ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proud

P R AW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proud-, *proud*, prou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proud(adj) ภูมิใจในตนเอง, Syn. self-respecting, self-reliant
proud(adj) ทะนงตัว, See also: หยิ่ง, ซึ่งหยิ่งทะนง, Syn. arrogant, haughty, conceited
proudly(adv) อย่างหยิ่งทะนง, Syn. boastfully, insolently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proud(เพราดฺ) adj. ภูมิใจ, ลำพองใจ, ถือดี, มีทิฐิ, สง่างาม. -adv. -Phr. (do one proud เป็นที่ภูมิใจ, ให้เกิดความภูมิใจ), See also: proudness n., Syn. contented, self-important
proud-heartedadj. ภูมิใจ, ลำพองใจ, หยิ่ง, อวดดี, ถือดี

English-Thai: Nontri Dictionary
proud(adj) ภูมิใจ, หยิ่งจองหอง, อวดดี, ถือทิฐิ, ยโส
proudly(adv) อย่างภูมิใจ, อย่างจองหอง, อย่างอวดดี, อย่างถือทิฐิ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That I'm mighty proud of youว่าฉันยิ่งใหญ่ภูมิใจในตัวคุณ Pinocchio (1940)
So the police are extended giving the famous protection, for which we are justly proud in this country, for a finger, eh?การป้องกันที่เรามีความยุติธรรม ความภาคภูมิใจในประเทศนี้สำหรับ นิ้วใช่มั้ย? Help! (1965)
- I'm not proud of it.ฉันไม่ได้ภาคภูมิใจของมัน นั่ง ลงลูกชาย How I Won the War (1967)
And I want to take this opportunity of letting you know how proud I have been to have commanded such a fine body of men.และฉันต้องการที่จะใช้โอกาส นี้ แจ้งให้คุณทราบว่าภูมิใจที่ฉัน ได้รับ ที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวมีร่างกาย ที่ดีของคน How I Won the War (1967)
You know, Mike, we were all proud of you. Being a hero and all.คุณจะรู้ว่าไมค์เราก็ภูมิใจในตัวคุณทั้งหมด เป็นฮีโร่และทุก The Godfather (1972)
-We're proud of you.- We're proud of you. The Godfather (1972)
The Don is proud too.The Don is proud too. The Godfather (1972)
Little Sergio, we're proud of youเล็กน้อยSergio, เรา'ภูมิใจในคุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I don't think he ever knew how proud I felt of him.ฉันไม่คิดว่าเขาไม่เคยรู้ว่ามี ความภาคภูมิใจ Mad Max (1979)
Oh, be proud of himอ้อภูมิใจในเขา The Blues Brothers (1980)
Just like proper English gentlemen. I'm proud of them.เหมือนผู้ชายอังกฤษทุกคน ผมภูมิใจพวกเขา Gandhi (1982)
Make India proud of herself.ทำให้อินเดียภูมิใจในตัวเองนะ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proudAim very proud of the job I chose myself.
proudAmerica is proud of being a free country.
proudAre you proud of your father?
proudAs a proud new father, I gave my fast child plenty of books.
proudBesides being ignorant, he is too proud.
proudEngland is proud of her poets.
proudFather is proud of his car.
proudHe is a proud one, you see.
proudHe is justly proud of his son.
proudHe is poor but is too proud to ask for help.
proudHe is proud of being a British subject.
proudHe is proud of being a good speaker of English.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาคภูมิใจ(adv) proudly, Syn. ภูมิใจ, ชื่นชม, Ant. ละอาย, อาย, Example: บรรพบุรุษของไทยสามารถต่อสู้และปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจในอดีตกาล
หยิ่งผยอง(adj) proud, See also: arrogant, haughty, disdainful, supercilious, Syn. ผยอง, หยิ่ง, ยะโส, จองหอง, ถือตัว, Example: ผู้ชายที่บ้าสะสมทองคำหรือผ้าสวมเสื้อผ้าไหม จะกลายเป็นคนหยิ่งผยอง เห็นแก่ตัว โอ้อวดความร่ำรวย
น่าภาคภูมิใจ(adj) proud, See also: honour, full of self-esteem, dignified, Example: สิ่งที่เขาทำเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแก่วงศ์ตระกูลอย่างยิ่ง, Thai Definition: ที่รู้สึกว่ามีเกียรติยศเป็นที่พอใจ
ภาคภูมิ(adj) proud of, Syn. สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ, Example: คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นั้นจะต้องมีสง่า มีท่าทางภาคภูมิสมกับตำแหน่ง
ภาคภูมิ(adv) proudly, Syn. สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ, Example: หลายต่อหลายประเทศได้กล่าวอ้างอย่างภาคภูมิว่าตนเองสามารถจัดระบบการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อหังการ(adj) arrogant, See also: proud, conceited, self-important, haughty, impudent, Syn. หยิ่ง, จองหอง, อวดดี, Example: อดีตผู้สื่อข่าวอหังการแห่งขอนแก่นสวนกลับอย่างดุดัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิ่มอกอิ่มใจ[im ǿk imjai] (v, exp) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself
จองหอง[jønghøng] (adj) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud  FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
ไม่ภูมิใจใน[mai phūmjai nai] (x) EN: not proud of
ภาคภูมิ[phākphūm] (v) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity  FR: être fier de ; s'enorgueillir
ภาคภูมิ[phākphūm] (adj) EN: proud of ; dignified  FR: solennel ; pompeux
ภาคภูมิใจ[phākphūmjai] (v) EN: take pride in; be proud of ; have a sense of pride  FR: être fier de ; s'enorgueillir
ภูมิใจ[phūmjai] (v, exp) EN: be proud of ; feel proud ; have a feeling of accomplishment ; take pride in  FR: être fier ; s'enorgueillir
ภูมิใจกับ ...[phūmjai kap ...] (v, exp) EN: be proud of ... (s.o.)  FR: être fier de ... (qn)
ทะนง[thanong] (adj) EN: proud ; self-confident ; swell with pride ; conceited  FR: fier ; dédaigneux
ถือดี[theūdī] (adj) EN: proud ; arrogant  FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; vaniteux ; fier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROUD P R AW1 D
PROUDER P R AW1 D ER0
PROUDLY P R AW1 D L IY0
PROUDEST P R AW1 D AH0 S T
PROUDFIT P R AW1 D F IH2 T
PROUDFOOT P R AW1 D F UH2 T
PROUDFOOT'S P R AW1 D F UH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proud (j) prˈaud (p r au1 d)
prouder (j) prˈaudər (p r au1 d @ r)
proudly (a) prˈaudliː (p r au1 d l ii)
proudest (j) prˈaudɪst (p r au1 d i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得意[dé yì, ㄉㄜˊ ㄧˋ, ] proud of oneself; pleased with oneself; complacent, #5,649 [Add to Longdo]
[ào, ㄠˋ, ] proud; overbearing; insolent; arrogant, #5,966 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, / ] proud; arrogant, #16,722 [Add to Longdo]
夸耀[kuā yào, ㄎㄨㄚ ㄧㄠˋ, 耀 / 耀] proudly; flaunt, #39,656 [Add to Longdo]
傲岸[ào àn, ㄠˋ ㄢˋ, ] proud; haughty [Add to Longdo]
普鲁东主义[Pǔ lǔ dōng zhǔ yì, ㄆㄨˇ ㄌㄨˇ ㄉㄨㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Proudhonism, 19th century socialist theory [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stolz (auf); hochmütig { adj } | stolzer | am stolzestenproud (of) | prouder; more proud | proudest; most proud [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉そう[えらそう, erasou] (adj-na) self-important; important-looking; proud [Add to Longdo]
威張る(P);意張る(iK)[いばる(P);えばる, ibaru (P); ebaru] (v5r, vi) to be proud; to swagger; (P) [Add to Longdo]
意気揚揚;意気揚々[いきようよう(uK), ikiyouyou (uK)] (adj-t, adv-to) (See 揚々) triumphant; exultant; in high and proud spirits [Add to Longdo]
一国一城の主[いっこくいちじょうのあるじ, ikkokuichijounoaruji] (n) feudal lord; head of a household; proudly independent person [Add to Longdo]
喜がる[よがる, yogaru] (v5r) to satisfy oneself; to feel satisfied; to be proud [Add to Longdo]
潔しとしない;屑しとしない[いさぎよしとしない, isagiyoshitoshinai] (exp, adj-i) find it against one's conscience (to do); too proud (to do) [Add to Longdo]
潔しとせず[いさぎよしとせず, isagiyoshitosezu] (exp) (See 潔しとしない) find it against one's conscience (to do); too proud (to do) [Add to Longdo]
見得を切る[みえをきる, miewokiru] (exp, v5r) to assume a posture; to pose; to make a defiant (proud) gesture [Add to Longdo]
誇らか[ほこらか, hokoraka] (adj-na) proud [Add to Longdo]
誇らしい[ほこらしい, hokorashii] (adj-i) proud; haughty; arrogant; splendid; magnificent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proud \Proud\, a. [Compar. {Prouder}; superl. {Proudest}.] [OE.
   proud, prout, prud, prut, AS. pr[=u]t; akin to Icel.
   pr[=u][eth]r stately, handsome, Dan. prud handsome. Cf.
   {Pride}.]
   1. Feeling or manifesting pride, in a good or bad sense; as:
    (a) Possessing or showing too great self-esteem;
      overrating one's excellences; hence, arrogant;
      haughty; lordly; presumptuous.
      [1913 Webster]
 
         Nor much expect
         A foe so proud will first the weaker seek.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         O death, made proud with pure and princely
         beauty !             --Shak.
      [1913 Webster]
 
         And shades impervious to the proud world's
         glare.              --Keble.
      [1913 Webster]
    (b) Having a feeling of high self-respect or self-esteem;
      exulting (in); elated; -- often with of; as, proud of
      one's country. "Proud to be checked and soothed."
      --Keble.
      [1913 Webster]
 
         Are we proud men proud of being proud ?
                          --Thackeray.
      [1913 Webster]
 
   2. Giving reason or occasion for pride or self-gratulation;
    worthy of admiration; grand; splendid; magnificent;
    admirable; ostentatious. "Of shadow proud." --Chapman.
    "Proud titles." --Shak. " The proud temple's height."
    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Till tower, and dome, and bridge-way proud
       Are mantled with a golden cloud.   --Keble.
    [1913 Webster]
 
   3. Excited by sexual desire; -- applied particularly to the
    females of some animals. --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   Note: Proud is often used with participles in the formation
      of compounds which, for the most part, are
      self-explaining; as, proud-crested, proud-minded,
      proud-swelling.
      [1913 Webster]
 
   {Proud flesh} (Med.), a fungous growth or excrescence of
    granulations resembling flesh, in a wound or ulcer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proud
   adj 1: feeling self-respect or pleasure in something by which
       you measure your self-worth; or being a reason for pride;
       "proud parents"; "proud of his accomplishments"; "a proud
       moment"; "proud to serve his country"; "a proud name";
       "proud princes" [ant: {humble}]
   2: having or displaying great dignity or nobility; "a gallant
     pageant"; "lofty ships"; "majestic cities"; "proud alpine
     peaks" [syn: {gallant}, {lofty}, {majestic}, {proud}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top