ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arrogant

EH1 R AH0 G AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrogant-, *arrogant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrogant(adj) หยิ่ง, See also: ทระนง, ทะนง, ถือตัว, ยโส, โอหัง, วางโต, จองหอง, อหังการ, Syn. over-bearing, haughty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrogant(แอร'โรเกินทฺ) adj. หยิ่ง, ยโส, จองหอง, Syn. haughty, conceited, Ant. modest

English-Thai: Nontri Dictionary
arrogant(adj) หยิ่ง, จองหอง, ยโส, อวดดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I hate... arrogant men.และ... ฉันเกลียด... ผู้ชายที่หยิ่งยโส. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย Junior (1994)
It was an arrogant presumption, based on a failure to recognise your true feelings and Miss Bennet's.มันเป็นข้อสันนิษฐานที่อวดดีและความเหลวไหล ที่นึกว่ารู้ความรู้สึกแท้จริงของนายและมิสเบนเน็ต Episode #1.6 (1995)
Yeah, it did, you arrogant fuckin' prick!ใช่มันทำได้นายจะบ้าแล้วนะ Good Will Hunting (1997)
You arrogant shit!หลงตัวเองมากไปแล้ว ชั้นถึงไม่ไปร่วม พบปะสังสรรค์ด้วยไง Good Will Hunting (1997)
Jesus loves you but He also knows how to punish arrogant sinners like you.พระเยซูรักคุณแต่ท่านก็รู้ด้วยว่าจะลงโทษคนบาปที่โอหังเช่นคุณอย่างไร 21 Grams (2003)
You arrogant son of a bitch!คุณเป็นคนที่ยิ่งโยสที่สุดเลย! The Notebook (2004)
You tell me when I'm being an arrogant son of a bitch and I tell you when you're being a pain in the ass.คุณบอกผมตอนที่ผมกลายเป็นผู้ชายที่จองหอง และผมบอกคุณ ตอนที่คุณรู้สึกเจ็บที่ก้น The Notebook (2004)
You should be able to rub this treasure in their arrogant faces, and I want you to have the chance to do that.นายต้องค้นหาขุมทรัพย์เพื่อพิสูจน์มัน, และฉันอยากให้นายมีโอกาสทำให้สำเร็จ. National Treasure (2004)
Arrogant bitch!ยโสโอหังดีนัก Spygirl (2004)
Elyse, you think Matt is an arrogant jock who wears his penis on his forehead... just to gain the approval of his sociopathic brother.แอลลี่ คุณคิดว่าแมตต์หยิ่งยโส ใครอยากให้เขาโชว์เจ้าโลก เพื่อจะพิสูจน์ว่าได้เข้าร่วมกับสังคมของพวกคุณ American Pie Presents: Band Camp (2005)
You arrogant bastard. You've lost control.นายมันบ้าดีเดือด คุมตัวเองไม่อยู่ The Marine (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arrogantHe is arrogant toward us.
arrogantHe tends to be arrogant.
arrogantI couldn't put up with her arrogant behavior.
arrogantPaul didn't become arrogant even though he was rich.
arrogantWhen he was young, he had an arrogant air.
arrogantYou're an arrogant dirty foreigner who claims their dictionary is correct even though they don't understand the nuances of Japanese.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยโส(adj) arrogant, See also: self-important, conceited, haughty, disdainful, overbearing, Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, โอหัง, เย่อหยิ่ง, จองหอง, Example: เธอมีท่าทางยโสจนใครๆ ก็พากันหมั่นไส้เธอ, Thai Definition: ที่มีนิสัยเย่อหยิ่งเพราะถือตัวว่ามียศ มีปัญญา มีความรู้ มีกำลัง มีทรัพย์ เป็นต้น
ปึ่ง(adj) arrogant, See also: haughty, self-important, imperious, lordly, disdainful, proud, Syn. ปึ่งชา, ปั้นปึ่ง, Ant. นอบน้อม, อ่อนน้อม, ถ่อมตัว, Example: ใครๆ ก็พากันเบื่อหน่ายท่าทางปึ่งของเขาเวลาไม่พอใจอะไรขึ้นมา, Thai Definition: ทำท่าไว้ยศไม่อยากพูดจาด้วย
โอหัง(adj) conceited, See also: arrogant, Syn. ผยอง, ยโส, จองหอง, Ant. อ่อนน้อม, ถ่อมตน, Thai Definition: แสดงกิริยาวาจาหยิ่งยโส
หยิ่งผยอง(adj) proud, See also: arrogant, haughty, disdainful, supercilious, Syn. ผยอง, หยิ่ง, ยะโส, จองหอง, ถือตัว, Example: ผู้ชายที่บ้าสะสมทองคำหรือผ้าสวมเสื้อผ้าไหม จะกลายเป็นคนหยิ่งผยอง เห็นแก่ตัว โอ้อวดความร่ำรวย
หยิ่งยะโส(adj) arrogant, See also: haughty, disdainful, supercilious, Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, ยโส, ทะนง, Ant. อ่อนน้อม, ถ่อมตัว, ถ่อมตน, Example: เขาเป็นคนหยิ่งยะโส แข็งกระด้าง อวดดี ใครๆ ก็เกลียดชังเขาทั้งนั้น, Thai Definition: ทะนงว่าตนมีดี
เต๊ะ(adv) arrogantly, See also: haughtily, Syn. วางท่า, วางมาด, เต๊ะจุ๊ย, เต๊ะท่า, แอ๊ก, Example: เพื่อนฝูงของผู้จัดการนั่งเต๊ะรออยู่ในห้องรับแขก, Thai Definition: แสดงท่าผึ่งผาย เพราะคิดว่าตนมีฐานะสูงกว่าผู้อื่น, Notes: (ปาก)
อหังการ(adj) arrogant, See also: proud, conceited, self-important, haughty, impudent, Syn. หยิ่ง, จองหอง, อวดดี, Example: อดีตผู้สื่อข่าวอหังการแห่งขอนแก่นสวนกลับอย่างดุดัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮึกเหิม[heuk-hoēm] (v) EN: be arrogant ; be conceited
หัวสูง[hūasūng] (adj) EN: high-flying ; high-flown ; arrogant ; ambitious  FR: prétentieux ; arrogant
จองหอง[jønghøng] (v) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; be condescending  FR: être arrogant ; être hautain ; être orgueilleux
จองหอง[jønghøng] (adj) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud  FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
ลำพองใจ[lamphøngjai] (v) EN: be in high spirits ; be arrogant ; be haughty  FR: être hautain ; être arrogant
เผยอ[phayoē] (v) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride
ผึ่ง[pheung] (v) EN: be arrogant ; be dignified  FR: crâner (fam.)
พอง[phøng] (adj) EN: haughty ; puffed up ; arrogant  FR: hautain ; arrogant
ถือดี[theūdī] (adj) EN: proud ; arrogant  FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; vaniteux ; fier
อวดดี[ūatdī] (adj) EN: overconfident ; vain-glorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited  FR: arrogant ; insolent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARROGANT EH1 R AH0 G AH0 N T
ARROGANTLY EH1 R AH0 G AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrogant (j) ˈærəgənt (a1 r @ g @ n t)
arrogantly (a) ˈærəgəntliː (a1 r @ g @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骄傲[jiāo ào, ㄐㄧㄠ ㄠˋ, / ] arrogant; conceited; full of oneself; proud, #4,689 [Add to Longdo]
大爷[dà yé, ㄉㄚˋ ㄧㄝˊ, / ] arrogant idler; self-centred show-off, #7,218 [Add to Longdo]
高傲[gāo ào, ㄍㄠ ㄠˋ, ] arrogant, #16,910 [Add to Longdo]
傲慢[ào màn, ㄠˋ ㄇㄢˋ, ] arrogant; haughty, #18,315 [Add to Longdo]
自大[zì dà, ㄗˋ ㄉㄚˋ, ] arrogant, #24,172 [Add to Longdo]
趾高气扬[zhǐ gāo qì yáng, ㄓˇ ㄍㄠ ㄑㄧˋ ㄧㄤˊ, / ] arrogant, #45,065 [Add to Longdo]
骄横[jiāo hèng, ㄐㄧㄠ ㄏㄥˋ, / ] arrogant; overbearing, #48,866 [Add to Longdo]
自高自大[zì gāo zì dà, ㄗˋ ㄍㄠ ㄗˋ ㄉㄚˋ, ] arrogant, #64,974 [Add to Longdo]
狂妄自大[kuáng wàng zì dà, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ ㄗˋ ㄉㄚˋ, ] arrogant and conceited, #69,527 [Add to Longdo]
骄纵[jiāo zòng, ㄐㄧㄠ ㄗㄨㄥˋ, / ] arrogant, #71,724 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
arrogant; anmaßend; überheblich; hochmütig { adj } | arroganter | am arrogantestenarrogant | more arrogant | most arrogant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp, v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp, vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp, vs-i) (col) (See 大きな顔をする, でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
威高;居高[いたか, itaka] (adj-na, n) (arch) (See 不遜, 傲慢) arrogant [Add to Longdo]
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury [Add to Longdo]
俺(P);己;乃公[おれ(P);だいこう(乃公);ないこう(乃公), ore (P); daikou ( daikou ); naikou ( daikou )] (pn, adj-no) (male) I; me (rough or arrogant-sounding first-person pronoun, formerly also used by women); (P) [Add to Longdo]
虎の威を借る狐[とらのいをかるきつね, toranoiwokarukitsune] (exp) (id) person who swaggers about under borrowed authority; small man acting arrogantly through borrowed authority; a fox that borrows the authority of a tiger [Add to Longdo]
誇らしい[ほこらしい, hokorashii] (adj-i) proud; haughty; arrogant; splendid; magnificent [Add to Longdo]
高慢[こうまん, kouman] (adj-na) haughty; arrogant; proud [Add to Longdo]
高慢ちき[こうまんちき, koumanchiki] (adj-na) arrogant; haughty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrogant \Ar"ro*gant\, a. [F. arrogant, L. arrogans, p. pr. of
   arrogare. See {Arrogate}.]
   1. Making, or having the disposition to make, exorbitant
    claims of rank or estimation; giving one's self an undue
    degree of importance; assuming; haughty; -- applied to
    persons.
    [1913 Webster]
 
       Arrogant Winchester, that haughty prelate. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Containing arrogance; marked with arrogance; proceeding
    from undue claims or self-importance; -- applied to
    things; as, arrogant pretensions or behavior.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Magisterial; lordly; proud; assuming; overbearing;
     presumptuous; haughty. See {Magisterial}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arrogant
   adj 1: having or showing feelings of unwarranted importance out
       of overbearing pride; "an arrogant official"; "arrogant
       claims"; "chesty as a peacock" [syn: {arrogant},
       {chesty}, {self-important}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 arrogant /aʀogɑ̃/ 
  arrogant

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 arrogant /ɑroɤ°ɑnt/
  1. arrogant
  2. arrogant
  3. arrogant

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top