ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cornucopia

K AO2 R N AH0 K OW1 P IY0 AH0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cornucopia-, *cornucopia*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Huckabees Cornucopia of stuff we all want.แต่เกิดอะไรขึ้นกับเนื้อทราย I Heart Huckabees (2004)
But it did bring in a cornucopia of criminals.แต่ก็ทำให้คลี่คลายคดีอื่นๆ ได้บ้าง Hungry Man (2009)
You'll rip me a cornucopia of orifices.นายจะฆ่าฉัน Let It Bleed (2011)
Our government has endorsed a cornucopia of questionable programs --รัฐบาลของเราเป็นคนรับรอง เรื่องประหลาดมากมาย Identity Crisis (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CORNUCOPIA K AO2 R N AH0 K OW1 P IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cornucopia (n) kˌɔːnjukˈoupɪəʳ (k oo2 n y u k ou1 p i@)
cornucopias (n) kˌɔːnjukˈoupɪəʳz (k oo2 n y u k ou1 p i@ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コルヌコピア[, korunukopia] (n) cornucopia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cornucopia \Cor`nu*co"pi*a\ (k[^o]r`n[-u]*k[=o]"p[i^]*[.a]), n.;
   pl. {Cornucopias} (-[.a]z). [L. cornu copiae horn of plenty.
   See {Horn}, and {Copious}.]
   1. The horn of plenty, from which fruits and flowers are
    represented as issuing. It is an emblem of abundance.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Bot.) A genus of grasses bearing spikes of flowers
    resembling the cornucopia in form.
    [1913 Webster]
 
   Note: Some writers maintain that this word should be written,
      in the singular, {cornu copi[ae]}, and in the plural,
      {cornua copi[ae]}.
      [1913 Webster] Cornute

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cornucopia
   n 1: a goat's horn filled with grain and flowers and fruit
      symbolizing prosperity [syn: {horn of plenty},
      {cornucopia}]
   2: the property of being extremely abundant; "the profusion of
     detail"; "the idiomatic richness of English" [syn:
     {profusion}, {profuseness}, {richness}, {cornucopia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top