Search result for

อุบัติ

(75 entries)
(0.0785 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุบัติ-, *อุบัติ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุบัติ    [V] be born, Syn. เกิด, Example: ผู้มีบุญมาอุบัติในโลก
อุบัติ    [V] happen, See also: take place, occur, arise, emerge, come about, Syn. เกิดขึ้น, เริ่มขึ้น, เกิด, Ant. จบสิ้น, Example: คำตอบในเรื่องนี้ได้เด่นชัดมากขึ้น เพราะมีสื่อใหม่อุบัติขึ้นในโลก
อุบัติภัย    [N] accident, Example: น่าสลดใจที่ได้ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยบนท้องถนนในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ    [N] accident, See also: mishap, crash, Example: การใช้รถยนต์อย่างประมาท อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้, Thai definition: เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด, ความบังเอิญเป็น
อุบัติการณ์    [N] incident, See also: event, Example: กลิ่นอายการรำลึกเหตุการณ์ 14 ตุลายังไม่จางหาย อุบัติการณ์ย่ำซ้ำรอยกรณีทุ่งใหญ่นเรศวรก็ทำท่าจะหมุนวนหวนกลับมาอีกครั้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุบัติ, อุบัติ-(อุบัด, อุบัดติ-) น. การเกิดขึ้น, กำเนิด, การบังเกิด
อุบัติ, อุบัติ-รากเหง้า, เหตุ.
อุบัติ, อุบัติ-(อุบัด, อุบัดติ-) ก. เกิด, เกิดขึ้น.
อุบัติภัยน. ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ.
อุบัติเหตุน. เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด, ความบังเอิญเป็น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incidenceอุบัติการณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
evolution, emergentอุบัติวิวัฒนาการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergent evolutionอุบัติวิวัฒนาการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidentอุบัติเหตุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accidentอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidentอุบัติเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misadventureอุบัติเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuclear accidentsอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inevitable accidentอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unavoidable accidentอุบัติเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accidentอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
[นิวเคลียร์]
Nuclear incidentอุบัติการณ์นิวเคลียร์, เหตุการณ์ที่เกิดขัดข้องในโรงงานนิวเคลียร์ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ไม่รุนแรงเท่าอุบัติเหตุนิวเคลียร์ (ดู INES ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Nuclear accidentอุบัติเหตุนิวเคลียร์, เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานนิวเคลียร์โดยไม่เจตนา รวมถึงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์ หรือของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ทำให้มีการปลดปล่อย หรือ เกือบมีการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสี ออกสู่สิ่งแวดล้อม (ดู INES ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Loss of coolant accidentอุบัติเหตุจากการสูญเสียตัวทำให้เย็น, โลคา, อุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สูญเสียตัวทำให้เย็น ในอัตราที่เกินกว่าความสามารถของระบบเติมตัวทำให้เย็นของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะชดเชยให้ได้ เช่น การแตกในระบบระบายความร้อนในส่วนที่มีความดัน หรือการแตกที่มีขนาดเทียบเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
[นิวเคลียร์]
Accidentsอุบัติเหตุ [TU Subject Heading]
Accidents, Occuptational ; Industrial accidentsอุบัติเหตุจากอาชีพ [TU Subject Heading]
Aircraft accidentsอุบัติเหตุทางอากาศ [TU Subject Heading]
Bus accidentsอุบัติเหตุจากรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Children's accidentsอุบัติเหตุของเด็ก [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุบัติ[X] (ubat) EN: occur ; happen ; arise ; take place ; break out   FR: survenir ; arriver ; éclater
อุบัติการ[n.] (ubattikān) EN: incident ; event   FR: événement [m] ; incident [m]
อุบัติเหตุ[n.] (ubattihēt = ubatthēt) EN: accident ; crash   FR: accident [m]
อุบัติเหตุรถยนต์[n. exp.] (ubattihēt rotyon) EN: car accident   FR: accident de voiture [m]
อุบัติใหม่[X] (ubattimai) EN: emerging   FR: émergent

English-Thai: Longdo Dictionary
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accident    [N] อุบัติเหตุ, Syn. mishap, mischance, collision
derailment    [N] อุบัติเหตุรถไฟตกราง, See also: การตกราง, Syn. displacement
mishap    [N] อุบัติเหตุ, See also: เหตุร้าย, เคราะห์ร้าย, Syn. misadventure, accident good fortune
occur    [VI] เกิดขึ้น, See also: อุบัติ, บังเกิด, อุบัติขึ้น, Syn. happen, befall, take place
pile-up    [N] อุบัติเหตุรถชนกันหลายคันซ้อน
back-ender    [SL] อุบัติเหตุ (รถชนท้ายอีกคันหนึ่ง), Syn. rear-ender
crack-up    [SL] อุบัติเหตุ, See also: เรือล่ม, เรือแตก
fender-bender    [SL] อุบัติเหตุเล็กน้อย
pileup    [SL] รถชนกันหลายคัน, See also: อุบัติเหตุ
rear-ender    [SL] อุบัติเหตุ (รถชนท้ายอีกคันหนึ่ง), Syn. back-ender

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj.,n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ,ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance)
betide(บิไทดฺ') {betided,betiding,betides} vt.,vi. เกิดขึ้น,บังเกิด,อุบัติขึ้น, Syn. befall,happen
birth(เบิร์ธ) n. การเกิด,การคลอด,การออกลูก,การสืบสายเลือด,การอุบัติขึ้น -Phr. (give birth to คลอด,ให้กำเนิด), Syn. nativity
casualty(แคซ'ชวลที) n. จำนวนคนตาย,คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ,อุบัติเหตุร้ายแรง (โดยเฉพาะที่มีคนตาย)
fatality(ฟะแทล'ลิที) n. คนตายโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋, Syn. death,mortality
haphazard(แฮพแฮซ'เซิร์ด) adj.,adv. ตามอำเภอใจ,ไม่มีการวางแผน,ส่งเดช,ไร้จุดหมาย, n. เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ, See also: ness n., Syn. accidental
happen(แฮพ'เพิน) vi. ปรากฎ,บั้งเกิดขึ้น,เกิดขึ้น,อุบัติขึ้น, Syn. occur,bechance,fall
hazard(แฮซ'เซิร์ด) n. อันตราย,การเสี่ยง,สิ่งที่เป็นอันตราย,สิ่งที่ทำให้เกิดความลำบาก,ความไม่แน่นอน,เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ,สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ vt. ทำให้เสี่ยง,เสี่ยง,ทำให้ประสบอันตราย, Syn. risk,danger,peril
mischance(มิสชานซฺ',-แชนซฺ') n. โชคร้าย,อุบัติเหตุ, Syn. mishap
mishap(มิส'แฮพ,มิสแฮพ') n. อุบัติเหตุ,เหตุร้าย,เคราะห์ร้าย, Syn. misadventure

English-Thai: Nontri Dictionary
accident(n) อุบัติเหตุ,อุปัทวเหตุ,เหตุบังเอิญ
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ,โดยบังเอิญ
betide(vt) เกิดขึ้น,อุบัติ,มาสู่,เป็นลาง
birth(n) การเกิด,การอุบัติ,การคลอด,การให้กำเนิด
casualty(n) ความเสียหาย,อุบัติเหตุ,ผู้บาดเจ็บ,จำนวนผู้เสียชีวิต
fatality(n) เคราะห์กรรม,อุบัติเหตุ,โชคชะตา,อุปัทวเหตุ
hap(n) เหตุบังเอิญ,โชค,โอกาส,อุบัติเหตุ,การปรากฏขึ้น
hap(vi) เกิดโดยบังเอิญ,อุบัติขึ้น,ปรากฏขึ้น
happen(vi) เกิดขึ้น,บังเอิญ,อุบัติขึ้น,ปรากฏขึ้น
misadventure(n) โชคร้าย,อุบัติเหตุ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
事故[じこ, jiko] (n) อุบัติเหตุ

German-Thai: Longdo Dictionary
sich ereignen(vt) |ereignete sich, hat sich ereignet| เกิดขึ้น (โดยฉับพลันไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า) เช่น Ein Unglück hat sich auf der Straße ereignet. บนถนนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
verlangsamen(vt) |verlangsamte, hat verlangsamt| ทำให้ช้าลง เช่น Ein Unfall hat den Verkehr verlangsamt. อุบัติเหตุทำให้การจราจรช้าลง
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: S. der Unfall, die Katastrophe, das Pech
stumm(adj adv) เป็นใบ้ หรือ ไม่ยอมพูด เช่น 1° Er sitzt die ganze Zeit stumm da. = เขานั่งเงียบไม่ยอมพูดอะไรตลอดเวลา 2° Meine einzige Tochter ist nach dem Unfall stumm geworden. = ลูกสาวคนเดียวของผมกลายเป็นใบ้หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น
verunglücken(vi) |verunglückte, ist verunglückt| ประสบอุบัติเหตุ เช่น mit dem Flugzeug tödlich verunglücken ประสบอุบัติเหตุทางเครื่องบินจนถึงตาย
sterben(vi) |stirbt, starb, ist gestorben| ตาย, เสียชีวิต, สิ้นชีวิต, มรณะ, สิ้นใจ เช่น Er ist durch einen Unfall gestorben. เขาตายด้วยอุบัติเหตุ, See also: tot sein
ums Leben kommen(vi) |kam ums Leben, ist ums Leben gekommen| เสียชีวิต (เป็นภาษาราชการ พบมากในข่าว) เช่น Vier Menschen sind bei dem Autounfall ums Leben gekommen. มีผู้เสียชีวิตสี่คนจากอุบัติเหตทางรถยนต์นี้ , See also: S. sterben,
erblinden(vi) |erblindete, ist erblindet| ตาบอด เช่น Durch den Unfall wäre Herr Schütz fast erblindet. คุณชุตซเกือบตาบอดจากอุบัติเหตุ, See also: Erblindung

Are you satisfied with the result?

Go to Top