ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลามกอนาจาร

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลามกอนาจาร-, *ลามกอนาจาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลามกอนาจาร[ADJ] adult, Syn. ลามก, อนาจาร, Example: หนังสือเล่มนี้ออกได้เพียงวันเดียวก็ถูกโจมตีว่าเป็นเรื่องลามกอนาจาร, Thai definition: ที่ต่ำชั่วน่าอับอายเป็นที่น่ารังเกียจในด้านความดีงาม
ลามกอนาจาร[ADJ] adult

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Obscenity (Law)ลามกอนาจาร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Thuggee was an obscenity that worshipped Kali with human sacrifices.ทักกีเป็นลามกอนาจารที่บูชาพระแม่กาลี กับการเสียสละของมนุษย์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It's pornography!- มันเป็นหนังสือลามกอนาจาร Field of Dreams (1989)
...pornography would not exist... if politicians didn't make laws to protect them.... ภาพลามกอนาจารจะไม่อยู่ ... ถ้านักการเมืองไม่ได้ทำให้กฎหมายเพื่อปกป้องพวกเขา The Birdcage (1996)
No kiddie porn, no membership to illicit websites, no dubious emails, no chat room history.ไม่มีของลามกอนาจาร ไม่มีสมาชิกเวปผิดกฏหมาย ไม่มีอีเมล์น่าสงสัย ไม่มีประวัติของห้องแชท Memoriam (2008)
Mugging, lewd behavior, car theft.พฤติกรรมลามกอนาจาร, ขโมยรถ With Friends Like These (2011)
Imagine someone recruiting runaways in your town and creating a child pornography ring.ลองจินตนาการถึงการสรรหาคนจรจัด ในเมืองของคุณ และการสร้างแหวนสื่อลามกอนาจารเด็ก. Disconnect (2012)
I would much rather avoid the child pornography charges.ฉันค่อนค้างจะเลี่ยงสื่อลามกอนาจารเด็กพวกนี้ Dirty Rotten Scandals (2012)
This is obscene.นี่คือลามกอนาจาร The Wolf of Wall Street (2013)
It was obscene.มันเป็นลามกอนาจาร The Wolf of Wall Street (2013)
Because the banks are too busy getting paid obscene fees to sell these bonds.เพราะธนาคารจะยุ่งเกินไปการ รับชำระเงิน ค่าธรรมเนียมลามกอนาจารที่ จะขายพันธบัตรเหล่านี้ แต่รอ The Big Short (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลามกอนาจาร[adj.] (lāmokanājān) EN: adult ; indecent   FR: adulte ; indécent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obscene(อับซีน') adj. ลามก,อนาจาร,ลามกอนาจาร,หยาบโลน,หยาบคาย,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง., See also: obsceneness n., Syn. lewd ###A. decent
salacious(ซะเล'เชิส) adj. มีตัณหา,ราคะจัด,ลามกอนาจาร,มากโลกีย์,หยาบคายมาก., See also: salaciously adv. salaciousness n. salacity n., Syn. lustful,lecherous
salty(ซอล'ที) adj. เค็ม,มีเกลือ,รสเผ็ด,เผ็ดอย่างอร่อย,คมคาย,เก๋,เกี่ยวกับทะเล,แล่นในทะเล,ลามกอนาจาร, See also: saltily adv. saltiness n., Syn. pungent,sharp,obscene

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top