    (n) (d i1 f i k @ l t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwer zugänglichdifficult to access [Add to Longdo]
schwer vermittelbardifficult to place [Add to Longdo]
schwer zu erklärendifficult of explanation [Add to Longdo]
schwerverständlich {adj}difficult to understand [Add to Longdo]
schwierig {adj} | schwieriger | am schwierigstendifficult | more difficult | most difficult [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
ごねる[, goneru] (v1,vi) to grumble; to make difficulties [Add to Longdo]
しょ難しい[しょむずかしい, shomuzukashii] (adj-i) (obsc) terribly difficult [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
ちょいムズ;ちょいむず[, choi muzu ; choimuzu] (n,adj-na) (abbr) (sl) slightly difficult [Add to Longdo]
むずい;ムズい[, muzui ; muzu i] (adj-i) (abbr) difficult [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
やっとの事で[やっとのことで, yattonokotode] (exp) just managing; with great difficulty [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ] difficult to pronounce [Add to Longdo]
厉害[lì hai, / ] difficult to deal with; difficult to endure; ferocious; radical; serious; terrible; tremendous; violent [Add to Longdo]
[zhūn, ] difficult; stingy [Add to Longdo]
晦涩[huì sè, / ] difficult to understand; cryptic [Add to Longdo]
碍难从命[ài nán cōng mìng, / ] difficult to obey orders (成语 saw); much to my embarrassment, I am unable to comply [Add to Longdo]
[áo, ] difficult to pronounce [Add to Longdo]
[jiān, / ] difficult; hard; hardship [Add to Longdo]
艰苦[jiān kǔ, / ] difficult; hard; arduous [Add to Longdo]
艰险[jiān xiǎn, / ] difficult and dangerous; hardships and perils [Add to Longdo]
艰难[jiān nán, / ] difficult [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Difficult \Dif"fi*cult\, a. [From {Difficulty}.]
   1. Hard to do or to make; beset with difficulty; attended
    with labor, trouble, or pains; not easy; arduous.
    [1913 Webster]
 
   Note: Difficult implies the notion that considerable mental
      effort or skill is required, or that obstacles are to
      be overcome which call for sagacity and skill in the
      agent; as, a difficult task; hard work is not always
      difficult work; a difficult operation in surgery; a
      difficult passage in an author.
      [1913 Webster]
 
         There is not the strength or courage left me to
         venture into the wide, strange, and difficult
         world, alone.           --Hawthorne.
      [1913 Webster]
 
   2. Hard to manage or to please; not easily wrought upon;
    austere; stubborn; as, a difficult person.
 
   Syn: Arduous; painful; crabbed; perplexed; laborious;
     unaccommodating; troublesome. See {Arduous}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Difficult \Dif"fi*cult\, v. t.
   To render difficult; to impede; to perplex. [R.] --Sir W.
   Temple.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 difficult
   adj 1: not easy; requiring great physical or mental effort to
       accomplish or comprehend or endure; "a difficult task";
       "nesting places on the cliffs are difficult of access";
       "difficult times"; "why is it so hard for you to keep a
       secret?" [syn: {difficult}, {hard}] [ant: {easy}]
   2: hard to control; "a difficult child", "an unmanageable
     situation" [syn: {unmanageable}, {difficult}] [ant:
     {manageable}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top