Search result for

complicated

(60 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complicated-, *complicated*, complicat, complicate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complicated[ADJ] ยากที่จะเข้าใจ, See also: ยากที่จะแก้ไข, Syn. complex, involved

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complicated(คอม'พละเคทิด) adj. ซับซ้อน,ยุ่งเหยิง,ยุ่งยาก,ยากที่จะวิเคราะห์ เข้าใจหรืออธิบาย, See also: complicatedness n. ดูcomplicated, Syn. complex

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complicated fractureกระดูกหักแทรกซ้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complicated labourการคลอดมีเหตุแทรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complicatedโรคแทรก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, Nate, I'm sure that your life is complicatedนี่.. เนท ฉันรู้ว่าชีวิตนายมันยุ่งยากซับซ้อน New Haven Can Wait (2008)
Much more complicated than it really is,ซับซ้อนยุ่งยากมากกว่าความเป็นจริง Chuck in Real Life (2008)
Wow, this is looking complicated.ว้าว นี่มันซับซ้อนนะ Pret-a-Poor-J (2008)
Come on. I mean, you know it's complicatedเหอะน่าเจนนี่ คุณก็รู้ว่ามันยาก There Might be Blood (2008)
It's fairly harmless and not complicated at all.- นั่นอะ... ? - นี่คือเครื่องจับเท็จ. Committed (2008)
It deserves a complicated answer.มันประกอบด้วยคำตอบซ้ำซ้อน Not Cancer (2008)
Because some people sometimes consider my thought processes complicated.เพราะคนบางคนบางทีคิดว่า\ ความคิดฉันซับซ้อน Adverse Events (2008)
Life wasn't all that complicated.การใช้ชิวิตไม่ใช้เรื่องยุ่งยากไปเสียทั้งหมด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's complicated.เรืองมันยาว Rambo (2008)
Criminals aren't complicated, Alfred.อาชญากรไม่คิดซับซ้อนหรอก อัลเฟรด The Dark Knight (2008)
It's complicated.มันพูดยากนะ Day of the Dead (2008)
You know what? It's complicated, okay, pal?รู้อะไรมั๊ยมันเข้าใจยาก โอเค เฮ้! Day of the Dead (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complicatedAlong the way will be fine. It's a complicated matter.
complicatedAnd though a web looks complicated, it takes a spider little time to make one and catch insects.
complicatedAsked about her job, she said, My job is too complicated to sum up in a word.
complicatedComputers are capable of doing extremely complicated work.
complicatedComputers are capable of doing very complicated work in a split second.
complicatedHe devised a complicated clockwork toy.
complicatedHe is good at solving complicated mathematical problems.
complicatedHis lie complicated matters.
complicatedI have a complicated matter I want to discuss with you.
complicatedLately the discount airline ticket system has gotten so complicated that there's a lot about it I can't figure out.
complicatedModern finance is becoming increasingly complicated and sophisticated.
complicatedMy brother could not solve the complicated problem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุ่งยาก[ADJ] complicated, See also: complex, involved, convoluted, labyrinthine, Ant. ง่ายดาย, สะดวกสบาย, Example: ระบบนี้ยังมีข้อยุ่งยากทางด้านทฤษฎี, Thai definition: เกี่ยวกับความสลับซับซ้อน
ฟั่นเฝือ[ADJ] confused, See also: complicated, Syn. ยุ่ง, วุ่นวาย, พัวพัน, ยุ่งเหยิง, Example: คำที่ใช้กันอยู่นี้เป็นคำฟั่นเฝือที่อาจใช้ผิดกันอยู่บ่อยๆ
เชิงซ้อน[ADJ] complex, See also: complicated, Syn. ซับซ้อน, ซ้อนกัน, สลับซับซ้อน, Ant. เชิงเดียว, Example: ถั่วแดงมีสารคาร์โบไฮเดรตประเภทเชิงซ้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิงซ้อน[adj.] (choēngsøn) EN: complex ; complicated   FR: complexe ; compliqué
ง่าย ๆ[v.] (ngāi-ngāi) EN: be simple ; be easy ; be uncomplicated   FR: être simple ; être facile
ปัญหาที่ซับซ้อน[n. exp.] (panhā thī sapsøn) EN: complicated problem ; Chinese puzzle   FR: casse-tête chinois [m]
สลับซับซ้อน[adj.] (salapsapsøn) EN: complicated ; complex   FR: compliqué ; complexe
วิจิตรพิสดาร[adj.] (wijitphitsadān) EN: complicated ; overelaborate   
ยาก[adj.] (yāk) EN: difficult ; hard ; complicated ; not so easy ; advanced   FR: difficile ; ardu ; compliqué ; pénible
ยากเย็น[v.] (yākyen) EN: be very difficult ; be complicated ; be very hard   FR: être ardu ; être laborieux
ยุ่งยาก[adj.] (yungyāk) EN: complicated ; complex ; involved ; convoluted ; labyrinthine   FR: compliqué ; complexe ; inextricable ; labyrinthique

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLICATED    K AA1 M P L AH0 K EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complicated    (v) (k o1 m p l i k ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kompliziert; diffizil {adj} | komplizierter | am kompliziertestencomplicated | more complicated | most complicated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
ややこしい[, yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P) [Add to Longdo]
ナイーブ[, nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P) [Add to Longdo]
簡単(P);簡短(oK)[かんたん, kantan] (adj-na,n) simple; easy; brief; uncomplicated; (P) [Add to Longdo]
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated [Add to Longdo]
込み入った[こみいった, komiitta] (adj-f) intricate; complicated [Add to Longdo]
込み入る;込入る[こみいる, komiiru] (v5r,vi) to push in; to be crowded; to be complicated [Add to Longdo]
手が込む;手が混む[てがこむ, tegakomu] (exp,v5m) (See 手の込んだ) to be intricate; to be elaborate; to be complicated; to be complex [Add to Longdo]
手の込んだ;手の混んだ[てのこんだ, tenokonda] (adj-f) intricate; elaborate; complicated; complex [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曲折[qū zhé, ㄑㄩ ㄓㄜˊ, ] complicated; winding [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, ] complicated; many; in great numbers [Add to Longdo]
繁复[fán fù, ㄈㄢˊ ㄈㄨˋ, / ] complicated [Add to Longdo]
复杂[fù zá, ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ, / ] complicated; complex [Add to Longdo]
[jiū, ㄐㄧㄡ, ] complicated, confused; dispute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complicate \Com"pli*cate\, v. t. [imp. & p. p. {Complicated}; p.
   pr. & vb. n. {Complicating}.]
   To fold or twist together; to combine intricately; to make
   complex; to combine or associate so as to make intricate or
   difficult.
   [1913 Webster]
 
      Nor can his complicated sinews fail.   --Young.
   [1913 Webster]
 
      Avarice and luxury very often become one complicated
      principle of action.           --Addison.
   [1913 Webster]
 
      When the disease is complicated with other diseases.
                          --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complicated
   adj 1: difficult to analyze or understand; "a complicated
       problem"; "complicated Middle East politics"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top