Search result for

happen

(89 entries)
(0.0398 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -happen-, *happen*
Possible hiragana form: はっぺん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
happen[VI] ปรากฏ, See also: เกิดขึ้น, อุบัติ, อุบัติขึ้น, Syn. befall, occur, take place
happen[VI] พบโดยบังเอิญ, See also: เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, บังเอิญเกิดขึ้น
happen on[PHRV] พบโดยบังเอิญ, See also: บังเอิญเจอ, Syn. blunder on, chance on, come across
happen to[PHRV] เกิดขึ้นกับ
happen to[PHRV] ทำให้เสียหาย, See also: ทำให้พัง, ทำให้หาย
happening[N] ปรากฏการณ์, See also: เหตุการณ์, เรื่องราว, Syn. event, incident, occurrence
happen upon[PHRV] พบโดยบังเอิญ, See also: บังเอิญเจอ, Syn. happen on
happen along[PHRV] มาถึงโดยบังเอิญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
happen(แฮพ'เพิน) vi. ปรากฎ,บั้งเกิดขึ้น,เกิดขึ้น,อุบัติขึ้น, Syn. occur,bechance,fall
happeningn. เรื่องราว,เหตุการณ์,กรณี, Syn. occurrence,event
happenstancen. โอกาส,เหตุบังเอิญ

English-Thai: Nontri Dictionary
happen(vi) เกิดขึ้น,บังเอิญ,อุบัติขึ้น,ปรากฏขึ้น
happening(n) สิ่งที่เกิดขึ้น,เหตุบังเอิญ,เหตุการณ์,เรื่องราว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
happening; manifestation; realizationคติฉับพลัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
happenstance[hap·pen·stance] (n ) โดยบังเอิญ , ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ , coincidence

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What happened?เกิดอะไรขึ้น? You're Undead to Me (2009)
Could happen.ก็อาจเป็นได้ Ball and Chain (2010)
What happened?เกิดอะไรขึ้น? Engagement (2013)
What happened to your master plan,เกิดอะไรขึ้นกับแผนการหลัก New Haven Can Wait (2008)
What happened was a tragedy,มันเป็นโศกนาฏกรรม New Haven Can Wait (2008)
After what happened, I think we ought to say a proper good-bye.หลังจากเหตุการณ์ร้ายๆแล้ว ฉันว่าเราควรจะบอกลาที่นี่ได้แล้วล่ะ New Haven Can Wait (2008)
I don't think that's what's happeningฉันไม่คิดว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น Chuck in Real Life (2008)
What happens at yale stays at yale.อะไรที่เกิดที่เยล ก็อยู่ที่เยลนะ Chuck in Real Life (2008)
It doesn't happen very often,แม้มันจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก Chuck in Real Life (2008)
What happened?เกิดอะไรขึ้น ? Chuck in Real Life (2008)
I'll let you know what happens.ฉันจะบอกให้เธอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น Pret-a-Poor-J (2008)
Hi. hey, what's happening?เฮ้ เกิดอะไรขึ้น ? Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
happenThe store happened to be crowded last night.
happenIt happened one night.
happenWhat will happen if there's power failure now?
happenThere is no knowing what may happen.
happenWhat happened to him?
happenKoga, what on earth happened in your youth?
happenThere happened to be a train accident early that morning.
happenWhat happened to them is still a mystery.
happenWhat happened to you last night?
happenWhat actually happened?
happenIt happened that he was out when I visited him.
happenPlease tell me what happened off the record, of course.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรากฏ[V] appear, See also: happen, occur, Syn. บังเกิด, มีขึ้น, อุบัติ, เกิด, Example: เมื่อเราป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าไปจนครบ ภาพต่างๆ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
เกิด[V] happen, See also: occur, take place, arise, produce, Syn. ปรากฏ, อุบัติ, กำเนิด, Ant. ดับ, จบ, สิ้น, Example: แผ่นดิสก์ยังคงหมุนอยู่ด้วยแรงเฉื่อยซึ่งก็ยังเร็วพอที่จะเกิดแรงยกตัวสำหรับหัวอ่าน, Thai definition: เป็นขึ้น, มีขึ้น
เกิดขึ้น[V] happen, See also: occur, arise, rise, spring, bring about, produce, Syn. อุบัติขึ้น, ปรากฏ, Ant. จบ, สิ้นสุด, Example: ถ้าเรื่องไม่เกิดขึ้นกับเด็กของตัวเองหรือคนใกล้ชิด ก็คงไม่เข้าใจ
อุบัติ[V] happen, See also: take place, occur, arise, emerge, come about, Syn. เกิดขึ้น, เริ่มขึ้น, เกิด, Ant. จบสิ้น, Example: คำตอบในเรื่องนี้ได้เด่นชัดมากขึ้น เพราะมีสื่อใหม่อุบัติขึ้นในโลก
มีอันเป็น[V] happen unexpectedly, See also: happen by chance, occur unpredictably, Example: หนุ่มน้อยยังไม่ทันจะหุบปากเขาก็มีอันเป็นเอ้ออ้าขากรรไกรค้างเมื่อถูกผู้ฟังฮือฮาประท้วง, Thai definition: ปรากฏขึ้นอย่างไม่นึกคาด, เกิดขึ้นอย่างนึกไม่ถึง
เป็นไป[V] happen, See also: occur, take place, Example: การขยายตัวของเขตเมืองตามหัวเมืองใหญ่ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เกิดขึ้น, มีขึ้น
สมภพ[N] happening, See also: occurrence, Syn. การบังเกิด, การเกิด, Notes: (บาลี)
บังเกิด[V] occur, See also: happen, take place, Syn. เกิดขึ้น, Example: สักวันหนึ่งสันติภาพจะบังเกิดได้ในภูมิภาคอินโดจีน
การอุบัติ[N] occurrence, See also: happening, Syn. การกำเนิด, การเกิด, การบังเกิด, Example: นักโบราณคดีสามารถใช้กระดูกมนุษย์เป็นเครื่องบอกการอุบัติของมนุษย์ในสมัยแรกได้
สบเหมาะ[V] happen by chance, See also: chance to occur, Example: สบเหมาะผมอาจพบเธอที่นั่นก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บังเอิญ[v.] (bang-oēn) EN: happen ; chance   
ฉุก[v.] (chuk) EN: occur instantaneously ; happen instanly   FR: survenir ; arriver soudainement
ได้แล้ว[v. exp.] (dāi laēo) EN: it is done ; I am done ; it has happened   FR: ça y est
ขึ้น[v.] (kheun) EN: come into being ; come out ; be up ; happen   FR: surgir
เกิด[v.] (koēt) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate   FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; éclater
เกิดอะไรขึ้น[xp] (koēt arai kheun) EN: what happened ?   FR: que s'est-il passé ? ; qu'est-il arrivé ?
เกิดขึ้น[v.] (koētkheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; crop up ; form   FR: se produire ; survenir ; arriver ; naître ; se former ; émerger ; surgir
เกิดขึ้นก่อนหน้านี้[v.] (koētkheun køn nā nī) EN: precede ; happen before   FR: précéder
เป็นมา[v.] (penmā) EN: happen ; occur ; arise   FR: arriver ; survenir ; se produire ; se passer ; advenir

CMU English Pronouncing Dictionary
HAPPEN    HH AE1 P AH0 N
HAPPENS    HH AE1 P AH0 N Z
HAPPENED    HH AE1 P AH0 N D
HAPPENING    HH AE1 P AH0 N IH0 NG
HAPPENING    HH AE1 P N IH0 NG
HAPPENINGS    HH AE1 P AH0 N IH0 NG Z
HAPPENINGS    HH AE1 P N IH0 NG Z
HAPPENSTANCE    HH AE1 P AH0 N S T AE2 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
happen    (v) (h a1 p @ n)
happens    (v) (h a1 p @ n z)
happened    (v) (h a1 p @ n d)
happening    (v) (h a1 p @ n i ng)
happenings    (n) (h a1 p @ n i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
ざまを見ろ;様を見ろ[ざまをみろ, zamawomiro] (exp) (See 様見ろ) serves you right!; see what happens! [Add to Longdo]
しれっと[, shiretto] (adv-to,vs) (See けろっと・1) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
じゃんじゃん[, janjan] (adv) clanging noise of a bell; something happening non-stop [Add to Longdo]
その都度[そのつど, sonotsudo] (n) each time it happens; at all such times [Add to Longdo]
としたら[, toshitara] (conj) if it happens that; if we make ...; if we take ...; if we assume ... [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不期然而然[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, ] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] happening; instance; reason; cause; deceased; old [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, ] happen to; sorrow; suffer from [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Happen \Hap"pen\ (h[a^]p"p'n), v. i. [imp. & p. p. {Happened}
   (-p'nd); p. pr. & vb. n. {Happening}.] [OE. happenen, hapnen.
   See {Hap} to happen.]
   1. To come by chance; to come without previous expectation;
    to fall out.
    [1913 Webster]
 
       There shall no evil happen to the just. --Prov. xii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   2. To take place; to occur.
    [1913 Webster]
 
       All these things which had happened. --Luke xxiv.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   {To happen on}, to meet with; to fall or light upon. "I have
    happened on some other accounts." --Graunt.
 
   {To happen in}, to make a casual call. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 happen
   v 1: come to pass; "What is happening?"; "The meeting took place
      off without an incidence"; "Nothing occurred that seemed
      important" [syn: {happen}, {hap}, {go on}, {pass off},
      {occur}, {pass}, {fall out}, {come about}, {take place}]
   2: happen, occur, or be the case in the course of events or by
     chance; "It happens that today is my birthday"; "These things
     befell" (Santayana) [syn: {happen}, {befall}, {bechance}]
   3: chance to be or do something, without intention or causation;
     "I happen to have just what you need!"
   4: come into being; become reality; "Her dream really
     materialized" [syn: {happen}, {materialize}, {materialise}]
     [ant: {dematerialise}, {dematerialize}]
   5: come upon, as if by accident; meet with; "We find this idea
     in Plato"; "I happened upon the most wonderful bakery not
     very far from here"; "She chanced upon an interesting book in
     the bookstore the other day" [syn: {find}, {happen},
     {chance}, {bump}, {encounter}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 happen [hɑpən]
   bite
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Happen [hapən] (n) , s.(m )
   bite
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top