ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

befall

B IH0 F AO1 L   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -befall-, *befall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
befall[VT] เกิดขึ้น, See also: บังเกิดขึ้น, Syn. happen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
befall(บิฟอล') {befell,befallen,befalling,befalls} vt.,vi. บังเกิดขึ้น,เกิดขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
befall(vt) เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning,If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning, The Godfather (1972)
Or horrible tragedies will befall you.ไม่งั้นโศกนาฏกรรมอันน่ากลัวจะเกิดขึ้นกับพวกคุณ The Joy Luck Club (1993)
Know only that no harm can befall you whilst I am here.รู้ไว้ว่าเธอไม่มีอันตราย ถ้ามีฉันอยู่ตรงนี้ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
What if something should befall you?ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นล่ะ? Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
I assure you, no tragedy will befall you.ผมยืนยันว่าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นกับท่าน The Illusionist (2006)
We're also legally required to inform you that... because you were technically no longer under the employ of CRT at the time of your abduction... we cannot be held accountable for any injury that may befall upon you... after your official date and time of termination.เรายังมีอำนาจทางกฏหมาย ที่จะแจ้งให้ทราบว่า ในทางเทคนิคแล้ว คุณไม่ได้อยู่ภายใต้ การจ้างงานของเรา ในช่วงเวลาที่คุณโดนลักพาตัว Buried (2010)
Any number of accidents could befall someone like lieutenant Larkin.จู่ๆอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับ ร้อยโทลาร์กิ้นก็ได้นะ Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
And what fate befalls mutineers?ผู้ก่อการ จะผมชะตากรรมอย่างไร? Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I just want you to know that your daughter's death will pale to what is about to befall this child.ผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าการตาย ลูกสาวของคุณจะอ่อน กับสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดขึ้นแก่เด็กคนนี้ Drive Angry (2011)
But what can we do about that? We have to accept the fate that befalls us.ยังไงพวกเราก็ต้องยอมรับชะตาอันนี้ให้ได้นะ Episode #1.2 (2011)
I shall go willingly... to whatever punishment awaits... provided... no harm befalls my family.จะลงโทษข้ายังไงก็ได้ แต่อย่าได้ทำร้าย... . Dark Shadows (2012)
No harm will ever befall you.จะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นกับคุณ Secret's Safe with Me (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
befallAlas, what ill luck has befallen me!

CMU English Pronouncing Dictionary
BEFALL B IH0 F AO1 L
BEFALLS B IH0 F AO1 L Z
BEFALLEN B AH0 F AA1 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
befall (v) bˈɪfˈɔːl (b i1 f oo1 l)
befalls (v) bˈɪfˈɔːlz (b i1 f oo1 l z)
befallen (v) bˈɪfˈɔːlən (b i1 f oo1 l @ n)
befalling (v) bˈɪfˈɔːlɪŋ (b i1 f oo1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
降临[jiàng lìn, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˋ, / ] befall, #6,987 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Befallenheit {f}affectedness [Add to Longdo]
befallenattaint [Add to Longdo]
befallenseized with [Add to Longdo]
befallento smite [Add to Longdo]
befallend | befallendattainting | smiting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
及ぶ[およぶ, oyobu] (v5b,vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See 及ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪に及ぶ) to commit (a crime); (5) (See 及ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P) [Add to Longdo]
犬も歩けば棒に当たる;犬も歩けば棒に当る;犬もあるけば棒に当たる[いぬもあるけばぼうにあたる, inumoarukebabouniataru] (exp) (1) (id) no matter what you attempt, tragedy may befall you; even a dog, if it walks, will bump into a pole; (2) (id) good luck may come unexpectedly [Add to Longdo]
降りかかる;降り掛かる;降り懸かる;降り掛る;降り懸る;降掛かる;降懸かる;降掛る;降懸る[ふりかかる, furikakaru] (v5r,vi) (1) to fall onto; (2) to happen; to befall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Befall \Be*fall"\, v. t. [imp. {Befell}; p. p. {Befallen}; p.
   pr. & vb. n. {Befalling}.] [AS. befeallan; pref. be- +
   feallan to fall.]
   To happen to.
   [1913 Webster]
 
      I beseech your grace that I may know
      The worst that may befall me.      --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Befall \Be*fall"\, v. i.
   To come to pass; to happen.
   [1913 Webster]
 
      I have revealed . . . the discord which befell.
                          --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 befall
   v 1: become of; happen to; "He promised that no harm would
      befall her"; "What has become of my children?" [syn:
      {befall}, {bechance}, {betide}]
   2: happen, occur, or be the case in the course of events or by
     chance; "It happens that today is my birthday"; "These things
     befell" (Santayana) [syn: {happen}, {befall}, {bechance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top