Search result for

สุขสบาย

(36 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุขสบาย-, *สุขสบาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุขสบาย[V] comfortably, Syn. สุข, สบาย
สุขสบาย[V] be happy, See also: be contented, be comfortable, Syn. สุขสำราญ, สุข, Ant. ทุกข์, Example: เขาสุขสบายดีถึงแม้จะไม่ได้มั่งมีอย่างพี่คนอื่นๆ เขา
สุขสบาย[ADV] comfortably, See also: happily, Syn. สุขสำราญ, Ant. ทุกข์, Example: เขาก็ยังแข็งแรงและแจ่มใส ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่ต่างจังหวัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To keep you safe.และทำให้ท่านสุขสบาย The Other Boleyn Girl (2008)
Or, option two, you could sell a few, open a bottle store, come back to the village.หรือตัวเลือกที่สองเธอขายบางส่วน เปิดร้านขายเหล้า กลับมาอยู่ที่หมู่บ้าน มีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And I can be a bush pilot.นิวซีแลนด์ ฉันจะไปใช้เงินที่นั่นอย่างสุขสบาย Phoenix (2009)
Totally productive.อยู่สุขสบายดีครับ Bit by a Dead Bee (2009)
He's actually more comfortable inside.อันที่จริงแล้วเขาอยู่ในคุก ยิ่งมีชีวิตอยู่สุขสบายมาก Better Call Saul (2009)
You do like to live well, honey.คุณชอบใช้ชีวิตสุขสบายจริง ๆ นะ ที่รัก In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I want to teach her to be grateful for how good she has it.ฉันต้องการสอนให้เธอรู้จักสำนึก ว่าเธอเกิดมาสุขสบายอย่างไร โอ้ ดีมากเลยเราต้องการมือที่ช่วยเหลือเสมอ Marry Me a Little (2009)
Senator Ta, so glad you could join us from comfortable Coruscant.ท่านวุฒิฯ ทา ยินดีมากที่ท่านเข้าร่วมกับเรา จากคอรัสซังที่แสนสุขสบาย Liberty on Ryloth (2009)
TO WALK MY OWN PATH. I'M PERFECTLY COMFORTABLEในทางเดินชีวิต หนูสุขสบายแล้ว Valley Girls (2009)
I have none. I delight in hedonism.ฉันไม่มีเลย ฉันเป็นปลื้มความสุขสบาย 162 Candles (2009)
SAMCRO has no idea the risk Belfast takes to keep Charming safe and cozy.SAMCRO ไม่เคยรู้หรอกว่าคนที่เบลฟาสต์ ต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อคนที่ชาร์มิ่งปลอดภัยและอยู่อย่างสุขสบายกัน Fírinne (2010)
I couldn't even comfort her at the end.พ่อไม่ได้ให้เเม้เเต่ความสุขสบาย กับเเม่จนกระทั่งเธอเสียชีวิต Caregiver (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุขสบาย[v.] (suksabāi) EN: be happy   
สุขสบาย[adj.] (suksabāi) EN: contented ; happy   FR: bienheureux

English-Thai: Longdo Dictionary
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ , ecstasy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comfortable[ADJ] อบอุ่นใจ, See also: สุขสบายใจ, ผาสุก, Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, homy, snug, Ant. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal
fine[ADJ] สบายดี (สุขภาพ), See also: สุขสบาย, Syn. well, healthy, Ant. bad, unhealthy
comfy[SL] สุขสบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย,ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ
health(เฮลธฺ) n. สุขภาพ,การอวยพรให้สุขสบาย,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
hedonic(ฮีดอน'นิค) adj. เกี่ยวกับความสุขสบาย,เกี่ยวกับความเพลิดเพลิน., See also: hedonically adv.
hedonism(เฮด'ดะนิสซึม) n. ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด.
joy(จอย) {joyed,joying,joys} n. ความปีติยินดี,สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ,ความสุขสบาย. vi. รู้สึกปีติยินดี,ดีใจ,เบิกบานใจ, Syn. ecstasy
luxury(ลัค' ซะรี) n. ความฟุ่มเฟือย,ความหรูหรา,การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย,ความโอ่อ่า,สิ่งอำนายความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย -adj. เกี่ยวกับความฟุ่มเฟือย,เกี่ยวกับการเพลิดเพลินหาความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย, Syn. voluptuousness,
single blessednessn. ความสุขสบายของคนโสด
sunshine(ซัน'ไชนฺ) n. การส่องสว่างของดวงอาทิตย์,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความสุขสบาย,แหล่งความสุข,แหล่งความร่าเริง,อากาศที่ปลอดโปร่ง,ความผ่องใส., See also: sunshiny adj.
weal(วีล) n. ความสุขสบาย,สวัสดิการ,ความมั่นคง,ความเจริญ,ทรัพย์สิน,ความมีโชค,รอยเฆี่ยน, Syn. well-being

English-Thai: Nontri Dictionary
comfortable(adj) สบาย,สุขใจ,สุขสบาย
comfortably(adv) อย่างสุขสบาย,อย่างสบาย
comfortless(adj) ไม่น่าสบาย,ไม่สุขสบาย
luxuriate(vi) อยู่อย่างฟุ่มเฟื่อย,อยู่อย่างสุขสบาย,เจริญงอกงาม
welfare(n) สวัสดิภาพ,สวัสดิการ,ความสุขสบาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Wohlbefinden(n) |das, nur Sg.| ความสุขสบาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top