Search result for

mingle

(69 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mingle-, *mingle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mingle[VI] ผสม
mingle[VT] ร่วมมือกัน, See also: ประสาน, เข้าร่วม, Syn. associate, fraternize, Ant. avoid, ignore
mingle[VT] ผสม, See also: ปนกัน, รวมกัน, Syn. combine, blend, admix
mingler[N] ผู้ผสม, See also: ผู้ทำให้ปนกัน, ผู้ผสมผสาน
mingle in[PHRV] ผสมกัน, See also: ปนกัน, รวมกัน
mingle with[PHRV] ผสมกับ, See also: ปนกับ, Syn. mix with
mingle with[PHRV] สมาคมกับ, See also: สังสรรค์กับ, ข้าร่วมกลุ่มกับ, Syn. mix with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mingle(มิง'เกิล) v. ผสม,ปนกัน,รวมกัน,ประสาน,เข้าร่วม., See also: minglement n. mingler n., Syn. blend,mix
commingle(คะมิง'เกิล) {commingled,commingling,commingles} vt.,vi. ผสม,คลุกคลี
intermingle(อิน'เทอมิงเกิล) vt.,vi. ผสมเข้าด้วยกัน, Syn. combine

English-Thai: Nontri Dictionary
mingle(vt) ผสม,ระคน,ปน,มั่วสุม,ผสมผสาน
commingle(vt) ผสมกัน,คลุกเคล้า,ปนเป
intermingle(vi,vt) ผสม,เคล้า,คลุกเคล้า,ปนกัน,มั่วสุม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mingleกลมกลืน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The son wouldn't have mingled with other children.ลูกชายเค้าไม่ค่อยสุงสิงกับเด็กคนอื่นๆนัก Bloodline (2009)
Get out there and mingle.ออกไปและไปร่วมกับพวกเค้าซะ Chuck Versus the Suburbs (2009)
Just a few more details and you will be ready to mingle with the singles.แค่รายละเอียดนิดหน่อย แล้วคุณจะพร้อม ที่จะแจมกับสาวโสด Chuck Versus the Suburbs (2009)
And then we'll mingle?และเราก้อจะเหมือนเดิมใช่มั้ย? Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
Go. flit. mingle. i'll keep an eye out. don't worry.ไปเลยๆๆ ฉันจะจับตาดูเค้าเอง ไม่ต้องห่วง Rufus Getting Married (2009)
They only mingle with families of equal standing.พวกเขาเป็นพวกเดียวกันก็เพราะฐานะเท่าเทียมกัน Mark of the Brotherhood (2010)
Mingle. Have a drink.ดื่มซักหน่อยมั้ย We All Deserve to Die (2010)
Everyone can meet and mingle without the pressure of a dinner.ทุกคนจะได้พบปะและคุยกัน โดยไม่มีการกดดันจากการกินดินเนอร์ The Undergraduates (2010)
We mingle.เราร่วมมือกัน Ilsa Pucci (2010)
What, I can't mingle?อะไรนะ ฉันไม่เอาด้วยหรอก Pilot (2010)
So I mingled with some private Ioan sharks.ผมก็เลยต้องเข้าไปพัวผัน กับพวกเงินกู้หน้าเลือด Cyrano Agency (2010)
I stay out of sight and don't mingle with humans. And I move around every few years.ฉันไม่คิดที่จะตีสนิทกับคน แล้วก็ไม่พยายามที่จะเป็นเป้าสายตา Episode #1.4 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mingleHe doesn't mingle with the villagers.
mingleHe had a look that mingled fright with surprise.
mingleJoy was mingled with sorrow.
mingleMingle your joys sometimes with your earnest occupation.
mingleShe had never mingled in the society of women.
mingleThe colors don't mingle well.
mingleTruth mingled with falsehood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคล้า[V] mix, See also: mingle, blend, combine, Syn. คลุก, คน, Ant. แยก, Example: หลังจากใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วให้ใช้มือเคล้าให้เข้ากับข้าวจะทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นอีกหลายเท่า, Thai definition: ใช้มือเป็นต้นคนเบาๆ ให้ทั่ว
ปะปน[V] be mixed up, See also: mingle, Syn. ปนเป, เจือปน, Example: พระธรรม 7 คัมภีร์นั้นเป็นเนื้อธรรมแท้ๆ ที่ไม่มีนิทานปะปน, Thai definition: เอาสิ่งที่มีจำนวนน้อยประสมลงในส่วนมากเพื่อให้ระคนปนเป็นอันเดียวกัน
ปนเป[V] mix together, See also: mingle, be intermingled, Syn. คละ, คละเคล้า, ปน, ผสม, ปะปน, Example: ข้าวของของนักเรียนปนเปกันยุ่งเหยิง, Thai definition: ปนกันยุ่งจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
คละปน[V] mingle, See also: mix, blended, Syn. ปน, Example: โรคประสาทในเด็กมักจะมีอาการคละปนกันแบบผสม คืออาการเศร้าแฝงก้าวร้าว ดื้อดึง ต่อต้าน หงุดหงิด
คลุกคลีตีโมง[V] associate, See also: mingle, hobnob, accompany, socialize, Syn. มั่วสุม, Example: พี่ชายชอบมาคลุกคลีตีโมงกับพวกคนงานทุกเย็นจนแม่บ่น, Thai definition: มั่วสุมหรืออยู่ร่วมคลุกคลีพัวพันกันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
เจือ[V] mix, See also: mingle, blend, add, adulterate, Syn. ผสม, ปน, ระคน, แทรก, Example: น้ำเสียงคนเล่าเจือความสะเทือนใจไว้ เมื่อฟังแล้วเรารู้สึกสงสาร, Thai definition: เอาส่วนน้อยประสมลงไปในส่วนมากให้ระคนปนกัน, ตามปกติใช้กับของเหลว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจือ[v.] (jeūa) EN: mix ; mingle ; blend   FR: mélanger
เจือปน[v.] (jeūapon) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate   FR: mélanger ; ajouter
แกม[v.] (kaēm) EN: blend with ; dash ; mix with ; mingle with   FR: mêler à ; allier à ; mélangé à
ขยำ[v.] (khayam) EN: mix with the hand ; blend ; mingle ; knead   FR: triturer ; pétrir ; malaxer ; presser
คละ[v.] (khla) EN: mix ; assort ; mingle ; blend ; be mixed   FR: assortir ; mélanger
เคล้า[v.] (khlao) EN: mix ; mingle ; blend ; combine   FR: mêler ; mélanger
คลุก[n.] (khluk) EN: mix ; blend ; stir ; mingle   FR: mélanger ; homogénéiser
คน[v.] (khon) EN: stir ; mix ; blend ; mingle   FR: remuer ; mélanger
กลืนกัน[v. exp.] (kleūn kan) EN: blend ; be in harmony ; merge ; combine ; mingle   FR: être en harmonie ; se combiner
กระทบไหล่ดารา[v. exp.] (krathop lai dārā) EN: meet a celebrity in person ; see a celebrity in person ; rub elbows with a celebrity ; rub shoulders with a celebrity ; associate closely with a celebrity ; mingle with a celebrity   

CMU English Pronouncing Dictionary
MINGLE    M IH1 NG G AH0 L
MINGLED    M IH1 NG G AH0 L D
MINGLES    M IH1 NG G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mingle    (v) (m i1 ng g l)
mingled    (v) (m i1 ng g l d)
mingles    (v) (m i1 ng g l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
雨混じりの雪[あめまじりのゆき, amemajirinoyuki] (n) snow mingled with rain [Add to Longdo]
交う[かう, kau] (v5u) to take turns; to mingle together [Add to Longdo]
交ざる(P);混ざる(P);雑ざる[まざる, mazaru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to join; (P) [Add to Longdo]
交じり(P);混じり[まじり, majiri] (n,n-suf) mixed; mingled; (P) [Add to Longdo]
交じる(P);混じる(P);雑じる;交る(io)[まじる, majiru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to interest; to join; (P) [Add to Longdo]
交わる[まじわる, majiwaru] (v5r,vi) (1) to cross; to intersect; to join; to meet; (2) to associate with; to mingle with; to consort with; (3) to have a sexual relationship; to copulate; (P) [Add to Longdo]
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated [Add to Longdo]
混じり合う;交じり合う[まじりあう, majiriau] (v5u) to be mixed together; to be blended; to intermingle; to commingle [Add to Longdo]
織り交ぜる[おりまぜる, orimazeru] (v1) to weave together; to interweave; to intermingle [Add to Longdo]
組み合わさる[くみあわさる, kumiawasaru] (v5r,vi) (See 組み合わせる) to interlace; to fit together; to combine; to mingle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mingle \Min"gle\, v. t. [imp. & p. p. {Mingled}; p. pr. & vb. n.
   {Mingling}.] [From OE. mengen, AS. mengan; akin to D. & G.
   mengen, Icel. menga, also to E. among, and possibly to mix.
   Cf. {Among}, {Mongrel}.]
   [1913 Webster]
   1. To mix; intermix; to combine or join, as an individual or
    part, with other parts, but commonly so as to be
    distinguishable in the product; to confuse; to confound.
    [1913 Webster]
 
       There was . . . fire mingled with the hail. --Ex.
                          ix. 24.
    [1913 Webster]
 
   2. To associate or unite in society or by ties of
    relationship; to cause or allow to intermarry; to
    intermarry.
    [1913 Webster]
 
       The holy seed have mingled themselves with the
       people of those lands.        --Ezra ix. 2.
    [1913 Webster]
 
   3. To deprive of purity by mixture; to contaminate.
    [1913 Webster]
 
       A mingled, imperfect virtue.     --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   4. To put together; to join. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To make or prepare by mixing the ingredients of.
    [1913 Webster]
 
       [He] proceeded to mingle another draught.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mingle \Min"gle\, v. i.
   1. To become mixed or blended.
    [1913 Webster]
 
   2. To associate (with certain people); as, he's too
    highfalutin to mingle with working stiffs.
    [PJC]
 
   3. To move (among other people); -- of people; as, the
    president left his car to mingle with the crowd; a host at
    a a party should mingle with his guests.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mingle \Min"gle\, n.
   A mixture. [Obs.] --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mingle
   v 1: to bring or combine together or with something else;
      "resourcefully he mingled music and dance" [syn: {mix},
      {mingle}, {commix}, {unify}, {amalgamate}]
   2: get involved or mixed-up with; "He was about to mingle in an
     unpleasant affair"
   3: be all mixed up or jumbled together; "His words jumbled"
     [syn: {jumble}, {mingle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top