ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affair

AH0 F EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affair-, *affair*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affair(n) การงาน, Syn. business, concern, responsibility
affair(n) ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว, Syn. amour, liaison, affaire
affair(n) เรื่องอื้อฉาว
affair(n) เหตุการณ์
affaire(n) ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว, Syn. amour, liaison, affair
affaire(n) เรื่องอื้อฉาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม, งานชุมนุม, Syn. event, incident, party, liaison, romance
affaire d' honneur(อาแฟร์' โดเนอ) fr. การต่อสู้ตัวต่อตัว (a duel)
charge d'affaires(ชาร์เย'ดะแฟร์) n. อุปทูต, ผู้ทำการแทน, ผู้รักษาการแทน, Syn. charge
foreign affairsการต่างประเทศ, เรื่องราว หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
love affairn. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ, Syn. amour

English-Thai: Nontri Dictionary
affair(n) กิจ, ธุระ, ธุรกิจ, การงาน, ราชการ, เรื่องรักๆใคร่ๆ
LOVE love affair(n) เรื่องรักๆใคร่ๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a normal state of affairs with him.มันเป็นสภาวะปกติของกิจการกับเขา 12 Angry Men (1957)
Gentlemen, affairs of state must take precedent over the affairs of state.ผมต้องไปปฎิบัติภารกิจต่อ Blazing Saddles (1974)
-...was the most significant act in colonial affairs since the Declaration of Independence.- เป็นเรื่องใหญ่สุด ในราชอาณาจักร นับแต่วันประกาศเอกราช Gandhi (1982)
My husband had an affair with her, but I didn't care, I wasn't jealous.สามีของฉันมีความสัมพันธ์กับเธอ แต่ฉันไม่สนใจและก็ไม่ได้อิจฉา Clue (1985)
I had an affair with her.ผมมีความสัมพันธ์กับเธอ Clue (1985)
ladies and gentlemen, as of this afternoon, the undersecretary for south American affairs emphatically denies any and all intervention in the current realignment of top positions in the paraguayan air force.บ่ายวันนี้ อธิบดีกรมกิจการอเมริกาใต้ ได้ยืนยันการปฏิเสธ ว่าไม่มีการเข้าแทรกแซงการแต่งตั้ง Spies Like Us (1985)
You need to put him and this whole nasty affair out of your mind.คุณต้องเอาเรื่องเจ้างั่งนั่นกับหุ่นบ้า ๆ ของเขา ออกไปจากใจให้หมด Mannequin (1987)
You should put your affairs in order.คุณควรที่จะจัดการเรื่องต่างๆ ให้ดูเป็นระเบียบสักหน่อย Akira (1988)
There's no urgent message. There's no crisis in your affairs - beyond the usual.ไม่มีข้อความด่วนเป็น มีภาวะวิกฤตในกิจการของคุณไม่ได้ The Russia House (1990)
I urge you to use those six days to get your personal affairs in order in anticipation of incarceration.แล้วนี่ก็จะเป็นการกำจัดเค้างั้นสิ อะไร รูปถ่ายคุณ Hero (1992)
There were four or five business affairs each week.มันจะมีงานธุรกิจประมาณ 4-5 ครั้ง ในแต่ละสัปดาห์ The Joy Luck Club (1993)
Don Alfonso was humiliated that he had been cuckolded by a 16-year old boy... so to retaliate, he announced publicly... that he and my mother had been having an affair for many years.ดอนอัลฟองโซขายหน้า ที่ถูกเด็กผู้ชายอายุ 16 สวมเขา ดังนี้เพื่อเอาคืน เขาประกาศในต่อหน้าสาธารณะ Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affairAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
affairA government suffers from civil affairs.
affairBob told Jane not to interfere in his personal affairs.
affairBy and by he forgot that affair.
affairDon't interfere in my affairs.
affairDon't interfere in other people's affairs.
affairDon't interfere in others' affairs.
affairDon't meddle in his affairs.
affairDon't meddle in my affairs.
affairDon't meddle in other people's affair.
affairDon't pry into the affairs of others.
affairDon't stick your nose into my personal affairs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีโหน่อีเหน่(n) matter, See also: affair, subject, Example: ความผิดพลาดที่ระบบกลไกของรถไฟอาจทำให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นกับผู้โดยสารที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ด้วย, Thai Definition: เรื่องราวที่เกิดขึ้น (มักใช้ในประโยคปฏิเสธ)
กงการ(n) business, See also: affair, responsibility, duty, Syn. กิจธุระ, เรื่อง, Example: อย่ายุ่งกับเรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่กงการอะไรของคุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิกรณ์[athikøn] (n) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause  FR: litige [ m ]
ชั้นธุรกิจ[chan thurakit] (n, exp) EN: businesss class ; business  FR: classe affaires [ f ] ; business class [ f ] ; business [ f ]
เหตุการณ์[hētkān] (n) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions  FR: événement [ m ] ; incident [ m ] ; affaire [ f ] ; situation [ f ] ; circonstance [ f ] ; phénonème [ m ]
เหตุการณ์ในอดีต[hētkān nai adit] (n, exp) EN: past event ; past occurrence  FR: vieille affaire [ f ]
จริยศาสตร์ธุรกิจ[jariyasāt thurakit] (n, exp) EN: business ethics  FR: éthique des affaires [ f ]
จริยธรรมทางธุรกิจ[jariyatham thāng thurakit] (n, exp) EN: business ethics  FR: éthique des affaires [ f ]
เจรจาธุรกิจ[jēnrajā thurakit = jēnjā thurakit] (v, exp) EN: talk about business  FR: parler affaires
การ[kān] (n) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act  FR: tâche [ f ] ; action [ f ] ; activité [ f ] ; occupation [ f ] ; affaire [ f ] ; ouvrage [ m ]
การค้า[kānkhā] (n) EN: business ; trade ; commerce ; dealings  FR: commerce [ m ] ; business [ m ] ; affaires [ fpl ]
การค้าขาย[kān khākhāi] (n) EN: trade ; commerce ; business  FR: commerce [ m ] ; affaires [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AFFAIR AH0 F EH1 R
AFFAIRS AH0 F EH1 R Z
AFFAIR'S AH0 F EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affair (n) ˈəfˈɛəʳr (@1 f e@1 r)
affairs (n) ˈəfˈɛəʳz (@1 f e@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事情[shì qíng, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ, ] affair; matter; thing; business #392 [Add to Longdo]
[cǎi, ㄘㄞˇ, ] affairs; gather #3,558 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, / ] affair; business; matter #4,609 [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, ] affair; to reach for (with hand) #7,090 [Add to Longdo]
世事[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, ] affairs of life; things of the world #16,358 [Add to Longdo]
情场[qíng chǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄔㄤˇ, / ] affairs of the heart; mutual relationship #37,245 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affäre { f }; Liaison { f }; Verhältnis { n }; Liebschaft { f } | eine Affäre mit jdm. habenaffair | to have an involvement with sb.; to have a fling with sb. [Add to Longdo]
Angelegenheit { f }; Geschäft { n } | Angelegenheiten { pl } | seine Angelegenheiten in Ordnung bringen | seine Angelegenheiten abwickeln | internationale Angelegenheiten; zwischenstaatliche Angelegenheitenaffair | affairs | to order one's affairs | to wind up one's affairs | International Affairs [Add to Longdo]
Ehrensache { f } | eine Ehrensacheaffair of honour | a point of honour [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
affaire(n) n.f. 1)กิจการงาน, ธุระ เช่น être à son affaire = พึงพอใจในงานของตน (สำนวน) 2) บริษัท

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つぼね, tsubone] (n, n-suf) (1) channel (i.e. TV or radio); station; department; (2) affair; situation; (P) #177 [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn, adj-no) (1) I; me; (n, adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) #215 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
事件[じけん, jiken] (n) event; affair; incident; case; plot; trouble; scandal; (P) #370 [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (1) colour; color; (2) complexion; (3) appearance; look; (4) (See 色仕掛け) love; lust; sensuality; love affair; lover; (5) (also written 種) kind; type; variety; (P) #475 [Add to Longdo]
状況(P);情況[じょうきょう, joukyou] (n, adj-no) state of affairs (around you); situation; circumstances; (P) #869 [Add to Longdo]
業務[ぎょうむ, gyoumu] (n) business; affairs; duties; work; procedure; task; action; function; (P) #1,419 [Add to Longdo]
軍事[ぐんじ, gunji] (n, adj-no) military affairs; (P) #1,659 [Add to Longdo]
総務[そうむ, soumu] (n) general affairs; general business; manager; director; adjutant general; (P) #1,712 [Add to Longdo]
様子(P);容子[ようす, yousu] (n) (1) state; state of affairs; situation; circumstances; (2) appearance; look; aspect; (3) sign; indication; (P) #2,390 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affair \Af*fair"\ ([a^]f*f[^a]r"), n. [OE. afere, affere, OF.
   afaire, F. affaire, fr. a faire to do; L.. ad + facere to do.
   See {Fact}, and cf. {Ado}.]
   1. That which is done or is to be done; matter; concern; as,
    a difficult affair to manage; business of any kind,
    commercial, professional, or public; -- often in the
    plural. "At the head of affairs." --Junius. "A talent for
    affairs." --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. Any proceeding or action which it is wished to refer to or
    characterize vaguely; as, an affair of honor, i. e., a
    duel; an affair of love, i. e., an intrigue.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) An action or engagement not of sufficient magnitude
    to be called a battle.
    [1913 Webster]
 
   4. Action; endeavor. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And with his best affair
       Obeyed the pleasure of the Sun.    --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   5. A material object (vaguely designated).
    [1913 Webster]
 
       A certain affair of fine red cloth much worn and
       faded.                --Hawthorne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affair
   n 1: a vaguely specified concern; "several matters to attend
      to"; "it is none of your affair"; "things are going well"
      [syn: {matter}, {affair}, {thing}]
   2: a usually secretive or illicit sexual relationship [syn:
     {affair}, {affaire}, {intimacy}, {liaison}, {involvement},
     {amour}]
   3: a vaguely specified social event; "the party was quite an
     affair"; "an occasion arranged to honor the president"; "a
     seemingly endless round of social functions" [syn: {affair},
     {occasion}, {social occasion}, {function}, {social function}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top