ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cure

K Y UH1 R   
122 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cure-, *cure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cure[N] กระบวนการถนอมอาหาร
cure[N] การแก้ไขปัญหา
cure[N] การฟื้นฟู, Syn. recovery
cure[VT] แก้ไขปัญหา
cure[VT] ถนอมอาหาร, Syn. preserve, keep
cure[VI] ถนอมอาหาร
cure[VT] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. heal, make well, restore
cure[VI] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. heal
cure[VT] สิ่งที่ช่วยฟื้นฟูร่างกาย, See also: การรักษา
curer[N] ผู้ดูแลรักษา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cure(คิว'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาให้หาย,แก้ให้หาย vi. บังเกิดผลในการบำบัดรักษา,ผ่านกรรมวิธีไม่ให้เน่า (ย่าง,บ่ม,อบ,รม,ผึ่ง) n. การรักษาให้หาย, Syn. treatment,
cure-alln. ยารักษาสารพัดโรค
curet(คิว'เรท) {curetted,curetting,curets,curettes} n. เครื่องมือศัลยกรรมคล้ายช้อนสำหรับขูดเอาเนื้อเยื่อจากโพรงร่างกาย (เช่นมดลูก) vt. ขูดด้วยเครื่องมือดังกล่าว
curettage(คิวเรท'ทิจ) n. การขูด,การขูดชำระแผลด้วย
curette(คิว'เรท) {curetted,curetting,curets,curettes} n. เครื่องมือศัลยกรรมคล้ายช้อนสำหรับขูดเอาเนื้อเยื่อจากโพรงร่างกาย (เช่นมดลูก) vt. ขูดด้วยเครื่องมือดังกล่าว
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง,ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน,ผู้รู้จักเลือก,ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet,gourmand
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable
manicure(แมน'นะเคียวร์) n. การ (อาชีพ) ตกแต่งมือและเล็บมือ,ช่างแต่งเล็บ. v. แต่งเล็บ
obscure(อับสเคียว'เออะ) adj. คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,มืดมัว,มัว,ไม่มีชื่อเสียง,เล็กน้อย,ห่างไกล,ไกลลิบลับ vt. ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้สับสน,ทำให้มืดมน,ทำให้มืดมัว,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้ด้อยลง. n. ความมืดมัว,ความไม่ชัดแจ้ง.
pedicure(เพด'ดะเคียวร์) n. การดูแลและรักษาเท้า,หมอเท้า,การล้างขัดหรือทาเล็บ, See also: pedicurist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cure(vt) แก้,รักษา,เยียวยา,บำบัด
epicure(n) นักกิน,คนรู้จักเลือก,ผู้มีรสนิยมสูง
epicurean(adj) เจ้าสำราญ,ชอบสนุก,ฟุ้งเฟ้อ,มีรสนิยมสูง
epicurean(n) คนเจ้าสำราญ,คนชอบสนุก,คนฟุ้งเฟ้อ,ผู้มีรสนิยมสูง
insecure(adj) ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,ไม่ปลอดภัย
manicure(n) การแต่งเล็บ
manicure(vt) แต่งเล็บ
obscure(adj) มืดมน,คลุมเครือ,ซ่อนอยู่,มัว
obscure(vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้มืดมน
procure(vt) จัดหา,หามา,นำมาซึ่ง,ล่อลวง,เอามา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
curet; curette๑. เครื่องมือขูด๒. การขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curettageการขูด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curettage, gingivalการขูดเหงือก [มีความหมายคล้ายกับ curettage, soft tissue] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curettage, soft tissueการขูดเนื้อเยื่อ [มีความหมายคล้ายกับ curettage, gingival] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curettage, subgingivalการขูดเหงือกช่วงล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curette๑. ช้อนขูด๒. ขูด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curette; curet๑. เครื่องมือขูด๒. การขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cureหายขาด,รักษา [การแพทย์]
Cure rateอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันของยาง วัดจากการเปลี่ยนแปลงสมบัติของวัลคาไนเซต (vulcanizate) ต่อหนึ่งหน่วยเวลา [เทคโนโลยียาง]
Cure Rateอัตราการหายของโรค [การแพทย์]
Cure timeเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันที่อุณหภูมิที่กำหนด ซึ่งสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นกับชนิดของยางผสมและความหนาของผลิตภัณฑ์ [เทคโนโลยียาง]
Cure, Radicalการรักษาให้หายขาด,การรักษาแบบให้หายขาด [การแพทย์]
Cure, Spontaneousหายไปได้เอง [การแพทย์]
Curetขูด [การแพทย์]
Curettageการขูดมดลูก [TU Subject Heading]
Curettageการขูด,การขูดมดลูก,ขูดเนื้อออก,ขูดมดลูก,การขูดเอาเนื้อเยื่อที่เป็นโรคออก,ขูดออก,วิธีขูด [การแพทย์]
Curettage, Endocervicalการขูดเยื่อบุภายในคอมดลูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You found a cure?เจ้าพบวิธีรักษา? Eastwatch (2017)
You asked me to find a cure so I could serve you.เจ้าบอกให้ข้าหาทางรักษาตัวเพื่อจะกลับมารับใช้เจ้า Eastwatch (2017)
There are two recorded cases of advanced greyscale being cured.มีบันทึกไว้สองราย ที่เกล็ดเทาขั้นรุนแรงรักษาหาย Stormborn (2017)
She had the greyscale as a baby and was cured.เธอเป็นโรคเกล็ดเทาตอนแบเบาะ แต่รักษาหาย Stormborn (2017)
Help cure the incurable?รักษาโรคที่รักษาไม่ได้ Life (2017)
They may have found a cure for my disease.พวกเขาอาจพบวิธีรักษาผม The Space Between Us (2017)
Resources, medicine, the cure for cancer, geological discoveries.พวกทรัพยากร ตัวยา ใช้รักษามะเร็ง การค้นพบทางธรณีวิทยา Kong: Skull Island (2017)
Cure and incurable diseases...c.bg_transparentโรคที่รักษาได้และไม่ได้/c.bg_transparent Episode #1.4 (2016)
We can cure any disease, keep even the weakest of us alive, and, you know, one fine day perhaps we shall even resurrect the dead.เราสามรถแก้ไขตัวที่ ป่วนได้ ทำแม้ตัวที่อ่อแอที่สุดของเรา อยู่ต่อไปได้ คุณรู้ดี ... The Original (2016)
What if one thought could cure the peopleหากความคิดหนึ่งรักษาผู้คนได้ Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
You're taking a cure?คุณมารักษาเหรอ From the Land of the Moon (2016)
I die cured.ผมตายโดยได้รับการรักษา From the Land of the Moon (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cureThis medicine will cure you of your skin disease.
cureHe was quickly cured of his cold.
cureAn ounce of prevention is worth a pound of cure.
cureThis medicine cured me of my cold.
cureHe was cured of his heavy drinking.
cureWe can cure some types of cancer.
cureThis medicine will cure you of your stomach-ache.
cureIt will cure you of your headache in no time.
cureThis medicine will cure your cold.
cureThere is no easy cure-all for old economic ills.
cureIt is the business of doctors cure disease.
cureTime cured her of her sorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษาโรค[V] cure, See also: heal, remedy, Example: คอมพิวเตอร์เป็นเพียงผู้ช่วยของแพทย์ที่จะวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเท่านั้น, Thai definition: ทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
บ่ม[V] ripen, See also: cure, mature, make ripe, Example: มะม่วงที่ลูกค้าให้มาต้องเอามาบ่มอีกสองวันถึงจะนำไปรับประทานได้, Thai definition: ทำให้สุกหรือให้แห้งด้วยความอบอุ่น
บำบัดรักษา[V] treat, See also: cure, heal, Syn. รักษา, เยียวยา, แก้โรค, บรรเทา, Example: สมาธิจะช่วยบำบัดรักษาโรคร้ายทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้, Thai definition: เยียวยาให้คลายหรือทุเลาลงจากอาการที่เป็นอยู่
รักษ์[V] cure, See also: remedy, heal, treat (illness), Syn. รักษา, เยียวยา
รุมไข้[V] cure somebody of his fever by giving him an antipyretic, See also: treat the fever, remedy a fever, give medicine to reduce the fever, Thai definition: เอายาให้คนไข้กินเพื่อไม่ให้ตัวร้อนจัด หรือเย็นจัด
การบ่ม[N] cure, See also: ripeness, Example: อาหารที่หมักเพื่อทำโยเกิร์ตจะใช้เวลาการบ่มนานถึง 2 วัน, Thai definition: การทำให้สุกหรือให้แห้งด้วยความอบอุ่น เช่น การบ่มผลไม้ การบ่มใบยา
การเยียวยา[N] cure, See also: remedy, treatment, Syn. การรักษา, การบำบัด, การบรรเทาทุกข์, การเยียวยารักษา, Example: ปัจจุบันหน่วยงานราชการต้องการงบประมาณจำนวนมากในการเยียวยารักษาผู้ติดยาเสพติด, Thai definition: การทำให้ดีขึ้น
รักษา[V] cure, See also: remedy, heal, treat (illness), have a treatment, Syn. รักษ์, เยียวยา, Example: ชาวบ้านมักทัศนคติว่า โรคบางอย่างก็ควรรักษาด้วยแบบเก่า, Thai definition: ทำให้หายจากโรค
เยียวยา[V] be curable, See also: cure, treat, aid, heal, remedy, Syn. แก้ไข, Example: การเสพติดคอมพิวเตอร์ระบาดในสังคมสมัยใหม่ ยากที่จะเยียวยา, Thai definition: ทำให้ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บ่ม[v.] (bom) EN: ripen ; cure ; mature ; make ripe   FR: mûrir (à la chaleur)
บ่มใบยา[v. exp.] (bom bai yā) EN: cure tobacco   
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
ช่างแต่งเล็บ[n. exp.] (chang taeng lep) EN: manicurist   FR: manucure [m, f]
ดาวพระพุธ[n. prop.] (dāo Phra Phut) EN: Mercury   FR: Mercure
ดาวพุธ[n. prop.] (Dāophut) EN: Mercury   FR: Mercure
ดอง[v.] (døng) EN: pickle ; preserve in salt ; cure   FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre

CMU English Pronouncing Dictionary
CURE    K Y UH1 R
CURED    K Y UH1 R D
CURES    K Y UH1 R Z
CURETON    K Y UH1 R T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cure    (v) kjˈuəʳr (k y u@1 r)
cured    (v) kjˈuəʳd (k y u@1 d)
cures    (v) kjˈuəʳz (k y u@1 z)
cure-all    (n) kjˈuəʳr-ɔːl (k y u@1 r - oo l)
cure-alls    (n) kjˈuəʳr-ɔːlz (k y u@1 r - oo l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
治愈[zhì yù, ㄓˋ ㄩˋ, / ] cure, #5,819 [Add to Longdo]
治病救人[zhì bìng jiù rén, ㄓˋ ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ, ] cure the sickness to save the patient; criticize a person in order to help him, #45,113 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aushärtezeit {f}cure time [Add to Longdo]
Aushärtungszeit {f}cure time [Add to Longdo]
Seelsorge {f}cure of souls [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL [Add to Longdo]
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
エピキュリアン[, epikyurian] (n) epicurean [Add to Longdo]
エピクロス学派[エピクロスがくは, epikurosu gakuha] (n) Epicurean school (of philosophy) [Add to Longdo]
エピクロス主義[エピクロスしゅぎ, epikurosu shugi] (n) Epicureanism [Add to Longdo]
キューレット[, kyu-retto] (n) curette (fre [Add to Longdo]
キュア[, kyua] (n) cure [Add to Longdo]
ゴシップ[, goshippu] (n) (1) gossip; (2) {comp} government OSI procurement; GOSIP; (P) [Add to Longdo]
セキュア[, sekyua] (adj-f) secure [Add to Longdo]
セキュアハッシュアルゴリズム[, sekyuahasshuarugorizumu] (n) {comp} secure hash algorithm [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
安全保護付きアクセス管理[あんぜんほごつきアクセスかんり, anzenhogotsuki akusesu kanri] secure access management, MT [Add to Longdo]
保証格納域[ほしょうかくのういき, hoshoukakunouiki] secure storage [Add to Longdo]
頻度[ひんど, hindo] frequency (of occurence) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cure \Cure\ (k[=u]r), n. [OF, cure care, F., also, cure,
   healing, cure of souls, L. cura care, medical attendance,
   cure; perh. akin to cavere to pay heed, E. cution. Cure is
   not related to care.]
   1. Care, heed, or attention. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Of study took he most cure and most heed. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Vicarages of greatcure, but small value. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. Spiritual charge; care of soul; the office of a parish
    priest or of a curate; hence, that which is committed to
    the charge of a parish priest or of a curate; a curacy;
    as, to resign a cure; to obtain a cure.
    [1913 Webster]
 
       The appropriator was the incumbent parson, and had
       the cure of the souls of the parishioners.
                          --Spelman.
    [1913 Webster]
 
   3. Medical or hygienic care; remedial treatment of disease; a
    method of medical treatment; as, to use the water cure.
    [1913 Webster]
 
   4. Act of healing or state of being healed; restoration to
    health from disease, or to soundness after injury.
    [1913 Webster]
 
       Past hope! pastcure! past help.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I do cures to-day and to-morrow.   --Luke xii.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   5. Means of the removal of disease or evil; that which heals;
    a remedy; a restorative.
    [1913 Webster]
 
       Cold, hunger, prisons, ills without a cure.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The proper cure of such prejudices.  --Bp. Hurd.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cure \Cure\, v. t. [imp. & p. p. {Cured} (k[=u]rd); p. pr. & vb.
   n. {Curing}.] [OF. curer to take care, to heal, F., only, to
   cleanse, L. curare to take care, to heal, fr. cura. See
   {Cure},.]
   1. To heal; to restore to health, soundness, or sanity; to
    make well; -- said of a patient.
    [1913 Webster]
 
       The child was cured from that very hour. --Matt.
                          xvii. 18.
    [1913 Webster]
 
   2. To subdue or remove by remedial means; to remedy; to
    remove; to heal; -- said of a malady.
    [1913 Webster]
 
       To cure this deadly grief.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Then he called his twelve disciples together, and
       gave them power . . . to cure diseases. --Luke ix.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   3. To set free from (something injurious or blameworthy), as
    from a bad habit.
    [1913 Webster]
 
       I never knew any man cured of inattention. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. To prepare for preservation or permanent keeping; to
    preserve, as by drying, salting, etc.; as, to cure beef or
    fish; to cure hay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cure \Cure\, v. i.
   1. To pay heed; to care; to give attention. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To restore health; to effect a cure.
    [1913 Webster]
 
       Whose smile and frown, like to Achilles' spear,
       Is able with the change to kill and cure. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To become healed.
    [1913 Webster]
 
       One desperate grief cures with another's languish.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cur'e \Cu`r['e]"\ (k[.u]`r[asl]"), n. [F., fr. LL. curatus. See
   {Curate}.]
   A curate; a pardon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cure
   n 1: a medicine or therapy that cures disease or relieve pain
      [syn: {remedy}, {curative}, {cure}, {therapeutic}]
   v 1: provide a cure for, make healthy again; "The treatment
      cured the boy's acne"; "The quack pretended to heal
      patients but never managed to" [syn: {bring around},
      {cure}, {heal}]
   2: prepare by drying, salting, or chemical processing in order
     to preserve; "cure meats"; "cure pickles"; "cure hay"
   3: make (substances) hard and improve their usability; "cure
     resin"; "cure cement"; "cure soap"
   4: be or become preserved; "the apricots cure in the sun"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top