ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pitiable

P IH1 T IY0 AH0 B AH0 L   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pitiable-, *pitiable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pitiable[ADJ] น่าสงสาร, See also: น่าเวทนา, น่าสังเวช, Syn. miserable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pitiable(พิท'ทิอะเบิล) adj. น่าสงสาร,น่าเวทนาน่าดูถูก, See also: pitiableness n. pitiably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
pitiable(adj) น่าสงสาร,น่าสมเพช,น่าเวทนา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That will make your ladyship's situation at present more pitiable, but it will have no effect on me.นั่นคงจะเป็นสถานการณ์ของคุณหญิงท่านในตอนนี้ ที่น่าเวทนา แต่มันไม่มีผลต่อฉันเลย Episode #1.6 (1995)
Don't I look pitiable to you?แล้วฉันดูน่าสงสารอย่างนั้นรึ ? Autumn in My Heart (2000)
He's different from you, Gun Wook. He seems forlorn and pitiable.เขาแตกต่างจากคุณ, กอนวุค เขาดูจะโดดเดี่ยวและน่าสมเพช Episode #1.9 (2010)
And when that day comes when you start trying to be my hero collaborator so hard... ,..that I have to slap you to shut up-- And it will come despite your pitiable, misguided, Irish omertà.No. Think about it. All right? The Town (2010)
It's not my life that is pitiable, it's yours.ชีวิตข้าไม่น่าเวทนาอย่างนั้น แต่เป็นเจ้า Aithusa (2011)
Oh, such a pitiable waste.ช่างน่าเสียดายอะไรเช่นนี้ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Such a pitiable waste.เสียดายชะมัด Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pitiableAs a parent I was in a truly pitiable state.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุเรศ[ADJ] pitiable, See also: shameful, awful, dreadful, God-awful, pitiful, obscene, Syn. น่าสมเพช, น่าสังเวช, Example: หยุดพฤติกรรมเห็นแก่ได้อย่างน่าทุเรศนี่เสียที, Notes: (ปาก)
น่าสมเพช[ADJ] pitiful, See also: pitiable, very poor and bad, Syn. น่าสังเวช, น่าอนาถ, น่าเวทนา, Example: ฉันไม่มีวันลืมว่าฉันเคยมีชีวิตน่าสมเพชเพียงใด
น่าสมเพช[ADJ] pitiful, See also: pitiable, very poor and bad, Syn. น่าสังเวช, น่าอนาถ, น่าเวทนา, Example: ฉันไม่มีวันลืมว่าฉันเคยมีชีวิตน่าสมเพชเพียงใด
น่าสมเพช[ADJ] pitiful, See also: pitiable, very poor and bad, Syn. น่าสังเวช, น่าอนาถ, น่าเวทนา, Example: ฉันไม่มีวันลืมว่าฉันเคยมีชีวิตน่าสมเพชเพียงใด

CMU English Pronouncing Dictionary
PITIABLE    P IH1 T IY0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pitiable    (j) pˈɪtɪəʴbl (p i1 t i@ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bedauernswert; bemitleidenswert {adj} | bedauernswerter | am bedauernswertestenpitiable | more pitiable | most pitiable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P) [Add to Longdo]
可哀相(P);可哀そう;可哀想(iK)[かわいそう, kawaisou] (adj-na,n) poor; pitiable; pathetic; pitiful; (P) [Add to Longdo]
惨め(P);不見目(iK)[みじめ, mijime] (adj-na) miserable; wretched; unhappy; sad; pitiable; (P) [Add to Longdo]
情けない(P);情け無い;情無い;情ない[なさけない(P);なっさけない(情無い;情ない), nasakenai (P); nassakenai ( nasakenai ; jou nai )] (adj-i) miserable; pitiable; shameful; deplorable; (P) [Add to Longdo]
悲しむべき境遇[かなしむべききょうぐう, kanashimubekikyouguu] (n) pitiable condition [Add to Longdo]
愍然[びんぜん, binzen] (n) pitiable [Add to Longdo]
憫然[びんぜん, binzen] (adj-na,n) pitiable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pitiable \Pit"i*a*ble\, a. [Cf. OF. pitiable, F. pitoyable.]
   Deserving pity; wworthy of, or exciting, compassion;
   miserable; lamentable; piteous; as, pitiable persons; a
   pitiable condition; pitiable wretchedness.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Sorrowful; woeful; sad. See {Piteous}.
     [1913 Webster] -- {Pit"i*a*ble*ness}, n. --
     {Pit"i*a*bly}, adv.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pitiable
   adj 1: inspiring mixed contempt and pity; "their efforts were
       pathetic"; "pitiable lack of character"; "pitiful
       exhibition of cowardice" [syn: {pathetic}, {pitiable},
       {pitiful}]
   2: deserving or inciting pity; "a hapless victim"; "miserable
     victims of war"; "the shabby room struck her as
     extraordinarily pathetic"- Galsworthy; "piteous appeals for
     help"; "pitiable homeless children"; "a pitiful fate"; "Oh,
     you poor thing"; "his poor distorted limbs"; "a wretched
     life" [syn: {hapless}, {miserable}, {misfortunate},
     {pathetic}, {piteous}, {pitiable}, {pitiful}, {poor},
     {wretched}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top