Search result for

เป็นสุข

(34 entries)
(0.1633 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นสุข-, *เป็นสุข*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นสุข[ADV] happily, See also: pleasantly, gladly, Syn. สุข, Ant. เป็นทุกข์, Example: เขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขถ้าทุกคนให้โอกาส, Thai definition: อย่างสบายใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นสุขก. มีความสบายกายสบายใจ เช่น เขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ เวลานี้จึงเป็นสุขมาก ประชาชนในประเทศนี้อยู่เย็นเป็นสุขเสมอหน้ากัน, โดยปริยายหมายความว่า ตาย เช่น ไหน ๆ เขาก็เป็นสุขไปแล้ว อโหสิให้เขาเถิด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can see a Camelot that is fair and just.ข้าเห็นคาเมลอตอยู่ร่มเย็นเป็นสุข Le Morte d'Arthur (2008)
And believe me the silence has been blissful.เชื่อฉันสิ ความเงียบนั้นน่าเป็นสุข The Secret of Moonacre (2008)
School or pleasure?การเรียนหรือความเป็นสุขดีล่ะ Dare (2009)
Oh, school... or pleasure.โอ๊ะ การเรียน... หรือความเป็นสุข Dare (2009)
Even though she's passed on, her face looks so peaceful.ถึงจะสิ้นไปแล้ว แต่หน้าท่านก็ยังดูเป็นสุขนะ Summer Wars (2009)
If that's what they want, I know plenty of cops who'd be happy to oblige.ถ้านั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ ผมรู้ว่ามีตำรวจมากมาย ที่จะช่วยทำให้เขาเป็นสุข Hopeless (2009)
"blessed are the merciful for they shall obtain mercy"--jesus."บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณา"... พระเยซูตรัส Invasion (2009)
"blessed are the pure in heart, for they shall see god"--jesus."บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า"... พระเยซูตรัส Invasion (2009)
For theirs is the kingdom of heaven."ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขา" Invasion (2009)
Why not? You've lived here happily for years.ทำไมหละคุณก็อยู๋ อย่างเป็นสุขมาหลายปี Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
And your mind will never be at ease.และใจเธอจะไม่มีวันเป็นสุขไ้ด้ Confessions (2010)
And I have to say, I'm not a fan of your brother, so screwing him would delight me.และฉันต้องบอกว่าฉัน ไม่นิยมพี่ชายของนาย ดังนั้นแกล้งเขาได้ จะทำให้ฉันเป็นสุข Appointment in Samarra (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
happy[ADJ] มีความสุข, See also: เป็นสุข, สำราญ, สบาย, เบิกบาน, รื่นเริง, สุขใจ, Syn. delightful, joyful, merry, Ant. down, sad, unhappy
on cloud nine[IDM] เป็นสุขมาก (คำไม่เป็นทางการ)
jerk off[PHRV] สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสำหรับผู้ชาย (คำต้องห้าม), See also: เป็นสุขที่ได้สัมผัสอวัยวะเพศของตนเอง, Syn. play with, pull at, toss off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheery(เชีย'รี) adj. ร่าเริง,เป็นสุข,สนุกสนาน., See also: cheerily adv. -cheeriness n.
chipper(ชิพ'เพอะ) {chippered,chippering,chippers} adj. ร่างเริง,อารมณ์ดี,เป็นสุข vi. พูดสอด,พูดแทรก,คุย,ส่งเสียงร้องจ๊อก ๆ ,พูดจ้อ n. เครื่องตัด,เครื่องสกัดสว่าน
chirk(เชิร์ค) {chirked,chirking,chirks} vt.,vi. โห่ร้องสนับสนุน,โห่ร้อง adj. ร่าเริง,เป็นสุข,ดีอกดีใจ
discompose(ดิสคัมโพซ') vt. ทำให้กลัดกลุ้ม,ทำให้ไม่เป็นสุข,ก่อกวน., See also: discomposedly adv., Syn. disarrange
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation
euphoria(ยูฟอ'เรีย) n. ความรู้สึกสบาย,ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข., See also: euphoric adj. ดูeuphoria
farewell(แฟรฺเวล') interj. สวัสดี,พบกันใหม่,ลาก่อน,ขอให้เป็นสุข. -n. คำร่ำลา,การจากไป,งานเลี้ยงอำลา adj. ที่สุด,เป็นการอำลา, Syn. parting,good-by
infelicity(อินฟะลิส'ซิที) n. ความไม่เป็นสุข,โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,ความไม่เหมาะสม, Syn. misfortune
wallop(วอล'ลัพ) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,ตีเสียงดัง,ตีอย่างรุนแรง,ตีพ่ายแพ้ยับเยิน,ควบม้า,อิทธิพลที่มีมาก,ความรู้สึกสนุกหรือเป็นสุข, See also: walloper n.

English-Thai: Nontri Dictionary
beatific(adj) ซึ่งประสาทพร,น่าปีติ,เป็นสุข
beatify(vt) ให้พร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
beatitude(n) ความเป็นสุข,สุขคติ
bless(vt) อวยพร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม
happily(adv) อย่างผาสุก,อย่างเป็นสุข,อย่างสบายใจ,อย่างยินดี,อย่างเบิกบาน
happy(adj) สุขใจ,สบายใจ,เบิกบาน,ยินดี,เป็นสุข
heavenly(adj) จากสวรรค์,ล้ำเลิศ,ดีเลิศ,ประเสริฐ,งาม,เป็นสุข

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top