ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aborning

AH0 B AO1 R N   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aborning-, *aborning*, aborn
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aborning มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aborning*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seaborne[ADJ] ขนส่งทางทะเล, See also: ผ่านทางทะเล, ขนส่งทางเรือ, ลอยในทะเล, Syn. seafaring, aflat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
seabornadj. เกิดในทะเล,เกิดจากทะเล
seaborne(ซี'บอร์น) adj. ขนส่งโดยเรือทะเล,ผ่านทะเล,ล่องลอยในทะเล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The seaborne breeze coolly kissing the sweat at his chest and neck.ลมหายใจมั่นคงจาก ทหารสามร้อยนายเบื้องหลัง 300 (2006)
Nor with you, Dírhaborn.Und auch nichts mit Dir, DirhabornBorn of Hope (2009)
Dírhaborn... fights to delay them... orcs everywhere!Dirhaborn ... er kämpft, um sie aufzuhalten ... die Orks sind überall! Born of Hope (2009)
Not long. Just from that house on Seaborne Street.Erst seit dem Haus an der Seaborne Street. Seeking Justice (2011)
Tell them they can refer to my lab notes.- Sagen Sie, sie sollen sich meine Labornotizen ansehen. 6B (2011)
If I can access anything on your lab network powered by the same generator I might be able to overload it, knock out power to the fence. I don't know the password.Wenn ich Zugang zu Ihrem Labornetzwerk bekomme, kann ich den Generator überlasten und die Stromzufuhr trennen. Fracking Zombies (2014)
What's the lab number?Wie ist die Labornummer? Quand le silence s'installe (2014)
Meet me at Dearborn and Maple at 8:00.Um 20 Uhr an der Ecke Deaborn und Marple. Chapter One: The Vanishing of Will Byers (2016)
Braxton said it had been destroyed, along with the other subjects.Ich kannte nur die Labornummern. Wie war der Name des Kunden? - Das weiß ich nicht. Meet the New Beast (2016)
Yeah, we're reduced to lab notes, but, urn,Wir haben nur noch Labornotizen. The Redesign of Natural Objects (2016)
You're looking at the new face of Seaborn's Seahorse Milk.Ich repräsentiere jetzt Seaborn's Seepferdchenmilch. The BoJack Horseman Show (2016)
Beats me, but you better believe I'm trusting Seaborn's. For all my seahorse milk needs.Keine Ahnung, aber dennoch vertraue ich Seaborn's, wenn ich Seepferdchenmilch brauche. The BoJack Horseman Show (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain   FR: limiter ; restreindre ; aborner (vx)
การขนส่งทางทะเล[n. exp.] (kān khonsong thāng thalē) EN: seaborne transport   

CMU English Pronouncing Dictionary
ABORN    AH0 B AO1 R N
RABORN    R AE1 B ER0 N
TABORN    T AE1 B ER0 N
CLABORN    K L AE1 B ER0 N
SEABORN    S IY1 B ER0 N
SEABORNE    S IY1 B AO2 R N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seaborne    (j) sˈiːbɔːn (s ii1 b oo n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bordcomputer {m} (Schiff)seaborne computer [Add to Longdo]
seewärtsseaborne [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top