Search result for

merry

(82 entries)
(0.2895 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -merry-, *merry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
merry    [ADJ] รื่นเริง, See also: ร่าเริง, สนุกสนาน, ครึกครื้น, เฮฮา, Syn. happy, joyful, mirthful, Ant. morose, sad
merrymaker    [N] ผู้เฉลิมฉลอง, See also: ผู้รื่นเริง
merrymaking    [N] การเฉลิมฉลอง, Syn. merriment
merrythought    [N] กระดูกหน้าอกของสัตว์ปีก
merry-go-round    [N] ม้าหมุน, Syn. roundabout, carousel, revolving platform
merry-go-round    [N] การหมุนเวียนอย่างรวดเร็วของเวลา หรือธุรกิจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
merry(เมอ'รี) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,ครึกครึ้น,รื่นเริง,สนุกสนาน,ซึ่งทำให้เกิดความสุข,เพลิดเพลิน,บันเทิงใจ. -Phr. (make merry เฉลิมฉลองรื่นเริง), See also: merriment n., Syn. cheerful
merry andrew(เมอริแอนดรู) n. ตัวตลก
merry-andrew(เมอริแอนดรู) n. ตัวตลก
merry-go-round(เมอ'ริโกราวดฺ) n. ม้าเวียน,ที่วนอย่างรวดเร็ว, Syn. whirligig
merrymaker(เมอ'รีเมคเคอะ) n. ผู้เฉลิมฉลอง,ผู้สนุกสนาน,ผู้สรวลเสเฮฮา, See also: merrymaking n.
merrythought(เมอ'รีธอท) n. กระดูกสองง่ามที่หน้าอกสัตว์จำพวกนกเป็นไก่ แต่ก่อนใช้สำหรับอธิษฐาน

English-Thai: Nontri Dictionary
merry(adj) ร่าเริง,ครึกครื้น,สนุกสนาน,เบิกบาน,เพลิดเพลิน
MERRY-GO-merry-go-round(n) ม้าหมุน,การหมุนเวียน,ความสนุกครึกครื้น
merrymaker(n) คนเล่นตลก,คนสนุกสนาน,ผู้เฉลิมฉลอง
merrymaking(n) การเล่นตลก,การเฉลิมฉลอง,การสรวลเสเฮฮา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
merry go round[เมอร์รี่โกราวน์ด] (n ) เครื่องเล่นเด็กบนแท่นกลมหมุนได้โดยมีม้าจำลองหลายๆตัวให้เด็กๆขี่ได้ ตามงานและห้างต่างๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Merry Christmas!สวัสดีปีใหม่! Heyy Babyy (2007)
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The merry laughter... of little innocent children wending their way to school.เด็กไร้เดียงสาของเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางของพวกเขาไปโรงเรียน Pinocchio (1940)
Heigh-ho the merry-oเฮโฮเมอร์รี่ โอ Pinocchio (1940)
Tom Hagen. Merry Christmas.ทอมฮ เมอร์รี่คริสต์มาส The Godfather (1972)
Merry Christmas. I want some fruit.เมอร์รี่คริสต์มาส ฉันต้องการผลไม้บางอย่าง The Godfather (1972)
Good evening. Merry Christmas.สวัสดี สุขสันต์วันคริสต์มาส Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Merry Christmas.สุขสันต์วันคริสต์มาส Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
- I'm Merrydew. I'm from the embassy.- ฉัน Merrydew ฉันมาจากสถานทูต The Russia House (1990)
Loosen your girdle, Merrydew. Have a drink with the unwashed.คลายเข็มขัด, Merrydew ของคุณ มีเครื่องดื่มที่มีไม่เคยอาบน้ำ The Russia House (1990)
Merry Christmas.เมอร์รี่คริสต์มาส Goodfellas (1990)
How are you? Merry Christmas.เป็นไงบ้าง เมอรร์รี่คริสต์มาส Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
merryAs he was drinking he got very merry and kept telling everybody just how much he hated hospitals.
merryBeing able to revolve, it is merry-go-round.
merryFortune comes in by a merry gate.
merryHe is a merry fellow.
merryHe laughed a merry laugh.
merryI didn't know the name of the birds that were singing such a merry song.
merryI hope you all a Merry Christmas and a Happy New Year.
merryI kept saying "Let's stop" but she drained any number of cups of wine - and now you see she's got drunk and merry.
merryI wish you a Merry Christmas.
merryLet's sing some merry songs.
merryLittle did I dream of hearing such a merry song.
merryMerry is scared of dogs.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits   FR: être radieux ; être heureux
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry   FR: être ravi ; être content
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreūn) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful   
ครึกครื้น[adj.] (khreukkhreūn) EN: merry ; jolly ; hilarious ; mirthful   FR: joyeux
ม้าหมุน[n.] (māmun) EN: merry-go-round ; carousel ; roundabout   FR: manège [m] ; chevaux de bois [mpl] ; carrousel [m]
ร่าเริง[v.] (rāroēng) EN: be in high spirits ; rejoice ; make merry   FR: se réjouir
สนุกสนาน[v.] (sanuksanān) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun   FR: s'amuser ; prendre du bon temps
สรวลเส[v.] (suansē) EN: laugh ; be merry   FR: rire
สรวลเสเฮฮา[v.] (suansēhēhā) EN: laugh ; be merry ; be in stitches ; split one's sides   

CMU English Pronouncing Dictionary
MERRY    M EH1 R IY0
MERRYMAN    M EH1 R IY0 M AH0 N
MERRYFIELD    M EH1 R IY0 F IY2 L D
MERRY-GO-ROUND    M EH1 R IY0 G OW0 R AW2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
merry    (j) (m e1 r ii)
merrymaker    (n) (m e1 r i m ei k @ r)
merrymakers    (n) (m e1 r i m ei k @ z)
merrymaking    (n) (m e1 r i m ei k i ng)
Merryweather    (n) (m e1 r i w e dh @ r)
merry-go-round    (n) -- (m e1 r i - g @ - r au n d)
merry-go-rounds    (n) -- (m e1 r i - g @ - r au n d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wonnemonat Maimerry month of May [Add to Longdo]
fröhlich; lustig {adj} | fröhlicher; lustiger | am fröhlichsten; am lustigstenmerry | merrier | merriest [Add to Longdo]
weinselig {adj}merry on wine; merry with wine [Add to Longdo]
Frohe Weihnachten!Merry Christmas! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
どんちゃん騒ぎ[どんちゃんさわぎ, donchansawagi] (n) merrymaking; high jinks; spree [Add to Longdo]
はっちゃける[, hacchakeru] (v1) to make merry and forgot one's troubles; to do as one pleases [Add to Longdo]
メリー(P);メリ[, meri-(P); meri] (adj-f) merry; (P) [Add to Longdo]
メリークリスマス[, meri-kurisumasu] (int) Merry Christmas [Add to Longdo]
メリーゴーラウンド;メリーゴーランド[, meri-go-raundo ; meri-go-rando] (n) merry-go-round [Add to Longdo]
悪騒ぎ[わるさわぎ, warusawagi] (n) making an excessive fuss; disorderly merrymaking [Add to Longdo]
宴楽;燕楽[えんらく, enraku] (n) merrymaking; partying [Add to Longdo]
回転木馬[かいてんもくば, kaitenmokuba] (n) merry-go-round; carousel [Add to Longdo]
機嫌(P);譏嫌(oK);気嫌(iK)[きげん, kigen] (n) (1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) (usu. as ご機嫌) (See ご機嫌・ごきげん・3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旋转木马[xuán zhuǎn mù mǎ, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] merry-go-round; carousel; Carousel, South Korean TV soap opera [Add to Longdo]
圣诞快乐[Shèng dàn kuài lè, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] Merry Christmas [Add to Longdo]
轮转机[lún zhuǎn jī, ㄌㄨㄣˊ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧ, / ] merry-go-round [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Merry \Mer"ry\ (m[e^]r"r[y^]), n. (Bot.)
   A kind of wild red cherry.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Merry \Mer"ry\, a. [Compar. {Merrier}; superl. {Merriest}.] [OE.
   merie, mirie, murie, merry, pleasant, AS. merge, myrige,
   pleasant; cf. murge, adv.; prob. akin to OHG. murg, short,
   Goth. gama['u]rgjan to shorten; cf. L. murcus a coward, who
   cuts off his thumb to escape military service; the
   Anglo-Saxon and English meanings coming from the idea of
   making the time seem short. Cf. {Mirth}.]
   1. Laughingly gay; overflowing with good humor and good
    spirits; jovial; inclined to laughter or play; sportive.
    [1913 Webster]
 
       They drank, and were merry with him. --Gen. xliii.
                          34.
    [1913 Webster]
 
       I am never merry when I hear sweet music. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Cheerful; joyous; not sad; happy.
    [1913 Webster]
 
       Is any merry? let him sing psalms.  --Jas. v. 13.
    [1913 Webster]
 
   3. Causing laughter, mirth, gladness, or delight; as, a merry
    jest. "Merry wind and weather." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {Merry dancers}. See under {Dancer}.
 
   {Merry men}, followers; retainers. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His merie men commanded he
       To make him bothe game and glee.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {To make merry}, to be jovial; to indulge in hilarity; to
    feast with mirth. --Judg. ix. 27.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cheerful; blithe; lively; sprightly; vivacious; gleeful;
     joyous; mirthful; jocund; sportive; hilarious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 merry
   adj 1: full of or showing high-spirited merriment; "when hearts
       were young and gay"; "a poet could not but be gay, in
       such a jocund company"- Wordsworth; "the jolly crowd at
       the reunion"; "jolly old Saint Nick"; "a jovial old
       gentleman"; "have a merry Christmas"; "peals of merry
       laughter"; "a mirthful laugh" [syn: {gay}, {jocund},
       {jolly}, {jovial}, {merry}, {mirthful}]
   2: offering fun and gaiety; "a festive (or festal) occasion";
     "gay and exciting night life"; "a merry evening" [syn: {gay},
     {festal}, {festive}, {merry}]
   3: quick and energetic; "a brisk walk in the park"; "a lively
     gait"; "a merry chase"; "traveling at a rattling rate"; "a
     snappy pace"; "a spanking breeze" [syn: {alert}, {brisk},
     {lively}, {merry}, {rattling}, {snappy}, {spanking}, {zippy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top