ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

california

K AE2 L AH0 F AO1 R N Y AH0   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -california-, *california*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
California[N] แคลิฟอร์เนีย, See also: รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา, Syn. CA, Golden State
California[N] รัฐแคลิฟอร์เนีย, See also: รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา, Syn. CA, Golden State

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
california(แคลลิฟอร์'เนีย) n. ชื่อมลรัฐทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐ -Californian adj.,n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He came all the way from California. I told you he'd come!เขามาตลอดทางจากรัฐแคลิฟอร์เนีย ผมบอกคุณว่าเขาจะมา! The Godfather (1972)
-When you come back from California.- เมื่อคุณกลับมาจากแคลิฟอร์เนีย The Godfather (1972)
-When am I going to California?- เมื่อฉันจะไปแคลิฟอร์เนีย? The Godfather (1972)
And the other associates that came as far as from California and Kansas City and all the other territories of the country.And the other associates that came as far as from California and Kansas City and all the other territories of the country. Thank you. The Godfather (1972)
"God grants you an interview. "1600 North Hope Street, Los Angeles, California.พระเจ้านัดสัมภาษณ์คุณ 1600 ถ.นอร์ธโฮป Oh, God! (1977)
"To the Burbank, California, supermarket manager...ฟังนะ ผจก.ซูเปอร์มาร์เก็ตที่แคลิฟอร์เนีย Oh, God! (1977)
The Los Angeles Sunday Times reports today that in Tarzana, California a supermarket manager, Jerry Landers, had an alleged conversation with someone he claimed was God.ลอสแอนเจลิสไทม์ วันอาทิตย์รายงานข่าววันนี้ ที่ทาร์ซานน่า ผจก.รซูเปอร์มาร์เก็ต เจอร์รี่ แลนเดอร์สได้สนทนา กับคนที่เขาบอกว่าคือพระเจ้า Oh, God! (1977)
He is a supermarket manager from Tarzana, California who says that he has been instructed by God to spread the message that God lives and God cares.เขาเป็นผจก.ซูเปอร์มาร์เก็ต จากทาร์ซานน่า เขาบอกว่าพระเจ้าสั่งให้เขา เผยแพร่ข้อความว่า พระเจ้ามีตัวตนและท่านเป็นห่วง Oh, God! (1977)
I'm gonna do the same in California.ฉัน เมตร จะ ทำเช่นเดียวกัน ใน แคลิฟอร์เนีย I Spit on Your Grave (1978)
Why California?ทำไม แคลิฟอร์เนีย I Spit on Your Grave (1978)
Well, I'm from California.ก็ฉันจากแคลิฟอร์เนีย 2010: The Year We Make Contact (1984)
Biologists in California have released reports stating that the bodies of the recently dead are returning to life, -'นักชีววิยาในแคลิฟอร์เนีย เปิดเผยรายงานที่บ่งว่า' 'ศพของคนที่เพิ่งตายใหม่ๆ กลับฟื้นคืนชีพได้' Night of the Living Dead (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
californiaA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
californiaAt last we reached California.
californiaCalifornia and Nevada border on each other.
californiaCalifornia is about as large as Japan.
californiaCalifornia is famous for its fruit.
californiaHe has gone back to California for good.
californiaHe said that he had been in California for ten years.
californiaHis wife comes from California.
californiaIn California are the famous big trees, or "forest kings" as they are called.
californiaJapan consists of four major islands and over 3,000 small islands, and is about equal to California in area.
californiaJapan imports oranges from California.
californiaJogging is out California.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคลิฟอร์เนีย[N] California, Example: น้องชายของเขาไปเรียนต่อที่แคลิฟอร์เนีย, Thai definition: ชื่อรัฐหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคลิฟอร์เนีย[n. prop.] (khaēlifønīa) EN: California   FR: Californie [f]
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย[n. prop.] (monlarat khaēlifønīa) EN: State of California   FR: État de Californie

CMU English Pronouncing Dictionary
CALIFORNIA    K AE2 L AH0 F AO1 R N Y AH0
CALIFORNIAN    K AE2 L AH0 F AO1 R N Y AH0 N
CALIFORNIA'S    K AE2 L AH0 F AO1 R N Y AH0 Z
CALIFORNIANS    K AE2 L AH0 F AO1 R N Y AH0 N Z
CALIFORNIAN'S    K AE2 L AH0 F AO1 R N Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
California    (n) kˌælɪfˈɔːnɪəʴ (k a2 l i f oo1 n i@)
Californian    (n) kˌælɪfˈɔːnɪəʴn (k a2 l i f oo1 n i@ n)
Californians    (n) kˌælɪfˈɔːnɪəʴnz (k a2 l i f oo1 n i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加州[Jiā zhōu, ㄐㄧㄚ ㄓㄡ, ] California, #12,550 [Add to Longdo]
加利福尼亚州[Jiā lì fú ní yà zhōu, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] California, #27,193 [Add to Longdo]
加利福尼亚[Jiā lì fú ní yà, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] California, #35,407 [Add to Longdo]
加州理工学院[Jiā zhōu lǐ gōng xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄓㄡ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] California Institute of Technology (Caltech); abbr. for 加利福尼亞理工學院|加利福尼亚理工学院, #91,726 [Add to Longdo]
加州理工学院[Jiā zhōu Lǐ gōng Xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄓㄡ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] California Institute of Technology, #91,726 [Add to Longdo]
加利福尼亚理工学院[Jiā lì fú ní yà Lǐ gōng Xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] California Institute of Technology (Caltech), #249,545 [Add to Longdo]
加州技术学院[Jiā zhōu jì shù xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄓㄡ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] California Institute of Technology (Caltech); also written 加州理工學院|加州理工学院 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schopfwachtel {f} [ornith.]California Quail [Add to Longdo]
Kalifornienspottdrossel {f} [ornith.]California Thrasher [Add to Longdo]
Kalifornien (US-Bundesstaat)California (CA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
カリフォルニア[, kariforunia] (n) California; (P) [Add to Longdo]
カリフォルニアコンドル[, kariforuniakondoru] (n) California condor (Gymnogyps californianus) [Add to Longdo]
カリフォルニアロール[, kariforuniaro-ru] (n) California roll [Add to Longdo]
カルフォルニア[, karuforunia] (n) California [Add to Longdo]
カルローズ[, karuro-zu] (n) Calrose rice (California medium grain rice) [Add to Longdo]
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California [Add to Longdo]
サンタクララ[, santakurara] (n) Santa Clara (in California); (P) [Add to Longdo]
パシフィックスペードフィッシュ[, pashifikkusupe-dofisshu] (n) Pacific spadefish (Chaetodipterus zonatus, species of Eastern Pacific spadefish found from California to Peru) [Add to Longdo]
パナマスペードフィッシュ[, panamasupe-dofisshu] (n) Panama spadefish (Parapsettus panamensis, species of Eastern Pacific spadefish found from the Gulf of California to Peru) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 California
   n 1: a state in the western United States on the Pacific; the
      3rd largest state; known for earthquakes [syn:
      {California}, {Golden State}, {CA}, {Calif.}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top