ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trite

T R AY1 T   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trite-, *trite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trite[ADJ] ซ้ำๆซากๆ, See also: น่าเบื่อหน่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trite(ไทรทฺ) adj. ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,น่าเบื่อหน่าย,จืดชืด,ใช้จนเสียหรือเปื่อย,คร่ำครึ,พื้น ๆ, See also: tritely adv. triteness n.
amphitrite(แอมพิไทร' ที) n. เทพเจ้ามหาสมุทรของกรีก (Greek sea goddess)
amyl nitriteยาชนิดหนึ่งที่ใช้รักษาโรค angina pectoris (isoamyl nitrite)
attrited(อะไทร'ทิด) adj. สึกกร่อน
contrite(คันไทรท',คอน'ไทรทฺ) adj. ซึ่งสำนึกผิด,ด้วยความเสียใจ., See also: contriteness n. ดูcontrite
nitrite(ไน'ไทรท) n. เกลือหรือเอสเตอร์ของnitrous acid

English-Thai: Nontri Dictionary
trite(adj) จืดชืด,ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,ธรรมดา
contrite(adj) เสียใจ,โศกเศร้า,สำนึกผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
triternateแยกสามสามชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
triteness (n ) (คำพูด,ภาษิต,ความเห็น)ที่มีผู้พูดกันมากมายจนเบื่อหู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you get any more trite or boring than that?มีอะไรซ้ำซากน่าเบื่อกว่านี้มั้ย Punchline (1988)
Simpatico says "the demon story line is trite,ซิมพาติโก้เขียนว่า เนื้อเรื่องของปีศาจมันน่าเบื่อ The Monster at the End of This Book (2009)
- Don't want to be trite.-ฉันไม่อยากให้มันจำเจ \\\ The Last Days of Disco Stick (2009)
Just because something's trite doesn't make it less true.ก็แค่ความเห็นนี่ แต่มันก็จริงนี่ The Social Network (2010)
And I know that you think I'm a bad person... because I remain unmoved by your nattering of trite platitudes to your ill-shapen students... about how the human condition can be improved by, yes, singing about it.ฉันรู้ นายคิดว่าฉันเป็นคนไม่ดี เพราะฉันไม่เห็นด้วย เวลานายพูดซ้ำซาก กับเด็กของนายเรื่อง จะเลื่อนสถานะทางสังคม ด้วยการร้องเพลง... Journey to Regionals (2010)
The plot was trite. It was boring.พล็อตก็เก่า น่าเบื่อมากๆ Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
triteThe "twin tiger cubs get separated ..." story felt a bit trite.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with   FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser

CMU English Pronouncing Dictionary
TRITE    T R AY1 T
TRITES    T R AY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trite    (j) trˈaɪt (t r ai1 t)
tritely    (a) trˈaɪtliː (t r ai1 t l ii)
triteness    (n) trˈaɪtnəs (t r ai1 t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陈腐[chén fǔ, ㄔㄣˊ ㄈㄨˇ, / ] trite; cliche'ed; empty and trite; banality; platitude, #54,620 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgedroschen; banal; platt; nichts sagend {adj} | abgedroschener; banaler; platter | am abgedroschensten; am banalsten; am plattestentrite | triter | tritest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜硝酸アミル[あしょうさんアミル, ashousan amiru] (n) amyl nitrite [Add to Longdo]
亜硝酸アンモニウム[あしょうさんアンモニウム, ashousan anmoniumu] (n) ammonium nitrite [Add to Longdo]
亜硝酸カリウム[あしょうさんカリウム, ashousan kariumu] (n) potassium nitrite [Add to Longdo]
亜硝酸ナトリウム[あしょうさんナトリウム, ashousan natoriumu] (n) sodium nitrite [Add to Longdo]
亜硝酸塩[あしょうさんえん, ashousan'en] (n) nitrite [Add to Longdo]
亜硝酸菌[あしょうさんきん, ashousankin] (n) nitrite bacteria [Add to Longdo]
月並み(P);月並(P);月次[つきなみ(P);げつじ(月次), tsukinami (P); getsuji ( getsuji )] (adj-na,n) (1) every month; (2) (月並み, 月並 only) trite; common; (P) [Add to Longdo]
古臭い(P);古くさい[ふるくさい, furukusai] (adj-i) stale; old fashioned; hackneyed; trite; (P) [Add to Longdo]
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P) [Add to Longdo]
常套;常とう[じょうとう, joutou] (n) conventionality; triteness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trite \Trite\ (tr[imac]t), a. [L. tritus, p. p. of terere to
   rub, to wear out; probably akin to E. throw. See {Throw}, and
   cf. {Contrite}, {Detriment}, {Tribulation}, {Try}.]
   Worn out; common; used until so common as to have lost
   novelty and interest; hackneyed; stale; as, a trite remark; a
   trite subject. -- {Trite"ly}, adv. -- {Trite"ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trite
   adj 1: repeated too often; overfamiliar through overuse;
       "bromidic sermons"; "his remarks were trite and
       commonplace"; "hackneyed phrases"; "a stock answer";
       "repeating threadbare jokes"; "parroting some timeworn
       axiom"; "the trite metaphor `hard as nails'" [syn:
       {banal}, {commonplace}, {hackneyed}, {old-hat},
       {shopworn}, {stock(a)}, {threadbare}, {timeworn},
       {tired}, {trite}, {well-worn}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top