ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ornate

AO0 R N EY1 T   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ornate-, *ornate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ornate[ADJ] หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, Syn. elaborate, decorated
ornately[ADV] อย่างหรูหรา
ornateness[N] ความหรูหรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ornate(ออร์เนท') adj. ซึ่งประดับมากเกินไป,ฉูดฉาด,หรูหรา,ฟุ่มเฟือย., See also: ornateness n., Syn. opulent

English-Thai: Nontri Dictionary
ornate(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,ฉูดฉาด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So tonight leave your identities at the door, let our spirits inspire yours, and may your ornate facades lead you to intrigue.ดังนั้นคืนนี้ ทิ้งตัวตนของคุณไว้ที่ประตู ให้จิตใจนำพาคุณ และบางทีหน้ากากที่หรูหรานั่น อาจทำให้คุณน่าสนใจ Masquerade (2013)
Well, it's quite ornate for a vow of poverty.มันค่อนข้างฟุ่มเฟือย สำหรับคำสาบานที่แทบเป็นไปไม่ได้ The Plain in the Prodigy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระจิ๊ดธรรมดา[n. exp.] (nok krajit thammadā) EN: Yellow-browed Warbler ; Inornate   FR: Pouillot à grands sourcils [m] ; Pouillot inorné [m] ; Pouillot modeste [m] ; Pouillot à sourcils jaunes [m] ; Faux Roitelet [m][
ปราสาท[n.] (prāsāt) EN: castle ; tower ; royal hall ; religious hall ; house of the gods ; small ornate building with a cruciform ground plan and needle-like spire   FR: château [m] ; ancienne tour [f] ; palais [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORNATE    AO0 R N EY1 T
ORNATELY    AO0 R N EY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ornate    (j) ˈɔːnˈɛɪt (oo1 n ei1 t)
ornately    (a) ˈɔːnˈɛɪtliː (oo1 n ei1 t l ii)
ornateness    (n) ˈɔːnˈɛɪtnəs (oo1 n ei1 t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瑰伟[guī wěi, ㄍㄨㄟ ㄨㄟˇ, / ] ornate (style); magnificent [Add to Longdo]
瑰玮[guī wěi, ㄍㄨㄟ ㄨㄟˇ, / ] ornate (style); magnificent [Add to Longdo]
绮靡[qǐ mí, ㄑㄧˇ ㄇㄧˊ, / ] ornate (poetry); gorgeous [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pisaccasteißhuhn {n} [ornith.]Ornate Tinamou [Add to Longdo]
Prachtadler {m} [ornith.]Ornate Hawk Eagle [Add to Longdo]
Schmuckfruchttaube {f} [ornith.]Ornate Fruit Dove [Add to Longdo]
Schwarzkehl-Ameisenschlüpfer {m} [ornith.]Ornate Antwren [Add to Longdo]
Schmucktyrann {m} [ornith.]Ornate Flycatcher [Add to Longdo]
Orangestreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon ornatissimus) [zool.]ornate butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラクサオオセ[, karakusaoose] (n) ornate wobbegong (Orectolobus ornatus, species of Western Pacific carpet shark) [Add to Longdo]
ツキベラ[, tsukibera] (n) ornate wrasse (Halichoeres ornatissimus) [Add to Longdo]
ハナグロチョウチョウウオ[, hanagurochouchouuo] (n) ornate butterflyfish (Chaetodon ornatissimus) [Add to Longdo]
ピーコックラス[, pi-kokkurasu] (n) ornate wrasse (Thalassoma pavo) [Add to Longdo]
花文字[はなもじ, hanamoji] (n) ornate initial; capital letters; flowers planted to form characters [Add to Longdo]
飾り石[かざりいし, kazariishi] (n) semi-precious stone; ornate stone; embellished stone [Add to Longdo]
美文調[びぶんちょう, bibunchou] (n) an ornate style [Add to Longdo]
簪;髪挿[かんざし, kanzashi] (n) ornate hairpin [Add to Longdo]
簪屋;髪挿屋[かんざしや, kanzashiya] (n) ornate hairpin store [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ornate \Or*nate"\, a. [L. ornatus, p. p. of ornare to adorn.]
   1. Elaborately adorned or decorated; beautifully sumptuous.
    "So bedecked, ornate, and gay." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Finely finished, as a style of composition.
    [1913 Webster]
 
       A graceful and ornate rhetoric.    --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ornate \Or*nate"\, v. t.
   To adorn; to honor. [R.]
   [1913 Webster]
 
      They may ornate and sanctify the name of God.
                          --Latimer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ornate
   adj 1: marked by elaborate rhetoric and elaborated with
       decorative details; "a flowery speech"; "ornate rhetoric
       taught out of the rule of Plato"-John Milton [syn:
       {flowery}, {ornate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top