ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haptic

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haptic-, *haptic*
English-Thai: Longdo Dictionary
haptic(adj) เกี่ยวกับการสัมผัส ระบบสัมผัส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's just elementary haptic communication.การสื่อสาร ด้วยการสัมผัสเบื้องต้น Pilot (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
触知覚[しょくちかく;しょっちかく, shokuchikaku ; shocchikaku] (n) haptic perception; sensation of touch; tactual perception; tactile perception [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 haptic \haptic\ adj.
   relating to or based on the sense of touch.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haptic
   adj 1: of or relating to or proceeding from the sense of touch;
       "haptic data"; "a tactile reflex" [syn: {haptic},
       {tactile}, {tactual}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top