ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*adult*

AH0 D AH1 L T   
378 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: adult, -adult-
English-Thai: Longdo Dictionary
unadulterated(adj) ไม่มีสิ่งเจือปน บริสุทธิ์ เช่น These are unadulterated facts. ; Unadulterated maternal adoration

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adult[ADJ] เป็นผู้ใหญ่, See also: โตเต็มที่, โตเต็มวัย, Syn. mature, grown, developed
adult[N] ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
adult[N] ผู้ใหญ่, See also: คนหรือสัตว์ที่โตเต็มวัย, Syn. mature person
adult[ADJ] สำหรับผู้ใหญ่, Syn. of age
adultery[N] การคบชู้, See also: การมีชู้, Syn. infidelity, affair, extramarital
adulterer[N] ชู้, See also: ผู้ที่เป็นชู้, ผู้ทำผิดประเวณี
adulterant[ADJ] ซึ่งมีสิ่งเจือปน
adulterant[N] สิ่งเจือปน
adulterate[ADJ] ซึ่งไม่บริสุทธิ์, See also: ซึ่งถูกเจือปน
adulterate[VT] ปลอมปน, See also: เจือปน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์, Syn. intermix, dilute
adulteress[N] หญิงชู้
adulterous[ADJ] ที่เป็นชู้, Syn. illicit, extramatital
adult education[N] การศึกษานอกเวลางาน, See also: การศึกษาผู้ใหญ่, การศึกษาแบบต่อเนื่อง, การศึกษาเพิ่มเติม, Syn. continuing education

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adult(อะดัลทฺ' , แอด' ดัลทฺ) adj.,n. ผู้ใหญ่,โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่. -adulthood n., -adultness n., Syn. mature)
adulterant(อะดัล'เทอเรินทฺ) n.,adj.สิ่งเจือปน, ซึ่งเจือปน, Syn. substance that adulterates)
adulterate(อะดัล' เทอเรทฺ) vt.,adj. เจือปน, ซึ่งเจือปน, เป็นชู้กัน. -adulterator, addulteration n., Syn. alloy, debase)
adulterer(อะดัล' เทอเรอะ) n. ชายชู้
adulteress(อะดัล' เทอเรส) n. หญิงชู้
adulterous(อะดัล' เทอเริส) adj. ซึ่งเจือปน, ผิดกฎหมาย, เป็นชู้ (impure, adultering, illegal) -adulterously adv.
adultery(อะดัล' เทอรี่) n. การเป็นชู้

English-Thai: Nontri Dictionary
adult(n) ผู้ใหญ่
adulterate(vt) เจือปน,ทำให้เลวลง,ทำให้กลายไป
adulteration(n) การเจือปน,สิ่งเจือปน
adulterer(n) ชายที่นอกใจภรรยา
adulteress(n) หญิงที่นอกใจสามี
adulterous(adj) เป็นชู้
adultery(n) การเป็นชู้,การผิดประเวณี,การนอกใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adult๑. เต็มวัย๒. ตัวเต็มวัย, ผู้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adultผู้ใหญ่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adultผู้ใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adult ageวัยผู้ใหญ่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adult mortalityภาวะการตายของผู้ใหญ่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adulterationการปลอมปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adulterationการปลอมปน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adulterationการปลอมปน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adulterous relationsการเป็นชู้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adulteryการทำชู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Young adults วัยหนุ่ม-สาว [TU Subject Heading]
Adult child abuse victimsผู้ที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็ก [TU Subject Heading]
Adult child sexual abuse victimsผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศตอนเด็ก [TU Subject Heading]
Adult educationการศึกษาผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Adult learningการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Adulteryการมีชู้ [TU Subject Heading]
Adulthoodวัยผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Children and adultsเด็กกับผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Food adulteration and inspectionการเจือปนอาหารและการตรวจสอบ [TU Subject Heading]
Parent and adulth childบิดามารดาและบุตรวัยผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Respiratory distress syndrome, Adultกลุ่มอาการหายใจลำบากในผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Spouses of adult child sexual abuse victimsคู่สมรสของผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศตอนเด็ก [TU Subject Heading]
Adult Stem Cellsเซลล์ต้นตอจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว
เซลล์ชนิดที่ไม่จำเพาะพบในเนื้อเยื่อบางชนิด ซึ่งสามารถสร้างทดแทนตัวแทนขึ้นมาใหม่ และเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะได้บางชนิดขึ้นกับชนิดของเนื้อเยื่อต้นกำเนิดของเซลล์ต้นตอนั้นโดยมีข้อจำกัดบางประการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adrenal Cortex, Adultเปลือกต่อมหมวกไตที่เจริญเต็มขั้น [การแพทย์]
Adultตัวเต็มวัย, ตัวแก่, ผู้ใหญ่, วัยผู้ใหญ่, คนเต็มวัย, ตัวแก่เต็มวัย, ผู้สูงอายุ, คนที่สูงอายุ [การแพทย์]
Adult Life, Youngวัยหนุ่มสาว [การแพทย์]
Adult Periodระยะผู้ใหญ่ [การแพทย์]
Adult Period, Earlyระยะต้นของวัยผู้ใหญ่ [การแพทย์]
Adult Typeชนิดผู้ใหญ่, วัยผู้ใหญ่ [การแพทย์]
Adult, Immatureตัวแก่ยังไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Adult, Youngผู้ใหญ่อ่อนวัย, วัยผู้ใหญ่อ่อนวัย, วัยผู้ใหญ่ระยะแรก, ผู้ใหญ่เยาว์วัย, คนวัยหนุ่มสาว [การแพทย์]
Adultaryประเภทชอบนอกใจคู่สมรส [การแพทย์]
Adulthoodความเป็นผู้ใหญ่, วัยผู้ใหญ่ [การแพทย์]
Adulthood, Earlyวัยผู้ใหญ่ระยะแรก, เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ [การแพทย์]
Adulticidesการทำลายระยะตัวเต็มวัย, ยาฆ่าตัวแก่ [การแพทย์]
Adultwormพยาธิตัวแก่ [การแพทย์]
Beriberi, Adultโรคเหน็บชาในผู้ใหญ่,โรคเหน็บชาในผู้ใหญ่ [การแพทย์]
adultตัวเต็มวัย, สิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมจะสืบพันธุ์ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Leukemia, Adultลูคีเมียวัยผู้ใหญ่ [การแพทย์]
Mice, Adultหนูตัวโต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want a public thought projection, at adult and infant level.เเจ้งทุกคนทราบทางภาพข่าว ทั้งเด็กเเละผู้ใหญ่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Adults to the cathedral, infants indoors.เรียกผู้ใหญ่เข้าวิหาร เด็ก ๆ อยู่เเต่ในบ้าน Beneath the Planet of the Apes (1970)
You are really too undeveloped For philosophical junk like this Too adult is it?เธอด้อยพัฒนาเกินไป ที่จะเข้าใจเรื่องปรัชญาแบบนี้ The Little Prince (1974)
Or an adulterous doctor?หรือเป็นหมอผู้ชอบลวนลาม? Clue (1985)
I hardly think it will enhance your reputation at the UN, Professor Plum, if it's revealed that you've been implicated not only in adultery with one of your patients but in her death and the deaths of five other people.ฉันไม่คิดว่ามันจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงของคุณ ที่สหประชาชาติหรอกนะศาสตราจารย์พลัม ถ้ามันถูกเปิดเผยว่าคุณ ไม่เพียงจะมีเรื่องชู้สาว กับผู้ป่วยของคุณ Clue (1985)
And I'll stop your clock so it won't go at all until I become an adultและแม่จะหยุดนาฬิกาของเขาจนกว่าแม่จะกลายเป็นผู้ใหญ่ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
We're not making forward progress like real grown-up adults living our lives... because I married a gambling junkie.เราไม่ก้าวหน้าไปไหนเหมือนคนอื่น เพราะฉันดันแต่งกับคนติดการพนัน Heat (1995)
- How about a nice adult beverage? - Excellent.- วิธีการเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่เป็นผู้ใหญ่ดี? Dante's Peak (1997)
adult life is a Iot more complicated.ชีวิตก็งี้แหละ ซับซ้อนขึ้นทุกที Blues Harp (1998)
We thought you were different from the other adultsเราเคยคิดว่าคุณแตกต่างจากผู้ใหญ่คนอื่นๆ GTO (1999)
What you are now the most stupid adult I can hateรู้มั้ยนายตอนนี้ เหมือนเป็นผู้ใหญ่โง่ ๆ ที่ฉันเกลียด GTO (1999)
You're too young to sit in the adult chair.กางเกงขาสั้นนั่งเก้าอี้ผู้ใหญ่ไม่ได้ Malèna (2000)
Here's the adulterer! My wife!- ไอ้คนนอกใจอยู่นี่เอง Malèna (2000)
Insurance, a love affair, pure unadulterated hatred.เงินประกัน นอกใจ ความโกรธเกลียดจากเรื่องชู้ Legally Blonde (2001)
And I realised that, as dire chance and fateful cockup would have it, here I am, mid-fifties, and without knowing it, I've spent most of my adult life with a chubby employee. (Snorts)แล้วฉันก็ตระหนักได้ว่า มันเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิต ฉันตอนนี้ อายุ 50 กว่าๆ แล้ว Love Actually (2003)
I will become an adult, even alone.ผงคงจะโตเป็นผู้ใหญ่ อย่างเดียวดาย Hoshi no koe (2002)
To become an adult, pain is necessary too, but you will probably be able to go much, much farther, even to other galaxies and other universes.เพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ ความเจ็บปวดจึงเป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกัน แต่ถึงยังไงเธอก็อาจจะต้องห่างไกล ไกลมากขึ้นไปอีก ไปถึงกาแลคซี่อื่น หรือจักรภพอื่น Hoshi no koe (2002)
It's not the same as when I was a kid or even when the people who are young adults today were kids.สมัยที่ฉันเป็นเด็ก มันไม่ใช่อย่างนี้ หรือแม้แต่ในสมัยที่คนหนุ่มสาวรุ่นนี้เป็นเด็ก มันก็ไม่ใช่อย่างนี้ The Corporation (2003)
Children are not little adults;เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวน้อย ๆ (ซูซาน ลินน์ ศาสตราจารย์ด้านจิตบำบัด, ศูนย์จิตวิทยาเด็กเบเกอร์, ฮาร์วาร์ด) The Corporation (2003)
They are tomorrows adult consumersเด็ก ๆ คือผู้บริโภคที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต The Corporation (2003)
And you've got them as an adult.คุณก็เอาเขาอยู่หมัดเมื่อเป็นผู้ใหญ่ The Corporation (2003)
If they want to get into adult more serious type fare when it comes to film they brand it Touchstone.ถ้ามีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ อะไรที่จริงจังกว่านั้น ถ้าเป็นหนังก็ใช้เครื่องหมายการค้า ทัชสโตน แทน The Corporation (2003)
One of the first stories that Jane came up with was the revelation that most of the milk in the state of Florida and throughout much of the country was adulterated with the effects of bovine growth hormone with Monsanto I didn't realize how effectively a corporationข่าวเรื่องแรก ๆ ที่เจนขุดคุ้ย คือการเปิดโปงว่านมส่วนใหญ่ ในรัฐฟลอริดา The Corporation (2003)
Yoo Jin, you can call me Uncle now because I'm an adult now.ในข้อตกลงนี้ ไม่ว่าใครก็ตามที่แต่งงานกับเธอ มันไม่ใช่เกมของคุณคนเดียวซะแล้ว Something About 1% (2003)
You think drinking make you an adult? No more drinking for you. You hear me?คุณก็รู้ดีหนิ ว่าเท-ยา ต้องการบริษัทนี้ Something About 1% (2003)
And I'm Ferrari. You may recognize us as stars of the adult entertainment industry.คุณคงจะจำกันได้ว่าพวกฉัน เป็นดาราหนังอย่างว่า The Girl Next Door (2004)
I'm here with Hugo Posh, the producer of Adult Education the hottest-selling sex-education video ever made being utilized in classrooms across the globe.เรามาอยู่กับ Hugo Posh ผู้อำนวยการสร้างของ Adult Education... ...ยอดขายกระฉูด sex-education video ได้แพร่หลาย... ...ในโรงเรียน และทั่วโลก The Girl Next Door (2004)
You must be more adult about these things.แกอยากได้อะไรล่ะ Shaun of the Dead (2004)
I had never lived in a world where adults didn't trust me, where they were always yelling at me.ฉันไปเคยอยู่ในโลกที่ผู้ใหญ่ไม่ไว้ใจฉัน ที่ที่พวกเขาตะโกนใส่ฉันตลอดเวลา Mean Girls (2004)
Come on, it's not a crime. They're adults.เอาน่า ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนี่ พวกเขาโตแล้วนะ Everybody Has a Little Secret (2004)
It's for adults in general.มันก็สำหรับผู้ใหญ่นะ Full House (2004)
She's 18 years old, which makes her an adult.หล่อนอายุแค่ 18 หล่อนไม่มีทางเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้หรอก Sweet 18 (2004)
Her adult record was clean, but she spent some time in juvie.ประวัติของเธอก็ใสสะอาด แต่มีประวัติบางอย่างตอนที่เธอเป็นเด็กวัยรุ่น Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Mother, I'm an adult, okay?แม่ครับ ผมโตแล้วนะ Robots (2005)
How about we call her the young-adult-sitter?ถ้าเป็นคนเลี้ยงเด็กแบบสาวๆ เป๋นไง The Amityville Horror (2005)
Adults sqeeze together, they are worrying.พวกผู้ใหญ่เบียดเข้าด้วยกัน เพราะเกิดความกังวล March of the Penguins (2005)
Adults keep on going and coming back.-พวกผู้ใหญ่ก็ยังคง ไป ๆ และ มา ๆ March of the Penguins (2005)
We don't even want to eat, maybe we are becoming adults?เราไม่มีแม้แต่ความหิว บางที เรากำลังกลายเป็นผู้ใหญ่ March of the Penguins (2005)
You call the cops and sue them for adultery.โทรแจ้งตร. แล้วฟ้องหย่าฐานมีชู้ My Boyfriend Is Type-B (2005)
For adultery.แล้วฟ้องหย่าฐานมีชู้ My Boyfriend Is Type-B (2005)
That's no way to talk to adults.แกไม่ควรพูดกับผู้ใหญ่อย่างนั้น Jenny, Juno (2005)
Do as the adults tell you.ทำตามที่ผู้ใหญ่บอกนั่นแหละ Jenny, Juno (2005)
Of course, there are more than 10 adults here who learn the pianoแน่นอนค่ะ มีผู้ใหญ่กว่า 10 คนมาเรียนเปียโนที่นี่ My Lovely Sam-Soon (2005)
Don't mess with adults!เถียงคำไม่ตกฟากเลยแฮะ! Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
And so... these days, I'm also involved with children's literature I want to help cultivate truly literate adultsดังนั้น เดี๋ยวนี้ผมจึงหันไปสนใจ วรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อที่จะช่วยพัฒนานักอ่านในอนาคต Always - Sunset on Third Street (2005)
How wonderful, sir You're thinking about the future I've given up on adultsดีจังเลยค่ะอาจารย์ ที่คิดถึงอนาคตด้วยอย่างนี้ ผมหมดหวังกับพวกผู้ใหญ่แล้ว Always - Sunset on Third Street (2005)
I want to nurture proper adults with the power of literatureอยากจะช่วยเสริมสร้าง ให้ผู้ใหญ่ในอนาคตมีคุณภาพ Always - Sunset on Third Street (2005)
No worries, I'm an adultไม่ต้องห่วง ผมเป็นผู้ใหญ่ Grave of the Fireflys (2005)
Adultererฮ่า... .. The King and the Clown (2005)
Fire starting is one third of the homicidal triad... an early predictor of adult disassociative criminal behavior.การก่อเพลิงไหม้ /Nเป็นหนึ่งในสามของพฤติกรรมสังหาร เป็นการทำนายได้ถึง/Nพถติกรรมของฆาตกรเมื่อเติบโตขั้น Compulsion (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adultWhenever Beth's parents have guests, she wants to join their adult talk.
adultAdults and children alike would like to see the movie.
adultThe word refers to not only adult but also children.
adultAnd yet, in the "real adult world" there are a lot of competitions.
adultSince you have already also become an adult, you must become independent economically from your parents.
adultThe child puts adults to shame.
adultThe boy saw himself as an adult.
adultThe attitude of the court toward young criminals is different from its attitude toward adult criminals.
adultAll my son's adult teeth are in.
adultSixty percent of Japanese adult males drink alcoholic beverages on a regular basis.
adultI'm afraid this story is too adult for children to appreciate.
adultAs children are known to emulate the values of adults, it is often pointed out such "education mamas" instill a warped sense of values in their children.
adultA child has a higher temperature than an adult does.
adultHe treats me as an adult.
adultThe opinion poll was based on a random sample of adults.
adultThe milk was adulterated with water.
adultOnly adults may watch that film.
adultThis is a book often read by adults.
adultThe railroad fare for children is half of the adult fare.
adultThat child talks as if he were an adult.
adultThat is to say, their behavior seems to be against the rules made by adults.
adultChildren like to pretend to be adults when they play.
adultGeneral admission is $7 for adults.
adultIt is impudent of you to make fun of adults.
adultThey will be accepted by their peers in adulthood.
adultWhen children are ordered to do a certain thing by such adult standards, they frequently refuse to follow the instructions for no other reason than that they have been told to do so.
adultThis movie is for adults, not for children.
adultWhat is the maximum dosage for an adult?
adultFrom an adult's one-sided point of view, children's attitudes often seem to be disobedient.
adultYou are now an adult.
adultThey aren't children any more, but not adults yet.
adultAn adult tooth came in right next to a baby tooth.
adultAnyone over eighteen years of age counts as an adult.
adultThey take this negative way of protesting against adult domination.
adultAdulterate wine with water.
adultI love looking at everyone's colorful kimono on Jan. 15, Adults Day.
adultTwo adults, please.
adultOnly adults can see this film.
adultSchool children have colds twice as often as adult.
adultSome people think talking back to an adult is rude.
adultThis is true of adults as well as of children.
adultEach way of sleeping is likely to produce a different kind of adult.
adultIn such cases, adults should not scold them instantly, but be patient with them, considering their mental growth.
adultShe is an adult, so you should treat her accordingly.
adultThe restraining role that the community once played is losing its force as adults become reluctant to reprimand other people's unruly children.
adultHe makes a fool of adults.
adultAdults only.
adultLittle children always question things we adults take for granted.
adultWe adults shouldn't destroy the intelligent and creative capacity of children.
adultIntended for children, this is a book often read by adults.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยผู้ใหญ่[N] adult age, See also: middle age, Ant. วัยเด็ก, วัยเยาว์, Example: ความต้องการไขมันในวัยผู้ใหญ่จะลดลงแต่ต้องการแคลเซียมมากขึ้น, Count unit: วัย, Thai definition: วัยที่มีอายุมากเกินช่วงหนุ่มสาวไปแล้วแต่ยังไม่ถึงชรา
สิ่งแปลกปลอม[N] adulterated thing, Syn. สิ่งปลอมปน, สิ่งเจือปน
ลามกอนาจาร[ADJ] adult, Syn. ลามก, อนาจาร, Example: หนังสือเล่มนี้ออกได้เพียงวันเดียวก็ถูกโจมตีว่าเป็นเรื่องลามกอนาจาร, Thai definition: ที่ต่ำชั่วน่าอับอายเป็นที่น่ารังเกียจในด้านความดีงาม
ลามกอนาจาร[ADJ] adult
ปลอมปน[V] be contaminated, See also: be adulterated, be polluted, Example: หน้าร้อนต้องระวังเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจปลอมปนมากับน้ำดื่ม, Thai definition: ประสมกันทำให้ไม่บริสุทธิ์
ปลอมปน[ADJ] impure, See also: unrefined, adulterated, mixed, debased, Example: ตำรวจพบสารปลอมปนในเฮโรอีน, Thai definition: ที่ไม่บริสุทธิ์
ผิดประเวณี[V] commit adultery, See also: misconduct, Syn. ล่วงประเวณี, Example: การหย่าร้างส่วนมากมักจะมีสาเหตุหลายประการเช่น ผิดประเวณี ยากจน เสพสุราเป็นประจำ วิกลจริต ทารุณกรรม ฯลฯ
ล่วงประเวณี[V] commit adultery, Syn. เป็นชู้, Example: เขาถูกหาว่าล่วงประเวณีกับเมียของเพื่อนรัก, Thai definition: ประพฤติผิดเมียของผู้อื่น
วุฒิ[N] prosperity, See also: growth, adulthood, seniority, intelligence, Syn. ความเจริญ, ความงอกงาม, ความเป็นผู้ใหญ่, Example: บุคคลที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี ยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะครอบครองเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แท้[ADJ] pure, See also: unadultered, unmixed, authentic, genuine, real, natural, unalloyed, Syn. ล้วนๆ, Example: ความชื้นในไม้นิยมแสงเป็นค่าส่วนร้อยของน้ำหนักของเนื้อไม้แท้ๆ, Thai definition: ไม่มีอะไรเจือปน
คบชู้สู่ชาย[V] commit adultery, See also: have a lover, be unfaithful to the husband, Syn. คบชู้, มีชู้, Example: ใครๆ ก็พากันลือทั้งตลาดว่า เธอชอบคบชู้สู่ชาย
ปลอมปน[V] adulterate, Syn. เจือปน, Ant. บริสุทธิ์, Example: ลูกค้าต่างประเทศมักจะตำหนิมาเนืองๆ ว่ามันสำปะหลังอัดเม็ดของไทยที่ส่งออกมักปลอมปนกรวดทรายเป็นจำนวนมาก, Thai definition: เอาของคุณภาพต่ำผสมกับของคุณภาพดี ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นของดีทั้งหมด
ผู้หลักผู้ใหญ่[N] adult, See also: senior, person of mature age, grown-up, Syn. ผู้ใหญ่, Ant. เด็ก, ผู้เยาว์, Example: เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้าพเจ้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ แต่ก็ดีใจที่สนทนาพาทีกับท่านได้อย่างราบรื่น, Count unit: คน,ท่าน, Thai definition: คนที่อายุมาก
พุฒ[N] adult, Syn. ผู้ใหญ่
คบชู้[V] commit adultery with, Syn. มีชู้, เป็นชู้, Example: เธอแอบไปคบชู้กับชายอื่นเพราะไม่ได้รับความสุขจากสามี, Thai definition: ่ไปร่วมประเวณีกับผู้อื่น ทั้งๆ ที่ตนมีภรรยาหรือสามีอยู่แล้ว
มีชู้[V] commit adultery, See also: have a lover, be unfaithful to the husband, Syn. คบชู้, คบชู้สู่ชาย, Example: สามีจับได้ว่าภรรยาตัวเองมีชู้, Thai definition: ร่วมประเวณีกับชายอื่นที่มิใช่สามีของตน
เป็นชู้[V] commit adultery with, Syn. มีชู้, คบชู้, นอกใจ, Example: เขาเป็นชู้กับภรรยาของเพื่อน
มีชู้[V] commit adultery, See also: have a lover, be unfaithful to the husband, Syn. คบชู้, คบชู้สู่ชาย, Example: สามีจับได้ว่าภรรยาตัวเองมีชู้, Thai definition: ร่วมประเวณีกับชายอื่นที่มิใช่สามีของตน
ลักลอบ[V] commit adultery, See also: have a clandestine sexual relations, Syn. ลักลอบได้เสีย, Example: พระเอกในนิทานจักรๆ วงศ์ๆ มักลักลอบได้ลูกสาวพระราชา, Thai definition: ลอบไปพบกันอย่างลับๆ ในเชิงชู้สาว
เล่นชู้[V] commit adultery, See also: have an affair with, Syn. คบชู้, มีชู้, เป็นชู้, Example: ภรรยาของเขาเล่นชู้กับเพื่อนของเขาเอง จนป่านนี้เขายังไม่รู้ตัวเลย
ท้ายครัว[N] adultery with somebody's wife, Example: เขาทำผิดศีลโดยการตีท้ายครัวคนอื่น, Thai definition: ทางภรรยา, Notes: (ปาก)
ปน[V] mix, See also: adulterate, mingle, be mixed, blend, Syn. ประสม, แกมกัน, รวมกัน, ประสาน, ผสาน, ปนเป, ผสมผสาน, ผสม, คละเคล้า, Example: บางคนชอบทานข้าวที่มีข้าวจ้าวปนกับข้าวเหนียว
ชายชู้[N] adulterer, Example: เธอถูกชายชู้ฆ่าตาย, Thai definition: ชายซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาผู้อื่น
ชู้[N] adulterer, See also: paramour, lover, mistress, Syn. ชู้รัก, Example: เธอทิ้งสามีหนีตามชู้ไป, Count unit: คน
ชู้สาว[ADJ] adulterous, See also: sexual, Syn. รักๆ ใคร่ๆ, เชิงกามารมณ์, Example: ความสัมพันธ์ของเธอกับเขาใครๆ ก็มองว่าผิดเพราะเป็นความสัมพันธ์แบบชู้สาว
กรมสามัญศึกษา[N] Department of General Education, See also: Elementary and Adult Education Department, Example: ปีนี้ทางกรมสามัญศึกษารับนักเรียนได้อีก 60,000 คน, Count unit: กรม
กาเมสุมิจฉาจาร[N] adultery, Example: ศีลข้อที่ 3 กล่าวถึงกาเมสุมิจฉาจาร, Thai definition: การประพฤติผิดในประเวณี
เจือ[V] mix, See also: mingle, blend, add, adulterate, Syn. ผสม, ปน, ระคน, แทรก, Example: น้ำเสียงคนเล่าเจือความสะเทือนใจไว้ เมื่อฟังแล้วเรารู้สึกสงสาร, Thai definition: เอาส่วนน้อยประสมลงไปในส่วนมากให้ระคนปนกัน, ตามปกติใช้กับของเหลว
เจือ[ADJ] impure, See also: adulterated, Syn. ไม่แท้, ไม่บริสุทธิ์, Example: นักวิจัยกำลังทำการค้นคว้าว่าสารเจือประเภทนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง, Thai definition: เอาส่วนน้อยประสมลงไปในส่วนมากให้ระคนปนกัน, ตามปกติใช้กับของเหลว
เจือปน[ADJ] added, See also: adulterated, mixed, Example: ในน้ำจะมีสิ่งเจือปนอยู่มากมายแต่พวกใหญ่ๆ คือ อนินทรียสาร
แท้[ADJ] pure, See also: sheer, unadulterated, unmixed, authentic, genuine, unalloyed, natural, Syn. บริสุทธิ์, Example: ถ้วยรางวัลทำจากทองแท้ ใครๆ ก็อยากได้, Thai definition: ที่ล้วนๆ ไม่มีอะไรเจือปน, ที่ไม่ใช่ของปลอม
นอกใจ[V] be unfaithful, See also: be adulterous, be philandering, be incontinent, be disloyal, be infidel, Example: สามีของวรรณานอกใจเธอ จึงทำให้เธอเป็นโรคประสาท, Thai definition: ประพฤติไม่ซื่อตรงต่อกันระหว่างคนที่เป็นคู่รักกัน
สิ่งเจือปน[N] adulterated thing, See also: diluted substance, mixed substance, Syn. สิ่งปลอมปน, สิ่งแปลกปลอม
สิ่งปลอมปน[N] adulterated thing, See also: diluted substance, mixed substance, Syn. สิ่งแปลกปลอม, สิ่งเจือปน
ไอ้[PRON] word used to call young boys by an adult, showing acquaintance, Ant. อี, Example: บอกความคับข้องใจของเอ็งมาเถิดไอ้น้องชาย, Thai definition: คำประกอบคำบางคำที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกเด็กผู้ชายหรือผู้ชายที่อายุน้อยกว่ามากเพราะความเอ็นดูหรือสนิทสนมเป็นกันเอง
สิ่งเจือปน[N] adulterated thing, See also: diluted substance, mixed substance, Syn. สิ่งปลอมปน, สิ่งแปลกปลอม
สิ่งปลอมปน[N] adulterated thing, See also: diluted substance, mixed substance, Syn. สิ่งแปลกปลอม, สิ่งเจือปน
วัยฉกรรจ์[N] manhood, See also: womanhood, adulthood, Example: เราควรที่จะเอาคนที่อยู่ในวัยฉกรรจ์ วัยกลางคน เข้าวัดกันเสียมั่ง, Thai definition: วัยที่กำลังมีความกล้าหรือความห้าวหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายชู้[n.] (chāichū) EN: adulterer ; paramour ; lover   FR: amant [m]
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
ชู้[n.] (chū) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart   FR: amant [m] ; adultère [m]
ชู้สาว[adj.] (chūsāo) EN: adulterous ; sexual   FR: adultère
เจือ[v.] (jeūa) EN: add ; adulterate ; dilute   FR: ajouter ; diluer
เจือปน[v.] (jeūapon) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate   FR: mélanger ; ajouter
เจือปน[adj.] (jeūapon) EN: added ; adulterated ; mixed   
จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่[n. exp.] (jittawitthayā wai phūyai) EN: adult psychology   FR: psychologie de l'adulte [f]
จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ[n. exp.] (jittawitthayā wai phūyai lae phū sūng-āyu) EN: psychology of adulthood and aging   FR: psychologie de l'adulte et de la personne âgée [f]
การเป็นชู้[n.] (kān pen chū) EN: adultery   FR: adultère [m]
คนมีอายุ [n. exp.] (khon mī āyu) EN: adult   FR: personne d'âge mûr [f]
คบชู้[v. exp.] (khopchū) EN: commit adultery   FR: se livrer à l'adultère
คบชู้สู่ชาย[v. exp.] (khopchū sū chāi) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband   
ลามกอนาจาร[adj.] (lāmokanājān) EN: adult ; indecent   FR: adulte ; indécent
เล่นชู้[v.] (lenchū) EN: commit adultery ; have an affair with   FR: tromper ; être infidèle
มีชู้[v.] (mī chū) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband   FR: avoir une liaison extraconjugale
นอกใจ[v.] (nøkjai) EN: be unfaithful ; be adulterous ; be philandering ; be incontinent ; be disloyal ; be infidel   FR: être infidèle
เป็นชู้[v.] (pen chū) EN: commit adultery with   
ผิดลูกผิดเมีย[v. exp.] (phitlūk-phitmīa) EN: commit adultery ; be adulterous   
ผิดเมีย[v. exp.] (phit mīa) EN: commit adultery with a married woman   
ผิดผัวผิดเมีย[v. exp.] (phit phūa phit mīa) EN: be unfaithful ; commit adultery ; have an extramarital affair   
ผิดประเวณี[v. exp.] (phit prawēnī) EN: commit adultery ; misconduct ; have an affair   FR: commettre un adultère
ผู้หลักผู้ใหญ่[n.] (phūlakphūyai) EN: adult ; senior ; person of mature age ; grown-up ; person of importance   
ผู้ใหญ่[n.] (phūyai) EN: adult ; grown-up   FR: adulte [m, f] ; grande personne [f]
ปลอมปน[v.] (plømpon) EN: adulterate   
ปลอมปน[v.] (plømpon) EN: be contaminated ; be adulterated ; be polluted   
ปลอมปน[adj.] (plømpon) EN: impure ; unrefined ; adulterated ; mixed ; debased   
สเต็มเซลล์ที่ได้จากร่างกาย[n. exp.] (satem sel thī dai jāk rāngkāi) EN: adult stem cell   
ชู้สาว[adj.] (sūsāo) EN: adulterous ; sexual   FR: adultère
โตเต็มวัย[adj.] (tō tem wai) EN: adult   FR: adulte
ตั๋วผู้ใหญ่[n. exp.] (tūa phūyai) FR: billet adulte [m]
วัยฉกรรจ์[n. exp.] (waichakan) EN: early manhood ; young adulthood ; prime of life   
วุฒิ[n.] (wutthi) EN: prosperity ; growth ; adulthood ; seniority ; intelligence   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADULT AH0 D AH1 L T
ADULT AE1 D AH0 L T
ADULTS AE1 D AH0 L T S
ADULTS AH0 D AH1 L T S
ADULTS' AE1 D AH0 L T S
ADULTS' AH0 D AH1 L T S
ADULTERY AH0 D AH1 L T ER0 IY0
ADULTERER AH0 D AH1 L T ER0 ER0
ADULTHOOD AH0 D AH1 L T HH UH2 D
ADULTEROUS AH0 D AH1 L T ER0 AH0 S
ADULTERERS AH0 D AH1 L T ER0 ER0 Z
ADULTERATE AH0 D AH1 L T ER0 EY2 T
ADULTERATES AH0 D AH1 L T ER0 EY2 T S
ADULTERATED AH0 D AH1 L T ER0 EY2 T IH0 D
ADULTERATION AH0 D AH2 L T ER0 EY1 SH AH0 N
UNADULTERATED AH2 N AH0 D AH1 L T ER0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adult (n) ˈædʌlt (a1 d uh l t)
adults (n) ˈædʌlts (a1 d uh l t s)
adultery (n) ˈədˈʌltəriː (@1 d uh1 l t @ r ii)
adulterer (n) ˈədˈʌltərər (@1 d uh1 l t @ r @ r)
adulthood (n) ˈædəlthud (a1 d @ l t h u d)
adulterant (n) ˈədˈʌltərənt (@1 d uh1 l t @ r @ n t)
adulterate (v) ˈədˈʌltərɛɪt (@1 d uh1 l t @ r ei t)
adulterers (n) ˈədˈʌltərəz (@1 d uh1 l t @ r @ z)
adulteress (n) ˈədˈʌltərɪs (@1 d uh1 l t @ r i s)
adulteries (n) ˈədˈʌltərɪz (@1 d uh1 l t @ r i z)
adulterous (j) ˈədˈʌltərəs (@1 d uh1 l t @ r @ s)
adulthoods (n) ˈædəlthudz (a1 d @ l t h u d z)
adulterants (n) ˈədˈʌltərənts (@1 d uh1 l t @ r @ n t s)
adulterated (v) ˈədˈʌltərɛɪtɪd (@1 d uh1 l t @ r ei t i d)
adulterates (v) ˈədˈʌltərɛɪts (@1 d uh1 l t @ r ei t s)
adulterating (v) ˈədˈʌltərɛɪtɪŋ (@1 d uh1 l t @ r ei t i ng)
adulteration (n) ˈədˌʌltərˈɛɪʃən (@1 d uh2 l t @ r ei1 sh @ n)
adulteresses (n) ˈədˈʌltərɪsɪz (@1 d uh1 l t @ r i s i z)
adulterations (n) ˈədˌʌltərˈɛɪʃənz (@1 d uh2 l t @ r ei1 sh @ n z)
unadulterated (j) ˌʌnədˈʌltərɛɪtɪd (uh2 n @ d uh1 l t @ r ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大人[dà ren, ㄉㄚˋ ㄖㄣ˙, ] adult; grownup, #3,661 [Add to Longdo]
成人[chéng rén, ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ, ] adult, #5,803 [Add to Longdo]
成年[chéng nián, ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ, ] adult, #9,638 [Add to Longdo]
成年人[chéng nián rén, ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] adult person, #12,175 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] adultery, #13,788 [Add to Longdo]
混入[hùn rù, ㄏㄨㄣˋ ㄖㄨˋ, ] mix with; adulterate with, #24,589 [Add to Longdo]
成虫[chéng chóng, ㄔㄥˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] imago (adult, sexually mature insect, the final stage of its development), #33,016 [Add to Longdo]
奸情[jiān qíng, ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄥˊ, / ] adultery, #41,143 [Add to Longdo]
奸淫[jiān yín, ㄐㄧㄢ ㄧㄣˊ, / ] fornication; adultery; rape; seduction, #45,398 [Add to Longdo]
通奸[tōng jiān, ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] adultery, #47,872 [Add to Longdo]
掺假[chān jiǎ, ㄔㄢ ㄐㄧㄚˇ, / ] to mix in fake material; to adulterate, #48,782 [Add to Longdo]
恒牙[héng yá, ㄏㄥˊ ㄧㄚˊ, / ] permanent tooth (as opposed to deciduous tooth 乳牙); adult tooth, #65,352 [Add to Longdo]
未成年者[wèi chéng nián zhě, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄓㄜˇ, ] minor (not an adult), #219,860 [Add to Longdo]
养汉[yǎng hàn, ㄧㄤˇ ㄏㄢˋ, / ] to commit adultery (of married woman), #244,885 [Add to Longdo]
[ĂI, ㄞˇ, ] see historical character Lao Ai 嫪毐; by extension, person of reprehensible morals; immoral; adulterer, #439,039 [Add to Longdo]
成年者[chéng nián zhě, ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄓㄜˇ, ] adult, #583,694 [Add to Longdo]
宅男[zhái nán, ㄓㄞˊ ㄋㄢˊ, ] male addicted to computers, computer games, adult cartoons etc (2000s Taiwan slang, derived from Japanese otaku 御宅男 house male); fan of computer games; by extension, nerd [Add to Longdo]
复读生[fù dú shēng, ㄈㄨˋ ㄉㄨˊ ㄕㄥ, / ] adult student returning to education [Add to Longdo]
成体[chéng tǐ, ㄔㄥˊ ㄊㄧˇ, / ] adult; fully formed; developed [Add to Longdo]
淫行[yín xíng, ㄧㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ] wanton or lascivious behaviour; adulterous behavior [Add to Longdo]
混杂物[hùn zá wù, ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ ㄨˋ, / ] adulteration; impurities [Add to Longdo]
羼水[chàn shuǐ, ㄔㄢˋ ㄕㄨㄟˇ, ] to mix with water (wine); to adulterate [Add to Longdo]
行淫[xíng yín, ㄒㄧㄥˊ ㄧㄣˊ, ] to commit adultery [Add to Longdo]
齿更[chǐ gēng, ㄔˇ ㄍㄥ, 齿 / ] dental transition (from milk teeth to adult teeth) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
大人[おとな, otona] Thai: คำที่ใช้เรียกคนประมาณตามอายุ English: adult
成人[せいじん, seijin] Thai: ผู้ใหญ่ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี) English: adult

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehebrecher {m}adulterer [Add to Longdo]
Ehebrecherin {f} | Ehebrecherinnen {pl}adulteress | adulteresses [Add to Longdo]
Ehebruch {m}adulterousness [Add to Longdo]
Ehebruch {m} | Ehebrüche {pl}adultery | adulteries [Add to Longdo]
Erwachsene {m,f}; Erwachsener | Erwachsenen {pl}; Erwachseneadult | adults [Add to Longdo]
Erwachsenenbildung {f}adult education [Add to Longdo]
Erwachsensein {n}; Erwachsenenalter {n}adulthood [Add to Longdo]
Fälschung {f}adulteration [Add to Longdo]
Jugendweihe {f}ceremony in which teenagers are given adult social status (esp. in East Germany) [Add to Longdo]
Verfälschungsmittel {n}adulterant [Add to Longdo]
Verfälscher {m} | Verfälscher {pl}adulterator | adulterators [Add to Longdo]
Verfälschung {f}; verfälschtes Produktadulteration [Add to Longdo]
Volkshochschule {f}adult evening classes; adult education center [Add to Longdo]
Wein {m} (Getränk) | Wein vom Fass | lieblicher Wein | offener Wein | verfälschter Wein | bei einem Glas Wein | dem Wein tüchtig zusprechenwine | wine from the wood | sweet wine | wine by the carafe; wine by the glass | adulterated wine | over a glass of wine | to do justice to the wine [Add to Longdo]
Ehe brechento commit adultery [Add to Longdo]
ehebrecherisch {adj}adulterous [Add to Longdo]
ehebrecherisch {adv}adulterously [Add to Longdo]
erwachsen {adj}adult [Add to Longdo]
erwachsen {adv}adultly [Add to Longdo]
rein; naturbelassen {adj}unadulterated [Add to Longdo]
verfälschen | verfälschend | verfälscht | verfälschteto adulterate | adulterating | adulterates | adulterated [Add to Longdo]
verunreinigen; panschen; verderben; verschlechtern; verfälschento adulterate [Add to Longdo]
Erw. : Erwachseneadults [Add to Longdo]
VHS : Volkshochschuleadult education program(me), adult evening classes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AC[エーシー, e-shi-] (n) adult children [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
アダルト[, adaruto] (n) adult; (P) [Add to Longdo]
アダルトエデュケーション[, adarutoedeyuke-shon] (n) adult education [Add to Longdo]
アダルトゲーム[, adarutoge-mu] (n) adult game [Add to Longdo]
アダルトコンテンツ[, adarutokontentsu] (n) adult content; pink content [Add to Longdo]
アダルトサイト[, adarutosaito] (n) sexually explicit WWW sites (from adult site) [Add to Longdo]
アダルトショップ[, adarutoshoppu] (n) sex shop; adult shop; porn shop [Add to Longdo]
オトナ語[オトナご, otona go] (n) adult language; office jargon [Add to Longdo]
ギャルゲ;ギャルゲー[, gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) {comp} computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei [Add to Longdo]
ジュブナイル[, jubunairu] (n) young adult fiction [Add to Longdo]
ホロ苦い;ほろ苦い[ホロにがい(ホロ苦い);ほろにがい(ほろ苦い), horo nigai ( horo nigai ); horonigai ( horo nigai )] (adv,adj-i) bittersweet; slightly bitter; something that has a strong taste that adults favor [Add to Longdo]
ヤングアダルト[, yanguadaruto] (n) young adult [Add to Longdo]
一人前(P);一人まえ[いちにんまえ(P);ひとりまえ, ichininmae (P); hitorimae] (n) (1) becoming adult; attaining full manhood or womanhood; coming of age; (2) one helping; one portion; (P) [Add to Longdo]
一人前になる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] (exp,v5r) to come of age; to become an adult; to become fully qualified; to stand on one's own [Add to Longdo]
一丁前[いっちょうまえ;いっちょまえ, icchoumae ; icchomae] (adj-na,n) (See 一人前) becoming an adult or full-fledged member of (a) society [Add to Longdo]
烏帽子名[えぼしな, eboshina] (n) adult name [Add to Longdo]
姦する[かんする, kansuru] (vs-s) to commit adultery; to rape [Add to Longdo]
姦淫[かんいん, kan'in] (n,vs) adultery [Add to Longdo]
姦通[かんつう, kantsuu] (n,adj-no) adultery [Add to Longdo]
姦通罪[かんつうざい, kantsuuzai] (n) (the crime of) adultery [Add to Longdo]
姦夫[かんぷ, kanpu] (n) (obsc) adulterer; paramour [Add to Longdo]
姦夫姦婦[かんぷかんぷ, kanpukanpu] (n) adulterer and adulteress; adulterous couple [Add to Longdo]
姦婦[かんぷ, kanpu] (n) adulteress [Add to Longdo]
間男[まおとこ, maotoko] (n) (1) married woman's secret lover; paramour; (n,vs) (2) adultery (by a married woman) [Add to Longdo]
五悪[ごあく, goaku] (n) the five sins in Buddhism (murder, theft, adultery, falsehood and drink) [Add to Longdo]
婚外性交[こんがいせいこう, kongaiseikou] (n) adultery; extra-marital intercourse [Add to Longdo]
混じり物[まじりもの, majirimono] (n) mixture; impurity; adulteration [Add to Longdo]
混ぜ物[まぜもの, mazemono] (n) mixture; adulteration; (P) [Add to Longdo]
混入[こんにゅう, konnyuu] (n,vs) mixing; adding; adulteration; (P) [Add to Longdo]
四重禁[しじゅうきん;しじゅうごん, shijuukin ; shijuugon] (n) {Buddh} four grave prohibitions (killing, theft, adultery, and deceit) [Add to Longdo]
私通[しつう, shitsuu] (n,vs) adultery; illicit intercourse [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) Chinese courtesy name (name formerly given to adult Chinese men, used in place of their given name in formal situations); (2) nickname; (3) section of a village [Add to Longdo]
社会人[しゃかいじん, shakaijin] (n) working adult; full-fledged member of society; (P) [Add to Longdo]
社内不倫[しゃないふりん, shanaifurin] (n) adulterous love affair with someone at work [Add to Longdo]
純一無雑[じゅんいちむざつ, jun'ichimuzatsu] (n,adj-na,adj-no) pure and unadulterated; pure in heart; simplehearted [Add to Longdo]
商売女[しょうばいおんな, shoubaionna] (n) (1) (See 商売人) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); (2) woman who works in an adult entertainment business; (3) woman from the red-light district; demimondaine; prostitute [Add to Longdo]
小父[おじ, oji] (n) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older man; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult male [Add to Longdo]
小母[おば, oba] (n) (uk) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older woman; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult female [Add to Longdo]
新社会人[しんしゃかいじん, shinshakaijin] (n) new members of society (esp. after turning 20 or joining a company); new working adults [Add to Longdo]
新成人[しんせいじん, shinseijin] (n) new adults (i.e. in Japan, 20-year-olds having their coming-of-age ceremony within that year); (P) [Add to Longdo]
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [Add to Longdo]
成魚[せいぎょ, seigyo] (n) adult fish [Add to Longdo]
成女[せいじょ, seijo] (n) (obsc) adult woman; mature woman [Add to Longdo]
成人[せいじん, seijin] (n) (1) adult; (vs) (2) to grow up; to mature; (3) (See 新成人) to come of age; (P) [Add to Longdo]
成人の日[せいじんのひ, seijinnohi] (n) Coming of Age Day (second Monday in January. Prior to 2000 was Jan 15); Adult's Day [Add to Longdo]
成人映画[せいじんえいが, seijin'eiga] (n) adult movie [Add to Longdo]
成人教育[せいじんきょういく, seijinkyouiku] (n) adult education [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adult \A*dult"\, a. [L. adultus, p. p. of adolescere, akin to
   alere to nourish: cf. F. adulte. See {Adolescent}, {Old}.]
   Having arrived at maturity, or to full size and strength;
   matured; as, an adult person or plant; an adult ape; an adult
   age.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adult \A*dult"\, n.
   A person, animal, or plant grown to full size and strength;
   one who has reached maturity.
   [1913 Webster]
 
   Note: In the common law, the term is applied to a person who
      has attained full age or legal majority; in the civil
      law, to males after the age of fourteen, and to females
      after twelve.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top