ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thorny

TH AO1 R N IY0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thorny-, *thorny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thorny[ADJ] มีหนามมาก, See also: เต็มไปด้วยหนาม, Syn. barbed, spiny, stinging

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thorny(ธอร์น'นี) adj. มีหนามมาก,คล้ายหนาม,เจ็บปวด,มีอุปสรรคมาก,ลำบากมาก,ยุ่งเหยิง,ซับซ้อน., See also: thornily adv. thorniness n., Syn. vexatious,painful

English-Thai: Nontri Dictionary
thorny(adj) มีหนาม,ยุ่งยาก,มีอุปสรรคมาก,ลำบากมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now then, perhaps I can divine a solution to this thorny problem.เอาละ บางทีข้าอาจมีทางแก้อุปสรรคเหล่านี้ Aladdin (1992)
Oh thorny Rose, is thy Iris closed for me?โอ้ กุหลาบซึ่งเต็มด้วยหนาม คือเธอ\ เทพเจ้าแห่งสายรุ้งผู้ปกปิดความลับเพื่อฉันหรือ? The King and the Clown (2005)
look, clark, i know that i got a little thorny when you raised the red flag on a. c.นี่ Clark ฉันไม่ชอบเลยเวลานายเข้ากะ เอซี ไม่ได้ Aqua (2005)
A thorny issue,ปัญหาที่แหลมคม ฉันยอมรับ Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
Christian Quarterly gave it their highest rating-- five thorny crowns.นิตยสาร Christian Quarterly ให้คะแนน-- สูงสุด ห้าดาวเลย The Rhinitis Revelation (2011)
All of that thorny pain. So beautiful.ความเจ็บปวดทั้งหมดนั่น มันช่างงดงาม Reading is Fundamental (2012)
You heard him -- thorny beauty, blah, blah.นายก็ได้ยินนี่ หนามแหลม สวยงาม บลา บลา.. Reading is Fundamental (2012)
Impales mice and lizards on thorny branches and barbed wire.แม้แต่กิ้งก่าบนพืชหรือลวดมีหนามก็เสร็จมัน Apéritif (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียวหนาม[N] thorny bamboo branch, See also: thorny tip of a bamboo stalk, Count unit: เรียว, Thai definition: แขนงไม้ไผ่ที่มีหนาม มักแตกออกจากบริเวณโคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัญหากระดูก[n. exp.] (panhā kradūk) EN: thorny problem ; hard nut to crack   FR: problème épineux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
THORNY TH AO1 R N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thorny (j) θˈɔːniː (th oo1 n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棘手[jí shǒu, ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ, ] thorny (problem); intractable, #16,969 [Add to Longdo]
荆山[Jīng shān, ㄐㄧㄥ ㄕㄢ, / ] Thorny mountain (several); Mt Jingshan in Hubei, #83,261 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dornig {adj} | dorniger | am dornigstenthorny | thornier | thorniest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
茨;荊;棘[いばら;イバラ, ibara ; ibara] (n) (1) thorny shrub; (2) (often written 薔薇) wild rose; briar; (3) thorn; (4) (architectural) cusp [Add to Longdo]
茨の道;いばらの道[いばらのみち, ibaranomichi] (n) thorny path [Add to Longdo]
喜知次;吉次[きちじ;キチジ, kichiji ; kichiji] (n) (uk) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
刺々しい;刺刺しい[とげとげしい, togetogeshii] (adj-i) sharp; harsh; stinging; thorny; snappy [Add to Longdo]
悩ましい[なやましい, nayamashii] (adj-i) (1) seductive; carnal; enchanting; (2) troubling; difficult; thorny; hard; (3) anxious; uneasy [Add to Longdo]
苗代茱萸;苗代胡頽子[なわしろぐみ;ナワシログミ, nawashirogumi ; nawashirogumi] (n) (uk) silverthorn (species of oleaster, Elaeagnus pungens); thorny elaeagnus; thorny olive [Add to Longdo]
鉤頭虫[こうとうちゅう, koutouchuu] (n) thorny-headed worm (any parasitic worm of phylum Acanthocephala) [Add to Longdo]
鉤頭虫類[こうとうちゅうるい, koutouchuurui] (n) acanthocephalans; thorny-headed worms [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thorny \Thorn"y\, a. [Compar. {Thornier}; superl. {Thorniest}.]
   [Cf. AS. [thorn]orniht.]
   1. Full of thorns or spines; rough with thorns; spiny; as, a
    thorny wood; a thorny tree; a thorny crown.
    [1913 Webster]
 
   2. Like a thorn or thorns; hence, figuratively, troublesome;
    vexatious; harassing; perplexing. "The thorny point of
    bare distress." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The steep and thorny way to heaven.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Thorny rest-harrow} (Bot.), rest-harrow.
 
   {Thorny trefoil}, a prickly plant of the genus {Fagonia}
    ({Fagonia Cretica}, etc.).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thorny
   adj 1: bristling with perplexities; "the thorny question of
       states' rights"
   2: having or covered with protective barbs or quills or spines
     or thorns or setae etc.; "a horse with a short bristly mane";
     "bristly shrubs"; "burred fruits"; "setaceous whiskers" [syn:
     {barbed}, {barbellate}, {briary}, {briery}, {bristled},
     {bristly}, {burred}, {burry}, {prickly}, {setose},
     {setaceous}, {spiny}, {thorny}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top