ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haughty

HH AO1 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haughty-, *haughty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haughty(adj) ซึ่งทระนง, See also: ทะนง, ถือยศ, โอหัง, ถือตัว, Syn. arrogant, condescending, snobbish, Ant. humble, modest

English-Thai: Nontri Dictionary
haughty(adj) หยิ่งยโส, หยิ่ง, จองหอง, ถือตัว, ไว้ท่า, วางท่า, โอหัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This body count's gonna bring that haughty bitch circling back.นำไปสู่การนับศพคนตาย เรื่อเหี้ยมันจะย้อนเข้าตัว Hell Followed (2008)
Or just my normal look of haughty derision?หรือท่ามองเหยียด ด้วยหางตาปกติของฉัน The Lunar Excitation (2010)
- Haughty derision it is.งั้นท่ามองเหยียดด้วยหางตา The Lunar Excitation (2010)
Is haughty disdain what you survived for?เจ้ารอดมาเพื่อที่จะอยู่กับความน่าดูถูกเหยีดหยามหรือ? Episode #1.4 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
haughtyHe is haughty to his juniors.
haughtyShe gave me a haughty look and walked away.
haughtyThat lady is haughty to a great degree.
haughtyThe young girl was haughty to me.
haughtyWhat a haughty fellow he is!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปึ่ง(adj) arrogant, See also: haughty, self-important, imperious, lordly, disdainful, proud, Syn. ปึ่งชา, ปั้นปึ่ง, Ant. นอบน้อม, อ่อนน้อม, ถ่อมตัว, Example: ใครๆ ก็พากันเบื่อหน่ายท่าทางปึ่งของเขาเวลาไม่พอใจอะไรขึ้นมา, Thai Definition: ทำท่าไว้ยศไม่อยากพูดจาด้วย
หยิ่งยะโส(adj) arrogant, See also: haughty, disdainful, supercilious, Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, ยโส, ทะนง, Ant. อ่อนน้อม, ถ่อมตัว, ถ่อมตน, Example: เขาเป็นคนหยิ่งยะโส แข็งกระด้าง อวดดี ใครๆ ก็เกลียดชังเขาทั้งนั้น, Thai Definition: ทะนงว่าตนมีดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ใจ[dāijai] (v) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty  FR: se sentir encouragé
จองหอง[jønghøng] (v) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; be condescending  FR: être arrogant ; être hautain ; être orgueilleux
จองหอง[jønghøng] (adj) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud  FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
กำแหง[kamhaēng] (adj) EN: daring ; bold ; audacious ; overbearing ; haughty  FR: audacieux ; hardi ; intrépide ; effronté
ลำพองใจ[lamphøngjai] (v) EN: be in high spirits ; be arrogant ; be haughty  FR: être hautain ; être arrogant
เผยอ[phayoē] (v) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride
พอง[phøng] (adj) EN: haughty ; puffed up ; arrogant  FR: hautain ; arrogant
ถือเนื้อถือตัว[theūneūatheūtūa] (adj) EN: haughty ; proud
ถือตัว[theūtūa] (adj) EN: haughty ; proud  FR: orgueilleux ; présomptueux ; vaniteux ; prétentieux ; imbu de soi-même
ยโส[yasō] (v) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty  FR: être arrogant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HAUGHTY HH AO1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haughty (j) hˈɔːtiː (h oo1 t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骄矜[jiāo jīn, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄣ, / ] haughty; proud, #107,485 [Add to Longdo]
[ào, ㄠˋ, ] haughty; vigorous, #468,805 [Add to Longdo]
款儿[kuǎn r, ㄎㄨㄢˇ ㄦ˙, / ] haughty manner; proud bearing [Add to Longdo]
贡高我慢[gòng gāo wǒ màn, ㄍㄨㄥˋ ㄍㄠ ㄨㄛˇ ㄇㄢˋ, / ] haughty and arrogant [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hochmütig { adj } | hochmütiger | am hochmütigstenhaughty | haughtier | haughtiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさ高;嵩高[かさだか, kasadaka] (adj-na) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
かさ高い;嵩高い[かさだかい, kasadakai] (adj-i) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
誇らしい[ほこらしい, hokorashii] (adj-i) proud; haughty; arrogant; splendid; magnificent [Add to Longdo]
御高い;お高い[おたかい, otakai] (adj-i) haughty [Add to Longdo]
高ぶる;昂る;昂ぶる(io)[たかぶる, takaburu] (v5r, vi) (1) to be highly strung; to be proud; to be haughty; (2) to get excited; to get worked up [Add to Longdo]
高慢[こうまん, kouman] (adj-na) haughty; arrogant; proud [Add to Longdo]
高慢ちき[こうまんちき, koumanchiki] (adj-na) arrogant; haughty [Add to Longdo]
豪然[ごうぜん, gouzen] (adj-t, adv-to) full of strength; haughty; pompous [Add to Longdo]
士族の商法[しぞくのしょうほう, shizokunoshouhou] (exp) (See 士族) amateurish and haughty way of doing business; venturing into an unfamiliar line of business (and often failing) [Add to Longdo]
尊大不遜[そんだいふそん, sondaifuson] (n, adj-na) arrogant and presumptuous; haughty arrogance; intolerable insolence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haughty \Haugh"ty\ (h[add]"t[y^]), a. [Compar. {Haughtier}
   (h[add]"t[i^]*[~e]r); superl. {Haughtiest}.] [OE. hautein, F.
   hautain, fr. haut high, OF. also halt, fr. L. altus. See
   {Altitude}.]
   [1913 Webster]
   1. High; lofty; bold. [Obs. or Archaic]
    [1913 Webster]
 
       To measure the most haughty mountain's height.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Equal unto this haughty enterprise.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Disdainfully or contemptuously proud; arrogant;
    overbearing.
    [1913 Webster]
 
       A woman of a haughty and imperious nature.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. Indicating haughtiness; as, a haughty carriage.
    [1913 Webster]
 
       Satan, with vast and haughty strides advanced,
       Came towering.            --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haughty
   adj 1: having or showing arrogant superiority to and disdain of
       those one views as unworthy; "some economists are
       disdainful of their colleagues in other social
       disciplines"; "haughty aristocrats"; "his lordly manners
       were offensive"; "walked with a prideful swagger"; "very
       sniffy about breaches of etiquette"; "his mother eyed my
       clothes with a supercilious air"; "a more swaggering mood
       than usual"- W.L.Shirer [syn: {disdainful}, {haughty},
       {imperious}, {lordly}, {overbearing}, {prideful},
       {sniffy}, {supercilious}, {swaggering}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top