ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hap

HH AE1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hap-, *hap*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
haptic(adj) เกี่ยวกับการสัมผัส ระบบสัมผัส
shape(n) สภาพ, สุขภาพ เช่น In the middle of a very difficult period of my life, when I was in really, really bad shape, somebody very nice showed up.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hap(vi) ปรากฏ (คำโบราณ), See also: เกิดขึ้น, Syn. happen, occur
hap(n) เหตุการณ์ (คำโบราณ), See also: สิ่งที่เกิดขึ้น, Syn. happening, occurrence
haply(adv) บางที (คำโบราณ), See also: อาจจะ, Syn. maybe, perhaps
happy(adj) โชคดี, See also: มีโชค
happy(adj) มีความสุข, See also: เป็นสุข, สำราญ, สบาย, เบิกบาน, รื่นเริง, สุขใจ, Syn. delightful, joyful, merry, Ant. down, sad, unhappy
happen(vi) ปรากฏ, See also: เกิดขึ้น, อุบัติ, อุบัติขึ้น, Syn. befall, occur, take place
happen(vi) พบโดยบังเอิญ, See also: เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, บังเอิญเกิดขึ้น
hapless(adj) เคราะห์ร้าย, See also: อาภัพ, อับโชค, ซวย, Syn. luckless, unfortunate, unlucky, Ant. fortunate, lucky
happily(adv) อย่างมีความสุข, See also: อย่างร่าเริง, Syn. contentedly, joyously, joyfully
haphazard(adj) ซึ่งเกิดชึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ, See also: ส่งเดช, ตามบุญตามกรรม, Syn. hit-or-miss, random, Ant. determined, specific

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hap(แฮพ) n. โชค, โอกาส, เหตุการณ์, การปรากฏขึ้น, สิ่งปกคลุม vt. ปกคลุม
haphazard(แฮพแฮซ'เซิร์ด) adj., adv. ตามอำเภอใจ, ไม่มีการวางแผน, ส่งเดช, ไร้จุดหมาย, n. เหตุบังเอิญ, อุบัติเหตุ, See also: ness n., Syn. accidental
hapless(แฮพ'ลิส) adj. ไร้โชค, โชคไม่ดี, ซวย, เคราะห์ร้าย., See also: haplessness n., Syn. unfortumate
haplo-Pref. "เดี่ยว"
haploid(แฮพ'ลอยด์) adj. เดี่ยว, เอกเทศ, เกี่ยวกับโครโมโซมชุดเดียว
haplologyn. การตัดพยางค์ของคำออกหนึ่งพยางค์
haplopian. การมองเห็นภาพได้อย่างปกติ'
haplosisn. การสร้างกลุ่มโครโมโซมประเภท haploid
haply(แฮพ'ลี) adv. บางที, บังเอิญ
happen(แฮพ'เพิน) vi. ปรากฎ, บั้งเกิดขึ้น, เกิดขึ้น, อุบัติขึ้น, Syn. occur, bechance, fall

English-Thai: Nontri Dictionary
hap(n) เหตุบังเอิญ, โชค, โอกาส, อุบัติเหตุ, การปรากฏขึ้น
hap(vi) เกิดโดยบังเอิญ, อุบัติขึ้น, ปรากฏขึ้น
haphazard(adj) โดยบังเอิญ, ตามบุญตามกรรม, ตามยถากรรม, ส่งเดช
hapless(adj) โชคร้าย, เคราะห์ร้าย, ซวย, ไม่มีโชค
haply(adv) บางที, บังเอิญ
happen(vi) เกิดขึ้น, บังเอิญ, อุบัติขึ้น, ปรากฏขึ้น
happening(n) สิ่งที่เกิดขึ้น, เหตุบังเอิญ, เหตุการณ์, เรื่องราว
happily(adv) อย่างผาสุก, อย่างเป็นสุข, อย่างสบายใจ, อย่างยินดี, อย่างเบิกบาน
happiness(n) ความสุข, ความสบายใจ, ความยินดี, ความเบิกบาน, ศุภมงคล
happy(adj) สุขใจ, สบายใจ, เบิกบาน, ยินดี, เป็นสุข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
haplobiontic life cycleวัฏจักรชีวิตแบบไม่สลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
haplocheilic stomaปากใบแบบแฮโพลไคลิก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
haploidมีโครโมโซมหนึ่งชุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
haploscopic vision; vision, stereoscopicการเห็นสามมิติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
happening; manifestation; realizationคติฉับพลัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
happinessความสุข [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
haptotype; isotypeตัวอย่างคู่ตัวอย่างต้นแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
haploid cell [ monoploid cell ]เซลล์แฮพลอยด์, เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซม 1 ชุด (n) ได้แก่ เซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต เช่น เซลล์สืบพันธุ์ของคนมีโครโมโซม 1 ชุด จำนวน 23 โครโมโซม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Happinessความสุข [TU Subject Heading]
Happiness in adolescenceความสุขในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Happiness in old ageความสุขในผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
happenstance[hap·pen·stance] (n) โดยบังเอิญ , ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ , coincidence

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After we make the drop, I'll, uh, I'll take Hap and hook him up.หลังจากที่เราส่งของแล้ว ฉัน เอ่อ ฉันจะไปกับเฮปด้วย Home (2010)
What's the haps with you and Ems?มีอะไรระหว่างนายและเอ็ม? Intrigue (2011)
Hap and I went through a treatment program together.แฮปกับฉันเข้าร่วมโปรแกรมการรักษาด้วยกัน The Three Bad Wolves (2011)
Do not let Hap leave this house.อย่าปล่อยให้แฮปไปจากบ้านนี้ ฉันไม่ปล่อยแน่ The Three Bad Wolves (2011)
Rolf and Hap were my only family.รอล์ฟกับแฮปเป็นครอบครัวที่เหลืออยู่ของฉัน The Three Bad Wolves (2011)
Hap was my friend!แฮปเป็นเพื่อนฉัน! The Three Bad Wolves (2011)
Yeah, I did. And now Hap is dead.ใช่ และตอนนี้แฮปตายแล้ว The Three Bad Wolves (2011)
I know who killed Hap and Rolf.ฉันรู้ว่าใครฆ่าแฮปกับรอล์ฟ The Three Bad Wolves (2011)
Hap wasn't like that.แฮปไม่ได้เป็นแบบนั้น The Three Bad Wolves (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hapAccidents will happen in the best-regulated families.
hapAccidents will happen. [ Proverb ]
hapAccidents will happen when they are least expected.
hapAccidents will happen when we are off guard.
hapA dreadful accident happened on the corner.
hapA fire may happen at any moment.
hapAfter what has happened, I dare not see her again.
hapA great number of accidents happen every year.
hapA happy idea came upon me.
hapA happy life was lived by her.
hap"A Happy New Year!" "I wish you the same!"
hapAll are happy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่วซั่ว(adv) haphazardly, See also: at random, perfunctorily, Syn. มั่ว, ส่งเดช, Example: บ่อยครั้งที่เธอชอบพูดมั่วซั่วไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าความจริงคืออะไร, Thai Definition: ทำแบบโมเม ไม่รู้จริง, Notes: (ปาก)
สงบสุข(adv) peaceably, See also: happily, Syn. สงบ, สุข, สันติสุข, สงบเรียบร้อย, Ant. วุ่นวาย, โกลาหล
สวัสดิ์(n) happiness, Syn. ความดี, ความดีงาม, ความเจริญรุ่งเรือง, Ant. เสนียด, อัปมงคล
สุข(n) happiness, See also: cheerfulness, delight, enjoyment, Syn. ความสุข, ความสบาย, ความสำราญ, Ant. ทุกข์, โศก
ความร่มเย็น(n) peacefulness, See also: happiness, Syn. ความสุขสบาย, Example: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ
อย่างสบายใจ(adv) happily, See also: contentedly, satisfyingly, Syn. อย่างมีความสุข, Ant. อย่างเศร้าใจ, Example: หญิงสาว 3-4 คนเดินอวดโฉมมาตามถนนอย่างสบายใจ
ปรากฏ(v) appear, See also: happen, occur, Syn. บังเกิด, มีขึ้น, อุบัติ, เกิด, Example: เมื่อเราป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าไปจนครบ ภาพต่างๆ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
สุขสบาย(adv) comfortably, See also: happily, Syn. สุขสำราญ, Ant. ทุกข์, Example: เขาก็ยังแข็งแรงและแจ่มใส ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่ต่างจังหวัด
สำราญ(adv) happily, See also: merrily, joyfully, cheerfully, gaily, gleefully, Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม, เกษมสำราญ, Ant. ทุกข์โศก, Example: หมูแม่ลูกอ่อนล้มตัวนอนให้ลูกกินนมอย่างสำราญ, Thai Definition: อย่างมีความสุขเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
สุขสันต์(adj) happy, See also: blissful, cheerful, content, joyful, ecstatic, merry, jubilant, overjoyed, Ant. เศร้าโศก, Example: มุมสุขสันต์ของโรงเรียนเต็มไปด้วยเด็กหญิง ซึ่งเล่นบทบาทสมมติกันอยู่, Thai Definition: อย่างมีความสุขสนุกสนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเสีย[aisīa] (n, exp) EN: exhaust gas  FR: gaz d'échappement [ m ]
อาเค่น[Ākhēn] (tm) EN: Aachen  FR: Aix-la-Chapelle
อันเป็น[anpen] (n) EN: accident ; mishap
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
อาราม[ārām] (n) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อาจ[āt = ātja] (adv) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps  FR: possible ; peut-être
ใบ[bai] (n) EN: [ classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets) ]  FR: [ classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats) ]
ใบโพ[bai phō] (n, exp) EN: metal made in heart shaped form
ใบโพ[bai phō] (adj) EN: heart-shaped

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HAP HH AE1 P
HAPP HH AE1 P
HAPAG HH EY1 P AE2 G
HAPPY HH AE1 P IY0
HAPKE HH EY1 P K IY0
HAPPE HH AE1 P
HAPPEL HH AE1 P AH0 L
HAPPEN HH AE1 P AH0 N
HAPNER HH AE1 P N ER0
HAPLOID HH AE1 P L OY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hap (v) hˈæp (h a1 p)
haps (v) hˈæps (h a1 p s)
haply (a) hˈæpliː (h a1 p l ii)
happy (j) hˈæpiː (h a1 p ii)
happed (v) hˈæpt (h a1 p t)
happen (v) hˈæpən (h a1 p @ n)
hapless (j) hˈæplɪs (h a1 p l i s)
happens (v) hˈæpənz (h a1 p @ n z)
happier (j) hˈæpɪəʳr (h a1 p i@ r)
happily (a) hˈæpɪliː (h a1 p i l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
快乐[kuài lè, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] happy; merry, #680 [Add to Longdo]
[lè, ㄌㄜˋ, / ] happy; laugh; cheerful; surname Le, #1,589 [Add to Longdo]
高兴[gāo xìng, ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ, / ] happy; glad; willing (to do sth); in a cheerful mood, #1,606 [Add to Longdo]
美好[měi hǎo, ㄇㄟˇ ㄏㄠˇ, ] happy; fine; OK, #1,720 [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] happening; instance; reason; cause; deceased; old, #2,136 [Add to Longdo]
生日快乐[shēng rì kuài lè, ㄕㄥ ㄖˋ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] Happy birthday, #2,583 [Add to Longdo]
新年快乐[xīn nián kuài lè, ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] Happy New Year!, #3,577 [Add to Longdo]
喜悦[xǐ yuè, ㄒㄧˇ ㄩㄝˋ, / ] happy; joyous, #6,685 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] happy, #7,250 [Add to Longdo]
欣喜[xīn xǐ, ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ, ] happy, #10,395 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
発表[はっぴょう, happyou] (n) บรรยาย, แสดงให้เห็น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
発表会[はっぴょうかい, happyoukai] TH: งานสัมมนารายงานผล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haptik { f }; Lehre vom Tastsinnhaptics [Add to Longdo]
haptisch { adj }; den Tastsinn betreffendhaptic [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chapeau(n) |m, pl. chapeaux| หมวก
chapeau de soleil(n) |m| หมวกกันแดด
chapiteau, chapiteuaxle, เต็นท์

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
U字溝[ユーじこう, yu-jikou] (n) U-shaped gutter [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
あけおめ[akeome] (exp) (abbr) Happy New Year [Add to Longdo]
あるある[aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリフ形状[ぐりふけいじょう, gurifukeijou] glyph shape [Add to Longdo]
シェーピング[しえーぴんぐ, shie-pingu] shaping [Add to Longdo]
シェイパ[しえいぱ, shieipa] shaper [Add to Longdo]
シェイピング[しえいぴんぐ, shieipingu] shaping [Add to Longdo]
トラヒックシェイピング[とらひっくしえいぴんぐ, torahikkushieipingu] traffic shaping [Add to Longdo]
トラフィックシェーピング[とらふぃっくしえーぴんぐ, torafikkushie-pingu] traffic shaping [Add to Longdo]
ベル型[ベルがた, beru gata] bell-shaped (e.g. curve) [Add to Longdo]
ループ状[ループじょう, ru-pu jou] loop shape, loop configuration [Add to Longdo]
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]
[けい, kei] mold, model, style, shape, data-type, type [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
八方[はっぽう, happou] alle_Richtungen, alle_Seiten [Add to Longdo]
発憤[はっぷん, happun] angeregt_sein, inspiriert_sein, sich_aufraffen [Add to Longdo]
発泡[はっぽう, happou] schaeumen [Add to Longdo]
発砲[はっぽう, happou] das_Feuern, das_Abfeuern [Add to Longdo]
発表[はっぴょう, happyou] oeff.Bekanntmachung, Veroeffentlichung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hap \Hap\ (h[a^]p), v. t. [OE. happen.]
   To clothe; to wrap.
   [1913 Webster]
 
      The surgeon happed her up carefully.   --Dr. J.
                          Brown.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hap \Hap\, n. [Cf. {Hap} to clothe.]
   A cloak or plaid. [O. Eng. & Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hap \Hap\, n. [Icel. happ unexpected good luck. [root]39.]
   That which happens or comes suddenly or unexpectedly; also,
   the manner of occurrence or taking place; chance; fortune;
   accident; casual event; fate; luck; lot. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Whether art it was or heedless hap.   --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Cursed be good haps, and cursed be they that build
      Their hopes on haps.           --Sir P.
                          Sidney.
   [1913 Webster]
 
      Loving goes by haps:
      Some Cupid kills with arrows, some with traps. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hap \Hap\, v. i. [OE. happen. See {Hap} chance, and cf.
   {Happen}.]
   To happen; to befall; to chance. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Sends word of all that haps in Tyre.   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hap
   n 1: an accidental happening; "he recorded all the little haps
      and mishaps of his life"
   v 1: come to pass; "What is happening?"; "The meeting took place
      off without an incidence"; "Nothing occurred that seemed
      important" [syn: {happen}, {hap}, {go on}, {pass off},
      {occur}, {pass}, {fall out}, {come about}, {take place}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 HAP
     Host Access Protocol (RFC 907/1221)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 hap /hɑp/
  1. morsel; mouthful
  2. bite
  3. morsel

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top