ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adorn

AH0 D AO1 R N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adorn-, *adorn*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adorn(vt) ตกแต่ง, See also: แต่ง, ทรงเครื่อง, ประดิดประดอย, ประดับ, ประดับประดา, Syn. beautify, embellish, ornament
adorned(adj) ที่ตกแต่งประดับประดา, Syn. garnished, decorated
adornment(n) การประดับประดา, See also: การจัดแต่ง, การตกแต่ง, Syn. ornamentation, embellishment
adornment(n) สิ่งประดับตกแต่ง
adorn with(phrv) ตกแต่ง (คนหรือสิ่งต่างๆ) ให้ดีมีคุณค่า, See also: ประดับประดา, Syn. decorate with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
adornment(อะดอร์น' เมินทฺ) n. การประดับ, การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Syn. ornament

English-Thai: Nontri Dictionary
adorn(vt) ประดับ, ตกแต่ง
adornment(n) การประดับ, การตกแต่ง, เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adornmentการประดับ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You adorn them like a god.ท่านสวมมันแล้วอย่างกับเทพเจ้า Shadow Games (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adornI like to adorn her room with flowers.
adornMy argument is indebted in a number of places to the aesthetic theories of Adorno, Horkheimer and others.
adornShe adorned her dress with flowers.
adornShe adorned herself with jewels.
adornThey adorned the room with flowers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนิม(n) decoration, See also: adornment, Syn. เครื่องประดับ, ถนิม, Notes: (เขมร)
ภูษิต(v) decorate, See also: adorn, ornament, Syn. ประดับ, แต่ง, Notes: (สันสกฤต)
วิภูษิต(adj) decorated, See also: adorned, Thai Definition: ที่แต่งแล้ว, ที่ประดับแล้ว, ที่ตกแต่งแล้ว, Notes: (สันสกฤต)
แต่ง(v) decorate, See also: adorn, ornament, embellish, beautify, garnish, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, ขจิต, รจิต, Example: ช่างแต่งชายกระโปรงให้เธอด้วยดิ้นสีเงิน, Thai Definition: จัดให้งาม
รจิต(v) decorate, See also: adorn, ornament, Syn. ตกแต่ง, ประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประดับประดา(v) decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: ถนนประดับประดาด้วยธงทิว
ประดับ(v) decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, garnish, festoon, trim, Syn. ประดับประดา, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: เธอเก็บดอกไม้ป่าเหล่านี้มาประดับโต๊ะอาหาร
กระบวร(v) decorate, See also: adorn, Syn. ประดับ, แต่ง, Example: ขบวนรถบุปผชาติกระบวรด้วยดอกไม้นานาพันธุ์
การจัดแต่ง(n) decoration, See also: adornment, ornament, embellishment, Example: การจัดแต่งสวนเป็นงานที่ฉันรัก
อลงกต(v) decorate, See also: adorn, embellish, ornament, Syn. ตกแต่ง, ประดับประดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [ f ] ; ornement [ m ]
ลุ่น[lun] (adj) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque  FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ถราดร ศรีชาพันธุ์[Parādøn Sīchāphan] (n, prop) EN: Paradorn Srichapan  FR: Paradorn Srichapan
เป็ดเชลดัก[pet chēldak] (n, exp) EN: Common Shelduck  FR: Tadorne de Belon [ m ] ; Canard tadorne [ m ] ; Tadorne ordinaire [ m ] ; Tadorne vulgaire [ m ] ; Canard hollandais [ m ] ; Canard de Flandre [ m ] ; Ringan [ m ]
เป็ดพม่า[pet Phamā] (n, exp) EN: Ruddy Shelduck  FR: Tadorne casarca [ m ] ; Casarca roux [ m ] ; Canard casarca [ m ]
ประดับ[pradap] (v) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance  FR: décorer ; orner ; embellir ; parer
ปรุง[prung] (v) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches  FR: décorer ; apporter la touche finale
ทรงเครื่อง[songkhreūang] (v) EN: be decorated ; be adorned ; be appareled ; be attired
แต่ง[taeng] (v) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange  FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
ตกแต่ง[toktaeng] (v) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify  FR: décorer ; orner ; embellir ; rafraîchir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADORN AH0 D AO1 R N
ADORNA AA0 D AO1 R N AH0
ADORNO AA0 D AO1 R N OW0
ADORNS AH0 D AO1 R N Z
ADORNED AH0 D AO1 R N D
ADORNING AH0 D AO1 R N IH0 NG
ADORNMENT AH0 D AO1 R N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adorn (v) ˈədˈɔːn (@1 d oo1 n)
adorns (v) ˈədˈɔːnz (@1 d oo1 n z)
adorned (v) ˈədˈɔːnd (@1 d oo1 n d)
adorning (v) ˈədˈɔːnɪŋ (@1 d oo1 n i ng)
adornment (n) ˈədˈɔːnmənt (@1 d oo1 n m @ n t)
adornments (n) ˈədˈɔːnmənts (@1 d oo1 n m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack #835 [Add to Longdo]
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] adornment; adorn #4,262 [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, / ] adorned; swift; gorgeous; brilliant; variegated #46,033 [Add to Longdo]
[rù, ㄖㄨˋ, / ] adorned; beautiful #56,359 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そ, so] (adj-no, n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly #4,837 [Add to Longdo]
純一[じゅんいつ, jun'itsu] (adj-na, n) purity; homogeneity; unadorned #8,541 [Add to Longdo]
飾る[かざる, kazaru] (v5r, vt) to decorate; to ornament; to adorn; (P) #12,377 [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n, vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) { ling } modification; qualification #17,351 [Add to Longdo]
花笠[はながさ, hanagasa] (n) type of conical hat adorned with flowers (used in Japanese traditional performing arts) [Add to Longdo]
華厳[けごん, kegon] (n) (1) { Buddh } avatamsa (flower adornment, as a metaphor for becoming a buddha); (2) (abbr) (See 華厳経) Avatamska sutra; (3) (abbr) (See 華厳宗) Kegon (sect of Buddhism) [Add to Longdo]
華鬘[けまん, keman] (n) { Buddh } Buddhist decoration engraved with various motifs, often made from gilt copper (e.g. for adorning the inner shrine of a temple) [Add to Longdo]
作り立てる[つくりたてる, tsukuritateru] (v1, vt) to adorn; to decorate; to dress up; to build up [Add to Longdo]
四手;垂;紙垂;椣;紙四手[しで(四手;垂;紙垂;椣);かみしで(紙垂;紙四手), shide ( shi te ; sui ; kami sui ; shide ); kamishide ( kami sui ; kami shi te )] (n) (1) zigzag-shaped paper streamer often used to adorn Shinto-related objects; (2) (四手, 垂 only) hornbeam (deciduous tree in the birch family) [Add to Longdo]
粧す[めかす, mekasu] (v5s) (1) (uk) to adorn oneself; to dress oneself up; (aux-v) (2) to give an air of; to make oneself seem like [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adorn \A*dorn"\, v. t. [imp. & p. p. {Adorned}; p. pr. & vb. n.
   {Adorning}.] [OE. aournen, anournen, adornen, OF. aorner, fr.
   L. aaornare; ad + ornare to furnish, embellish. See {Adore},
   {Ornate}.]
   To deck or dress with ornaments; to embellish; to set off to
   advantage; to render pleasing or attractive.
   [1913 Webster]
 
      As a bride adorneth herself with her jewels. --Isa.
                          lxi. 10.
   [1913 Webster]
 
      At church, with meek and unaffected grace,
      His looks adorned the venerable place.  --Goldsmith.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To deck; decorate; embellish; ornament; beautify; grace;
     dignify; exalt; honor.
 
   Usage: To {Adorn}, {Ornament}, {Decorate}, {Embellish}. We
      decorate and ornament by putting on some adjunct which
      is attractive or beautiful, and which serves to
      heighten the general effect. Thus, a lady's head-dress
      may be ornament or decorated with flowers or jewelry;
      a hall may be decorated or ornament with carving or
      gilding, with wreaths of flowers, or with hangings.
      Ornament is used in a wider sense than decorate. To
      embellish is to beautify or ornament richly, not so
      much by mere additions or details as by modifying the
      thing itself as a whole. It sometimes means gaudy and
      artificial decoration. We embellish a book with rich
      engravings; a style is embellished with rich and
      beautiful imagery; a shopkeeper embellishes his front
      window to attract attention. Adorn is sometimes
      identical with decorate, as when we say, a lady was
      adorned with jewels. In other cases, it seems to imply
      something more. Thus, we speak of a gallery of
      paintings as adorned with the works of some of the
      great masters, or adorned with noble statuary and
      columns. Here decorated and ornamented would hardly be
      appropriate. There is a value in these works of genius
      beyond mere show and ornament. Adorn may be used of
      what is purely moral; as, a character adorned with
      every Christian grace. Here neither decorate, nor
      ornament, nor embellish is proper.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adorn \A*dorn"\, n.
   Adornment. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adorn \A*dorn"\, a.
   Adorned; decorated. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adorn
   v 1: make more attractive by adding ornament, colour, etc.;
      "Decorate the room for the party"; "beautify yourself for
      the special day" [syn: {decorate}, {adorn}, {grace},
      {ornament}, {embellish}, {beautify}]
   2: be beautiful to look at; "Flowers adorned the tables
     everywhere" [syn: {deck}, {adorn}, {decorate}, {grace},
     {embellish}, {beautify}]
   3: furnish with power or authority; of kings or emperors [syn:
     {invest}, {clothe}, {adorn}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top