ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scornful

S K AO1 R N F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scornful-, *scornful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scornful(adj) ดูถูก, See also: ดูหมิ่น, รังเกียจ, Syn. contemptous, disdainful
scornfulness(n) การดูหมิ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scornful(สคอร์น'ฟูล) adj. เต็มไปด้วย (การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การหัวเราะเยาะ), See also: scornfully adv. scornfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
scornful(adj) ซึ่งดูถูก, ซึ่งเหยียดหยาม, ซึ่งสบประมาท, ซึ่งรังเกียจ
scornfully(adv) อย่างสบประมาท, อย่างเหยียดหยาม, อย่างดูถูก, อย่างรังเกียจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scornfulAt home, because of his reddish hair and freckles, his mother scornfully named him "carrot" and had everybody else call him that.
scornfulHe was scornful of the danger.
scornfulMary was scornful of Tom.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสยะ[sayae] (v) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully  FR: forcer un sourire
เหยียด[yīet] (v) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down  FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[yīet-yan] (adv) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully  FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SCORNFUL S K AO1 R N F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scornful (j) skˈɔːnfəl (s k oo1 n f @ l)
scornfully (a) skˈɔːnfəliː (s k oo1 n f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hohngelächter { n }scornful laughter; jeering [Add to Longdo]
höhnisch; verächtlich { adj } | höhnischer | am höhnischstenscornful | more scornful | most scornful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せせら笑い;嘲笑い;冷笑い[せせらわらい, seserawarai] (n) sardonic laugh; scornful smile [Add to Longdo]
ジト目[ジトめ, jito me] (n) (m-sl) (stare or glare with) scornful eyes; reproachful eyes; disgusted eyes [Add to Longdo]
軽蔑的[けいべつてき, keibetsuteki] (adj-na) contemptuous; disdainful; scornful [Add to Longdo]
鼻で笑う[はなでわらう, hanadewarau] (exp, v5u) to laugh scornfully [Add to Longdo]
冷笑[れいしょう, reishou] (n, vs) derision; derisive laughter; scornful laugh; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scornful \Scorn"ful\, a.
   1. Full of scorn or contempt; contemptuous; disdainful.
    [1913 Webster]
 
       Scornful of winter's frost and summer's sun.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Dart not scornful glances from those eyes. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Treated with scorn; exciting scorn. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The scornful mark of every open eye. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Contemptuous; disdainful; contumelious; reproachful;
     insolent.
     [1913 Webster] -- {Scorn"ful*ly}, adv. --
     {Scorn"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scornful
   adj 1: expressing extreme contempt [syn: {contemptuous},
       {disdainful}, {insulting}, {scornful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top