ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความดี

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความดี-, *ความดี*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดี(n) goodness, See also: virtue, merit, Syn. คุณความดี, ความดีความชอบ, คุณงามความดี, ความดีงาม, Ant. ความชั่ว, Example: ย่ากับฉันช่วยเหลือทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดแต่ความดีไม่เคยเข้าตาอาเลย
ความดีใจ(n) gladness, See also: pleasure, delight, joy, happiness, willingness, Syn. ความยินดี, ความปลาบปลื้ม, Ant. ความเสียใจ, Example: การสำเร็จการศึกษาของเขาสร้างความดีใจให้แก่พ่อแม่เป็นอย่างยิ่ง
ความดีงาม(n) goodness, See also: merit, virtue, Syn. ความดี, คุณความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: เยาวชนที่ดีควรประพฤติอยู่ในกรอบของความดีงาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุญ, บุญ-ความดี เช่น ปล่อยนกปล่อยปลาเอาบุญ, คุณงามความดี เช่น เขาทำบุญช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก, ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น เช่น คนใจบุญ, ผลของการทำความดีจากชาติปางก่อน เช่น เขามีบุญจึงเกิดมาบนกองเงินกองทอง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Virtuesความดี [TU Subject Heading]
Virtues (Buddhism)ความดี (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Goodness me, this will never do.ความดีของฉันนี้จะไม่ทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now that heart. Ooh, my goodness!โอ ความดีของฉัน! Pinocchio (1940)
Oh, goodness me!โอ้ความดีของฉัน เพศคืบคลานใน Help! (1965)
Oh, my goodness gosh! Withdraw!โอ้ความดีของฉันเอ้ย ถอย ๆ Help! (1965)
If you have any pity, get your soldiers to shoot our poor people.เพราะความดีงดันของคุณ ทําให้เด็กพวกนั้นต้องรับเคราะห์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
The girls around here are beautiful...but virtuous.สาว ๆ ที่นี่มีความสวยงาม ... แต่คุณงามความดี The Godfather (1972)
They probably won't give me credit for it.ฉันคงอดได้ความดีความชอบแน่ Blazing Saddles (1974)
These buttocks merit our attentionความดีเลิศก้นเหล่านี้การเอาใจใส่ของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The excitement awaiting you was supreme meriting the utmost sacrificeที่กำลังคอยความตื่นเต้นที่คุณเป็นจริงดังว่า... ...ความดีเลิศการออกที่สุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-There's an aura of goodness around you.คุณมีความดีอยู่รอบ ๆ ตัว Oh, God! (1977)
Numerical equations would signify abstract ideas like justice, good, evil.การเท่ากันของจำนวน เป็นสัญลักษณ์ในทางทฤษฎี เหมือน ความยุติธรรม ความดี ความชั่ว The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Like justice, good, evil.เหมือน ความยุติธรรม ความดี ความชั่ว The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความดี[khwāmdī] (n) EN: goodness ; virtue ; merit  FR: bonté [ f ] ; vertu [ f ]
ความดีงาม[khwām dī-ngām] (n, exp) EN: goodness ; merit ; virtue
ความดีใจ[khwām dījai] (n) EN: gladness ; pleasure ; delight ; joy ; happiness ; willingness  FR: joie [ f ] ; bonheur [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ, See also: ecstasy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elegance(n) ความดีเลิศ
excellence(n) ความเป็นเลิศ, See also: ความดีเยี่ยม, ความยอดเยี่ยม, Syn. superiority
gladness(n) ความสุข, See also: ความดีใจ, ความปิติยินดี, ความยินดี, Syn. cheer, delight
good(n) ความดีงาม, See also: ความดี, ผลประโยชน์, คุณธรรม, Syn. goodness, righteousness, Ant. evil, wrong
goodness(n) ความดีงาม, See also: คุณงามความดี, ความมีคุณธรรม, Syn. righteousness, virtuousness, uprightness, decency, morality, Ant. dishonesty
jubilation(n) ความปลื้มปีติ, See also: ความดีอกดีใจ, ความรื่นเริง, ความยินดีปรีดา, Syn. celebration, elation, joy, Ant. sorrow, displeasure
lift(n) ความกระปรี้กระเปร่า, See also: ความดีใจ, ความร่าเริง
merit(n) คุณความดี, See also: ความดีงาม, คุณค่า, Syn. worth, valuation, virtue, Ant. uselessness
morality(n) ความดีงาม, See also: ความมีศีลธรรมจรรยา, ความมีคุณธรรม, Syn. righteousness, uprightness, Ant. dishonesty, fraudulence
niceness(n) ความดี, See also: ความสวยงาม, Syn. politeness, subtlety, Ant. nastiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน, ความดีใจ, Syn. spirit
benefaction(เบนนิแฟค'เชิน) n. การทำความดี, กุศลกรรม, กุศล, คุณความดีที่ทำ, การบริจาค, Syn. benevolence, grant
benefactor(เบนนิแฟค'เทอะ) n. ผู้ทำความดี, ผู้ทำกุศล, ผู้มีพระคุณ, ผู้บริจาค, See also: benefactress หญิงที่ทำความดีหรือทำกุศลหรือบริจาค, Syn. patron
benefic(เบนนิฟ'ฟิค) adj. เป็นการกุศล, เป็นการทำความดี, เกี่ยวกับคุณงามความดี, Syn. beneficent
beneficence(บะเนฟ'ฟิเซินซฺ) n. การทำความดี, การกุศล, คุณความดี, การบริจาค, สิ่งของที่บริจาค, เงินบริจาค, Syn. virtue
beneficent(บะเนฟ'ฟิเซินทฺ) adj. ซึ่งทำความดี, เกี่ยวกับความดี -Conf. beneficial
cheer(เชียร์) { cheered, cheering, cheers } vt., n. (การ) ร้องเสียงไชโย, ไชโย, โห่ร้อง, ยุ, ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย, สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี, ความดีใจ, อาหาร, เสบียง, สีหน้าการปลอบใจ, การทำให้ใจชุ่มชื่น, การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheeriness(เชีย'ริเนส) n. ความดีอกดีใจ, ความร่าเริง
crow(โคร) { crowd/crew, crowed, crowding, crows } n. อีกา, ชะแลง, ตะขอเกี่ยวสินค้า -Phr. (a white crow ของหายาก ของล้ำค่า) vt., n. (การ) (ไก่หรือนก) ขัน, ร้องเสียงหรือออกเสียงแสดงความดีใจ, คุยโต, See also: crowingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
amenity(n) ความดี, ความสุภาพ, ความอ่อนโยน
benefaction(n) การทำความดี, การทำบุญ, การทำกุศล
beneficence(n) การทำความดี, ความกรุณา, ความเกื้อกูล
chastity(n) พรหมจารี, ความบริสุทธิ์, ความดีงาม
distinction(n) ความดีเยี่ยม, ลักษณะพิเศษ, ความเด่น, การแบ่งแยก, ความแตกต่าง,
ecstasy(n) ความปลาบปลื้มยินดี, ความดีใจ, ความปีติยินดี
exaltation(n) การยกระดับ, ความเบิกบานใจ, ความปลื้มปีติ, ความดีใจ
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ, ฯพณฯ, ความยอดเยี่ยม, ความดีงาม
exhilaration(n) ความร่าเริง, ความรื่นเริง, ความเบิกบานใจ, ความดีอกดีใจ
exploit(n) การกล้ากระทำ, ความสามารถ, การกระทำความดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
goodnass(n) ความดี, คุณงามความดี, ส่วนที่ดีที่สุด, ความสรรเสริญ, ความดีเลิศ
laurel(n) ความดีความชอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) ความดีกว่า, ความยอดเยี่ยม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top