ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfortunate

AH0 N F AO1 R CH AH0 N AH0 T   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfortunate-, *unfortunate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfortunate[ADJ] โชคร้าย, See also: ฤกษ์ไม่ด, เคราะห์ไม่ดี, Syn. unlucky, Ant. lucky
unfortunate[N] คนโชคร้าย, See also: คนเคราะห์ร้าย, Syn. loser, Ant. winner
unfortunately[ADV] น่าเสียดาย, See also: น่าเสียดาย, โชคไม่ดี, Syn. regrettably, Ant. fortunately

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfortunate(อันฟอร์'ชะเนท) adj. โชคไม่ดี

English-Thai: Nontri Dictionary
unfortunate(adj) โชคร้าย,อัปมงคล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Unfortunately, yes, madam.- ครับ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
Yes. Unfortunately, I suppose you have the right to ask that.ใช่ผมว่าคุณมีสิทธิ์นั้น Rebecca (1940)
- Aren't I? - No, unfortunately.ไม่ใช่ โชคไม่ดี Help! (1965)
It was so unfortunate, so unnecessary.It was so unfortunate, so unnecessary. The Godfather (1972)
Unfortunately, there is one thing that stands between me and that property.น่าเสียดายที่มีมารคอหอยฉัน นั่นคือ... Blazing Saddles (1974)
Who unfortunately is not here at the moment.เสียดายไม่ได้อยู่ ที่นี่ขณะนี้. Suspiria (1977)
I urgently need to return to Europe... but unfortunately I have no funds.ฉันจำเป็นเร่งด่วนที่จะกลับไปยุโรป ... แต่โชคร้ายที่ฉันมีไม่มีเงิน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Unfortunately, she kept her illness from me until all I could do was mourn her.โชคไม่ดี, ที่เธอเก็บอาการป่วย ไม่ให้พ่อเห็น จนกระทั่ง สิ่งเดียวที่พ่อทำได้ คือเศร้าโศกถึงเธอ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- Unfortunately, we haven't found him yet.- แต่น่าเสียดายที่เราไม่ได้พบว่าเขายัง The Russia House (1990)
Unfortunately, I have to return to my children now.แต่น่าเสียดายที่ผมต้องกลับไปที่เด็กของฉันตอนนี้ The Russia House (1990)
Unfortunately, he couldn't find me.แต่น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถหาฉัน The Russia House (1990)
Unfortunately, Professor Savelyev is dead.แต่น่าเสียดายที่ศาสตราจารย์ Savelyev ตาย The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfortunateAh, unfortunately there is a small matter I need to attend to so I'll take my leave now.
unfortunateBut, unfortunately, the game was called off due to rain.
unfortunateDue to a number of unfortunate causes, one-parent families are on the increase.
unfortunateHe told me his address, but unfortunately I had no paper to write it down on.
unfortunateI picked a most unfortunate time to visit him.
unfortunateIt was unfortunate that he lost his passport.
unfortunateIt was unfortunate that it rained yesterday.
unfortunateShe's pure bred blue-blood you see. Unfortunately that's no sort of put-on but her natural self.
unfortunateShe sympathized with those unfortunate people.
unfortunateThere was an unfortunate incident at home.
unfortunateUnfortunately, Brian met with bad weather.
unfortunateUnfortunately, few passengers survived the catastrophe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อาภัพ[N] one who is unlucky, See also: unfortunate, Syn. คนอาภัพ, Ant. ผู้มีวาสนา, Example: คุณชายน้อยเป็นผู้อาภัพแห่งบ้านทรายทอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีวาสนาน้อย
อับ[ADV] unfortunately, See also: unluckily, Syn. ตกต่ำ, ตกอับ, อับจน, Ant. เจริญก้าวหน้า, Example: พอเขาตกอับลูกน้องของเขาก็หนีไปหมด, Thai definition: ถึงที่อับจน, ถึงคราวชะตาตก
เคราะห์ร้าย[N] misfortune, See also: unfortunate, adversity, bad luck, misadventure, mischance, Syn. โชคร้าย, อัปมงคล, ซวย, เคราะห์, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล, Example: หมอดูทายฉันว่าจะมีเคราะห์ร้ายเร็วๆ นี้, Thai definition: โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี
เคราะห์หามยามร้าย[N] misfortune, See also: unfortunate, bad luck, misadventure, mischance, Syn. เคราะห์ร้าย, ซวย, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล, Example: คนเราใช่ว่าจะมีเคราะห์เสมอไปในท่ามกลางเคราะห์หามยามร้ายนั้นก็อาจจะมีโชคเกิดขั้นได้, Thai definition: โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี
พอดีพอร้าย[ADV] unfortunately, See also: not so good, Syn. โชคร้าย, Example: นักการเมืองกับอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงยาก หลายรายพอดีพอร้ายต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถ
อัปมงคล[ADJ] inauspicious, See also: unfortunate, unfavourable, unpropitious, Syn. อปมงคล, อวมงคล, Ant. ศุภมงคล, Example: การที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีใดก็ตาม ถือว่าเป็นวันอัปมงคล ไม่ควรทำการมงคลใดๆ ในวันนั้น, Thai definition: ปราศจากมงคล, ไม่เจริญ, เป็นลางร้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เจ้ากรรม[INT] unfortunately, See also: damn, unluckily, Syn. โชคร้าย, เคราะห์ร้าย, Example: เจ้ากรรม! หลังคาเกิดรั่วตอนฝนกำลังตกหนักพอดี
น่าเสียดาย[ADJ] unfortunate, See also: unlucky, unfavorable, Syn. โชคร้าย, Ant. น่าดีใจ, น่ายินดี, Example: การที่ผมต้องเสียลูกไปเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตของผม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปมงคล = อปมงคล[adj.] (appamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious   FR: sinistre ; lugubre
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated   FR: être malchanceux ; jouer de malchance
กาลกิณี[n.] (kālakinī) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate   FR: heures sombres [fpl]
เคราะห์ร้าย[n.] (khrǿrāi) EN: misfortune ; unfortunate ; adversity ; bad luck ; misadventure ; mischance   FR: malheur [m] ; malchance [f]
มือตก[v.] (meūtok) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch   FR: décliner
น่าเสียดาย[adj.] (nāsīadāi) EN: unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable   FR: regrettable ; déplorable
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย[X] (neūangjāk saphāpwaētløm thī mai eūa-amnūay) EN: owing to unfortunate circumstances ; owing to circumstances beyond our control   
พอดีพอร้าย[adv.] (phødīphørāi) EN: unfortunately ; not so good   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFORTUNATE    AH0 N F AO1 R CH AH0 N AH0 T
UNFORTUNATE    AH0 N F AO1 R CH UW0 N AH0 T
UNFORTUNATES    AH0 N F AO1 R CH AH0 N AH0 T S
UNFORTUNATES    AH0 N F AO1 R CH UW0 N AH0 T S
UNFORTUNATELY    AH0 N F AO1 R CH AH0 N AH0 T L IY0
UNFORTUNATELY    AH0 N F AO1 R CH UW0 N AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfortunate    (n) ˈʌnfˈɔːtʃunət (uh1 n f oo1 ch u n @ t)
unfortunates    (n) ˈʌnfˈɔːtʃənəts (uh1 n f oo1 ch @ n @ t s)
unfortunately    (a) ˈʌnfˈɔːtʃunətliː (uh1 n f oo1 ch u n @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不巧[bù qiǎo, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄠˇ, ] unfortunately; as luck would have it, #29,177 [Add to Longdo]
不幸的是[bù xìng de shì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, ] unfortunately [Add to Longdo]
很遗憾[hěn yí hàn, ㄏㄣˇ ㄧˊ ㄏㄢˋ, / ] unfortunately; regrettably [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unglückliche {m,f}; Unglücklicher | Unglücklichen {pl}; Unglücklicheunfortunate | unfortunates [Add to Longdo]
bedauerliche Angelegenheit {f}unfortunate matter [Add to Longdo]
unglücklich; unglückselig; bedauerlich {adj} | unseliger | am unseligstenunfortunate | more unfortunate | most unfortunate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
悪縁[あくえん, akuen] (n,adj-no) evil destiny or connection; unfortunate love [Add to Longdo]
気の毒[きのどく, kinodoku] (adj-na,n) pitiful; unfortunate; (a) pity; (P) [Add to Longdo]
係り合い[かかりあい, kakariai] (n) unfortunate relationship [Add to Longdo]
残念ながら[ざんねんながら, zannennagara] (exp) I'm afraid to say; I'm sorry to say; unfortunately [Add to Longdo]
残念なことに;残念な事に[ざんねんなことに, zannennakotoni] (exp) (See 残念) unfortunately [Add to Longdo]
数奇[すうき;さっき, suuki ; sakki] (n) (1) misfortune; adverse fortune; hapless fate; (adj-na) (2) unfortunate (e.g. life); checkered; varied [Add to Longdo]
生憎(P);合憎(iK)[あいにく, ainiku] (adj-na,adv,n,adj-no) (uk) unfortunately; Sorry, but ...; (P) [Add to Longdo]
惜しむらくは[おしむらくは, oshimurakuha] (exp,adv) I regret that; It's unfortunate but; It's too bad that [Add to Longdo]
折り悪く[おりわるく, oriwaruku] (adv) unfortunately [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfortunate \Un*for"tu*nate\, a.
   Not fortunate; unsuccessful; not prosperous; unlucky;
   attended with misfortune; unhappy; as, an unfortunate
   adventure; an unfortunate man; an unfortunate commander;
   unfortunate business. -- n. An unfortunate person. --Hood.
   [1913 Webster] -- {Un*for"tu*nate*ly}, adv. --
   {Un*for"tu*nate*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfortunate
   adj 1: not favored by fortune; marked or accompanied by or
       resulting in ill fortune; "an unfortunate turn of
       events"; "an unfortunate decision"; "unfortunate
       investments"; "an unfortunate night for all concerned"
       [ant: {fortunate}]
   2: not auspicious; boding ill [syn: {inauspicious},
     {unfortunate}] [ant: {auspicious}]
   3: unsuitable or regrettable; "an unfortunate choice of words";
     "an unfortunate speech"
   n 1: a person who suffers misfortune [syn: {unfortunate},
      {unfortunate person}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top