Search result for

ประสาน

(73 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประสาน-, *ประสาน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อิฐประสานinterlocking brick

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประสาน[V] join, See also: link, connect, weld, cement, solder, unite, attach, fasten, Syn. เชื่อม, ต่อ, ผสาน, Example: ลูกเป็นคนประสานรอยร้าวของพ่อและแม่, Thai definition: ทำให้เข้ากันสนิท
ประสานงา[V] collide, See also: crash, Syn. ชน, ปะทะ, พุ่งเข้าชน, Example: รถบรรทุกประสานงากับรถเก๋งพังยับทั้งคู่, Thai definition: ลักษณะที่รถหรือเรือแล่นเข้าชนกันอย่างแรง
ประสานกัน[V] harmonize, See also: be in harmony with, be harmonious, be well compatible, be well-matched, Syn. ไปด้วยกัน, เข้ากัน, กลมกลืนกัน, Example: สีของภาพนี้ประสานกันอย่างกลมกลืนที่สุด
ประสานงาน[V] coordinate, See also: integrate, bring together, systematize, harmonize, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้ามากมาย ซึ่งทำงานเป็นจังหวะ และประสานงานกันเป็นระบบ, Thai definition: ทำให้งานของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยกันอย่างสอดคล้อง
ประสานมือ[V] join hands, See also: clasp one's hands, Syn. ร่วมมือกัน, ประสาน, Example: นานาประเทศประสานมือกันต่อต้านการค้าอาวุธสงคราม
ประสานเสียง[V] harmonize, Syn. ร้องเพลงเป็นหมู่, Example: นักร้องประสานเสียงได้เพราะจับใจ, Thai definition: ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเป็นหมู่ให้มีเสียงกลมกลืนกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประสานก. ทำให้เข้ากันสนิท, เชื่อม.
ประสานงาก. ใช้งาสวนแทงกันในการยุทธหัตถี
ประสานงาขัดแย้งกันอย่างรุนแรง, โดยปริยายหมายถึง ลักษณะที่รถหรือเรือแล่นเข้าชนกันอย่างแรง.
ประสานเนรมิตน. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงโหมโรง.
ประสานเสียงก. ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีที่มีตั้งแต่ ๒ แนวเป็นต้นไปเป็นหมู่ ให้มีเสียงกลมกลืนกัน อาจเป็นเครื่องดนตรีกับเครื่องดนตรี ขับร้องกับขับร้อง หรือเครื่องดนตรีกับขับร้องก็ได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
synchronise; synchronizeประสานเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
synchronise; synchronizeประสานเวลา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
synchronise; synchronizeประสานเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
synchronize; synchroniseประสานเวลา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Synchronousประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Anaplasmosisประสานกัน, การเชื่อมโยงกัน, การเชื่อมกัน, เส้นเลือดฝอยประสานติดต่อ, การติดต่อระหว่างหลอดเลือด, การเชื่อมติดต่อถึงกัน, โรคเกิดจากอานาพลาสมา [การแพทย์]
Collaborationประสานงาน [การแพทย์]
Coordinatedประสานงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Qur expert, Dr. Kyne, is aboard and will coordinate the experiments.ด็อกเตอร์.ไคน์จะเดินทางไปด้วย\ เขาจะประสานงานเรื่องการทดลอง Dead Space: Downfall (2008)
Vocal cords, sweating.คอร์ดประสาน/เสียงหวาน Adverse Events (2008)
An orchestra is an ensemble.วงออเคสตร้ามันเป็นการเล่นดนตรีประสานกัน Beethoven Virus (2008)
I'm not an idiot.แล้วแสดงร่วมกับวงประสานเสียง The Eye (2008)
This is where Oogway unraveled the mysteries of harmony and focus.นี่เป็นที่อูวเกวย์ ค้นพบสัจธรรม... ..... การสอดประสาน และสมาธิ Kung Fu Panda (2008)
We liaise with various agencies...เราประสานงานกันหลายหน่วยงาน... The Dark Knight (2008)
You'll liaise with Jordanian GID, who are as hot for Al-Saleem as we are.ประสานกับหน่วยสืบราชการลับของจอร์แดน Body of Lies (2008)
I looked at you, and you lifted your head up slowly, and our eyes met.ผมมองคุณ และคุณก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้น แล้วสายตาเราก็ประสาน New York, I Love You (2008)
♪♪ [choir vocalizing][ร้องประสานเสียง] New York, I Love You (2008)
"our heroes sealed their reunion with a kiss of timeless passion,สองผู้กล้าประสานการได้กลับมาพบกัน ด้วยจุมพิตแห่งเสน่หา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Get me Paget from Homeland, Cavanaugh from CDC and Stradler from the joint chiefs.ติดต่อ พาเจท จากกองกำลังรักษาดินแดน คาวานอจฮ์ จากกองควบคุมโรคติดต่อ และ สเตดเดอร์ หัวหน้าฝ่ายประสานงาน WarGames: The Dead Code (2008)
Later, he became a communications liaison for the military.หลังจากนั้นเขาเป็นผู้ประสานงาน ด้านข่าวกรองทางทหาร WarGames: The Dead Code (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประสาน[v.] (prasān) EN: harmonize ; collaborate ; cooperate ; coordinate ; concert ; work together   FR: harmoniser ; coordonner
ประสาน[v.] (prasān) EN: join ; close ; cement ; weld ; link ; combine   FR: joindre ; relier ; souder ; cimenter ; colmater
ประสานกัน[v. exp.] (prasān kan) EN: harmonize ; be in harmony with ; be harmonious ; be well compatible ; be well-matched   
ประสานงา[v. exp.] (prasān ngā) EN: collide head on ; crash   
ประสานงาน[v. exp.] (prasān-ngān) EN: coordinate activities ; coordinate ; integrate ; bring together ; systematize ; harmonize   FR: coordonner le travail
ประสานมือ[v. exp.] (prasān meū) EN: join hands ; clasp one's hands   FR: joindre les mains
ประสานรอยร้าว[v. exp.] (prasān røirāo) EN: patch up ; conciliate ; restore harmony   
ประสานเสียง[v. exp.] (prasānsīeng) EN: harmonize   

English-Thai: Longdo Dictionary
coordinate(v) ประสานงาน
coordinator(n) ผู้ประสานงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collide[VI] ปะทะกัน, See also: ประสานงา, ชนกัน, Syn. crash, smash, strike, hit
coordinate with[PHRV] เข้ากันกับ, See also: ประสานกับ
engage with[PHRV] เชื่อมต่อเข้ากับ, See also: ประสานกับ
gel[VI] เข้ากันได้, See also: ประสานกันได้
harmonious[ADJ] ประสานกัน, See also: คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน
harmonize[VI] ประสานกัน, See also: ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน
harmonize[N] ประสานกัน, See also: ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน
harmonize[VT] ประสานเสียง, See also: เรียบเรียงเสียงประสาน
interlock[VT] ประสานกัน, See also: เชื่อมต่อกัน, Syn. engage, match
interlock[VI] ประสานกัน, See also: เชื่อมต่อกัน, Syn. engage, match

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
acroataxiaภาวะที่นิ้วมือนิ้วเท้าไม่ประสานกัน
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
apple desktop busตัวนำข้อมูลเข้า <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ADB หมายถึง ตัวประสาน (interface) ที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานของแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) ฯ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ ให้สามารถนำข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ (เฉพาะแมคอินทอช)
appletalk(แอปเปิลทอล์ค) ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า "ข่ายงาน" (network) การทำเช่นนี้จำเป็นจะ ต้องมีระบบประสานการใช้เครื่อง แอปเปิล ทอล์คนั้น ทำหน้าที่นี้ แต่ใช้สำหรับทำให้นำเครื่องแอปเปิลแมคอินทอชและเครื่องไอบีเอ็ม พีซีซึ่งมีระบบปฏิบัติการต่างกันมาใช้ร่วมกันในข่ายงานเดียวกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุกเครื่องจะมีช่องต่อออก สำหรับแอปเปิลทอลค์ แต่ไอบีเอ็มพีซียังไม่มี ดู network ประกอบ
asyndeton(อะซิน'ดีทัน) n. การตัดสันธาน (conjunction) ออก. -asyndetic อสมวาร <คำแปล>หมายถึง กระบวนการหรือการกระทำใด ๆ ก็ตามที่ไม่สอดประสานหรือสมนัยกัน (ใช้ในการรับและส่งข้อมูลทางโทรศัพท์)
ataxia(อะแทค'เซีย, -ซี) n. ภาวะกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน (โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขนขา) . -ataxic adj. เดินโซเซ
boraxn. ยากันบูด,ยาโรยแผล,น้ำประสานทอง (sodium pyroborate)
bregman. จุดเชื่อมระหว่างรอยประสานกึ่งกลางกับรอยประสานกับรอยประสานส่วนหน้าของกะโหลกศีรษะ

English-Thai: Nontri Dictionary
borax(n) น้ำประสานทอง
bridge(vt) ทำสะพานข้าม,ทอดสะพานข้าม,เชื่อมต่อ,ประสาน
cement(vt) อุดด้วยปูนซีเมนต์,เชื่อม,ทำให้ยึดแน่น,ประสาน
chime(vi) ร้องประสานเสียง
choir(n) คณะนักร้องประสานเสียงในโบสถ์
choral(adj) เกี่ยวกับการร้องประสานเสียงในโบสถ์
chord(n) สายพิณ,สายซอ,เอ็น,เสียงประสาน
chorister(n) นักร้องประสานเสียงในโบสถ์
chorus(n) การร้องประสานเสียง,ลูกคู่,นักร้องประสาน,คอรัส
chorus(vi) ร้องประสานเสียง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intertwining (vi ) ประสานกัน
See also: S. alternation, braiding, coaction, cooperation, engagement, enlacement, entwinement

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top