ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adult

AH0 D AH1 L T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adult-, *adult*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
unadulterated(adj) ไม่มีสิ่งเจือปน บริสุทธิ์ เช่น These are unadulterated facts. ; Unadulterated maternal adoration

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adult(adj) เป็นผู้ใหญ่, See also: โตเต็มที่, โตเต็มวัย, Syn. mature, grown, developed
adult(n) ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
adult(n) ผู้ใหญ่, See also: คนหรือสัตว์ที่โตเต็มวัย, Syn. mature person
adult(adj) สำหรับผู้ใหญ่, Syn. of age
adultery(n) การคบชู้, See also: การมีชู้, Syn. infidelity, affair, extramarital
adulterer(n) ชู้, See also: ผู้ที่เป็นชู้, ผู้ทำผิดประเวณี
adulterant(adj) ซึ่งมีสิ่งเจือปน
adulterant(n) สิ่งเจือปน
adulterate(adj) ซึ่งไม่บริสุทธิ์, See also: ซึ่งถูกเจือปน
adulterate(vt) ปลอมปน, See also: เจือปน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์, Syn. intermix, dilute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adult(อะดัลทฺ' , แอด' ดัลทฺ) adj., n. ผู้ใหญ่, โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่. -adulthood n., -adultness n., Syn. mature
adulterant(อะดัล'เทอเรินทฺ) n., adj.สิ่งเจือปน, ซึ่งเจือปน, Syn. substance that adulterates
adulterate(อะดัล' เทอเรทฺ) vt., adj. เจือปน, ซึ่งเจือปน, เป็นชู้กัน. -adulterator, addulteration n., Syn. alloy, debase
adulterer(อะดัล' เทอเรอะ) n. ชายชู้
adulteress(อะดัล' เทอเรส) n. หญิงชู้
adulterous(อะดัล' เทอเริส) adj. ซึ่งเจือปน, ผิดกฎหมาย, เป็นชู้ (impure, adultering, illegal) -adulterously adv.
adultery(อะดัล' เทอรี่) n. การเป็นชู้

English-Thai: Nontri Dictionary
adult(n) ผู้ใหญ่
adulterate(vt) เจือปน, ทำให้เลวลง, ทำให้กลายไป
adulteration(n) การเจือปน, สิ่งเจือปน
adulterer(n) ชายที่นอกใจภรรยา
adulteress(n) หญิงที่นอกใจสามี
adulterous(adj) เป็นชู้
adultery(n) การเป็นชู้, การผิดประเวณี, การนอกใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adult๑. เต็มวัย๒. ตัวเต็มวัย, ผู้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adultผู้ใหญ่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adultผู้ใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adult ageวัยผู้ใหญ่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adult mortalityภาวะการตายของผู้ใหญ่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adulterationการปลอมปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adulterationการปลอมปน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adulterationการปลอมปน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adulterous relationsการเป็นชู้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adulteryการทำชู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adultตัวเต็มวัย, ตัวแก่, ผู้ใหญ่, วัยผู้ใหญ่, คนเต็มวัย, ตัวแก่เต็มวัย, ผู้สูงอายุ, คนที่สูงอายุ [การแพทย์]
adultตัวเต็มวัย, สิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมจะสืบพันธุ์ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Adult child abuse victimsผู้ที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็ก [TU Subject Heading]
Adult child sexual abuse victimsผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศตอนเด็ก [TU Subject Heading]
Adult educationการศึกษาผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Adult learningการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Adult Life, Youngวัยหนุ่มสาว [การแพทย์]
Adult Periodระยะผู้ใหญ่ [การแพทย์]
Adult Period, Earlyระยะต้นของวัยผู้ใหญ่ [การแพทย์]
Adult Stem Cellsเซลล์ต้นตอจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว, Example: เซลล์ชนิดที่ไม่จำเพาะพบในเนื้อเยื่อบางชนิด ซึ่งสามารถสร้างทดแทนตัวแทนขึ้นมาใหม่ และเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะได้บางชนิดขึ้นกับชนิดของเนื้อเยื่อต้นกำเนิดของเซลล์ต้นตอนั้นโดยมีข้อจำกัดบางประการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want a public thought projection, at adult and infant level.เเจ้งทุกคนทราบทางภาพข่าว ทั้งเด็กเเละผู้ใหญ่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
You are really too undeveloped For philosophical junk like this Too adult is it?เธอด้อยพัฒนาเกินไป ที่จะเข้าใจเรื่องปรัชญาแบบนี้ The Little Prince (1974)
We're not making forward progress like real grown-up adults living our lives... because I married a gambling junkie.เราไม่ก้าวหน้าไปไหนเหมือนคนอื่น เพราะฉันดันแต่งกับคนติดการพนัน Heat (1995)
- How about a nice adult beverage? - Excellent.- วิธีการเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่เป็นผู้ใหญ่ดี? Dante's Peak (1997)
adult life is a Iot more complicated.ชีวิตก็งี้แหละ ซับซ้อนขึ้นทุกที Blues Harp (1998)
What you are now the most stupid adult I can hateรู้มั้ยนายตอนนี้ เหมือนเป็นผู้ใหญ่โง่ ๆ ที่ฉันเกลียด GTO (1999)
You're too young to sit in the adult chair.กางเกงขาสั้นนั่งเก้าอี้ผู้ใหญ่ไม่ได้ Malèna (2000)
And I realised that, as dire chance and fateful cockup would have it, here I am, mid-fifties, and without knowing it, I've spent most of my adult life with a chubby employee. (Snorts)แล้วฉันก็ตระหนักได้ว่า มันเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิต ฉันตอนนี้ อายุ 50 กว่าๆ แล้ว Love Actually (2003)
It's not the same as when I was a kid or even when the people who are young adults today were kids.สมัยที่ฉันเป็นเด็ก มันไม่ใช่อย่างนี้ หรือแม้แต่ในสมัยที่คนหนุ่มสาวรุ่นนี้เป็นเด็ก มันก็ไม่ใช่อย่างนี้ The Corporation (2003)
They are tomorrows adult consumersเด็ก ๆ คือผู้บริโภคที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต The Corporation (2003)
If they want to get into adult more serious type fare when it comes to film they brand it Touchstone.ถ้ามีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ อะไรที่จริงจังกว่านั้น ถ้าเป็นหนังก็ใช้เครื่องหมายการค้า ทัชสโตน แทน The Corporation (2003)
Yoo Jin, you can call me Uncle now because I'm an adult now.ในข้อตกลงนี้ ไม่ว่าใครก็ตามที่แต่งงานกับเธอ มันไม่ใช่เกมของคุณคนเดียวซะแล้ว Something About 1% (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adultA child has a higher temperature than an adult does.
adultAdulterate wine with water.
adultAdults and children alike would like to see the movie.
adultAdults only.
adultAll my son's adult teeth are in.
adultAn adult tooth came in right next to a baby tooth.
adultAnd yet, in the "real adult world" there are a lot of competitions.
adultAnyone over eighteen years of age counts as an adult.
adultAs children are known to emulate the values of adults, it is often pointed out such "education mamas" instill a warped sense of values in their children.
adultChildren like to pretend to be adults when they play.
adultEach way of sleeping is likely to produce a different kind of adult.
adultFrom an adult's one-sided point of view, children's attitudes often seem to be disobedient.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยผู้ใหญ่(n) adult age, See also: middle age, Ant. วัยเด็ก, วัยเยาว์, Example: ความต้องการไขมันในวัยผู้ใหญ่จะลดลงแต่ต้องการแคลเซียมมากขึ้น, Count Unit: วัย, Thai Definition: วัยที่มีอายุมากเกินช่วงหนุ่มสาวไปแล้วแต่ยังไม่ถึงชรา
สิ่งแปลกปลอม(n) adulterated thing, Syn. สิ่งปลอมปน, สิ่งเจือปน
ลามกอนาจาร(adj) adult, Syn. ลามก, อนาจาร, Example: หนังสือเล่มนี้ออกได้เพียงวันเดียวก็ถูกโจมตีว่าเป็นเรื่องลามกอนาจาร, Thai Definition: ที่ต่ำชั่วน่าอับอายเป็นที่น่ารังเกียจในด้านความดีงาม
ลามกอนาจาร(adj) adult
ปลอมปน(v) adulterate, Syn. เจือปน, Ant. บริสุทธิ์, Example: ลูกค้าต่างประเทศมักจะตำหนิมาเนืองๆ ว่ามันสำปะหลังอัดเม็ดของไทยที่ส่งออกมักปลอมปนกรวดทรายเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: เอาของคุณภาพต่ำผสมกับของคุณภาพดี ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นของดีทั้งหมด
ผู้หลักผู้ใหญ่(n) adult, See also: senior, person of mature age, grown-up, Syn. ผู้ใหญ่, Ant. เด็ก, ผู้เยาว์, Example: เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้าพเจ้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ แต่ก็ดีใจที่สนทนาพาทีกับท่านได้อย่างราบรื่น, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: คนที่อายุมาก
พุฒ(n) adult, Syn. ผู้ใหญ่
ท้ายครัว(n) adultery with somebody's wife, Example: เขาทำผิดศีลโดยการตีท้ายครัวคนอื่น, Thai Definition: ทางภรรยา, Notes: (ปาก)
ปน(v) mix, See also: adulterate, mingle, be mixed, blend, Syn. ประสม, แกมกัน, รวมกัน, ประสาน, ผสาน, ปนเป, ผสมผสาน, ผสม, คละเคล้า, Example: บางคนชอบทานข้าวที่มีข้าวจ้าวปนกับข้าวเหนียว
ชายชู้(n) adulterer, Example: เธอถูกชายชู้ฆ่าตาย, Thai Definition: ชายซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายชู้[chāichū] (n) EN: adulterer ; paramour ; lover  FR: amant [ m ]
ชำเรา[chamrao] (n) EN: illicit sexual relations ; adultery  FR: adultère [ m ] ; relations sexuelles extra-conjugales [ fpl ]
ชู้[chū] (n) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart  FR: amant [ m ] ; adultère [ m ]
ชู้สาว[chūsāo] (adj) EN: adulterous ; sexual  FR: adultère
เจือ[jeūa] (v) EN: add ; adulterate ; dilute  FR: ajouter ; diluer
เจือปน[jeūapon] (v) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate  FR: mélanger ; ajouter
เจือปน[jeūapon] (adj) EN: added ; adulterated ; mixed
จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่[jittawitthayā wai phūyai] (n, exp) EN: adult psychology  FR: psychologie de l'adulte [ f ]
จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ[jittawitthayā wai phūyai lae phū sūng-āyu] (n, exp) EN: psychology of adulthood and aging  FR: psychologie de l'adulte et de la personne âgée [ f ]
การเป็นชู้[kān pen chū] (n) EN: adultery  FR: adultère [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADULT AH0 D AH1 L T
ADULT AE1 D AH0 L T
ADULTS AH0 D AH1 L T S
ADULTS AE1 D AH0 L T S
ADULTS' AH0 D AH1 L T S
ADULTS' AE1 D AH0 L T S
ADULTERY AH0 D AH1 L T ER0 IY0
ADULTERER AH0 D AH1 L T ER0 ER0
ADULTHOOD AH0 D AH1 L T HH UH2 D
ADULTERATE AH0 D AH1 L T ER0 EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adult (n) ˈædʌlt (a1 d uh l t)
adults (n) ˈædʌlts (a1 d uh l t s)
adultery (n) ˈədˈʌltəriː (@1 d uh1 l t @ r ii)
adulterer (n) ˈədˈʌltərər (@1 d uh1 l t @ r @ r)
adulthood (n) ˈædəlthud (a1 d @ l t h u d)
adulterant (n) ˈədˈʌltərənt (@1 d uh1 l t @ r @ n t)
adulterate (v) ˈədˈʌltərɛɪt (@1 d uh1 l t @ r ei t)
adulterers (n) ˈədˈʌltərəz (@1 d uh1 l t @ r @ z)
adulteress (n) ˈədˈʌltərɪs (@1 d uh1 l t @ r i s)
adulteries (n) ˈədˈʌltərɪz (@1 d uh1 l t @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大人[dà ren, ㄉㄚˋ ㄖㄣ˙, ] adult; grownup, #3,661 [Add to Longdo]
成人[chéng rén, ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ, ] adult, #5,803 [Add to Longdo]
成年[chéng nián, ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ, ] adult, #9,638 [Add to Longdo]
成年人[chéng nián rén, ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] adult person, #12,175 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] adultery, #13,788 [Add to Longdo]
奸情[jiān qíng, ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄥˊ, / ] adultery, #41,143 [Add to Longdo]
通奸[tōng jiān, ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] adultery, #47,872 [Add to Longdo]
成年者[chéng nián zhě, ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄓㄜˇ, ] adult, #583,694 [Add to Longdo]
复读生[fù dú shēng, ㄈㄨˋ ㄉㄨˊ ㄕㄥ, / ] adult student returning to education [Add to Longdo]
成体[chéng tǐ, ㄔㄥˊ ㄊㄧˇ, / ] adult; fully formed; developed [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
大人[おとな, otona] TH: คำที่ใช้เรียกคนประมาณตามอายุ  EN: adult
成人[せいじん, seijin] TH: ผู้ใหญ่ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี)  EN: adult

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwachsene { m, f }; Erwachsener | Erwachsenen { pl }; Erwachseneadult | adults [Add to Longdo]
Erwachsenenbildung { f }adult education [Add to Longdo]
Volkshochschule { f }adult evening classes; adult education center [Add to Longdo]
VHS : Volkshochschuleadult education program(me), adult evening classes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AC[エーシー, e-shi-] (n) adult children [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
アダルト[adaruto] (n) adult; (P) [Add to Longdo]
アダルトエデュケーション[adarutoedeyuke-shon] (n) adult education [Add to Longdo]
アダルトゲーム[adarutoge-mu] (n) adult game [Add to Longdo]
アダルトコンテンツ[adarutokontentsu] (n) adult content; pink content [Add to Longdo]
アダルトサイト[adarutosaito] (n) sexually explicit WWW sites (from adult site) [Add to Longdo]
アダルトショップ[adarutoshoppu] (n) sex shop; adult shop; porn shop [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adult \A*dult"\, a. [L. adultus, p. p. of adolescere, akin to
   alere to nourish: cf. F. adulte. See {Adolescent}, {Old}.]
   Having arrived at maturity, or to full size and strength;
   matured; as, an adult person or plant; an adult ape; an adult
   age.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adult \A*dult"\, n.
   A person, animal, or plant grown to full size and strength;
   one who has reached maturity.
   [1913 Webster]
 
   Note: In the common law, the term is applied to a person who
      has attained full age or legal majority; in the civil
      law, to males after the age of fourteen, and to females
      after twelve.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adult
   adj 1: (of animals) fully developed; "an adult animal"; "a grown
       woman" [syn: {adult}, {big}, {full-grown}, {fully grown},
       {grown}, {grownup}]
   2: designed to arouse lust; "pornographic films and magazines";
     "adult movies" [syn: {pornographic}, {adult}]
   n 1: a fully developed person from maturity onward [syn:
      {adult}, {grownup}] [ant: {juvenile}, {juvenile person}]
   2: any mature animal

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top