ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hap

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hap-, *hap*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
haptic(adj) เกี่ยวกับการสัมผัส ระบบสัมผัส
shape(n) สภาพ, สุขภาพ เช่น In the middle of a very difficult period of my life, when I was in really, really bad shape, somebody very nice showed up.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hap(vi) ปรากฏ (คำโบราณ), See also: เกิดขึ้น, Syn. happen, occur
hap(n) เหตุการณ์ (คำโบราณ), See also: สิ่งที่เกิดขึ้น, Syn. happening, occurrence
haply(adv) บางที (คำโบราณ), See also: อาจจะ, Syn. maybe, perhaps
happy(adj) โชคดี, See also: มีโชค
happy(adj) มีความสุข, See also: เป็นสุข, สำราญ, สบาย, เบิกบาน, รื่นเริง, สุขใจ, Syn. delightful, joyful, merry, Ant. down, sad, unhappy
happen(vi) ปรากฏ, See also: เกิดขึ้น, อุบัติ, อุบัติขึ้น, Syn. befall, occur, take place
happen(vi) พบโดยบังเอิญ, See also: เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, บังเอิญเกิดขึ้น
hapless(adj) เคราะห์ร้าย, See also: อาภัพ, อับโชค, ซวย, Syn. luckless, unfortunate, unlucky, Ant. fortunate, lucky
happily(adv) อย่างมีความสุข, See also: อย่างร่าเริง, Syn. contentedly, joyously, joyfully
haphazard(adj) ซึ่งเกิดชึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ, See also: ส่งเดช, ตามบุญตามกรรม, Syn. hit-or-miss, random, Ant. determined, specific

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hap(แฮพ) n. โชค, โอกาส, เหตุการณ์, การปรากฏขึ้น, สิ่งปกคลุม vt. ปกคลุม
haphazard(แฮพแฮซ'เซิร์ด) adj., adv. ตามอำเภอใจ, ไม่มีการวางแผน, ส่งเดช, ไร้จุดหมาย, n. เหตุบังเอิญ, อุบัติเหตุ, See also: ness n., Syn. accidental
hapless(แฮพ'ลิส) adj. ไร้โชค, โชคไม่ดี, ซวย, เคราะห์ร้าย., See also: haplessness n., Syn. unfortumate
haplo-Pref. "เดี่ยว"
haploid(แฮพ'ลอยด์) adj. เดี่ยว, เอกเทศ, เกี่ยวกับโครโมโซมชุดเดียว
haplologyn. การตัดพยางค์ของคำออกหนึ่งพยางค์
haplopian. การมองเห็นภาพได้อย่างปกติ'
haplosisn. การสร้างกลุ่มโครโมโซมประเภท haploid
haply(แฮพ'ลี) adv. บางที, บังเอิญ
happen(แฮพ'เพิน) vi. ปรากฎ, บั้งเกิดขึ้น, เกิดขึ้น, อุบัติขึ้น, Syn. occur, bechance, fall

English-Thai: Nontri Dictionary
hap(n) เหตุบังเอิญ, โชค, โอกาส, อุบัติเหตุ, การปรากฏขึ้น
hap(vi) เกิดโดยบังเอิญ, อุบัติขึ้น, ปรากฏขึ้น
haphazard(adj) โดยบังเอิญ, ตามบุญตามกรรม, ตามยถากรรม, ส่งเดช
hapless(adj) โชคร้าย, เคราะห์ร้าย, ซวย, ไม่มีโชค
haply(adv) บางที, บังเอิญ
happen(vi) เกิดขึ้น, บังเอิญ, อุบัติขึ้น, ปรากฏขึ้น
happening(n) สิ่งที่เกิดขึ้น, เหตุบังเอิญ, เหตุการณ์, เรื่องราว
happily(adv) อย่างผาสุก, อย่างเป็นสุข, อย่างสบายใจ, อย่างยินดี, อย่างเบิกบาน
happiness(n) ความสุข, ความสบายใจ, ความยินดี, ความเบิกบาน, ศุภมงคล
happy(adj) สุขใจ, สบายใจ, เบิกบาน, ยินดี, เป็นสุข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
haplobiontic life cycleวัฏจักรชีวิตแบบไม่สลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
haplocheilic stomaปากใบแบบแฮโพลไคลิก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
haploidมีโครโมโซมหนึ่งชุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
haploscopic vision; vision, stereoscopicการเห็นสามมิติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
happening; manifestation; realizationคติฉับพลัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
happinessความสุข [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
haptotype; isotypeตัวอย่างคู่ตัวอย่างต้นแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
haploid cell [ monoploid cell ]เซลล์แฮพลอยด์, เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซม 1 ชุด (n) ได้แก่ เซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต เช่น เซลล์สืบพันธุ์ของคนมีโครโมโซม 1 ชุด จำนวน 23 โครโมโซม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Happinessความสุข [TU Subject Heading]
Happiness in adolescenceความสุขในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Happiness in old ageความสุขในผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
happenstance[hap·pen·stance] (n) โดยบังเอิญ , ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ , coincidence

WordNet (3.0)
hap(n) an accidental happening
haphazard(adj) dependent upon or characterized by chance, Syn. hit-or-miss
haphazard(adj) marked by great carelessness, Syn. slipshod, sloppy, slapdash
haphazard(adv) without care; in a slapdash manner, Syn. haphazardly
hapless(adj) deserving or inciting pity; ; ; - Galsworthy, Syn. pitiful, misfortunate, piteous, miserable, wretched, pitiable, pathetic, poor
haploid(n) (genetics) an organism or cell having only one complete set of chromosomes
haploid(adj) of a cell or organism having a single set of chromosomes, Syn. haploidic, monoploid, Ant. diploid, polyploid
haploidy(n) the condition of being haploid
Haplopappus(n) genus of North and South American perennial herbs or shrubs with yellow flowers; in some classifications include species placed in other genera especially Hazardia, Syn. genus Haplopappus
Haplosporidia(n) an order in the subclass Acnidosporidia, Syn. order Haplosporidia

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Hap

v. i. [ OE. happen. See Hap chance, and cf. Happen. ] To happen; to befall; to chance. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Sends word of all that haps in Tyre. Shak. [ 1913 Webster ]

Hap

n. [ Icel. happ unexpected good luck. √39. ] That which happens or comes suddenly or unexpectedly; also, the manner of occurrence or taking place; chance; fortune; accident; casual event; fate; luck; lot. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Whether art it was or heedless hap. Spenser. [ 1913 Webster ]

Cursed be good haps, and cursed be they that build
Their hopes on haps. Sir P. Sidney. [ 1913 Webster ]

Loving goes by haps:
Some Cupid kills with arrows, some with traps. Shak. [ 1913 Webster ]

Hap

v. t. [ OE. happen. ] To clothe; to wrap. [ 1913 Webster ]

The surgeon happed her up carefully. Dr. J. Brown. [ 1913 Webster ]

Hap

n. [ Cf. Hap to clothe. ] A cloak or plaid. [ O. Eng. & Scot. ] [ 1913 Webster ]

Haphazard

n. [ Hap + hazard. ] Extra hazard; chance; accident; random. [ 1913 Webster ]

We take our principles at haphazard, upon trust. Locke. [ 1913 Webster ]

haphazard

a. Determined by chance, whimsy, or guesswork; unplanned; aimless; random; -- used mostly of human actions. [ PJC ]

Haphtarah

‖n.; pl. -taroth /plu>. [ Heb. haphtārāh, prop., valedictory, fr. pātar to depart. ] One of the lessons from the Nebiim (or Prophets) read in the Jewish synagogue on Sabbaths, feast days, fasts, and the ninth of Ab, at the end of the service, after the parashoth, or lessons from the Law. Such a practice is evidenced in Luke iv.17 and Acts xiii.15. [ Webster 1913 Suppl. ]

Hapless

a. Without hap or luck; luckless; unfortunate; unlucky; unhappy; as, hapless youth; hapless maid. Dryden. [ 1913 Webster ]

Haplessly

adv. In a hapless, unlucky manner. [ 1913 Webster ]

Haploid

a. [ NL., fr. Gr. "aplo`os simple.] (Biol.) having half the number of chromosomes normally present in somatic cells; having only one chromosome of each type, and therefore having only one complete set of genes; Contrasted with diploid and polyploid. See also diploid. The germ cells of animals, the ovum and sperm cells, are haploid, whereas the somatic cells are diploid. Haploid variants of somatic cells may also be generated under certain conditions in the laboratory. [PJC]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's the haps, sarge?อะไรฮะ Casualties of War (1989)
What hap--เกิดอะไ... eXistenZ (1999)
Somethimes I think it may happed.บางครั้งผมก็คิดว่ามันจะเกิดขึ้น Ladder 49 (2004)
You up for it, Hap?นายสนใจรับงานนี้ไหม เฮฟ Hell Followed (2008)
You're all lucky a driver like me just hap- pened to turn up in your prison when I did.โชคดีเหลือเกินนะที่นักแข่งแบบผม โผล่มาอยู่ในคุกของคุณแบบนี้ Death Race (2008)
Where's Hap?เฮปอยู่ไหน Fa Guan (2009)
Hap.เฮป Lochan Mor (2010)
-I'm good, Hap.มีอะไรอีกมั้ยครับ? Iron Man 2 (2010)
I need to talk to you, about something that hap...ฉันต้องการคุณกับคุณในเรื่องที่เกิดขึ้น Pain (2010)
- Hap.- เฮป Lochan Mor (2010)
After we make the drop, I'll, uh, I'll take Hap and hook him up.หลังจากที่เราส่งของแล้ว ฉัน เอ่อ ฉันจะไปกับเฮปด้วย Home (2010)
Hap.เฮป Turas (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hapAccidents will happen in the best-regulated families.
hapAccidents will happen. [ Proverb ]
hapAccidents will happen when they are least expected.
hapAccidents will happen when we are off guard.
hapA dreadful accident happened on the corner.
hapA fire may happen at any moment.
hapAfter what has happened, I dare not see her again.
hapA great number of accidents happen every year.
hapA happy idea came upon me.
hapA happy life was lived by her.
hap"A Happy New Year!" "I wish you the same!"
hapAll are happy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่วซั่ว(adv) haphazardly, See also: at random, perfunctorily, Syn. มั่ว, ส่งเดช, Example: บ่อยครั้งที่เธอชอบพูดมั่วซั่วไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าความจริงคืออะไร, Thai Definition: ทำแบบโมเม ไม่รู้จริง, Notes: (ปาก)
สงบสุข(adv) peaceably, See also: happily, Syn. สงบ, สุข, สันติสุข, สงบเรียบร้อย, Ant. วุ่นวาย, โกลาหล
สวัสดิ์(n) happiness, Syn. ความดี, ความดีงาม, ความเจริญรุ่งเรือง, Ant. เสนียด, อัปมงคล
สุข(n) happiness, See also: cheerfulness, delight, enjoyment, Syn. ความสุข, ความสบาย, ความสำราญ, Ant. ทุกข์, โศก
ความร่มเย็น(n) peacefulness, See also: happiness, Syn. ความสุขสบาย, Example: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ
อย่างสบายใจ(adv) happily, See also: contentedly, satisfyingly, Syn. อย่างมีความสุข, Ant. อย่างเศร้าใจ, Example: หญิงสาว 3-4 คนเดินอวดโฉมมาตามถนนอย่างสบายใจ
ปรากฏ(v) appear, See also: happen, occur, Syn. บังเกิด, มีขึ้น, อุบัติ, เกิด, Example: เมื่อเราป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าไปจนครบ ภาพต่างๆ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
สุขสบาย(adv) comfortably, See also: happily, Syn. สุขสำราญ, Ant. ทุกข์, Example: เขาก็ยังแข็งแรงและแจ่มใส ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่ต่างจังหวัด
สำราญ(adv) happily, See also: merrily, joyfully, cheerfully, gaily, gleefully, Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม, เกษมสำราญ, Ant. ทุกข์โศก, Example: หมูแม่ลูกอ่อนล้มตัวนอนให้ลูกกินนมอย่างสำราญ, Thai Definition: อย่างมีความสุขเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
สุขสันต์(adj) happy, See also: blissful, cheerful, content, joyful, ecstatic, merry, jubilant, overjoyed, Ant. เศร้าโศก, Example: มุมสุขสันต์ของโรงเรียนเต็มไปด้วยเด็กหญิง ซึ่งเล่นบทบาทสมมติกันอยู่, Thai Definition: อย่างมีความสุขสนุกสนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเสีย[aisīa] (n, exp) EN: exhaust gas  FR: gaz d'échappement [ m ]
อาเค่น[Ākhēn] (tm) EN: Aachen  FR: Aix-la-Chapelle
อันเป็น[anpen] (n) EN: accident ; mishap
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
อาราม[ārām] (n) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อาจ[āt = ātja] (adv) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps  FR: possible ; peut-être
ใบ[bai] (n) EN: [ classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets) ]  FR: [ classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats) ]
ใบโพ[bai phō] (n, exp) EN: metal made in heart shaped form
ใบโพ[bai phō] (adj) EN: heart-shaped

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hap
happ
hapag
hapke
happe
happy
hapner
happel
happen
hapeman

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hap
haps
haply
happy
happed
happen
hapless
happens
happier
happily

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
快乐[kuài lè, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ,   /  ] happy; merry #680 [Add to Longdo]
[lè, ㄌㄜˋ, / ] happy; laugh; cheerful; surname Le #1,589 [Add to Longdo]
高兴[gāo xìng, ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ,   /  ] happy; glad; willing (to do sth); in a cheerful mood #1,606 [Add to Longdo]
美好[měi hǎo, ㄇㄟˇ ㄏㄠˇ,  ] happy; fine; OK #1,720 [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] happening; instance; reason; cause; deceased; old #2,136 [Add to Longdo]
生日快乐[shēng rì kuài lè, ㄕㄥ ㄖˋ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ,     /    ] Happy birthday #2,583 [Add to Longdo]
新年快乐[xīn nián kuài lè, ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ,     /    ] Happy New Year! #3,577 [Add to Longdo]
喜悦[xǐ yuè, ㄒㄧˇ ㄩㄝˋ,   /  ] happy; joyous #6,685 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] happy #7,250 [Add to Longdo]
欣喜[xīn xǐ, ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ,  ] happy #10,395 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
発表会[はっぴょうかい, happyoukai] TH: งานสัมมนารายงานผล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haptik { f }; Lehre vom Tastsinnhaptics [Add to Longdo]
haptisch { adj }; den Tastsinn betreffendhaptic [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chapeau(n) |m, pl. chapeaux| หมวก
chapeau de soleil(n) |m| หมวกกันแดด
chapiteau, chapiteuaxle, เต็นท์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けい, kei] (n, suf) (1) (がたwhen a suffix) (See 型) shape; appearance; (2) collateral; (3) (See ぜに) obverse of an old "zeni" coin #296 [Add to Longdo]
形(P);容;貌[かたち(P);よう(容), katachi (P); you ( you )] (n) (1) (形, 容 only) form; shape; figure; (2) visage; (P) #296 [Add to Longdo]
形;態[なり, nari] (n, adj-no) (uk) (See なりに) style; way; shape; form; appearance; state #296 [Add to Longdo]
発表[はっぴょう, happyou] (n, vs) announcement; publication; (P) #389 [Add to Longdo]
[たい, tai] (n, n-suf) (1) body; physique; posture; (2) shape; form; style; (3) substance; identity; reality; (4) { math } field; (ctr) (5) counter for humanoid forms (e.g. dolls, statues, corpses, etc.) #521 [Add to Longdo]
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P) #559 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (n) (1) chapter; section; (2) medal; (P) #738 [Add to Longdo]
かも[kamo] (prt) (abbr) (See かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly #807 [Add to Longdo]
[なつ, natsu] (n) Xia (dynasty of China; perhaps mythological) #895 [Add to Longdo]
船(P);舟;槽[ふね, fune] (n) (1) (船, 舟 only) (舟 is often small and hand-propelled) ship; boat; watercraft; vessel; steamship; (2) tank; tub; vat; trough; (n-suf, ctr) (3) (船, 舟 only) counter for boat-shaped containers (e.g. of sashimi); (P) #950 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリフ形状[ぐりふけいじょう, gurifukeijou] glyph shape [Add to Longdo]
シェーピング[しえーぴんぐ, shie-pingu] shaping [Add to Longdo]
シェイパ[しえいぱ, shieipa] shaper [Add to Longdo]
シェイピング[しえいぴんぐ, shieipingu] shaping [Add to Longdo]
トラヒックシェイピング[とらひっくしえいぴんぐ, torahikkushieipingu] traffic shaping [Add to Longdo]
トラフィックシェーピング[とらふぃっくしえーぴんぐ, torafikkushie-pingu] traffic shaping [Add to Longdo]
ベル型[ベルがた, beru gata] bell-shaped (e.g. curve) [Add to Longdo]
ループ状[ループじょう, ru-pu jou] loop shape, loop configuration [Add to Longdo]
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]
[けい, kei] mold, model, style, shape, data-type, type [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
八方[はっぽう, happou] alle_Richtungen, alle_Seiten [Add to Longdo]
発憤[はっぷん, happun] angeregt_sein, inspiriert_sein, sich_aufraffen [Add to Longdo]
発泡[はっぽう, happou] schaeumen [Add to Longdo]
発砲[はっぽう, happou] das_Feuern, das_Abfeuern [Add to Longdo]
発表[はっぴょう, happyou] oeff.Bekanntmachung, Veroeffentlichung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top