ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adorn

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adorn-, *adorn*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adorn(vt) ตกแต่ง, See also: แต่ง, ทรงเครื่อง, ประดิดประดอย, ประดับ, ประดับประดา, Syn. beautify, embellish, ornament
adorned(adj) ที่ตกแต่งประดับประดา, Syn. garnished, decorated
adornment(n) การประดับประดา, See also: การจัดแต่ง, การตกแต่ง, Syn. ornamentation, embellishment
adornment(n) สิ่งประดับตกแต่ง
adorn with(phrv) ตกแต่ง (คนหรือสิ่งต่างๆ) ให้ดีมีคุณค่า, See also: ประดับประดา, Syn. decorate with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
adornment(อะดอร์น' เมินทฺ) n. การประดับ, การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Syn. ornament

English-Thai: Nontri Dictionary
adorn(vt) ประดับ, ตกแต่ง
adornment(n) การประดับ, การตกแต่ง, เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adornmentการประดับ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Adorned in masters' loving art, she liesศิลปกรรม สุดเลิศล้ำที่ค้ำชู The Da Vinci Code (2006)
"Adorned in masters' loving art, she lies"."ศิลปกรรมสุดเลิศล้ำที่ค้ำชู" The Da Vinci Code (2006)
Adorned in masters' loving art, she lies.ศิลปกรรม สุดเลิศล้ำที่ค้ำชู The Da Vinci Code (2006)
Much as I do appreciate tonsorial adornment...แม้ว่าผมจะยินดีที่จะได้รับบริการตัดผม... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
The adornment of some sort of flashy affect to sort of try to distract witnesses.เป็นพวกประดับประดาร่างกายด้วยเสื้อผ้าโก้เก๋ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้เห็นเหตุการณ์ 52 Pickup (2008)
"And I, John, saw the Holy City, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.""และฉัน, จอห์น เห็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ กรุงเยรูซาเล็มใหม่ ถัดมาจากสรวงสวรรค์ ของพระผู้เป็นเจ้า เตรียมตัวเป็นเจ้าสาว สุดรักสำหรับสามีของเธอ" A561984 (2009)
You adorn them like a god.ท่านสวมมันแล้วอย่างกับเทพเจ้า Shadow Games (2010)
Your belt and adornments.เข็มขัดและเครื่องประดับของเจ้า Delicate Things (2010)
They adorned himประดับมัน! Happy Feet Two (2011)
You know that the Ancient Egyptians used self-adornment to...คุณรู้ไหมว่า ชาวอียิปต์โบราณ ใช้การประดับประดาร่างกาย... .. The Don't in the Do (2012)
Inlaid wood with gold leaf, carved with adornments, floral motifs and festoons.ไม้ฝังใบไม้สีทอง สลักด้วยเครื่องประดับหิน ดอกไม้และพู่ห้อยระย้า The Best Offer (2013)
Inlaid wood with gold leaf, carved with adornments, floral motifs and festoons.ไม้ฝังใบไม้สีทอง สลักด้วยเครื่องประดับหินดอกไม้ และพู่ห้อยระย้ากรอบบนสลักเป็นรูปก้นหอย The Best Offer (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adornI like to adorn her room with flowers.
adornMy argument is indebted in a number of places to the aesthetic theories of Adorno, Horkheimer and others.
adornShe adorned her dress with flowers.
adornShe adorned herself with jewels.
adornThey adorned the room with flowers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนิม(n) decoration, See also: adornment, Syn. เครื่องประดับ, ถนิม, Notes: (เขมร)
ภูษิต(v) decorate, See also: adorn, ornament, Syn. ประดับ, แต่ง, Notes: (สันสกฤต)
วิภูษิต(adj) decorated, See also: adorned, Thai Definition: ที่แต่งแล้ว, ที่ประดับแล้ว, ที่ตกแต่งแล้ว, Notes: (สันสกฤต)
แต่ง(v) decorate, See also: adorn, ornament, embellish, beautify, garnish, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, ขจิต, รจิต, Example: ช่างแต่งชายกระโปรงให้เธอด้วยดิ้นสีเงิน, Thai Definition: จัดให้งาม
รจิต(v) decorate, See also: adorn, ornament, Syn. ตกแต่ง, ประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประดับประดา(v) decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: ถนนประดับประดาด้วยธงทิว
ประดับ(v) decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, garnish, festoon, trim, Syn. ประดับประดา, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: เธอเก็บดอกไม้ป่าเหล่านี้มาประดับโต๊ะอาหาร
กระบวร(v) decorate, See also: adorn, Syn. ประดับ, แต่ง, Example: ขบวนรถบุปผชาติกระบวรด้วยดอกไม้นานาพันธุ์
การจัดแต่ง(n) decoration, See also: adornment, ornament, embellishment, Example: การจัดแต่งสวนเป็นงานที่ฉันรัก
อลงกต(v) decorate, See also: adorn, embellish, ornament, Syn. ตกแต่ง, ประดับประดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [ f ] ; ornement [ m ]
ลุ่น[lun] (adj) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque  FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ถราดร ศรีชาพันธุ์[Parādøn Sīchāphan] (n, prop) EN: Paradorn Srichapan  FR: Paradorn Srichapan
เป็ดเชลดัก[pet chēldak] (n, exp) EN: Common Shelduck  FR: Tadorne de Belon [ m ] ; Canard tadorne [ m ] ; Tadorne ordinaire [ m ] ; Tadorne vulgaire [ m ] ; Canard hollandais [ m ] ; Canard de Flandre [ m ] ; Ringan [ m ]
เป็ดพม่า[pet Phamā] (n, exp) EN: Ruddy Shelduck  FR: Tadorne casarca [ m ] ; Casarca roux [ m ] ; Canard casarca [ m ]
ประดับ[pradap] (v) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance  FR: décorer ; orner ; embellir ; parer
ปรุง[prung] (v) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches  FR: décorer ; apporter la touche finale
ทรงเครื่อง[songkhreūang] (v) EN: be decorated ; be adorned ; be appareled ; be attired
แต่ง[taeng] (v) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange  FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
ตกแต่ง[toktaeng] (v) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify  FR: décorer ; orner ; embellir ; rafraîchir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
adorn
adorna
adorno
adorns
adorned
adorning
adornment

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adorn
adorns
adorned
adorning
adornment
adornments

WordNet (3.0)
adornment(n) a decoration of color or interest that is added to relieve plainness
adornment(n) the action of decorating yourself with something colorful and interesting
deck(v) be beautiful to look at, Syn. embellish, decorate, beautify, adorn, grace
decorate(v) make more attractive by adding ornament, colour, etc., Syn. embellish, beautify, adorn, grace, ornament
invest(v) furnish with power or authority; of kings or emperors, Syn. adorn, clothe

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Adorn

a. Adorned; decorated. [ Obs. ] Milton. [ 1913 Webster ]

Adorn

v. t. [ imp. & p. p. Adorned p. pr. & vb. n. Adorning. ] [ OE. aournen, anournen, adornen, OF. aorner, fr. L. aaornare; ad + ornare to furnish, embellish. See Adore, Ornate. ] To deck or dress with ornaments; to embellish; to set off to advantage; to render pleasing or attractive. [ 1913 Webster ]

As a bride adorneth herself with her jewels. Isa. lxi. 10. [ 1913 Webster ]

At church, with meek and unaffected grace,
His looks adorned the venerable place. Goldsmith. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To deck; decorate; embellish; ornament; beautify; grace; dignify; exalt; honor. -- To Adorn, Ornament, Decorate, Embellish. We decorate and ornament by putting on some adjunct which is attractive or beautiful, and which serves to heighten the general effect. Thus, a lady's head-dress may be ornament or decorated with flowers or jewelry; a hall may be decorated or ornament with carving or gilding, with wreaths of flowers, or with hangings. Ornament is used in a wider sense than decorate. To embellish is to beautify or ornament richly, not so much by mere additions or details as by modifying the thing itself as a whole. It sometimes means gaudy and artificial decoration. We embellish a book with rich engravings; a style is embellished with rich and beautiful imagery; a shopkeeper embellishes his front window to attract attention. Adorn is sometimes identical with decorate, as when we say, a lady was adorned with jewels. In other cases, it seems to imply something more. Thus, we speak of a gallery of paintings as adorned with the works of some of the great masters, or adorned with noble statuary and columns. Here decorated and ornamented would hardly be appropriate. There is a value in these works of genius beyond mere show and ornament. Adorn may be used of what is purely moral; as, a character adorned with every Christian grace. Here neither decorate, nor ornament, nor embellish is proper. [ 1913 Webster ]

Adorn

n. Adornment. [ Obs. ] Spenser. [ 1913 Webster ]

Adornation

n. Adornment. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Adorner

n. He who, or that which, adorns; a beautifier. [ 1913 Webster ]

Adorningly

adv. By adorning; decoratively. [ 1913 Webster ]

Adornment

n. [ Cf. OF. adornement. See Adorn. ] An adorning; an ornament; a decoration. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack #835 [Add to Longdo]
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] adornment; adorn #4,262 [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, / ] adorned; swift; gorgeous; brilliant; variegated #46,033 [Add to Longdo]
[rù, ㄖㄨˋ, / ] adorned; beautiful #56,359 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そ, so] (adj-no, n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly #4,837 [Add to Longdo]
純一[じゅんいつ, jun'itsu] (adj-na, n) purity; homogeneity; unadorned #8,541 [Add to Longdo]
飾る[かざる, kazaru] (v5r, vt) to decorate; to ornament; to adorn; (P) #12,377 [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n, vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) { ling } modification; qualification #17,351 [Add to Longdo]
花笠[はながさ, hanagasa] (n) type of conical hat adorned with flowers (used in Japanese traditional performing arts) [Add to Longdo]
華厳[けごん, kegon] (n) (1) { Buddh } avatamsa (flower adornment, as a metaphor for becoming a buddha); (2) (abbr) (See 華厳経) Avatamska sutra; (3) (abbr) (See 華厳宗) Kegon (sect of Buddhism) [Add to Longdo]
華鬘[けまん, keman] (n) { Buddh } Buddhist decoration engraved with various motifs, often made from gilt copper (e.g. for adorning the inner shrine of a temple) [Add to Longdo]
作り立てる[つくりたてる, tsukuritateru] (v1, vt) to adorn; to decorate; to dress up; to build up [Add to Longdo]
四手;垂;紙垂;椣;紙四手[しで(四手;垂;紙垂;椣);かみしで(紙垂;紙四手), shide ( shi te ; sui ; kami sui ; shide ); kamishide ( kami sui ; kami shi te )] (n) (1) zigzag-shaped paper streamer often used to adorn Shinto-related objects; (2) (四手, 垂 only) hornbeam (deciduous tree in the birch family) [Add to Longdo]
粧す[めかす, mekasu] (v5s) (1) (uk) to adorn oneself; to dress oneself up; (aux-v) (2) to give an air of; to make oneself seem like [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top