Search result for

lucky

(85 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lucky-, *lucky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lucky[ADJ] โชคดี, See also: มีโชค, เคราะห์ดี
lucky[ADJ] นำโชค, See also: ที่นำเคราะห์ดีมาให้, Syn. auspicious, propitious, favorable
lucky dip[IDM] สถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือก
lucky dog[SL] ผู้โชคดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lucky(ลัค'คี) adj. โชคดี,มีโชค,นำโชค, See also: luckiness n. ดูlucky, Syn. fortunate,auspicious
plucky(พลัค'คี) adj. กล้าหาญ,กล้า,ชัดแจ้ง., See also: pluckily adv. pluckiness n., Syn. brave
unlucky(อันลัค'คี) adj. โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,เป็นลางร้าย,ไม่เป็นมงคล,ไม่สำเร็จ., See also: unluckily adv., Syn. ill-fated,hapless

English-Thai: Nontri Dictionary
lucky(adj) มีโชค,โชคดี,เฮง,เคราะห์ดี
HAPPY-GO-happy-go-lucky(adj) ตามยถากรรม,ตามบุญตามกรรม,สบายอกสบายใจ
plucky(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ
unlucky(adj) โชคร้าย,เคราะห์ร้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lucky โชคดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the best possible light. Good luck. I wonder what lucky schoolในทางที่เหมาะสมที่สุด ขอให้ทุกคนโชคดี อยากรู้จริงๆเลยว่ามหาลัยไหนนะที่ New Haven Can Wait (2008)
You're lucky to be alive.เธอโชคดีนะที่ยังมีชิวิตอยู New Haven Can Wait (2008)
You're so luckyคุณช่างโชคดีจริงๆ New Haven Can Wait (2008)
You are lucky I don't fire you this minute.เธอโชคดีแค่ไหนแล้วที่แนยังไม่ไล่เธออก Pret-a-Poor-J (2008)
Oh, you are lucky that I don't just quit,โอวว แล้วคุณโชคดีแค่ไหน ที่ฉันยังไม่ลาออก Pret-a-Poor-J (2008)
You're lucky I showed up when I did. what?คุณโชคดี ที่ ฉันเคยให้คุณดู ตอนที่ฉันทำ. อะไร! นะ Pret-a-Poor-J (2008)
She has great taste. You're a very lucky man.เจอกันที่งานนะ. Committed (2008)
How did his bozo zookeeper get so lucky?คนดูแลสัตว์ผู้โชคดีของเขาหาเราได้อย่างไร? Odyssey (2008)
Lucky you.คุณโชคดี Adverse Events (2008)
She's lucky.เธอโชคดี Birthmarks (2008)
(Foreman) Jonah's lucky.โจอาห์โชคดีจัง Emancipation (2008)
Yeah. He's lucky to be breathin'.ใช่ มันโชคดีที่ยังหายใจได้ Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lucky60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
luckyAren't you the lucky one?
luckyBut he was lucky.
luckyEven if we don't get lucky on the first try we can just keep fucking till I get pregnant. [XXX]
luckyFarmers made a lucky strike on estates.
luckyHe considered himself lucky.
luckyHe is more lucky than clever.
luckyHe succeeded, not because he made efforts, but because he happened to be lucky.
luckyHow lucky I am!
luckyHow lucky I am to meet you here!
luckyHow lucky to meet you here.
luckyHow lucky we are!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลขเด็ด[N] lucky number, See also: cool number, Example: นางได้เลขเด็ดมาจากเจดีย์ในวัด, Count unit: ตัว, Thai definition: เลขที่เก็งด้วยความมั่นใจว่าจะถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวยใต้ดิน
เคราะห์ดี[ADJ] lucky, See also: fortunate, Example: ลูกชาวบ้านถ้ามีโอกาสได้เรียนหนังสือที่วัดก็จัดว่าเป็นเด็กเคราะห์ดี
ศุภเคราะห์[N] auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment, See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day, Syn. คราวมงคล, คราวดี, โอกาสดี, Notes: (สันสกฤต)
เฮง[ADJ] fortunate, See also: lucky, Syn. โชคดี, เคราะห์ดี, Notes: (จีน)
คนมีโชค[N] lucky man, Syn. คนโชคดี, Ant. คนโชคร้าย, Example: เพราะเป็นคนมีโชคชีวิตเขาจึงไม่เคยตกอับ, Count unit: คน
ธัญ[ADJ] fortunate, See also: lucky, blessed, prosperous, successful, Syn. มีโชค, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชคดี[v.] (chokdi) EN: be lucky   FR: avoir de la chance ; être chanceux
โชคดี[adj.] (chōkdī) EN: lucky   FR: chanceux
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated   FR: être malchanceux ; jouer de malchance
โชคไม่ดี[adj.] (chōk mai dī) EN: luckless ; unlucky ; bad spell   FR: malchanceux
ได้ลาภ[v. exp.] (dāi lāp) EN: be fortunate ; be lucky ; have a good luck ; be in luck   FR: avoir de la chance ; être chanceux
ดวงขึ้น[v.] (dūang kheun) EN: be fortunate ; be lucky ; be in luck ; have good luck   FR: être chanceux
ฟลุก[n.] (fluk) EN: lucky win ; fluke ; lucky chance   FR: coup de chance [m]
เฮง[adj.] (heng) EN: fortunate ; lucky   FR: chanceux
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome   
เคราะห์ดี[v.] (khrǿ dī) EN: be lucky ; be fortunate   FR: avoir de la chance

CMU English Pronouncing Dictionary
LUCKY    L AH1 K IY0
LUCKYN    L AH1 K IH2 N
LUCKY'S    L AH1 K IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lucky    (j) (l uh1 k ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, ] lucky; auspicious; propitious; rayl (acoustical unit), #3,040 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] lucky; abbr. for Jilin 吉林 province in northeast China; giga- (meaning billion or 10^9); surname Ji, #3,752 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, / ] lucky, #6,590 [Add to Longdo]
吉祥[jí xiáng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄤˊ, ] lucky, #9,104 [Add to Longdo]
福如东海[fú rú Dōng hǎi, ㄈㄨˊ ㄖㄨˊ ㄉㄨㄥ ㄏㄞˇ, / ] lucky as immense as the East sea (成语 saw); a lucky sign, #64,613 [Add to Longdo]
吉兆[jí zhào, ㄐㄧˊ ㄓㄠˋ, ] lucky omen, #76,748 [Add to Longdo]
福星高照[fú xīng gāo zhào, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄥ ㄍㄠ ㄓㄠˋ, ] lucky star in the ascendant (成语 saw); a lucky sign, #91,621 [Add to Longdo]
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] lucky place, #390,876 [Add to Longdo]
幸运抽奖[xìn yùn chōu jiǎng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄣˋ ㄔㄡ ㄐㄧㄤˇ, / ] lucky draw; lottery [Add to Longdo]
良吉[liáng jí, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧˊ, ] lucky day; auspicious day [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
guter Fang [ugs.]lucky gain; scoop [Add to Longdo]
Glücksfall {m}lucky chance [Add to Longdo]
Glückskind {n}lucky fellow [Add to Longdo]
Glückspilz {m}lucky beggar [Add to Longdo]
Glückspilz {m}lucky devil [Add to Longdo]
Glücksstern {m}lucky star [Add to Longdo]
glücklich {adj} | glücklicher | am glücklichstenlucky | luckier | luckiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンラッキー[, anrakki-] (adj-na) unlucky [Add to Longdo]
キリリク[, kiririku] (n) (col) (See キリ番,リクエスト) lucky-number request (the person who is the Nth visitor to a web site gets to make a request, e.g. for a custom drawing, where N is a special number like 10000) [Add to Longdo]
ラッキー[, rakki-] (adj-na,n) lucky; (P) [Add to Longdo]
ラッキーセブン[, rakki-sebun] (n) lucky seventh [Add to Longdo]
ラッキーゾーン[, rakki-zo-n] (n) lucky zone; (P) [Add to Longdo]
ラッキーボーイ[, rakki-bo-i] (n) lucky boy [Add to Longdo]
悪日[あくにち;あくび, akunichi ; akubi] (n) unlucky day [Add to Longdo]
因果者[いんがもの, ingamono] (n) unlucky person [Add to Longdo]
運がいい[うんがいい, ungaii] (exp,adj-i) (See 運のいい) lucky [Add to Longdo]
運が悪い[うんがわるい, ungawarui] (exp,adj-i) (See 運の悪い) is unlucky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lucky \Luck"y\, a. [Compar. {Luckier}; superl. {Luckiest}.]
   1. Favored by luck; fortunate; meeting with good success or
    good fortune; -- said of persons; as, a lucky adventurer.
    " Lucky wight." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Producing, or resulting in, good by chance, or
    unexpectedly; favorable; auspicious; fortunate; as, a
    lucky mistake; a lucky cast; a lucky hour.
    [1913 Webster]
 
       We doubt not of a fair and lucky war. --Shak.
 
   Syn: Successful; fortunate; prosperous; auspicious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lucky
   adj 1: occurring by chance; "a lucky escape"; "a lucky guess"
   2: having or bringing good fortune; "my lucky day"; "a lucky
     man" [ant: {luckless}, {unlucky}]
   3: presaging or likely to bring good luck; "a favorable time to
     ask for a raise"; "lucky stars"; "a prosperous moment to make
     a decision" [syn: {golden}, {favorable}, {favourable},
     {lucky}, {prosperous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top