ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

natural

N AE1 CH ER0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -natural-, *natural*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
natural(adj) เป็นธรรมชาติ, See also: ีเกี่ยวกับธรรมชาติ, ตามธรรมชาติ, Syn. intrinsic, original, essential, true, Ant. artificial, unnatural
natural(adj) ธรรมดา, See also: เป็นปกติ, Syn. normal, usual, customary, Ant. unusual, unexpected
naturally(adv) ตามธรรมชาติ, See also: โดยธรรมชาติ, Syn. artlessly, spontaneously, candidly, easily, Ant. awkwardly, clumsily
naturally(adv) โดยกำเนิด
naturally(adv) แน่นอน, See also: อย่างที่คาดไว้, Syn. absolutely, certainly, of course
naturalise(vi) แปลงสัญชาติ, See also: โอนสัญชาติ, ให้สัญชาติ, ให้สิทธิการเป็นพลเมือง, Syn. citizenship, acclimate, accustom
naturalise(vt) แปลงสัญชาติ, See also: โอนสัญชาติ, ให้สัญชาติ, ให้สิทธิการเป็นพลเมือง
naturalise(vi) ้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
naturalise(vt) ทำให้ชินกับสภาพแวดล้อม, See also: ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
naturalise(vt) ทำให้เป็นธรรมชาติ, See also: ทำให้เหมือนธรรมชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
natural(แนช'เชอเริล) adj. โดยธรรมชาติ
natural language processiการประมวลผลภาษาธรรมชาติหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้โดยใช้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาธรรมชาติ พูดง่าย ๆ ก็คือ สามารถใช้ภาษาธรรมดา ๆ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามได้ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์จะใช้ภาษาเฉพาะที่มีกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ และศัพท์ของตนเอง ที่เรียกว่า ภาษาเชิงมนุษย์ (human oriented language) เช่น ภาษา C ภาษา BASIC ภาษา COBOL ฯ ส่วนภาษาธรรมชาตินั้น หมายถึง ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการ พัฒนาด้านนี้กันไปไกลมาแล้ว แต่ก็สรุปได้ว่า ยังใช้การไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษานั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ยากที่จะแปลหรือตีความให้ตาย ตัวได้
natural virtueคุณความดีของคน
naturalise(แนช'เชอเริลไลซ) v. ให้สัญชาติ, โอนสัญชาติ, ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, See also: naturalisation n. naturalization n.
naturalisze(แนช'เชอเริลไลซ) v. ให้สัญชาติ, โอนสัญชาติ, ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, See also: naturalisation n. naturalization n.
preternatural(พรีเทอแนช'เชอเริล) adj. ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, ผิดธรรมชาติ, วิเศษ, กาย-สิทธิ, มหัศจรรย์., See also: preternaturalism, preternaturality, preternaluralism n., Syn. exceptional
supernatural(ซูเพอแนช'เชอเริล) adj. เหนือธรรมชาติ, อภินิหาร, ศักดิ์สิทธิ์, ประหลาด, มหัศจรรย์, เกินปกติ, คาดไม่ถึง, เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ, เทพยดานางฟ้า. n. สิ่งที่เหนือธรรมชาติ, การกระทำของเทพเจ้า, See also: supernaturalism n.
unnatural(อันแนช'ชะเริล) adj. ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ, ขัดกับกฎธรรมชาติ, ไม่แท้จริง, เทียม, เสแสร้ง, อมนุษย์, ผิดมนุษย์, แปลก ประหลาด., See also: unnaturally adv. unnaturalness n., Syn. monstrous, contrived

English-Thai: Nontri Dictionary
natural(adj) โดยธรรมชาติ, ตามธรรมดา, แต่กำเนิด
naturalist(n) นักธรรมชาติวิทยา
naturalization(n) การโอนสัญชาติ, การเปลี่ยนสัญชาติ
naturalize(vt) โอนสัญชาติ, เปลี่ยนสัญชาติ
naturally(adv) โดยธรรมชาติ, ตามธรรมดา, โดยกำเนิด
preternatural(adj) ผิดธรรมชาติ, ผิดธรรมดา, กายสิทธิ์, วิเศษ, มหัศจรรย์
supernatural(adj) มหัศจรรย์, เหนือธรรมชาติ, อภินิหาร
unnatural(adj) อุตริ, ลักเพศ, ผิดธรรมชาติ, แปลกประหลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
natural๑. ซุ้มหินธรรมชาติ๒. ซุ้มหินชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
natural affectionความรักฉันญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural allegianceความจงรักภักดีต่อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural areaเขตพื้นที่ตามธรรมชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
natural bridge๑. สะพานหินธรรมชาติ๒. สะพานหินปูนธรรมชาติ๓. ซุ้มหินชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
natural childบุตรโดยสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural classificationการจำแนกแบบใช้หลายลักษณะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
natural coke; cinder coal; coke coalถ่านโค้กธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
natural convectionการพาแบบธรรมชาติ [ มีความหมายเหมือนกับ free convection ] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
natural draftลมธรรมชาติ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Natural Bridgeสะพานหินธรรมชาติ, Example: โพรงหินชายฝั่ง ที่ทะลุออกทางทะเลทั้งสองด้าน คล้ายคลึงกับถ้ำลอด ที่เกิดขึ้นบนเกาะ แต่สะพานหินธรรมชาติจะเกิดบริเวณหัวแหลม ซึ่งมี การกัดเซาะทั้งสองด้านพร้อมกันจนโพรงนั้นทะลุถึงกัน โดยหินส่วนที่เหลืออยู่ เหนือโพรงจะมีลักษณะคล้านสะพาน เช่น เกาะไข่ ในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา [สิ่งแวดล้อม]
natural bridgeสะพานหินธรรมชาติ, การเปลี่ยนแปลงของภูเขาหินที่ถูกกระแสน้ำ  กระแสลมทำให้เกิดการสึกกร่อนและพัดพาเหลือให้เห็นเป็นรูปสะพาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Natural disaster effectsผลกระทบของภัยธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Natural disaster warning systemsระบบเตือนภัยธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Natural disastersภัยธรรมชาติ [TU Subject Heading]
natural drainagenatural drainage, การระบายน้ำตามธรรมชาติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
natural dyeสีย้อมธรรมชาติ, สารมีสีซึ่งสกัดได้จากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ อาจได้จากพืชหรือสัตว์บางชนิด  เข่น ผลมะเกลือให้สีดำ ขมิ้นหรือแก่นขนุนให้สีเหลือง ครั่งให้สีแดง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Natural exposureการรับรังสีตามธรรมชาติ, การรับรังสีจากต้นกำเนิดรังสีในธรรมชาติ <br>(ดู background radiation ประกอบ)</br> [นิวเคลียร์]
Natural Flowการผลิตโดยปล่อยให้น้ำมันไหลขึ้นมาด้วยแรงที่มีอยู่ในธรรมชาติ [ปิโตรเลี่ยม]
Natural food restaurantsร้านอาหารธรรมชาติ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
naturalisticเป็นจริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And with that personality, that profile, that physique, why, he's a natural born actor, eh, Giddy?บุคลิกภาพโปรไฟล์ที่ร่างกาย นั้น ทำไมเขาเป็นนักแสดงที่เกิดจาก ธรรมชาติ, เอ๊ะ, หวิว? Pinocchio (1940)
The mistake was natural under the circumstances.ในสถานการณ์นั้นมันธรรมดาที่จะพลาดกันได้ Rebecca (1940)
So natural and still the same as they was before they was.ขณะที่พวกเขาคือก่อนที่พวกเขาคือ Help! (1965)
And they upset the natural balance.มันทำให้สมดุล ทางธรรมชาติบกพร่อง Oh, God! (1977)
Scepticism is the natural reaction of people nowadays, ความสงสัยเป็นปฎิกิริยา ตามธรรมชาติของคนสมัยนี้ Suspiria (1977)
So it's only natural that our best young minds assume an air of Eastern dignity while greedily assimilating every Western weakness as quickly as they can acquire it.เป็นธรรมชาติที่คนหนุ่มหัวดีของเรา จะรู้จักศักดิ์ศรีของตะวันออก แต่ก็กลับรีบรับเอา Gandhi (1982)
I need, uh... bigger than a bread box? I need, uh, uh... the title of a movie? animals and their natural habitats?ผมต้องการ เอ่อ... ผมต้องการ เอ่อ... สื่อนำไฟฟ้า เราทำได้! Spies Like Us (1985)
Want to go back to your natural color?- อยากได้สีตามธรรมชาติหรือ Punchline (1988)
I took her to the hospital, a natural thing to do.ฉันพาไปโรงพยาบาลตามปกติวิสัย Casualties of War (1989)
- Sometimes a natural disaster, sometimes just a very wise person.- บางครั้งก็ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
If you follow inter-subjectivity to its natural end aren't you asking who's the patient and who's the doctor?ถ้าคุณติดตามผู้กระทำที่มากกว่า 1 ถึง การลงเอยแบบธรรมชาติ... คุณจะไม่ถามเหรอว่าใครคือคนไข้ และใครคือหมอ? Basic Instinct (1992)
It seems natural to me.ฉันรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติสำหรับฉันนะ The Cement Garden (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
naturalAcid rain is not a natural phenomenon.
naturalAll men have some natural talent, but the question is whether they can use it or not.
naturalAmerica is second to none in natural resources.
naturalAmong natural object, there are many that we can turn to account.
naturalA natural diet is suitable for human digestion.
naturalAnd it is right and natural for children both to have it and to show it.
naturalA rainbow is a natural phenomenon.
naturalArrest the deterioration of the natural environment.
naturalAs the lesson comes to an end, even if the teacher doesn't say a word of "be quiet", "sit down!," the children naturally return to their seats and quieten down.
naturalAustralia is rich in natural resources.
naturalBeing a science student, one naturally thinks quickly, so the student snapped up and replied.
naturalBirds are natural enemy of insects.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตายดี(v) naturally die, Syn. ตายเอง, Example: เขาทำเลวมามากคงไม่ตายดีหรอก, Thai Definition: ตายตามธรรมชาติ มักใช้ในทางปฏิเสธว่าไม่ตายดี
ภาษาธรรมชาติ(n) natural language, Example: ภาษาธรรมชาติในแต่ละภาษาจะมีลักษณะเฉพาะตัวของตนเอง, Thai Definition: ภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร
ตามเรื่องตามราว(adv) naturally, See also: habitually, Example: มันก็เล่นของมันไปตามเรื่องตามราว ไม่เห็นจะจริงจังกับเขาสักที, Thai Definition: ปล่อยให้เป็นไปเอง, สุดแต่จะเป็นไป
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ(n) natural phenomenon, Example: สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก, Thai Definition: สิ่งที่เกิดมีขึ้นเองตามธรรมชาติ
อาศัย(n) habitat, See also: natural environment, Syn. ที่พัก, ที่อยู่, Example: ป่าไม้เป็นแหล่งพักอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด, Notes: (สันสกฤต)
ย่อม(aux) naturally, See also: of course, inevitably, habitually, Syn. ย่อมจะ, Example: คนรับราชการย่อมมีโอกาสได้ชื่อเสียงง่ายกว่าการเป็นชาวนาหรือกรรมกร, Thai Definition: คำช่วยกริยา แสดงว่าเป็นไปตามปกติ ตามธรรมดา หรือ เป็นสามัญทั่วๆ ไป
ภัยธรรมชาติ(n) natural disaster, See also: natural calamity, Example: ภาคใต้ประสบกับภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงกว่าทุกครั้ง, Thai Definition: ภัยอันเกิดตามธรรมชาติเอง
ปุ๋ยอินทรีย์(n) organic fertilizer, See also: natural fertilizer, Syn. ปุ๋ยธรรมชาติ, Example: การใช้ปุ๋ยเคมีสะดวกกว่าปุ๋ยอินทรีย์ และทำให้พืชโตเร็วกว่า
ปุ๋ยธรรมชาติ(n) natural fertilizer, See also: organic fertilizer, Syn. ปุ๋ยอินทรีย์, Example: ้ชาวนาใช้ปุ๋ยธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมีเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
เป็นปกติ(adj) normal, See also: natural, usual, common, regular, ordinary, general, Syn. ปกติ, Example: เด็กจะสร้างบุคลิกภาพที่เป็นปกติและถาวรขึ้นมา เมื่อเขาเริ่มเติบโตขึ้น, Thai Definition: ที่เป็นนิสัยตามธรรมดา, ที่เป็นอย่างเคย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเหนือธรรมชาติ[amnāt neūa thammachāt] (n, exp) EN: supernatural power ; supernatural  FR: pouvoir surnaturel [ m ]
อาศัย[āsai] (n) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment  FR: résidence [ f ] ; lieu d'habitation [ m ] ; habitat [ m ]
บุคคลธรรมดา[bukkhon thammadā] (n, exp) EN: natural person
โดยธรรมชาติ[dōi thammachāt] (adv) EN: naturally  FR: naturellement ; par nature
โหง[hōng] (v) EN: die a violent death ; die an unnatural death  FR: mourir de mort violente
อิทธิปาฏิหาริย์[itthipātihān] (n) EN: miracle ; supernatural power ; magical power  FR: miracle [ m ] ; mystère [ m ] ; pouvoir magique [ m ] ; pouvoir surnaturel [ m ]
อิทธิฤทธิ์[itthirit] (n) EN: power ; might ; efficacy ; potency ; supernatural power ; magical power
จำนวนนับ[jamnūan nap] (n, exp) EN: counting number ; natural number ; digit  FR: nombre cardinal [ m ] ; nombres cardinaux [ mpl ] ; cardinaux [ mpl ] ; nombre entier naturel [ m ]
จำนวนเต็มบวก[jamnūan tem būak] (n, exp) EN: positive integer ; natural number ; counting number   FR: entier positif [ m ] ; nombre entier positif [ m ]
จำนวนธรรมชาติ[jamnūan thammachāt] (n, exp) EN: natural number  FR: nombre entier naturel [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NATURAL N AE1 CH ER0 AH0 L
NATURAL N AE1 CH R AH0 L
NATURALLY N AE1 CH R AH0 L IY0
NATURALLY N AE1 CH ER0 AH0 L IY0
NATURAL'S N AE1 CH R AH0 L Z
NATURAL'S N AE1 CH ER0 AH0 L Z
NATURALISM N AE1 CH ER0 AH0 L IH2 Z AH0 M
NATURALIST N AE1 CH ER0 AH0 L AH0 S T
NATURALIST N AE1 CH R AH0 L AH0 S T
NATURALIZE N AE1 CH ER0 AH0 L AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
natural (n) nˈætʃrəl (n a1 ch r @ l)
naturals (n) nˈætʃrəlz (n a1 ch r @ l z)
naturally (a) nˈætʃrəliː (n a1 ch r @ l ii)
naturalism (n) nˈætʃrəlɪzəm (n a1 ch r @ l i z @ m)
naturalist (n) nˈætʃrəlɪst (n a1 ch r @ l i s t)
naturalize (v) nˈætʃrəlaɪz (n a1 ch r @ l ai z)
naturalists (n) nˈætʃrəlɪsts (n a1 ch r @ l i s t s)
naturalized (v) nˈætʃrəlaɪzd (n a1 ch r @ l ai z d)
naturalizes (v) nˈætʃrəlaɪzɪz (n a1 ch r @ l ai z i z)
naturalness (n) nˈætʃrəlnɪs (n a1 ch r @ l n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资源[zī yuán, ㄗ ㄩㄢˊ, / ] natural resource (such as water or minerals); resource (such as manpower or tourism), #592 [Add to Longdo]
天然[tiān rán, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ, ] natural, #3,852 [Add to Longdo]
天然气[tiān rán qì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] natural gas, #5,004 [Add to Longdo]
潇洒[xiāo sǎ, ㄒㄧㄠ ㄙㄚˇ, / ] natural and unrestrained (of a person's appearance, demeanor, carriage); elegant and unconventional, #7,981 [Add to Longdo]
本色[běn shǎi, ㄅㄣˇ ㄕㄞˇ, ] natural color, #10,862 [Add to Longdo]
本性[běn xìng, ㄅㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, ] natural instincts; nature; inherent quality, #11,522 [Add to Longdo]
自然科学[zì rán kē xué, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] natural sciences, #12,232 [Add to Longdo]
自然灾害[zì rán zāi hài, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄗㄞ ㄏㄞˋ, / ] natural disaster, #12,253 [Add to Longdo]
港湾[gǎng wān, ㄍㄤˇ ㄨㄢ, / ] natural harbor; bay serving as harbor, #15,606 [Add to Longdo]
自然人[zì rán rén, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄖㄣˊ, ] natural person (legal), i.e. individual in law, as opposed to legal entity 法人, #17,272 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigenfrequenz { f }natural frequency; eigenfrequency [Add to Longdo]
Eigenschwingung { f }natural frequency; natural vibration [Add to Longdo]
Eigenschwingung { f }natural oscillation [Add to Longdo]
Eigenschwingungsform { f }natural mode; eigenform [Add to Longdo]
Erdgas { n }natural gas [Add to Longdo]
Naturalien { pl }natural produce [Add to Longdo]
Naturalisierung { f }naturalization [Add to Longdo]
Naturalismus { m }naturalism [Add to Longdo]
Naturalist { m } | Naturalisten { pl }naturalist | naturalists [Add to Longdo]
Naturdenkmal { n }natural monument [Add to Longdo]
Naturdünger { m }natural fertilizer [Add to Longdo]
Naturereignis { n }; Naturerscheinung { f }natural phenomenon [Add to Longdo]
Naturerzeugnis { n }natural product [Add to Longdo]
Naturfaser { f }natural fibre [Add to Longdo]
Naturgeschichte { f }natural history [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あたぼう[atabou] (adj-na) (sl) (from 当り前、べらぼうめ) (See 当り前・1, べらぼうめ) natural; reasonable; obvious [Add to Longdo]
もちのろん[mochinoron] (adv) (sl) (See 勿論) of course; certainly; naturally [Add to Longdo]
シスコン[shisukon] (n) (1) (abbr) { comp } system component; (2) (abbr) (See ブラコン) sister complex; unnatural attachment to one's sister [Add to Longdo]
ナチュラライズ[nachuraraizu] (n) naturalize; naturalise [Add to Longdo]
ナチュラリスティック[nachurarisuteikku] (n) naturalistic [Add to Longdo]
ナチュラリスト[nachurarisuto] (n) naturalist; (P) [Add to Longdo]
ナチュラリズム[nachurarizumu] (n) naturalism [Add to Longdo]
ナチュラリゼーション[nachurarize-shon] (n) naturalization; naturalisation [Add to Longdo]
ナチュラル[nachuraru] (adj-na, n) natural; (P) [Add to Longdo]
ナチュラルウェーブ[nachuraruue-bu] (n) natural wave [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ナット[なっと, natto] natural unit of information content, nat [Add to Longdo]
自然言語[しぜんげんご, shizengengo] natural language [Add to Longdo]
自然数[しぜんすう, shizensuu] natural number, nonnegative integer [Add to Longdo]
非負整数[ひふせいすう, hifuseisuu] natural number, nonnegative integer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Natural \Nat"u*ral\ (?; 135), a. [OE. naturel, F. naturel, fr.
   L. naturalis, fr. natura. See {Nature}.]
   1. Fixed or determined by nature; pertaining to the
    constitution of a thing; belonging to native character;
    according to nature; essential; characteristic; innate;
    not artificial, foreign, assumed, put on, or acquired; as,
    the natural growth of animals or plants; the natural
    motion of a gravitating body; natural strength or
    disposition; the natural heat of the body; natural color.
    [1913 Webster]
 
       With strong natural sense, and rare force of will.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Conformed to the order, laws, or actual facts, of nature;
    consonant to the methods of nature; according to the
    stated course of things, or in accordance with the laws
    which govern events, feelings, etc.; not exceptional or
    violent; legitimate; normal; regular; as, the natural
    consequence of crime; a natural death; anger is a natural
    response to insult.
    [1913 Webster]
 
       What can be more natural than the circumstances in
       the behavior of those women who had lost their
       husbands on this fatal day?      --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Having to do with existing system to things; dealing with,
    or derived from, the creation, or the world of matter and
    mind, as known by man; within the scope of human reason or
    experience; not supernatural; as, a natural law; natural
    science; history, theology.
    [1913 Webster]
 
       I call that natural religion which men might know .
       . . by the mere principles of reason, improved by
       consideration and experience, without the help of
       revelation.              --Bp. Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   4. Conformed to truth or reality; as:
    (a) Springing from true sentiment; not artificial or
      exaggerated; -- said of action, delivery, etc.; as, a
      natural gesture, tone, etc.
    (b) Resembling the object imitated; true to nature;
      according to the life; -- said of anything copied or
      imitated; as, a portrait is natural.
      [1913 Webster]
 
   5. Having the character or sentiments properly belonging to
    one's position; not unnatural in feelings.
    [1913 Webster]
 
       To leave his wife, to leave his babes, . . .
       He wants the natural touch.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Connected by the ties of consanguinity. especially,
    Related by birth rather than by adoption; as, one's
    natural mother. "Natural friends." --J. H. Newman.
    [1913 Webster +PJC]
 
   7. Hence: Begotten without the sanction of law; born out of
    wedlock; illegitimate; bastard; as, a natural child.
    [1913 Webster]
 
   8. Of or pertaining to the lower or animal nature, as
    contrasted with the higher or moral powers, or that which
    is spiritual; being in a state of nature; unregenerate.
    [1913 Webster]
 
       The natural man receiveth not the things of the
       Spirit of God.            --1 Cor. ii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   9. (Math.) Belonging to, to be taken in, or referred to, some
    system, in which the base is 1; -- said of certain
    functions or numbers; as, natural numbers, those
    commencing at 1; natural sines, cosines, etc., those taken
    in arcs whose radii are 1.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mus.)
     (a) Produced by natural organs, as those of the human
       throat, in distinction from instrumental music.
     (b) Of or pertaining to a key which has neither a flat
       nor a sharp for its signature, as the key of C major.
     (c) Applied to an air or modulation of harmony which
       moves by easy and smooth transitions, digressing but
       little from the original key.
     (d) Neither flat nor sharp; -- of a tone.
     (e) Changed to the pitch which is neither flat nor sharp,
       by appending the sign [natural]; as, A natural.
       --Moore (Encyc. of Music).
       [1913 Webster +PJC]
 
   11. Existing in nature or created by the forces of nature, in
     contrast to production by man; not made, manufactured, or
     processed by humans; as, a natural ruby; a natural
     bridge; natural fibers; a deposit of natural calcium
     sulfate. Opposed to {artificial}, {man-made},
     {manufactured}, {processed} and {synthetic}. [WordNet
     sense 2]
     [PJC]
 
   12. Hence: Not processed or refined; in the same statre as
     that existing in nature; as, natural wood; natural foods.
     [PJC]
 
   {Natural day}, the space of twenty-four hours. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Natural fats}, {Natural gas}, etc. See under {Fat}, {Gas}.
    etc.
 
   {Natural Harmony} (Mus.), the harmony of the triad or common
    chord.
 
   {Natural history}, in its broadest sense, a history or
    description of nature as a whole, including the sciences
    of {botany}, {Zoology}, {geology}, {mineralogy},
    {paleontology}, {chemistry}, and {physics}. In recent
    usage the term is often restricted to the sciences of
    botany and Zoology collectively, and sometimes to the
    science of zoology alone.
 
   {Natural law}, that instinctive sense of justice and of right
    and wrong, which is native in mankind, as distinguished
    from specifically revealed divine law, and formulated
    human law.
 
   {Natural modulation} (Mus.), transition from one key to its
    relative keys.
 
   {Natural order}. (Nat. Hist.) See under {order}.
 
   {Natural person}. (Law) See under {person}, n.
 
   {Natural philosophy}, originally, the study of nature in
    general; the natural sciences; in modern usage, that
    branch of physical science, commonly called {physics},
    which treats of the phenomena and laws of matter and
    considers those effects only which are unaccompanied by
    any change of a chemical nature; -- contrasted with
    {mental philosophy} and {moral philosophy}.
 
   {Natural scale} (Mus.), a scale which is written without
    flats or sharps.
 
   Note: Model would be a preferable term, as less likely to
      mislead, the so-called artificial scales (scales
      represented by the use of flats and sharps) being
      equally natural with the so-called natural scale.
 
   {Natural science}, the study of objects and phenomena
    existing in nature, especially biology, chemistry, physics
    and their interdisciplinary related sciences; {natural
    history}, in its broadest sense; -- used especially in
    contradistinction to {social science}, {mathematics},
    {philosophy}, {mental science} or {moral science}.
 
   {Natural selection} (Biol.), the operation of natural laws
    analogous, in their operation and results, to designed
    selection in breeding plants and animals, and resulting in
    the survival of the fittest; the elimination over time of
    species unable to compete in specific environments with
    other species more adapted to survival; -- the essential
    mechanism of evolution. The principle of natural selection
    is neutral with respect to the mechanism by which
    inheritable changes occur in organisms (most commonly
    thought to be due to mutation of genes and reorganization
    of genomes), but proposes that those forms which have
    become so modified as to be better adapted to the existing
    environment have tended to survive and leave similarly
    adapted descendants, while those less perfectly adapted
    have tended to die out through lack of fitness for the
    environment, thus resulting in the survival of the
    fittest. See {Darwinism}.
 
   {Natural system} (Bot. & Zool.), a classification based upon
    real affinities, as shown in the structure of all parts of
    the organisms, and by their embryology.
 
       It should be borne in mind that the natural system
       of botany is natural only in the constitution of its
       genera, tribes, orders, etc., and in its grand
       divisions.              --Gray.
    
 
   {Natural theology}, or {Natural religion}, that part of
    theological science which treats of those evidences of the
    existence and attributes of the Supreme Being which are
    exhibited in nature; -- distinguished from {revealed
    religion}. See Quotation under {Natural}, a., 3.
 
   {Natural vowel}, the vowel sound heard in urn, furl, sir,
    her, etc.; -- so called as being uttered in the easiest
    open position of the mouth organs. See {Neutral vowel},
    under {Neutral} and Guide to Pronunciation, [sect] 17.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: See {Native}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Natural \Nat"u*ral\ (?; 135), n.
   1. A native; an aboriginal. [Obs.] --Sir W. Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Natural gifts, impulses, etc. [Obs.] --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. One born without the usual powers of reason or
    understanding; an idiot. "The minds of naturals." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) A character [[natural]] used to contradict, or to
    remove the effect of, a sharp or flat which has preceded
    it, and to restore the unaltered note.
    [1913 Webster]
 
   5. A person who has an innate talent that makes success in
    some specific endeavor, such as sports, much easier than
    for others; as, Pele was a natural in soccer.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 natural
   adj 1: in accordance with nature; relating to or concerning
       nature; "a very natural development"; "our natural
       environment"; "natural science"; "natural resources";
       "natural cliffs"; "natural phenomena" [ant: {unnatural}]
   2: existing in or produced by nature; not artificial or
     imitation; "a natural pearl"; "natural gas"; "natural silk";
     "natural blonde hair"; "a natural sweetener"; "natural
     fertilizers" [ant: {artificial}, {unreal}]
   3: existing in or in conformity with nature or the observable
     world; neither supernatural nor magical; "a perfectly natural
     explanation" [ant: {supernatural}]
   4: functioning or occurring in a normal way; lacking
     abnormalities or deficiencies; "it's the natural thing to
     happen"; "natural immunity"; "a grandparent's natural
     affection for a grandchild"
   5: (of a musical note) being neither raised nor lowered by one
     chromatic semitone; "a natural scale"; "B natural" [ant:
     {flat}, {sharp}]
   6: unthinking; prompted by (or as if by) instinct; "a cat's
     natural aversion to water"; "offering to help was as
     instinctive as breathing" [syn: {natural}, {instinctive}]
   7: (used especially of commodities) being unprocessed or
     manufactured using only simple or minimal processes; "natural
     yogurt"; "natural produce"; "raw wool"; "raw sugar"; "bales
     of rude cotton" [syn: {natural}, {raw(a)}, {rude(a)}]
   8: related by blood; not adopted
   9: being talented through inherited qualities; "a natural
     leader"; "a born musician"; "an innate talent" [syn:
     {natural}, {born(p)}, {innate(p)}]
   10: free from artificiality; "a lifelike pose"; "a natural
     reaction" [syn: {lifelike}, {natural}]
   n 1: someone regarded as certain to succeed; "he's a natural for
      the job"
   2: a notation cancelling a previous sharp or flat [syn:
     {natural}, {cancel}]
   3: (craps) a first roll of 7 or 11 that immediately wins the
     stake

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 natural
  1. natural
  2. normal

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 natural
  coming(devena)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top