Search result for

maturity

(55 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maturity-, *maturity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maturity[N] การเจริญเติบโตเต็มที่, See also: การโตเต็มวัย, Syn. development, adulthood, readiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maturity(มาทัว'ริที) n. ความเจริญเติบโตเต็มที่,ความสุก,ความเป็นผู้ใหญ่,ความสมบูรณ์,การถึงกำหนด,เวลาที่กำหนด, Syn. ripeness

English-Thai: Nontri Dictionary
maturity(n) ความเป็นผู้ใหญ่,ความสมบูรณ์,การถึงกำหนด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maturityช่วงการเจริญเต็มที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maturityภาวะผู้ใหญ่, วุฒิภาวะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maturityครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maturity๑. วันถึงกำหนด๒. การถึงกำหนดชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maturity bonusเงินปันผลครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maturity valueมูลค่ากำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maturity yieldผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maturityวุฒิภาวะ
การบรรลุความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยความเจริญสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของบุคคล ที่พัฒนาอย่างเต็มที่จนบรรลุถึงขั้นภาวะนั้น ๆ ตามศักยภาพของบุคคลแต่ละคน เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน [สุขภาพจิต]
Maturityวุฒิภาวะทางอารมณ์, วุฒิภาวะ, วัยกลางคน, การเจริญเต็มที่, ความเจริญวัย [การแพทย์]
Maturity Periodระยะบรรลุวุฒิภาวะ [การแพทย์]
Maturity, Duringเริ่มอาการหลังเป็นสาวแล้ว [การแพทย์]
Maturity, Physiologicวุฒิภาวะทางร่างกาย [การแพทย์]
Maturity, Postการตั้งครรภ์เกินกำหนด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Yes. Maturity and Action.- ใช่ครับ การปรับปรุงข้อด้อยและการนำไปใช้\ The Love Guru (2008)
Yes. We did Maturity and Action.ใช่ เราทำขั้นการปรับปรุงข้อด้อย\ กับการนำไปใช้แล้ว The Love Guru (2008)
You want to move up on the maturity scale, right?เธออยากเลื่อนขั้น สู่ความเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหม Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
There's a million reasons to love him, but unfortunately maturity is not on that list.มันมีเหตุผลเป็นล้านที่จะรักเขา แต่น่าเสียดายที่ การเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่ในเหตุผลนั้น Chuck Versus the Best Friend (2009)
Uh,I said you had the emotional maturity of a nine year-old,and that she had to make allowances.ฉันบอกว่านายมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เท่าเด็ก9ขวบ เพราะฉะนั้นเธอต้องเป็นฝ่ายยอม Sir Lancelot's Litter Box (2009)
What this show needs is a star with a little bit more maturity.ไม่ อะไรที่โชว์นี้ต้องการ... The Rhodes Not Taken (2009)
Your emotional maturity level when we were together.เท่าระดับวัยวุฒิของนาย ตอนที่เราเจอกันเลย You're Undead to Me (2009)
Um, especially if the delay in sexual maturity was due to some sort of trauma or negative conditioning.อืม โดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ช้าในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความบอบช้ำทางจิตใจ หรืออาการต่อต้านการมีเพศสัมพันธ์ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
You know, personally, I like someone with a little more maturity.ส่วนตัว ฉันชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่ Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
I am very mature and have exhibited maturity in other aspects of my life making me prepared to watch mature situations and adult themes.หนูโตพอที่จะคิด ในด้านมุมมองแบบผู้ใหญ่.. ..เพื่อทำให้หนูพร้อมดู หนังที่มีเนื้อหาของผู้ใหญ่ Friends, Lies, and Videotape (2011)
I hope his maturity level is 29 too Don't even dream of thatเขาว่ากันว่าตาของเขาเป็นเจ้าของถนนทุกสาย,เขาอายุ 29,ไม่เลวเลย,ว่ามั้ย? Little Black Dress (2011)
She had a new maturity, there was a confidence I've never seen before.ต่อหน้าต่อตาพวกเราเลย เธอมี.. ความมั้นใจ ที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน Asian F (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maturityWillingness to take responsibility is a sign of maturity.
maturityWith this type of insurance, most policies don't come with a maturity refund.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุฒิภาวะ[N] maturity, Example: เรานำเสนอความจริงในหลายๆ ด้าน ให้กับผู้อ่านที่มีวุฒิภาวะและมากด้วยวิจารณญาณ, Thai definition: ความเป็นผู้ใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนดสิ้นอายุ [n. exp.] (kamnot sin āyu) EN: maturity   
การครบกำหนด[n. exp.] (kān khrop kamnot) EN: maturity ; time for payement   
ครบกำหนดชำระเงิน[n. exp.] (khrop kamnot chamra ngoen) EN: maturity   
ก่อนครบกำหนด[X] (køn khrop kamnot) EN: prior to maturity   
ก่อนถึงกำหนด[X] (køn theung kamnot) EN: prior to maturity   
นิติภาวะ[n.] (nitiphawa) EN: majority ; maturity ; sui juris status ; sui juris ; legal age ; legal capacity   FR: majorité [f] ; âge légal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MATURITY    M AH0 CH UH1 R AH0 T IY0
MATURITY    M AH0 T Y UH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maturity    (n) (m @1 t y u@1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fälligkeit {f} | bei Fälligkeit | fällig werdenmaturity | at maturity | to come to maturity [Add to Longdo]
Laufzeit {f} | durchschnittliche Laufzeitmaturity | average maturity [Add to Longdo]
Vertragsfälligkeitstag {m}maturity date of contract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
育て上げる;育てあげる[そだてあげる, sodateageru] (v1,vt) to raise (to maturity); to bring up; to rear; to train; to educate [Add to Longdo]
円熟[えんじゅく, enjuku] (n,vs) ripeness; mellowness; maturity; perfection; (P) [Add to Longdo]
期近[きぢか, kidika] (adj-no,n) near maturity (esp. futures contract) [Add to Longdo]
高度成長[こうどせいちょう, koudoseichou] (n,adj-no) (See 高度経済成長) rapid growth (e.g. of the economy); advanced maturity [Add to Longdo]
残存日数[ざんそんにっすう, zansonnissuu] (n) days remaining; days until maturity [Add to Longdo]
熟れ[こなれ, konare] (n) maturity; ripeness [Add to Longdo]
尚早[しょうそう, shousou] (adj-na,n,adj-no) prematurity [Add to Longdo]
成熟[せいじゅく, seijuku] (n,vs,adj-no) maturity; ripeness; (P) [Add to Longdo]
成熟期[せいじゅくき, seijukuki] (n) period of maturity; adolescence; puberty [Add to Longdo]
成熟度[せいじゅくど, seijukudo] (n) level of maturity (not used for mental maturity) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maturity \Ma*tu"ri*ty\, n. [L. maturitas: cf. F. maturit['e].]
   [1913 Webster]
   1. The state or quality of being mature; ripeness; full
    development; as, the maturity of corn or of grass;
    maturity of judgment; the maturity of a plan.
    [1913 Webster]
 
   2. Arrival of the time fixed for payment; a becoming due;
    termination of the period a note, etc., has to run.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maturity
   n 1: the period of time in your life after your physical growth
      has stopped and you are fully developed [syn: {adulthood},
      {maturity}]
   2: state of being mature; full development [syn: {maturity},
     {matureness}] [ant: {immatureness}, {immaturity}]
   3: the date on which an obligation must be repaid [syn:
     {maturity}, {maturity date}, {due date}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top