ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hit-or-miss

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hit-or-miss-, *hit-or-miss*, hit-or-mis
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hit-or-miss[ADJ] โดยตามบุญตามกรรม, See also: โดยไม่ระมัดระวัง, Syn. erratic, haphazard, hit-and-miss
hit-or-miss[IDM] ไม่ระมัดระวัง, See also: ไร้ทิศทาง, Syn. hit-and-miss, Ant. hit-and-miss

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hit-or-missadj. ตามบุญตามกรรม,ไม่ระมัดระวัง, Syn. haphazard

Japanese-English: EDICT Dictionary
行き当たりばったり;行きあたりばったり;行き当りばったり[いきあたりばったり;ゆきあたりばったり, ikiataribattari ; yukiataribattari] (adj-no) random; by chance; haphazard; hit-or-miss; unplanned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hit-or-miss \hit-or-miss\ adj.
   performed without care or close attention; slipshod;
   careless; -- of the manner of performing a task. Opposite of
   {careful}, {conscientious} or {methodical}.
 
   Syn: haphazard, slapdash, slipshod, sloppy.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hit-or-miss
   adj 1: dependent upon or characterized by chance; "a haphazard
       plan of action"; "his judgment is rather hit-or-miss"
       [syn: {haphazard}, {hit-or-miss}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top