ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

発表

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -発表-, *発表*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
発表[はっぴょう, happyou] (n) บรรยาย,แสดงให้เห็น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
発表[はっぴょうかい, happyoukai] TH: งานสัมมนารายงานผล

Japanese-English: EDICT Dictionary
発表[はっぴょう, happyou] (n,vs) announcement; publication; (P) [Add to Longdo]
発表[はっぴょうかい, happyoukai] (n) (1) recital (i.e. of music, by a pupil); (2) presentation (e.g. product launch) [Add to Longdo]
発表[はっぴょうしゃ, happyousha] (n) announcer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They have announced their engagement.2人は婚約を発表した。
Because a new commodity is announced, it is in good supply every three months.3ヶ月に一回、新商品が発表されるのできりがない。
It has been announced that railway fares will be raised by 10 per cent on and after March first.3月1日から鉄道運賃が1割あがると発表された。
GE announced the acquisition of the company Laku for $30 million.GEはレイク(株)を3000万ドルで買収したと発表した。
As soon as one airline announced its plan for airfare reductions, the rest of the companies followed suit.ある航空会社が運賃値下げ計画を発表すると、他社もすぐに追従した。
Jane was billed to appear as Ophelia.ジェーンはオフィーリアを演じると発表された。
Jane got too nervous when her turn came, and she blew her lines.ジェーンは自分の番なのにあがってしまい発表できなかった。
But this did not stop him from using his mind and presenting his ideas at physics meetings around the world.しかし、このことがあっても、彼は、自分の知力を働かせ、世界中の物理学会議で自分の考えを発表することをやめたりはしなかった。
Mr Smith was announced as the succeeding chairman.スミス氏が後任の委員長として発表された。
The company will hold a presentation of the new model tomorrow.その会社はニューモデルの発表会を明日行う。
The company is bringing out a new kind of sport car.その会社は新型のスポーツカーを発表しようとしている。
Publication of the article was timed to coincide with the professor's birthday.その記事の発表は教授の誕生日に一致するように行われた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can't give a story to the press yet. We've got to see what develops.[JP] 報道機関への発表は控える The Crazies (1973)
Make it 50 and you've got a deal.[JP] 最高のシルクです 特別販売を発表 Four Flies on Grey Velvet (1971)
The thing is, we can release it now, and it covers us for any eventuality.[JP] 発表することで すべて隠蔽できる The Crazies (1973)
For show and tell today, I have a treat for you.[JP] それでは発表を始めます You're Not Elected, Charlie Brown (1972)
But how do we release it now before we know?[JP] だがまだ起きていないことを どう発表する? The Crazies (1973)
I'm not sure my work is ready for publicity yet.[JP] まだ発表は早すぎる The Manster (1959)
- Have you anything ready for publication yet, doc?[JP] 何か発表できる事は? The Manster (1959)
I don't know. They're making an announcement at church services tonight.[JP] 今晩 教会でなにか 発表あるらしい The Crazies (1973)
We need some medium for reaching the people in that town. It's bad enough we didn't have adequate supplies ready.[JP] 出来るだけ早く発表すべきだ The Crazies (1973)
Anyway, this is my big brother and I just thought I would present him to you today for show and tell.[JP] だから今日は― 私のお兄ちゃんを 発表しました You're Not Elected, Charlie Brown (1972)
Miss Othmar, I volunteer to be first.[JP] オスマー先生 私が発表します You're Not Elected, Charlie Brown (1972)
By withholding the recipe he intends to keep us off the globe.[JP] レシピの発表させない事で... ... ...我らの国を地図に乗せないつもりだ。 What's Up, Tiger Lily? (1966)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
発表[はっぴょう, happyou] oeff.Bekanntmachung, Veroeffentlichung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top