ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take place

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take place-, *take place*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take place[IDM] เกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is not my task to interfere with the processes that take place down here.ผมไม่มีอำนาจเข้าไปก้าวก่ายที่นี่ ขนาดฟาร์เบ็น ผมยังช่วยไม่ได้ Schindler's List (1993)
That take place at lakes with boats and friends and noodle salad.อย่างเกิดขึ้นบนเรือในทะเลสาป กับเพื่อน ๆ แล้วก็อาหารกลางวัน As Good as It Gets (1997)
If this wedding does not take place in three days, the alliance will crumble and the Mongols will destroy us.ถ้าหากไม่มีพิธีสมรสขึ้นภายใน 3 วันนี้ สัญญาแห่งพันธมิตรจะไม่เป็นผล และมองโกลก็จะเข้าทำลายเรา Mulan 2: The Final War (2004)
The wedding will take place on the 17th of the current month at Ellis Island.ขอแสดงความยินดีกับคุณ ที่มีภรรยาอายุ 17 ปีด้วยครับ Golden Door (2006)
The wedding will take place on the 1 7th of this current month at Ellis Island.เราขอแสดงความยินดี กับคุณทั้งสองคนด้วยครับ Golden Door (2006)
The wedding will take place on the 17th of the current monthเริ่มปฏิบัติงานทะเบียนสมรส หน่วยที่ 17 เดือนกันยายน และคัดออก Golden Door (2006)
MAN: The wedding will take place at Ellis Island.คุณควรจะรีบเข้าพิธีสมรส Golden Door (2006)
This game will take place in a room not much bigger than the room you've spent most of your life in.เกมส์อยู่ในสถานที่นี้ ซึ่งมันไม่ใหญ่กว่าห้องเลย คุณรู้จักดี ชีวิตส่วนใหญ่ของคุณ Saw III (2006)
The graduation exam will take place one month from now on February 14.ฉันไม่ช่วยหรอก แต่จะเป็นกำลังใจให้" "คุไม ราเม็ง" บ้าเอ้ย... My Boss, My Hero (2006)
Too bad funerals always take place during the day.แย่หน่อยที่งานศพมักจัดขึ้นตอนกลางวัน No Such Thing as Vampires (2007)
But the big story today the much-anticipated wedding of fantastic couple Reed Richards and Susan Storm will take place this Saturday.คืองานแต่งงาน ของคู่มหัศจรรย์ รี้ด ริชาร์ด และซูซาน สตรอม จะเริ่มขึ้นในวันเสาร์นี้ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
I am happy to announce that the first solo surgery will take place tonight-- a below-the-knee amputation,bone cancer.ผมยินดีที่จะประกาศว่าผู้ที่ได้ผ่าตัดเดี่ยวคนแรกจะประกาศในคืนนี้ ตัดที่ใต้เข่าลงมา\ ตัดขาทิ้งน่ะ เคสมะเร็งที่กระดูก All by Myself (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take placeAn earthquake can take place at any time.
take placeIt is inevitable that some changes will take place.
take placeThe ceremony will take place tomorrow.
take placeThe concert will take place next spring.
take placeThe concert will take place next summer.
take placeThe concert will take place next Sunday.
take placeThe graduation ceremony will take place on March 20th.
take placeThe meeting will take place next Monday.
take placeThe meeting will take place next Sunday.
take placeThe meeting will take place tomorrow.
take placeThe next concert will take place in June.
take placeThe next meeting will take place in a few days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุบัติ[V] happen, See also: take place, occur, arise, emerge, come about, Syn. เกิดขึ้น, เริ่มขึ้น, เกิด, Ant. จบสิ้น, Example: คำตอบในเรื่องนี้ได้เด่นชัดมากขึ้น เพราะมีสื่อใหม่อุบัติขึ้นในโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
จัดขึ้น[v. exp.] (jat kheun) EN: take place   FR: prendre place ; se dérouler ; avoir lieu
เกิด[v.] (koēt) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate   FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; éclater
เป็นไป[v.] (penpai) EN: happen ; occur ; take place ; go on ; proceed ; move   FR: se dérouler ; se produire ; arriver ; se passer
อุบัติ[X] (ubat) EN: occur ; happen ; arise ; take place ; break out   FR: survenir ; arriver ; éclater

Japanese-English: EDICT Dictionary
起きる[おきる, okiru] (v1,vi) (1) to get up; to rise; (2) to wake up; (3) to occur (usu. of unfavourable incidents); to happen; to take place; (P) [Add to Longdo]
行く(P);往く(oK);逝く(oK)[いく(P);ゆく(P), iku (P); yuku (P)] (v5k-s,vi) (1) (See 来る・くる) to go; (2) (い sometimes omitted in auxiliary use) (See 旨く行く) to proceed; to take place; (3) (逝く only) to die; to pass away; (aux-v) (4) to continue; (P) [Add to Longdo]
行われる;行なわれる[おこなわれる, okonawareru] (v1) to be done; to be practiced; to be practised; to take place; to be held; to be prevalent; to be in fashion; to be in vogue; to be current; to come into use [Add to Longdo]
降って湧く[ふってわく, futtewaku] (v5k) to happen suddenly; to take place unexpectedly [Add to Longdo]
最後の審判[さいごのしんぱん, saigonoshinpan] (n) Last Judgment (judgment of mankind to take place when the world ends, according to various religious traditions) [Add to Longdo]
筈(P);弭[はず, hazu] (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P) [Add to Longdo]
沸く[わく, waku] (v5k,vi) (1) (esp. 沸く) to grow hot (of water, etc.); to boil; (2) to be in a state of excitement; to get excited; to take place energetically; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 take place
   v 1: come to pass; "What is happening?"; "The meeting took place
      off without an incidence"; "Nothing occurred that seemed
      important" [syn: {happen}, {hap}, {go on}, {pass off},
      {occur}, {pass}, {fall out}, {come about}, {take place}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top