ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

determined

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -determined-, *determined*, determin, determine
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
determined(adj) ดื้อดึง, See also: ไม่ประนีประนอม, ดึงดัน, ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยน, Syn. firm, strong-minded, stubborn
determined(adj) เด็ดเดี่ยว, See also: ตั้งใจจริง, ซึ่งมุ่งมั่น, แน่วแน่, ซึ่งตัดสินใจแล้ว, Syn. ambitious, eager, zealous, decided, Ant. apathetic, unambitious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
determined(ดิเทอร์'มินดฺ) adj. แน่นอน, ซึ่งตัดสินใจแล้ว, ซึ่งตัดสินแล้ว, See also: determinedness n., Syn. resolved, fixed

English-Thai: Nontri Dictionary
determined(adj) มั่นคง, แน่นอน, ซึ่งตัดสินใจแล้ว, ซึ่งตกลงแล้ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But we are determined to know what the apes want.เเต่เราต้องรู้ว่าพวกลิงต้องการอะไร สงคราม... Beneath the Planet of the Apes (1970)
But we are determined that justice will be done.เราเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้น Gandhi (1982)
Man has determined a pig's lot.มนุษย์ได้กำหนดหมูไว้แล้ว Idemo dalje (1982)
- She's determined to come.เธอมุ่งมั่นที่จะมา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I mean, I have absolutely no idea what we're doing here or what I'm doing here or what this place is about, but I am determined to enjoy myself.ฉันหมายถึงว่าฉันไม่รู้อะไรสักอย่าง ที่พวกเรากำลังทำอยู่ตอนนี้ หรือว่าฉันกำลังทำอะไรที่นี่ หรือที่นี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง แต่ฉันพยายามที่จะทำตัวเองให้สนุก Clue (1985)
when we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง Spies Like Us (1985)
Most of the Afghan people are very strong, and we are determined not to be driven from our land.คนอัฟกันส่วนใหญ่เป็นคนเข้มแข็ง และเราถูกประเมินว่าNไม่สามารถขับเคลื่อนบ้านเมืองของเรา Rambo III (1988)
This is why... at 21... I have determined to end my life.นี่คือเหตุผลที่ทำไมเมื่ออายุ 21 ผมถึงได้กำหนดจุดจบชีวิตผม Don Juan DeMarco (1994)
She herself had determined to take her vows... at the convent of Santa Maria, where she is a nun to this day.ส่วนตัวเธอเองก็ถวายตัว ที่อาราม ซานตามาเรีย ที่เธอเป็นแม่ชีอยู่จนทุกวันนี้ Don Juan DeMarco (1994)
But I must say I hate the sight of him! But I am determined to be civil.แต่แม่ต้องพูดว่าแม่เกลียดที่จะต้องเห็นเขา แต่แม่ต้องทำตัวให้มีอัธยาศัย Episode #1.6 (1995)
You are determined to ruin him, and make him the contempt of the world!เธอตั้งใจที่จะทำลายเขา และทำให้เขาโดนทั้งโลกดูถูก Episode #1.6 (1995)
I belong to a new underclass, no longer determined by social status or the color of your skin.ผมกลายเป็นคนชั้นต่ำ ที่ไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยชนชั้นหรือสีผิว Gattaca (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
determinedA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
determinedCome what may, I am determined to accomplish it.
determinedEven if it takes me ten years, I am determined to accomplish the job.
determinedFather determined to stop smoking.
determinedHave you determined whom you'll invite to the party?
determinedHe determined to finish it alone.
determinedHe is determined to go to England.
determinedHe was determined, and we couldn't bend him.
determinedHe was determined never to meet her again.
determinedHe was determined to finish the work at any cost.
determinedHe was determined to go abroad.
determinedHe was determined to go, so I decided to do my best to help him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แน่วแน่(adv) firmly, See also: determinedly, surely, certainly, unswervingly, fixedly, Syn. แน่แน่ว, Example: เขาตัดสินใจแน่วแน่ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai Definition: อย่างมีใจมุ่งมั่น, อย่างแท้จริง
ใจเพชร(adj) resolute, See also: determined, steadfast, firm, unyielding, strong-minded, adamant, Syn. ใจแข็ง, ใจเด็ดเดี่ยว, Ant. ใจอ่อน, Example: เขาคือนักสู้ใจเพชรที่มาจากประเทศอเมริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบขาด[chīepkhāt] (adj) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive  FR: strict ; rigoureux
เด็ดเดี่ยว[detdīo] (v) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved  FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[detdīo] (adj) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded  FR: décidé ; déterminé ; résolu
เด็ดขาด[detkhāt] (v) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute  FR: être résolu ; être déterminé
กัดฟัน[katfan] (v, exp) EN: endure ; make a determined effort ; be patient  FR: serrer les dents (loc.)
มานะ[māna] (v) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious  FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
มุ[mu] (v) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate  FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied
มุมานะ[mumāna] (v) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort  FR: travailler dur ; se donner de la peine
แน่วแน่[naēonaē] (v) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent
แน่วแน่[naēonaē] (adv) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly  FR: résolument

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
determined
determinedly
determinedly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
determined
determinedly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在乎[zài hu, ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙,  ] determined by; to care about; to mind #4,169 [Add to Longdo]
有决心[yǒu jué xīn, ㄧㄡˇ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ,    /   ] determined [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zielstrebig { adj } | zielstrebiger | am zielstrebigstendetermined | more determined | most determined [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
制式[せいしき, seishiki] (n) (See 決まり・きまり・1) defined style; predetermined style; official style; rule #14,230 [Add to Longdo]
遊撃(P);游撃[ゆうげき, yuugeki] (n, vs) (1) raid; military attack by a mobile unit; hit-and-run attack; search-and-kill mission; search-and-destroy mission; military action without a predetermined target; attacking the enemy or assisting allies as the opportunity arises; (n) (2) (abbr) (See 遊撃手) shortstop; (P) #15,953 [Add to Longdo]
あっての[atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
きつい[kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
つかつか[tsukatsuka] (adv, adv-to) (on-mim) walking briskly; determinedly [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) { Buddh } an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) { Buddh } (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu) [Add to Longdo]
果敢[かかん, kakan] (adj-na, n) resolute; determined; bold; (P) [Add to Longdo]
慨然[がいぜん, gaizen] (adj-t, adv-to) (1) indignant; sorrowful; (2) steadfast; determined [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Determine \De*ter"mine\, v. t. [imp. & p. p. {Determined}; p.
   pr. & vb. n. {Determining}.] [F. d['e]terminer, L.
   determinare, determinatum; de + terminare limit, terminus
   limit. See {Term}.]
   1. To fix the boundaries of; to mark off and separate.
    [1913 Webster]
 
       [God] hath determined the times before appointed.
                          --Acts xvii.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   2. To set bounds to; to fix the determination of; to limit;
    to bound; to bring to an end; to finish.
    [1913 Webster]
 
       The knowledge of men hitherto hath been determined
       by the view or sight.         --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Now, where is he that will not stay so long
       Till his friend sickness hath determined me? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To fix the form or character of; to shape; to prescribe
    imperatively; to regulate; to settle.
    [1913 Webster]
 
       The character of the soul is determined by the
       character of its God.         --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
       Something divinely beautiful . . . that at some time
       or other might influence or even determine her
       course of life.            --W. Black.
    [1913 Webster]
 
   4. To fix the course of; to impel and direct; -- with a
    remoter object preceded by to; as, another's will
    determined me to this course.
    [1913 Webster]
 
   5. To ascertain definitely; to find out the specific
    character or name of; to assign to its true place in a
    system; as, to determine an unknown or a newly discovered
    plant or its name.
    [1913 Webster]
 
   6. To bring to a conclusion, as a question or controversy; to
    settle authoritative or judicial sentence; to decide; as,
    the court has determined the cause.
    [1913 Webster]
 
   7. To resolve on; to have a fixed intention of; also, to
    cause to come to a conclusion or decision; to lead; as,
    this determined him to go immediately.
    [1913 Webster]
 
   8. (Logic) To define or limit by adding a differentia.
    [1913 Webster]
 
   9. (Physical Sciences) To ascertain the presence, quantity,
    or amount of; as, to determine the parallax; to determine
    the salt in sea water.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Determined \De*ter"mined\, a.
   Decided; resolute. "Adetermined foe." --Sparks.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 determined
   adj 1: characterized by great determination; "a struggle against
       a determined enemy"
   2: having been learned or found or determined especially by
     investigation [ant: {undetermined}]
   3: devoting full strength and concentrated attention to; "made
     continued and determined efforts to find and destroy enemy
     headquarters"
   4: determined or decided upon as by an authority; "date and
     place are already determined"; "the dictated terms of
     surrender"; "the time set for the launching" [syn:
     {determined}, {dictated}, {set}]
   5: strongly motivated to succeed [syn: {compulsive},
     {determined}, {driven}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top