Search result for

old-fashioned

(46 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -old-fashioned-, *old-fashioned*, old-fashion, old-fashione
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
old-fashioned[ADJ] ที่ล้าสมัย, See also: เชย, ที่เป็นสมัยเก่า, Syn. ou of date, outdated, Ant. modern, new

English-Thai: Nontri Dictionary
OLD-old-fashioned(adj) ล้าสมัย,หัวโบราณ,หัวเก่า,คร่ำครึ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is old-fashioned flying.ก็บินกันแบบโบราณไง Shadow of Malevolence (2008)
So, we will do this, what is expression, old-fashioned way.งั้นเราจะมาทำ/N เรียกว่าอะไรนะ,วิธีแบบบ้านๆ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
This is an old-fashioned escape mission, buddy.นี่เป็นแผนการหลบหนียังไงล่ะ Pineapple Express (2008)
The leader of the new planet shall be determined the old-fashioned way:ผู้นำคนใหม่นั้น จะถูกคัดเลือกตามธรรมเนียมประเพณี Bedtime Stories (2008)
He ordered an Old-Fashioned.เขาสั่งแบบโบราณ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
I ordered an Old-Fashioned.- ผมสั่งแบบโบราณ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Well,excuse me for being old-fashioned, I'm just not comfortable with us living in sin.โทษทีนะที่หัวโบราณ แต่ผมแค่ไม่สบายใจที่ต้องทำบาป Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Van de Kamp's old-fashioned foods.แวน ดิ แคมพ์ อาหารสูตรต้นตำหรับ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
So was it a good, old-fashioned American kiss or are we talking the infinitely superior French variety?งั้นก็คงเป็นจูบลาแบบอเมริกันสมัยเก่า หรือว่าจะเป็นเฟรนช์คิสแบบแลกลิ้น The Story of Lucy and Jessie (2009)
I actually believe in the old-fashioned values I wrote about.แม่ศรัทธาจริงๆ ในคุณค่าของวิถีโบราณที่แม่เขียน A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Sometimes you got to do it the old-fashioned way.บางครั้งเราต้องใช้วีธีโบราณแทน Chuck Versus the Suburbs (2009)
I was doing some old-fashioned spy work.ฉันก้ทำหน้าที่สายลับแบบเก่าๆ Chuck Versus the Suburbs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
old-fashionedMother has old-fashioned ideas.
old-fashionedMy father is a bit old-fashioned.
old-fashionedMy maternal grandmother persists in wearing that old-fashioned dress.
old-fashionedThe lady persisted in wearing that old-fashioned shirt.
old-fashionedWhen I called him right-wing, I mean that his thinking is old-fashioned.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเก่า[ADJ] conservative, See also: old-fashioned, Syn. หัวโบราณ, คร่ำครึ, ล้าสมัย, Ant. หัวสมัยใหม่, ทันสมัย, Example: ประธานาธิบดีกอร์บาชอฟถูกต่อต้านจากผู้นำพรรคหัวเก่า ที่มองว่า เขาเป็นผู้ทำลายพรรคคอมมิวนิสต์ และทำลายสังคมนิยมในประเทศ, Thai definition: ที่นิยมตามแบบเก่า
เร่อร่า[ADJ] old-fashioned, See also: out of date, outdated, outmoded, Syn. ล้าสมัย, Example: คนรุ่นใหม่มองการเล่นงิ้วว่า เป็นของล้าสมัย เร่อร่า น่ารำคาญ
เชย[ADJ] old-fashioned, See also: outdated, outmoded, dated, out of date, unfashionable, Syn. ล้าสมัย, โบราณ, หมดสมัย, หมดยุค, Ant. ทันสมัย, Example: เพราะความเป็นคนเชยในสายตาของใครๆ ทำให้เขาขาดความมั่นใจ
คร่ำครึ[ADJ] old-fashioned, See also: out-of-date, antiquated, outmoded, Ant. ทันสมัย, ล้ำสมัย, Example: บางคนเห็นว่าคนที่ถือเรื่อไสยศาสตร์เป็นคนคร่ำครึ, Thai definition: ไม่ทันสมัย, ล้าสมัย
ครึ[ADJ] old-fashioned, See also: obsolete, outmoded, obsolescent, Example: บางคนเห็นว่าเรื่องไสยศาสตร์เป็นเรื่องครึ, Thai definition: ที่เก่าไม่ทันสมัย
หัวโบราณ[ADJ] conservative, See also: old-fashioned, Syn. หัวเก่า, Example: เพราะพ่อแม่เขาเป็นคนหัวโบราณ จึงไม่ยอมให้เขาไว้ผมทรงแปลกๆ, Thai definition: ที่คิดแบบคนสมัยก่อน, ที่นิยมตามแบบเก่าแก่
โบราณ[ADJ] old-fashioned, See also: outdated, outmoded, dated, out of date, unfashionable, ancient, antiquated, antique, archa, Syn. เก่าก่อน, เก่า, เก่าแก่, Example: การคลอดแบบโบราณนั้นทำกันที่บ้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
หัวเก่า[adj.] (hūakao) EN: conservative ; old-fashioned ; of the old school of thought   FR: conservateur
ครึ[adj.] (khreu) EN: old-fashioned ; obsolete ; outmoded ; obsolescent   FR: démodé ; désuet ; obsolète ; ringard (fam.) ; dépassé
ล้าสมัย[adj.] (lāsamai) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated   FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
สมัยเก่า[adj.] (samai kao) EN: old-fashioned   FR: démodé ; passé de mode

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
old-fashioned    (j) - (ou1 l - f a1 sh @ n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オールドファッション[, o-rudofasshon] (n) old-fashioned [Add to Longdo]
旧思想[きゅうしそう, kyuushisou] (n) old-fashioned idea [Add to Longdo]
旧幣[きゅうへい, kyuuhei] (n,adj-na) old-fashioned ways; fogyism [Add to Longdo]
旧弊[きゅうへい, kyuuhei] (adj-na,n,adj-no) old-fashioned; conservatism; standing evil; the old school; antiquated [Add to Longdo]
古めかしい[ふるめかしい, furumekashii] (adj-i) old-fashioned [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
時代遅れ;時代後れ[じだいおくれ, jidaiokure] (adj-na,adj-no,n) old-fashioned; behind the times; out of date [Add to Longdo]
手擦れ[てずれ, tezure] (n,vs) becoming worn or soiled with handling; being old-fashioned [Add to Longdo]
昔気質;昔かたぎ;昔堅気[むかしかたぎ, mukashikatagi] (n) (1) old-fashioned way of thinking; old-fashioned spirit; (adj-no,adj-na) (2) old-fashioned [Add to Longdo]
昔者[むかしもの, mukashimono] (n) old person; old-fashioned person [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过时[guò shí, ㄍㄨㄛˋ ㄕˊ, / ] old-fashioned, #13,527 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Old-fashioned \Old`-fash"ioned\, a.
   Formed according to old or obsolete fashion or pattern;
   belonging to or characteristic of times past; adhering to old
   customs, styles, or ideas; as, an old-fashioned dress, girl;
   old-fashioned wire-rimmed glasses. "Old-fashioned men of
   wit." --Addison.
   [1913 Webster]
 
      This old-fashioned, quaint abode.    --Longfellow.
   [1913 Webster]
 
   2. Unacceptable or suboptimum because of having been
    superseded by something more recent; outmoded[2];
    out-of-date. [Narrower terms: {old-fashioned}, {out of
    fashion}(predicate), {out of style}(predicate), {passe},
    {passee}.]
 
   Syn: antique, old-hat(predicate), outmoded, out-of-date.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   3. Unfashionably out of date; out of style. [Narrower terms:
    {unfashionable (vs. fashionable)}]
 
   Syn: demode, out of fashion(predicate), out of
     style(predicate), passe, passee.
     [WordNet 1.5 +PJC] old fashioned

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 old fashioned \old fashioned\, old-fashioned \old-fashioned\n.
   A cocktail consisting of whiskey, bitters, and sugar,
   garnished with with fruit slices and often a cherry.
   [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 old-fashioned
   adj 1: out of fashion; "a suit of rather antique appearance";
       "demode (or outmoded) attire"; "outmoded ideas" [syn:
       {antique}, {demode}, {ex}, {old-fashioned}, {old-hat(p)},
       {outmoded}, {passe}, {passee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top