ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lustful

L AH1 S T F AH0 L   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lustful-, *lustful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lustful[ADJ] เต็มไปด้วยราคะ, See also: เต็มไปด้วยตัณหา, มักมากในโลกีย์วิสัย, Syn. lecherous, libidinous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lustful(ลัส'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยตัณหา,ละโมบ,ตะกละ,มักมากในโลกีย์วิสัย., See also: lustfulness n. ดูlustful, Syn. lecherrous,lubidinous

English-Thai: Nontri Dictionary
lustful(adj) มีตัณหา,มีความอยาก,ราคะจัด,มักมากในกาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Who can satisfy their lustful habit?♪ ใครจะไปทานทนไฟราคะไหว ♪ Blazing Saddles (1974)
Your ugly yellow eyes should fall out of your head as you stare at me so lustfully, Ravana.ดวงตาสีเหลืองอันน่าเกลียดของเจ้า จะหลุดออกจากหัว หากเจ้ายังจ้องข้า ด้วยสายตาอันเปี่ยมด้วยราคจิต เจ้าราพณาสูร Sita Sings the Blues (2008)
The lustful twin, the Black Swan, tricks and seduces him.หงส์ดำ แฝดผู้ชั่วร้าย ได้หลอกล่อและยั่วยวนเขา Black Swan (2010)
If they weren't lustfulถ้าหากพวกเขาไม่มักมากใน กามารมณ์ A Chinese Ghost Story (2011)
I would not recommend lustful hand placed upon...ฉันจะไม่แนะนำ มือวางไว้บนตัณหา ... Sacramentum (2012)
I have been greedy... and lustful... and wrathful.ลูกหิวกระหาย มีแต่กิเลสราคะ และความโกรธเกรี้ยว The Sun (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัณหากลับ[ADJ] lustful, Example: หล่อนเป็นนายหน้าจัดหาเด็กสาวใจแตกป้อนให้เสี่ยแก่ตัณหากลับที่ต้องการเปิดบริสุทธิ์กับเด็กนักเรียนสาวๆ, Thai definition: ที่มีความกำหนัดขึ้นมาในวัยที่โดยปกติหมดความรู้สึกเช่นนั้นไปแล้ว
บ้ากาม[ADJ] lecherous, See also: lustful, satyric, nymphomaniacal, Syn. บ้าตัณหา, ตัณหาจัด, Example: โจรบ้ากามก่อคดีปล้นแล้วข่มขืน, Thai definition: มักมากในกาม
กลัดมัน[ADJ] lustful, See also: lecherous, Example: ช้างป่ากลัดมันคลุ้มคลั่งออกมาอาละวาดทำลายข้าวของชาวบ้านเสียหาย
รัต[ADJ] lustful, See also: amorous, Syn. กำหนัด, รักใคร่
กามารมณ์[N] lustful mood, See also: mood for sexual pleasures, sexual desire, libido, Example: ชายผู้หลงผิดมัวแต่หมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์
กามิศ[ADJ] full of sexual desire, See also: lustful, Syn. กาเมศ
ตัณหาจัด[ADJ] lustful, See also: passionate, Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน, Example: หญิงบางคนยอมพลีกายให้กับชายตัณหาจัด เพียงเพราะต้องการเงิน, Thai definition: มีความรู้สึกในทางกามารมณ์รุนแรง
ตัณหาจัด[ADJ] lustful, See also: passionate, Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน, Example: หญิงบางคนยอมพลีกายให้กับชายตัณหาจัด เพียงเพราะต้องการเงิน, Thai definition: มีความรู้สึกในทางกามรมณ์รุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กามารมณ์[n.] (kāmārom) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido   FR: instinct sexuel [m]
กิเลส[n.] (kilēt) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion   FR: mauvaise pensée[f]
กลัดมัน[adj.] (klatman) EN: lustful   

CMU English Pronouncing Dictionary
LUSTFUL    L AH1 S T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lustful    (j) lˈʌstfəl (l uh1 s t f @ l)
lustfully    (a) lˈʌstfəliː (l uh1 s t f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geil; wollüstig {adj} | geiler | am geilstenlustful | more lustful | most lustful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
好色家[こうしょくか, koushokuka] (n) lustful person [Add to Longdo]
女好き[おんなずき, onnazuki] (n) fondness for women; woman admirer; lustful man; spoony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lustful \Lust"ful\, a.
   1. Full of lust; excited by lust. --Spenser. --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. Exciting lust; characterized by lust or sensuality. "
    Lustful orgies." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Strong; lusty. [Obs.] " Lustful health." --Sackville.
 
   Syn: sensual; fleshly; carnal; inordinate; licentious; lewd;
     unchaste; impure; libidinous; lecherous. --
     {Lust"ful*ly}, adv. -- {Lust"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lustful
   adj 1: characterized by lust; "eluding the lubricious embraces
       of her employer"; "her sensuous grace roused his lustful
       nature"; "prurient literature"; "prurient thoughts"; "a
       salacious rooster of a little man" [syn: {lubricious},
       {lustful}, {prurient}, {salacious}]
   2: driven by lust; preoccupied with or exhibiting lustful
     desires; "libidinous orgies" [syn: {lascivious}, {lewd},
     {libidinous}, {lustful}]
   3: vigorously passionate [syn: {lustful}, {lusty},
     {concupiscent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top