ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

middle age

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -middle age-, *middle age*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
middle age[N] อายุวัยกลางคน, Syn. midlife, adulthood, prime

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
middle ageอายุวัยกลางคน (45-65ปี)

English-Thai: Nontri Dictionary
MIDDLE Middle Ages(n) มัชฌิมยุค,มัธยสมัย,ยุคกลาง,สมัยกลาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Middle ageวัยกลางคน [TU Subject Heading]
Middle Ageสมัยกลาง [การแพทย์]
Middle aged personsบุคคลวัยกลางคน [TU Subject Heading]
Middle aged womenสตรีวัยกลางคน [TU Subject Heading]
Middle Agesยุคกลาง [TU Subject Heading]
Middle Ages--Historyประวัติศาสตร์สมัยกลาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Middle Ages were a breeding ground for superstition.สมัยก่อนในยุดกลาง ได้เกิดความเชื่อเรื่องผี Return to House on Haunted Hill (2007)
"You know you've hit middle age when your memories become more important to you than your dreams."พอถึงวัยกลางคน เมื่อความทรงจำมันมักจะมีค่า.. มากกว่าความฝัน Give Me the Blame (2012)
The unripe berries were used in the middle ages for torture.ผลดิบๆของมันเอามาใช้ในยุคกลาง เพื่อเป็นสิ่งทรมาน Alchemy (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
middle ageDuring the Middle Ages, astronomers had clung to the theory of a Greek philosopher.
middle ageI'm getting a spare tire around my waist. I guess its middle age creeping up on me.
middle ageIn England in the Middle Ages, whole towns played football on certain holidays, sometimes with as many as 500 players at one time.
middle ageIn the Middle Ages, milk was still popular as a medicine.
middle ageThe cathedral dates back to the Middle Ages.
middle ageThe middle aged man was charged with assault.
middle ageThis magnificent cathedral dates back to the Middle Ages.
middle ageTo me he's no different from a million other dull middle aged men.
middle ageTo the best of my knowledge, the cathedral dates back to the Middle Ages.
middle ageWe must go back to the Middle Ages to trace the origin.
middle ageWhat thought do you think had the biggest impact on the English in the Middle Ages?
middle ageWhat thought do you think had the greatest influence on the English in the Middle Ages?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยผู้ใหญ่[N] adult age, See also: middle age, Ant. วัยเด็ก, วัยเยาว์, Example: ความต้องการไขมันในวัยผู้ใหญ่จะลดลงแต่ต้องการแคลเซียมมากขึ้น, Count unit: วัย, Thai definition: วัยที่มีอายุมากเกินช่วงหนุ่มสาวไปแล้วแต่ยังไม่ถึงชรา
สมัยกลาง[N] middle ages, Syn. ยุคกลาง, Example: คนตะวันตกในสมัยกลางมักจะเห็นคนที่นับถือศาสนาอื่นต่างจากตัวเป็นพวกนอกศาสนา, Thai definition: สมัยตามประวัติศาสตร์ยุโรปอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1,000-1,400

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมัยกลาง[n. prop.] (Samai Klāng) EN: Middle Ages   FR: Moyen Âge = Moyen-Âge [m]
วัยกลางคน[n. exp.] (wai klāngkhon) EN: middle age   FR: âge mûr [m] ; âge moyen [m]
ยุคกลาง[n. prop.] (Yuk Klāng) EN: Middle Ages ; Medieval Age   FR: Moyen Âge = Moyen-Âge [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミドルエージ[, midorue-ji] (n) middle age [Add to Longdo]
ミドルエージシンドローム[, midorue-jishindoro-mu] (n) middle age syndrome [Add to Longdo]
ミドルエイジ[, midorueiji] (n) middle age [Add to Longdo]
家務[かむ, kamu] (n) (1) family affairs; family business; (2) steward in charge of the affairs of a samurai family (middle ages) [Add to Longdo]
時祷書[じとうしょ, jitousho] (n) book of hours (devotional book popular in the Middle Ages) [Add to Longdo]
地侍;地士[じざむらい, jizamurai] (n) provincial samurai in the middle ages, who engaged in agriculture in peacetime [Add to Longdo]
中古[ちゅうこ(P);ちゅうぶる, chuuko (P); chuuburu] (n-t,adj-no) (1) used; second-hand; old; (n) (2) (ちゅうこ only) Middle Ages; (P) [Add to Longdo]
中世[ちゅうせい, chuusei] (n-adv,n-t) Middle Ages; mediaeval times; (P) [Add to Longdo]
中年[ちゅうねん, chuunen] (n,adj-no) middle-age; middle age; midlife; one's middle years; (P) [Add to Longdo]
中年増[ちゅうどしま, chuudoshima] (n) woman approaching middle age [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  middle age
      n 1: the time of life between youth and old age (e.g., between
           40 and 60 years of age)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top