ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elaborate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elaborate-, *elaborate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elaborate(adj) ซับซ้อน, Syn. complex, intricate
elaborate(vt) ทำด้วยความละเอียด, See also: ประดิดประดอย, ทำอย่างประณีต, Syn. embellish, refine
elaborate(adj) ละเอียด, See also: ประณีต, Syn. detailed, intricate
elaborate(vi) อธิบายเพิ่มเติม, See also: เพิ่มเนื้อหา, ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
elaborately(adv) อย่างประณีต, See also: อย่างละเอียด, อย่างซับซ้อน
elaborate on(phrv) สาธยาย (พูดหรือเขียน), See also: พูดหรือเขียนอย่างละเอียด, Syn. enlarge on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elaborate(อีแลบ'เบอเรท) adj. ประณีต, ซับซ้อน vt., vi. วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, บรรยายอย่างละเอียด, See also: elaboration n. ดูelaborate elaborative adj. ดู elaborator n. ดู laborate, Syn. develop, Ant. simple

English-Thai: Nontri Dictionary
elaborate(adj) ที่ประณีต, อย่างรอบคอบ, ซับซ้อน, ละเอียด, ที่บรรจง
elaborate(vt) ทำอย่างพิถีพิถัน, ทำอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elaborateการปลดปล่อย [การแพทย์]

WordNet (3.0)
elaborate(v) add details, as to an account or idea; clarify the meaning of and discourse in a learned way, usually in writing, Syn. flesh out, dilate, expound, lucubrate, exposit, expatiate, enlarge, expand, Ant. contract
elaborate(v) produce from basic elements or sources; change into a more developed product
elaborate(v) work out in detail, Syn. work out
elaborate(adj) marked by complexity and richness of detail, Syn. luxuriant
elaborately(adv) with elaboration, Syn. in an elaborate way, intricately
elaborateness(n) marked by elaborately complex detail, Syn. elaboration, intricacy, involution
complicate(v) make more complex, intricate, or richer, Syn. rarify, refine, elaborate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Elaborate

v. t. [ imp. & p. p. Elaborated p. pr. & vb. n. Elaborating ] 1. To produce with labor [ 1913 Webster ]

They in full joy elaborate a sigh, Young. [ 1913 Webster ]

2. To perfect with painstaking; to improve or refine with labor and study, or by successive operations; as, to elaborate a painting or a literary work. [ 1913 Webster ]

The sap is . . . still more elaborated and exalted as it circulates through the vessels of the plant. Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

Elaborate

a. [ L. elaboratus, p. p. of elaborare to work out; e out + laborare to labor, labor labor. See Labor. ] Wrought with labor; finished with great care; studied; executed with exactness or painstaking; as, an elaborate discourse; an elaborate performance; elaborate research. [ 1913 Webster ]

Drawn to the life in each elaborate page. Waller.

Syn. -- Labored; complicated; studied; perfected; high-wrought.

-- E*lab"o*rate*ly, adv. -- E*lab"o*rate*ness, n. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you care to elaborate, dear Duke?คุณดูแลเพื่อทำอย่างละเอียด, \ท่านดยุค Ndear หรือไม่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's capped with an elaborate headpiece in the shape of the sun, with a central crystal.มันครอบด้วยหมวกเกราะที่ซับซ้อนอันหนึ่ง รูปลักษณะเหมือนพระอาทิตย์, โดยมีคริสตัลอยู่ตรงกลาง. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Which, as I have discovered, is all part of some elaborate plot to make you think we British are the villains.Which, as I have discovered, is all part of some elaborate plot to make you think we British are the villains. Anna and the King (1999)
Either this is one of the most elaborate hoaxes ever created, or basically... it's for real.ถ้ามันเป็นการลวง คงเป็นการลวงครั้งมโหฬาร หรือไม่เช่นนั้น Signs (2002)
That there is no job and that the office that he's at has been rented and the picture on my desk of my family is a phoney and it's all just a big elaborate ruse to glean competitive information from him.จริง ๆ แล้วไม่มีตำแหน่งงาน และสำนักงานที่ใช้สัมภาษณ์ก็เช่ามา รูปครอบครัวบนโต๊ะทำงานผมก็เป็นของปลอม The Corporation (2003)
Or maybe this is all an elaborate ruse to make us think in that direction.หรือบางทีใครบางคนต้องการให้เราคิดแบบนั้น Ghost in the Shell (1995)
A man with the means and motive to play you and all of us as pawns in the most elaborate, most expensive hoax of all time?เอสอา ฮาร์ดเดน? คนที่มีวิธีการและแรงจูงใจ ในการเล่นให้คุณและพวกเราทุกคน เป็นหลักประกันในการ ทำอย่างละเอียดมากที่สุด Contact (1997)
A goddamn elaborate one.ติดกับกันง่ายๆอย่างงี้เลย The Great Raid (2005)
This is much more elaborate than the ones on his show.นี่มันละเอียดซับซ้อนกว่าที่อยู่ในโชว์อีก Robots (2005)
It's as we speculated and said was too elaborate, but that's what he did.เป็นดั่งที่เราคาดไว้ คำพูดเขานั้นมันแยบยลมาก ซึ่งต่างกับสิ่งที่เขาทำ Match Point (2005)
As the authenticity of this document cannot be verified it could be an elaborate forgery created by the terrorist as easily as it could be the deranged fantasy of a former party member who resigned for psychological reasons.ข้อเท็จจริงในเอกสารนี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้... ...มันอาจจะถูกปลอมแปลงขึ้นมา อย่างแนบเนียนโดยผู้ก่อการร้าย... ...มันอาจจะเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ ของอดีตสมาชิกพรรคบางคน... V for Vendetta (2005)
You know I never understood all these elaborate tortures.รู้ไหม ผมไม่เข้าใจเรื่องการทรมานเลย Casino Royale (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elaborateAmerica has an elaborate system of constitutional checks and balances.
elaborateAn elaborate plan.
elaborateShe made elaborate preparations for the party.
elaborateSome species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.
elaborateThe reporter elaborated on the method of his investigation.
elaborateWe elaborated on our study plan.
elaborateWell, I clean the rooms, do the laundry, or cook an elaborate supper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างประณีต(adv) elaborately, See also: finely, Syn. ละเอียดลออ, Example: ศาลาหลังนี้เป็นไม้สักทั้งหลังสร้างขึ้นอย่างประณีตโดยฝีมือสถาปนิกชื่อดัง
อย่างพิถีพิถัน(adv) carefully, See also: elaborately, painstakingly, meticulously, Syn. ละเอียดลออ, ประณีต, Example: ผู้ที่ได้รับรางวัลภูมิใจกับรางวัลที่กรรมการตั้งใจคัดเลือกงานกันอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบให้นักเขียนหน้าใหม่
ตัวบรรจง(n) elaborate handwriting, See also: proper or regular handwriting, Example: โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง, Thai Definition: ตัวหนังสือที่ตั้งใจเขียนหรือตัวหนังสือที่เขียน ไม่หวัด
ประดิดประดอย(v) elaborate, See also: decorate, embellish, adorn, trim, Syn. ประดอย, Example: เธอนั่งประดิดประดอยร้อยพวงมาลัย, Thai Definition: บรรจงทำให้งดงามและละเอียดลออยิ่งขึ้น
ประณีตบรรจง(adv) delicately, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, Example: ็ฉากละครถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจง
ประณีต(adv) neatly, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง, Example: เธอแกะสลักผักและผลไม้ประณีตมาก
แกล้งเกลา(v) elaborate, See also: refine, Syn. ประณีต, ประดิดประดอย, Example: พิศลักษณ์เลอโฉมดังองค์อินทร์แกล้งเกลา
เสริมแต่ง(v) elaborate, See also: explicate, spell out, Syn. แต่งเติม, ขยายความ, ต่อเติมเสริมแต่ง, ต่อเติม, Example: เรื่องรามเกียรติ์ที่นำมาแสดงหนังตะลุง ผู้แสดงได้นำมาเสริมแต่งนิทานพื้นบ้านผสมเข้าไปบ้าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน, Thai Definition: พูดต่อเติม, พูดเสริมแต่งขยายความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจง[banjong] (v) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate  FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
ละเอียด[la-īet] (adj) EN: fine ; delicate ; detailed ; elaborate : meticulous ; careful ; scrupulous  FR: fin ; méticuleux ; délicat ; minutieux ; détaillé ; élaboré
ประดิษฐ์ประดอย[praditpradøi] (v) EN: elaborate  FR: élaborer
เสริมแต่ง[soēmtaeng] (v) EN: elaborate ; explicate ; spell out
ต่อเติมเสริมแต่ง[tøtoēm soēm taeng] (v, exp) EN: elaborate
วิจิตร[wijit] (adj) EN: exquisite ; fine ; elaborate ; beautiful ; dainty ; artistic  FR: fantastique ; féerique
วิจิตรพิสดาร[wijitphitsadān] (adj) EN: complicated ; overelaborate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
elaborate
elaborate
elaborated
elaborates
elaborately

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elaborate
elaborate
elaborated
elaborates
elaborately
elaborateness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精巧[jīng qiǎo, ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄠˇ,  ] elaborate #20,244 [Add to Longdo]
繁体[fán tǐ, ㄈㄢˊ ㄊㄧˇ,   /  ] elaborate form; traditional form (of Chinese) #38,520 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
綾羅[りょうら, ryoura] (n) elaborated cloth; figured silk and thin silk [Add to Longdo]
会席膳[かいせきぜん, kaisekizen] (n) elaborate dinner tray [Add to Longdo]
機織鳥[はたおりどり;ハタオリドリ, hataoridori ; hataoridori] (n) (uk) weaverbird; weaver (any of a number of birds in family Ploceidae that weave elaborate nests) [Add to Longdo]
凝った[こった, kotta] (adj-f) (See 凝る・こる・2) elaborate; exquisite; tasteful; refined; artistic; (P) [Add to Longdo]
凝る[こる, koru] (v5r, vi) (1) to grow stiff; (2) to be absorbed in; to be devoted to; to be a fanatic; to elaborate; (P) [Add to Longdo]
巧遅[こうち, kouchi] (n) slow and elaborate [Add to Longdo]
巧遅拙速[こうちせっそく, kouchisessoku] (n) better being rough and ready than slow and elaborate; better being brisk and sharp than slow and prudent [Add to Longdo]
巧緻[こうち, kouchi] (adj-na, n) elaborate; exquisite; detailed [Add to Longdo]
克明[こくめい, kokumei] (adj-na, n) detailed; elaborate; faithfulness; diligence; conscientiousness; (P) [Add to Longdo]
手が込む;手が混む[てがこむ, tegakomu] (exp, v5m) (See 手の込んだ) to be intricate; to be elaborate; to be complicated; to be complex [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top