ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

careworn

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -careworn-, *careworn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
careworn[ADJ] ที่ดูเหนื่อยเพราะมีเรื่องกังวลมาก, Syn. drawn, haggard, worn, Ant. rested

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
careworn(แคร์'วอร์น) adj. มีอาการกังวล, Syn. worried

English-Thai: Nontri Dictionary
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
careworn (j) kˈɛəʳwɔːn (k e@1 w oo n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Careworn \Care"worn`\, a.
   Worn or burdened with care; as, careworn look or face.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 careworn
   adj 1: showing the wearing effects of overwork or care or
       suffering; "looking careworn as she bent over her
       mending"; "her face was drawn and haggard from
       sleeplessness"; "that raddled but still noble face";
       "shocked to see the worn look of his handsome young
       face"- Charles Dickens [syn: {careworn}, {drawn},
       {haggard}, {raddled}, {worn}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top