Search result for

perhaps

(62 entries)
(0.0061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perhaps-, *perhaps*, perhap
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perhaps[ADV] บางที, See also: อาจเป็นได้, อย่างเป็นไปได้, Syn. maybe, possibly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perhaps(เพอแฮพซฺ') adv. บางที,อย่างเป็นไปได้,กระมัง, Syn. possibly

English-Thai: Nontri Dictionary
perhaps(adv) บางที,กระมัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps.บางที Le Morte d'Arthur (2008)
Perhaps.บางที Demons (2011)
Perhaps.บางที We All Fall Down (2012)
Perhaps 10:00.กี่โมง? The Secrets in the Proposal (2013)
- Perhaps I would.- อยากสิ Quite a Common Fairy (2013)
Perhaps.บางที IV. (2014)
And which venue would you suggest, perhaps?และบางทีที่ที่ฉันแนะนำมันอาจจะไม่ดีใช่ไหม? There Might be Blood (2008)
Oh, perhaps in light of my help...ไหนๆ ผมก็ช่วยคุณแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Perhaps,ก็จริงอยู่ Ambush (2008)
I though perhaps Count Dooku had, frightened you off.ข้านึกว่าเคาท์ดูกู ทำท่านขวัญหนีไปแล้วซะอีก Ambush (2008)
I think perhaps all those stories about the Jedi are true.งั้นก็แสดงว่าเรื่องเล่าของเหล่าเจได คงจะเป็นเรื่องจริง Ambush (2008)
Perhaps our negotiations will be more fruitful with your successor.การเจรจาของเราคงจะราบรื่นกว่านี้ กับผู้สืบทอดบัลลังก์ของพระองค์กระมัง Ambush (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perhapsA growing child who is not full of beans perhaps needs medical attention.
perhapsAnd even outside these nations, English is perhaps more widely used as a medium of international communication than any other language.
perhapsHe wasn't perhaps playing a practical joke on us.
perhapsHe wasn't perhaps playing practical trick on us.
perhapsHunger is perhaps the strongest of all human drives.
perhapsI do not remember seeing the letter, but perhaps I read it.
perhapsIn other words physical obstacles, perhaps unknown to the original surveyor and engineer, requiring alterations to be made in order to surmount them.
perhapsI studied for perhaps two hours.
perhapsIt is hard, perhaps even impossible, to define normal sensory perception.
perhapsIt was unbelievably quiet there; perhaps that's why he liked the place so much.
perhapsIt will rain perhaps tomorrow.
perhapsKeeton supposed that perhaps bird and animals know about these lines.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลางที[ADV] sometimes, See also: perhaps, Syn. บางที, บางครั้ง, Example: ชาวฮินดูที่อยู่ในกรุงเทพฯ มีประเพณีที่เรียกว่า สาดน้ำแดงให้แก่กัน ซึ่งลางทีก็ลามปามสาดไปถึงคนอื่นด้วย
บางที[ADV] perhaps, See also: maybe, Syn. ไม่แน่, Example: ถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ บางทีผมอาจจะล้มเลิกโครงการทั้งหมด, Thai definition: อย่างไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้หรือไม่
ชะดีชะร้าย[CONJ] in any case, See also: perhaps, maybe, anyhow, Syn. เผื่อว่า, บางที, Example: ในยามสับสนไม่รู้ว่าใครเป็นคนดี ใครเป็นคนร้าย ชะดีชะร้ายอาจจะมองคนไม่ดีเป็นคนดี, Thai definition: ีแสดงถึงความไม่แน่นอน, โดยปกติมักใช้ในลักษณะเหตุการณ์ที่สังหรณ์หรือกริ่งเกรงว่าอาจจะเกิดขึ้นตามที่คาดไว้
ชะรอย[ADV] possibly, See also: perhaps, probably, maybe, Syn. เห็นจะ, เห็นทีจะ, ท่าจะ, บางที, Example: เด็กพูดตอบแล้วก็นิ่งไม่พูดอะไรต่อไปอีก ชะรอยแกจะเป็นเด็กขี้อาย
กระมัง[ADV] like as not, See also: perhaps, maybe, probably, Syn. มั๊ง, มัง, Example: เหตุที่คนงานบางคนมาสายนั้นคงเป็นเพราะรถติดกระมัง, Thai definition: คำแสดงความไม่แน่ใจ, คำแสดงความคาดคะเน
น่ากลัว[ADV] perhaps, See also: doubtfully, suspiciously, conceivably, possibly, reasonably, Syn. สงสัย, บางที, เห็นที, Example: น่ากลัวเขาจะแพ้หล่อนเสียแล้ว
มัง[END] perhaps, See also: most likely, likely as not, Syn. กระมัง, Example: เขาคงไม่อยากไปมัง จึงไม่เห็นตกปากรับคำอะไร, Thai definition: คำแสดงความไม่แน่ใจ, คำแสดงความคาดคะเน, (ใช้ไว้ท้ายประโยค)
ท่าจะ[AUX] possibly, See also: perhaps, probably, maybe, Syn. เห็นจะ, เห็นทีจะ, บางที, Example: อาการของเขาท่าจะทรุดลงเรื่อยๆ
ไม่แน่[ADV] perhaps, See also: maybe, Example: ไม่แน่เขาอาจจะมาก็ได้
เห็นทีจะ[AUX] possibly, See also: perhaps, probably, maybe, Syn. เห็นจะ, ชะรอย, ท่าจะ, Example: ถ้าเจ้าคุณอาจารย์มาเป็นนายกเสียเอง เห็นทีจะแก้ไขสภาวะของสยามสมาคมให้คืนดีขึ้นได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจ[adv.] (āt = ātja) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps   FR: possible ; peut-être
บางที[adv.] (bāngthī) EN: perhaps ; maybe ; probably   FR: peut-être
ชะรอย[adv.] (charøi) EN: possibly ; perhaps ; probably ; maybe   FR: peut-être ; possiblement
คงจะ[adv.] (khong ja) EN: perhaps ; possibly ; maybe   FR: probablement
กระมัง[X] (kramang) EN: perhaps ; maybe ; as ; probably ; like as not   FR: peut-être ; probablement ; semble-t-il
มั้ง[adv.] (mang) EN: perhaps   
เป็นได้[adv.] (pen dāi) EN: possibly ; likely ; maybe ; perhaps ; be possible   FR: peut-être ; c'est possible ; il est possible que
พอดีพอร้าย[X] (phødīphørāi) EN: probably ; maybe ; perhaps ; could be   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERHAPS    P ER0 HH AE1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perhaps    (a) (p @1 h a1 p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
也许[yě xǔ, ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe, #1,040 [Add to Longdo]
或许[huò xǔ, ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe, #2,044 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かも[, kamo] (prt) (abbr) (See かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly [Add to Longdo]
かもしれん[, kamoshiren] (exp) (See かも知れない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
かも知れない[かもしれない, kamoshirenai] (exp) (uk) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
かも知れません[かもしれません, kamoshiremasen] (exp) (uk) (pol) (See かも知れない・かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
ご存知なのか;御存知なのか[ごぞんじなのか, gozonjinanoka] (exp) do you know; perhaps you know; I wonder if you know [Add to Longdo]
ってゆうか;っていうか;っつーか;っつうか;つーか;てゆーか;ってか;てか[, tteyuuka ; tteiuka ; ttsu-ka ; ttsuuka ; tsu-ka ; teyu-ka ; tteka ; teka] (conj) (col) (See と言うか) or rather (say); or better (say); or perhaps I should say; or, how should I put it,...; I mean [Add to Longdo]
と言うか[というか, toiuka] (exp,adv) (See ってゆうか) or perhaps I should say; or, how should I put it,.... [Add to Longdo]
ひょっと[, hyotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると,ひょっとしたら,ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally [Add to Longdo]
ひょっとしたら[, hyottoshitara] (exp) possibly; by some possibility; perhaps; (P) [Add to Longdo]
ひょっとすると[, hyottosuruto] (adv) (on-mim) perhaps; maybe; possibly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perhaps \Per*haps"\ (p[~e]r*h[a^]ps"), adv. [Per + hap chance.]
   Posibly; by chance; peradventure; perchance; it may be.
   [1913 Webster]
 
      And pray God, if perhaps the thought of thine heart may
      be forgiven thee.            --Acts viii.
                          22.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 May \May\ (m[=a]), v. [imp. {Might} (m[imac]t)] [AS. pres. maeg
   I am able, pret. meahte, mihte; akin to D. mogen, G.
   m["o]gen, OHG. mugan, magan, Icel. mega, Goth. magan, Russ.
   moche. [root]103. Cf. {Dismay}, {Main} strength, {Might}. The
   old imp. mought is obsolete, except as a provincial word.]
   An auxiliary verb qualifying the meaning of another verb, by
   expressing:
   (a) Ability, competency, or possibility; -- now oftener
     expressed by {can}.
     [1913 Webster]
 
        How may a man, said he, with idle speech,
        Be won to spoil the castle of his health!
                          --Spenser.
     [1913 Webster]
 
        For what he [the king] may do is of two kinds; what
        he may do as just, and what he may do as possible.
                          --Bacon.
     [1913 Webster]
 
        For of all sad words of tongue or pen
        The saddest are these: "It might have been."
                          --Whittier.
     [1913 Webster]
   (b) Liberty; permission; allowance.
     [1913 Webster]
 
        Thou mayst be no longer steward.   --Luke xvi. 2.
     [1913 Webster]
   (c) Contingency or liability; possibility or probability.
     [1913 Webster]
 
        Though what he learns he speaks, and may advance
        Some general maxims, or be right by chance. --Pope.
     [1913 Webster]
   (d) Modesty, courtesy, or concession, or a desire to soften a
     question or remark.
     [1913 Webster]
 
        How old may Phillis be, you ask.   --Prior.
     [1913 Webster]
   (e) Desire or wish, as in prayer, imprecation, benediction,
     and the like. "May you live happily." --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   {May be}, & {It may be}, are used as equivalent to
    {possibly}, {perhaps}, {maybe}, {by chance},
    {peradventure}. See 1st {Maybe}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perhaps
   adv 1: by chance; "perhaps she will call tomorrow"; "we may
       possibly run into them at the concert"; "it may
       peradventure be thought that there never was such a time"
       [syn: {possibly}, {perchance}, {perhaps}, {maybe},
       {mayhap}, {peradventure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top