ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cornerstone

K AO1 R N ER0 S T OW2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cornerstone-, *cornerstone*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cornerstone(n) บุคคลหรือสิ่งสำคัญพื้นฐาน, Syn. foundation
cornerstone(n) หินที่มุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์, เสาหลัก, พื้นฐาน, รากตึก, หินมุมตึก, สิ่งที่สำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
cornerstone(n) เสาหลัก, หินมุมตึก, รากตึก, ตอม่อ, หลักสำคัญ, ศิลาฤกษ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The cornerstone of any nutritious breakfast.รากฐานที่สำคัญของอาหารเช้ามีคุณค่าทางโภชนาการใด ๆ Pulp Fiction (1994)
It's going to be the cornerstone of my campaign for class president.มันก็คงเป็นข่าวหลอกนะ เห็นเธอเที่ยวไปโม้ให้คนเขารู้เกือบครึ่งของโรงเรียน มันเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์ Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
Well, that's the cornerstone of medical teaching. It's what we do in rounds.นั่นเป็นวิธีพื้นฐานของการสอนวิชาแพทย์อยู่แล้ว เป็นสิ่งที่ทำกันเวลาเดินออกตรวจ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
They are the cornerstone of the climatic balance on which we all depend.พวกมันสำคัญต่อสมดุลของสภาพอากาศ ที่พวกเราต้องพึ่งพา Home (2009)
Consider that the cornerstone of-of this whole place.เหมือนกับเป็นเสาเอกของที่นี่ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Are you ready to open the cornerstone of the new Chuck Bass empire?เธอพร้อมรึยังสำหรับสิ่งสำคัญที่กำลังจะมาถึง สำหรับท่านประธาน ชัค แบส คนใหม่ How to Succeed in Bassness (2009)
Of the Cornerstone Bible Way Churchและคนในโบสท์ Hell-O (2010)
If you don't have a solid foundation, before the paint on the building dries, the cornerstone will collapse.ถ้ารากฐานไม่มั่นคงแข็งแรง ตึกนั้นจะถล่มลงมาก่อนที่สีจะแห้งเสียอีก Episode #1.7 (2010)
The newspaper is just the cornerstone of what I hope is gonna be a new media empire.หนังสือพิมพ์ก็แค่สิ่งสำคัญพื้นฐาน ที่ฉันหวังว่าจะเป็นสื่อใหม่ที่ยิ่งใหญ่ได้ Beauty and the Feast (2011)
The newspaper's just the cornerstone of what I hope is gonna be a new media empire.หนังสือพิมพ์เป็นเพียงรากฐาน ของสิ่งที่ฉันหวังว่า \ จะกลายเป็นอาณาจักรสื่อแห่งใหม่ The Jewel of Denial (2011)
Brutal honesty is the cornerstone of any relationship.ความซื่อสัตย์เป็นหลักสำคัญในความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม Dance with Somebody (2012)
The cornerstone of St. Peter's basilica was laid in 1506, April 18th.ศิลาฤกษ์ในวิหารเซนต์ปีเตอร์ ถูกสร้างขึ้นในปี1506 วันที่18เมษายน A New Hope (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CORNERSTONE K AO1 R N ER0 S T OW2 N
CORNERSTONES K AO1 R N ER0 S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cornerstone (n) kˈɔːnəstoun (k oo1 n @ s t ou n)
cornerstones (n) kˈɔːnəstounz (k oo1 n @ s t ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基石[jī shí, ㄐㄧ ㄕˊ, ] cornerstone, #18,723 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundstein { m } | Grundsteine { pl }cornerstone | cornerstones [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
基石[きせき, kiseki] (n) cornerstone; foundation stone [Add to Longdo]
起工式[きこうしき, kikoushiki] (n) groundbreaking or cornerstone-laying ceremony [Add to Longdo]
[いしずえ, ishizue] (n) foundation stone; cornerstone; (P) [Add to Longdo]
礎石[そせき, soseki] (n) foundation stone; cornerstone; (P) [Add to Longdo]
柱石[ちゅうせき, chuuseki] (n) pillar; cornerstone [Add to Longdo]
定礎[ていそ, teiso] (n, vs) laying a cornerstone (foundation stone) [Add to Longdo]
定礎式[ていそしき, teisoshiki] (n) cornerstone (foundation stone) ceremony [Add to Longdo]
土台石[どだいいし, dodaiishi] (n) cornerstone; foundation stone [Add to Longdo]
[よう, you] (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [Add to Longdo]
[よう, you] (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cornerstone
   n 1: the fundamental assumptions from which something is begun
      or developed or calculated or explained; "the whole
      argument rested on a basis of conjecture" [syn: {basis},
      {base}, {foundation}, {fundament}, {groundwork},
      {cornerstone}]
   2: a stone in the exterior of a large and important building;
     usually carved with a date and laid with appropriate
     ceremonies
   3: a stone at the outer corner of two intersecting masonry walls

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top