Search result for

delightful

(58 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delightful-, *delightful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delightful[ADJ] น่าปิติยินดี
delightfully[ADV] อย่างยินดี, See also: อย่างชื่นชม, อย่างปลาบปลื้ม, อย่างปลื้มปิติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delightful(ดิไล'ฟูล) adj. ซึ่งให้ความสุขใจ,ยินดีมาก,สุขใจมาก., See also: delightfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
delightful(adj) ยินดี,ปีติ,ปรีดิ์เปรม,สุขใจ,เบิกบานใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The young lady before you told me delightful story.ผู้หญิงคนก่อนหน้าคุณเค้าเล่าเรื่องสนุกๆให้ผมฟัง New Haven Can Wait (2008)
Which has delightfully become known over the yearsซึ่งเป็นที่รู้กันมานับปีแล้ว New Haven Can Wait (2008)
Now, that's absolutely delightful Arabic, but what the fuck is the fig orchard?เป็นภาษาที่สละสลวยมาก ว่าแต่สวนรุกขชาติห่านี่อะไร Body of Lies (2008)
/That sounds so delightful. But I can't.น่าสนใจดีนะคะแต่ฉันไปไม่ได้ คือฉันกำลังเดินทางไปเวกัส Bedtime Stories (2008)
The last thing she saw on this earth was your delightful face.สิ่งสุดท้ายที่เธอเห็นในโลกนี้ ก็คือหน้าอันชื่นบานของคุณ Pathology (2008)
Everyone here is so delightful.ทุกๆคนที่นี่ช่างสว่างสดใส Julie & Julia (2009)
Who's this delightful creature?สิ่งมีชีวิตที่เจิดจ้านี้คือใคร The Ugly Truth (2009)
Oh, really? What a delightful coincidence.โอววว จริงหรอ เป็นเรื่องบังเอิญที่ดีมากเลย Bargaining (2009)
It sounds to me like what Serena put together was delightful.อืม ฉันรู้สึกเหมือนว่าสิ่งที่เซรีน่าทำนั้น มันดีมากๆ Remains of the J (2009)
Delightful.น่าดูจริงๆ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Well, ain't that delightful.นั่นมันดูไม่ค่อยน่ารื่นรมย์เลยนะ Free to Be You and Me (2009)
But you are a delightful diversion.แต่คุณเป็นความเพลิดเพลิน รื่นรมย์ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delightfulDelightful shoestring potatoes.
delightfulHe is delightful.
delightfulIt is delightful to look at a sleeping baby.
delightfulIt's always delightful to see you.
delightfulIt was a delightful bit of nonsense.
delightfulNothing is more delightful for me than to talk with him.
delightfulNothing is more delightful to me than travelling.
delightfulShe has a delightful sense of humor.
delightfulSpring is a delightful season.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดี๊ด๊า[ADV] jubilantly, See also: delightfully, joyfully, Syn. กระดี๊กระด๊า, ลิงโลด, Example: เด็กๆ เต้นดี๊ด๊าเพราะดีใจที่จะได้ไปสวนสนุก, Notes: (ปาก)
เอม[ADJ] delightful, See also: cheerful, joyful, Thai definition: ชื่นใจ
ช่ำใจ[ADV] satisfactorily, See also: delightfully, joyfully, contentedly, Syn. หนำใจ, จุใจ, สาใจ, สมใจ, Example: มาเที่ยวคราวนี้เด็กๆ ได้นอนคุยกันเสียช่ำใจ, Thai definition: มากพอสมกับที่ใจอยาก
ความปลื้ม[N] delightfulness, Syn. ความปลื้มใจ, ความปลาบปลื้ม, ความปลื้มปิติ, Example: น้ำตาที่ไหลไม่ได้มาจากความเจ็บปวดแต่มาจากความปลื้ม
ความปิติ[N] delightfulness, See also: gladness, pleasure, Syn. ความยินดี, ความปลาบปลื้ม, ความปิติยินดี, Example: พ่อแม่มีความปิติกับความสำเร็จของลูก
จับจิต[ADV] pleasingly, See also: delightfully, enhantingly, captivatingly, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ติดใจ, Example: หล่อนร้องเพลงได้ไพเราะจับจิต, Thai definition: อย่างเป็นที่พอใจ
ร่าเริง[ADV] cheerfully, See also: delightfully, happily, joyfully, Syn. เบิกบาน, Example: เด็กๆ กำลังเคลื่อนไหวกันอย่างร่าเริง, Thai definition: ลักษณะที่เกี่ยวกับการดีใจเต็มที่, อิ่มใจเต็มที่, เบิกบานใจเต็มที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful   FR: être heureux ; être content
เอม[adj.] (ēm) EN: delightful ; sweet   
เจริญใจ[adj.] (jaroēnjai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive   FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
เจริญตาเจริญใจ[adv.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully   FR: adorablement
ความปิติ[n.] (khwām piti) EN: delightfulness ; gladness ; pleasure ; glee   
น่าอยู่[adj.] (nāyū) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in   FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
งาม[adj.] (ngām) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair   FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
งามตา[v. exp.] (ngām tā) EN: be pleasing ; be pleasant ; be nice ; be delightful   
ระรื่น[adj.] (rareūn) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant   FR: agréable ; plaisant

CMU English Pronouncing Dictionary
DELIGHTFUL    D AH0 L AY1 T F AH0 L
DELIGHTFULLY    D AH0 L AY1 T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delightful    (j) (d i1 l ai1 t f @ l)
delightfully    (a) (d i1 l ai1 t f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entzückend; sehr angenehm {adj} | entzückender | am entzückendstendelightful | more delightful | most delightful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悦ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyful; gratifying [Add to Longdo]
喜ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyous; happy; (P) [Add to Longdo]
嬉しそう[うれしそう, ureshisou] (adj-na) delightful; glad-looking [Add to Longdo]
欣快[きんかい, kinkai] (adj-na,n) pleasant; delightful [Add to Longdo]
重畳至極[ちょうじょうしごく, choujoushigoku] (n,adj-na) very pleasant; extremely delightful; exquisite; superb [Add to Longdo]
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating [Add to Longdo]
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying [Add to Longdo]
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying [Add to Longdo]
怡然[いぜん, izen] (adv-to,adj-t) (arch) delightful; enjoyable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delightful \De*light"ful\, a.
   Highly pleasing; affording great pleasure and satisfaction.
   "Delightful bowers." --Spenser. "Delightful fruit." --Milton.
 
   Syn: Delicious; charming. See {Delicious}. --
     {De*light"ful*ly}, adv. -- {De*light"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delightful
   adj 1: greatly pleasing or entertaining; "a delightful
       surprise"; "the comedy was delightful"; "a delicious
       joke" [syn: {delightful}, {delicious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top