Search result for

haphazard

(26 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haphazard-, *haphazard*, haphazar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haphazard[ADJ] ซึ่งเกิดชึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ, See also: ส่งเดช, ตามบุญตามกรรม, Syn. hit-or-miss, random, Ant. determined, specific
haphazardly[ADV] ซึ่งเกิดชึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ, See also: อย่างส่งเดช, อย่างตามบุญตามกรรม, Syn. casually, randomly, Ant. determinedly, specifically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haphazard(แฮพแฮซ'เซิร์ด) adj.,adv. ตามอำเภอใจ,ไม่มีการวางแผน,ส่งเดช,ไร้จุดหมาย, n. เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ, See also: ness n., Syn. accidental

English-Thai: Nontri Dictionary
haphazard(adj) โดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามยถากรรม,ส่งเดช

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If it's haphazard, it'll mess things up.ถ้าไม่ใส่ใจ ทุกอย่างจะยุ่ง Finding Mr. Destiny (2010)
Listen, I know this all seems a little haphazard, all right?ฟังนะ ฉันรู้ว่าทั้งหมดนี้ดูเหมือน ดูตามบุญตามกรรมไปหน่อย ใช่มั๊ย Remember the Titans (2013)
Haphazard as hell, terrible drinker, but he gets the job done.คนที่ชอบทำอะไรส่งเดช นักดื่มที่ห่วยแตก แต่เขาทำงานของตัวเองได้ดี Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
To say that there is huge room for improvement in the running of this hotel would be to understate the surreally haphazard nature of your operation.การที่จะพูดว่า.. การบริหารจัดการโรงแรมนี้ ยังต้องปรับปรุงอีกมาก.. ยังน้อยไปสำหรับการดำเนินการ แบบขอไปทีของที่นี่ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่วซั่ว[ADV] haphazardly, See also: at random, perfunctorily, Syn. มั่ว, ส่งเดช, Example: บ่อยครั้งที่เธอชอบพูดมั่วซั่วไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าความจริงคืออะไร, Thai definition: ทำแบบโมเม ไม่รู้จริง, Notes: (ปาก)
ส่งเดช[ADV] at random, See also: haphazardly, Syn. ลวกๆ, มักง่าย, ส่งๆ, มั่วๆ, Example: คุณจะพูดส่งเดชไปอย่างนั้นไม่ได้ คนอื่นเขาเสียหาย, Thai definition: อย่างมักง่ายไม่ใส่ใจเท่าที่ควร, Notes: (ปาก)
ความบังเอิญ[N] accident, See also: haphazard, fortuity, Ant. ความตั้งใจ, Example: การพบกันเป็นเรื่องของความบังเอิญ
จับจด[ADJ] desultory, See also: haphazard, aimless, purposeless, Ant. จริงจัง, เอาการเอางาน, Example: จริงอยู่ที่เขาชอบท่องเที่ยว แต่เขาก็ไม่ใช่คนจับจด, Thai definition: ลักษณะที่ทำไม่จริงจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความบังเอิญ[n.] (khwām bang-oēn) EN: accident ; haphazard ; fortuity   FR: hasard [m] ; coïncidence [f] ; accident [m]
ส่งเดช[adj.] (songdēt) EN: happy-go-lucky ; haphazard   

CMU English Pronouncing Dictionary
HAPHAZARD    HH AE0 P HH AE1 Z ER0 D
HAPHAZARDLY    HH AE0 P HH AE1 Z ER0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haphazard    (j) (h a1 p h a1 z @ d)
haphazardly    (a) (h a1 p h a1 z @ d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
行き当たりばったり;行きあたりばったり;行き当りばったり[いきあたりばったり;ゆきあたりばったり, ikiataribattari ; yukiataribattari] (adj-no) random; by chance; haphazard; hit-or-miss; unplanned [Add to Longdo]
手当たり次第[てあたりしだい, teatarishidai] (adv) using anything one can lay one's hands on; haphazardly; on the rebound; at random; indiscriminately; (P) [Add to Longdo]
出鱈目(ateji)[でたらめ(P);デタラメ, detarame (P); detarame] (adj-na,n) (1) (uk) irresponsible utterance; nonsense; bullshit; codswallop; (2) random; haphazard; unsystematic; (P) [Add to Longdo]
場当たり;場当り[ばあたり, baatari] (n) (1) playing to the gallery; grandstanding; gag; claptrap; (adj-na,adj-no) (2) ad hoc; haphazard; (n) (3) (abbr) (See 場当たり稽古) dress rehearsal [Add to Longdo]
無計画[むけいかく, mukeikaku] (adj-na,n) lacking a plan; haphazard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haphazard \Hap"haz`ard\ (h[a^]p"h[a^]z`[~e]rd or
   h[a^]p`h[a^]z"[~e]rd), n. [Hap + hazard.]
   Extra hazard; chance; accident; random.
   [1913 Webster]
 
      We take our principles at haphazard, upon trust.
                          --Locke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 haphazard \hap"haz`ard\ (h[a^]p"h[a^]z`[~e]rd or
   h[a^]p`h[a^]z"[~e]rd), a.
   Determined by chance, whimsy, or guesswork; unplanned;
   aimless; random; -- used mostly of human actions.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haphazard
   adv 1: without care; in a slapdash manner; "the Prime Minister
       was wearing a grey suit and a white shirt with a soft
       collar, but his neck had become thinner and the collar
       stood away from it as if it had been bought haphazard"
       [syn: {haphazard}, {haphazardly}]
   adj 1: dependent upon or characterized by chance; "a haphazard
       plan of action"; "his judgment is rather hit-or-miss"
       [syn: {haphazard}, {hit-or-miss}]
   2: marked by great carelessness; "a most haphazard system of
     record keeping"; "slapdash work"; "slipshod spelling";
     "sloppy workmanship" [syn: {haphazard}, {slapdash},
     {slipshod}, {sloppy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top