ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

libidinous

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -libidinous-, *libidinous*, libidinou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
libidinous[ADJ] ที่เต็มไปด้วยตันหาราคะ, Syn. lascivious, lewd, lustful

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their weakness and sloth and libidinous behavior.ความอ่อนแอ เกียจคร้าน และตัณหาราคะของพวกเขา Live by Night (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
libidinous (j) lˈɪbˈɪdɪnəs (l i1 b i1 d i n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Libidinous \Li*bid"i*nous\ (-n[u^]s), a. [L. libidinosus, fr.
   libido, libidinis, pleasure, desire, lust, fr. libet, lubet,
   it pleases: cf. F. libidineux. See {Lief}.]
   Having lustful desires; characterized by lewdness; sensual;
   lascivious. -- {Li*bid"i*nous*ly}, adv. --
   {Li*bid"i*nous*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Lewd; lustful; lascivious; unchaste; impure; sensual;
     licentious; lecherous; salacious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 libidinous
   adj 1: driven by lust; preoccupied with or exhibiting lustful
       desires; "libidinous orgies" [syn: {lascivious}, {lewd},
       {libidinous}, {lustful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top