Search result for

befall

(35 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -befall-, *befall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
befall[VT] เกิดขึ้น, See also: บังเกิดขึ้น, Syn. happen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
befall(บิฟอล') {befell,befallen,befalling,befalls} vt.,vi. บังเกิดขึ้น,เกิดขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
befall(vt) เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You alone are responsible for the misfortune that has befallen Camelot.เจ้าต้องรับผิดชอบ นั้นเป็นโชคร้ายของคาเมรอตที่เกิดจากเจ้า The Labyrinth of Gedref (2008)
We're also legally required to inform you that... because you were technically no longer under the employ of CRT at the time of your abduction... we cannot be held accountable for any injury that may befall upon you... after your official date and time of termination.เรายังมีอำนาจทางกฏหมาย ที่จะแจ้งให้ทราบว่า ในทางเทคนิคแล้ว คุณไม่ได้อยู่ภายใต้ การจ้างงานของเรา ในช่วงเวลาที่คุณโดนลักพาตัว Buried (2010)
Any number of accidents could befall someone like lieutenant Larkin.จู่ๆอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับ ร้อยโทลาร์กิ้นก็ได้นะ Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
You are responsible for all the evil that has befallen me today.เธอต้องรับผิดชอบต่อ เรื่องแย่ๆที่ ฉันต้องเจอวันนี้ The Excelsior Acquisition (2010)
They've wiped themselves out, or some horrible fate has befallen them.หรือชะตากรรมที่น่ากลัว ได้เกิดขึ้นกับพวกเขา ถ้ามันเป็นความเงียบทั้งหมด Are We Alone? (2010)
Look around you at the harm that has befallen this castle!มองดูภยันตราย ที่เกิดขึ้นกับปราสาทนี้รอบตัวเจ้าสิ Your Highness (2011)
And what fate befalls mutineers?ผู้ก่อการ จะผมชะตากรรมอย่างไร? Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I just want you to know that your daughter's death will pale to what is about to befall this child.ผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าการตาย ลูกสาวของคุณจะอ่อน กับสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดขึ้นแก่เด็กคนนี้ Drive Angry (2011)
I'd like to acknowledge the tragedy that has befallen us.ผมอยากจะยอมรับโศกนาฏกรรม ที่ได้เกิดขึ้นกับเรา Us or Them (2011)
That is a fate that has befallen many a hero.มันคงเป็นโชคชะตาที่ทำให้เกิด ฮีโร่หลายๆคน Heroes and Villains (2011)
I'll start with a story about a horrible fate befalling innocent people, and then I'm curious to get individual reactions.ฉันจะเริ่มด้วยเรื่องชะตากรรมที่น่ากลัว ที่เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์ และจากนั้นฉันอยากรู้ ปฏิกิริยาตอบสนองของแต่ละคน Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
But what can we do about that? We have to accept the fate that befalls us.ยังไงพวกเราก็ต้องยอมรับชะตาอันนี้ให้ได้นะ Episode #1.2 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
befallAlas, what ill luck has befallen me!

CMU English Pronouncing Dictionary
BEFALL    B AH0 F AO1 L
BEFALLS    B AH0 F AO1 L Z
BEFALLEN    B AH0 F AE1 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
befall    (v) (b i1 f oo1 l)
befalls    (v) (b i1 f oo1 l z)
befallen    (v) (b i1 f oo1 l @ n)
befalling    (v) (b i1 f oo1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Befallenheit {f}affectedness [Add to Longdo]
befallenattaint [Add to Longdo]
befallenseized with [Add to Longdo]
befallento smite [Add to Longdo]
befallend | befallendattainting | smiting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
及ぶ[およぶ, oyobu] (v5b,vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See 及ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪に及ぶ) to commit (a crime); (5) (See 及ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P) [Add to Longdo]
犬も歩けば棒に当たる;犬も歩けば棒に当る;犬もあるけば棒に当たる[いぬもあるけばぼうにあたる, inumoarukebabouniataru] (exp) (1) (id) no matter what you attempt, tragedy may befall you; even a dog, if it walks, will bump into a pole; (2) (id) good luck may come unexpectedly [Add to Longdo]
降りかかる;降り掛かる;降り懸かる;降り掛る;降り懸る;降掛かる;降懸かる;降掛る;降懸る[ふりかかる, furikakaru] (v5r,vi) (1) to fall onto; (2) to happen; to befall [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
降临[jiàng lìn, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˋ, / ] befall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Befall \Be*fall"\, v. t. [imp. {Befell}; p. p. {Befallen}; p.
   pr. & vb. n. {Befalling}.] [AS. befeallan; pref. be- +
   feallan to fall.]
   To happen to.
   [1913 Webster]
 
      I beseech your grace that I may know
      The worst that may befall me.      --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Befall \Be*fall"\, v. i.
   To come to pass; to happen.
   [1913 Webster]
 
      I have revealed . . . the discord which befell.
                          --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 befall
   v 1: become of; happen to; "He promised that no harm would
      befall her"; "What has become of my children?" [syn:
      {befall}, {bechance}, {betide}]
   2: happen, occur, or be the case in the course of events or by
     chance; "It happens that today is my birthday"; "These things
     befell" (Santayana) [syn: {happen}, {befall}, {bechance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top